نمایه نویسندگان

آ

 • آیت اللهی، حمیدرضا مغالطۀ وجودی (Existential Fallacy) و کاستی منطق قدیم [دوره 4، 7.8، 1378، صفحه 125-135]
 • آتشی پور، مرضیه تنازع گفتمانی گفتمان روشنفکری و گفتمان سیاسی در تعیین مؤلفه‌های ادبیات داستانی بعد از انقلاب اسلامی با تکیه بر ادبیات جنگ/ دفاع مقدس [دوره 24، شماره 83، 1399، صفحه 39-70]
 • آذر، اسماعیل منشأ الهام نمادها در شعر طاهره صفّارزاده [(مقالات آماده انتشار)]
 • آریان، حسین شگردهای حصر و قصر در غزلیات سعدی، معیار سنجش کلام هنری بلاغت فارسی [دوره 22، شماره 76، 1397، صفحه 142-115]
 • آریان، حسین تحلیل گفتمان انتقادی رمان «ماهی‌ها در شب می‌خوابند» براساس آرای نورمن فرکلاف [دوره 24، شماره 85، 1399، صفحه 285-314]
 • آریان، حسین بررسی انواع آشنایی‌زدایی درآثار مهدی اخوان ثالث [دوره 23، شماره 79، 1398، صفحه 190-159]
 • آرتا، سید محمد تأمّلی بر جنبه‌های زیباشناختی و معنایی ساخت‌های مقارن نحوی در قصاید خاقانی [دوره 18، شماره 59، 1393، صفحه 101-121]
 • آرتا، محمّد نقد تطبیقی حکایت‌های بهارستان جامی با داستان‌های مینیمالیستی [دوره 20، شماره 68، 1395، صفحه 117-142]
 • آروین، شکوفه رمان جنگ در ایران از منظر حضور «دیگری» با تکیه بر آرای باختین [دوره 23، شماره 79، 1398، صفحه 54-31]
 • آسمندجونقانی، علی ساختار زیبایی‌شناسی تعریض در غزلیات حافظ [دوره 23، شماره 82، 1398، صفحه 191-222]
 • آصف، احمد واقعه و مقبل اصفهانی [دوره 18، شماره 62، 1393، صفحه 41-57]
 • آقایانی چاوشی*، لیلا جستاری در شگرد تمثیل و انواع آن در مقالات شمس [دوره 21، شماره 73، 1396، صفحه 103-127]
 • آقابابایی، سمیه تحلیل مقایسه‌ای اشعار صائب تبریزی با مینیاتورهای کمال‌الدین بهزاد براساس نظریۀ قطب‌های استعاری و مجازی یاکوبسن [دوره 24، شماره 86، 1399، صفحه 285-311]
 • آقابابایی، سمیّه بررسی ساختار ادب غنایی از دیدگاه زبانشناسی با تکیه بر نظریّة «نقش‌های زبانی یاکوبسن» [دوره 20، شماره 69، 1395، صفحه 7-34]
 • آقابابائی، سمیه تحلیل مقایسه‌ای استعاره‌های مفهومی در اشعار فروغ فرخزاد و غاده السمان با تکیه بر حوزه‌ی مفهومی عشق [(مقالات آماده انتشار)]
 • آقاجانی کلخوران، سمیّه بررسی تطبیقی «عنوان» در رمان‌های ادبیّات پایداری با تکیه بر رمان‌های اُم‌ّ سعد و دا [دوره 20، شماره 68، 1395، صفحه 93-115]
 • آقا حسینی، حسین تحلیل زیباشناختی ساختار آوا یی شعر احمد عز یزی براساس کشف های مکاشفه [دوره 14، شماره 44، 1389، صفحه 101-127]
 • آقاخانی بیژنی، محمود خوانشی فرویدی از رمان سوران سرد [دوره 23، شماره 80، 1398، صفحه 84-61]
 • آقاخانی بیژنی، محمود بررسی و تحلیل نمادشناسی نگاره‌های هفت‌ خان رستم [دوره 22، شماره 77، 1397، صفحه 211-234]
 • آلیانی، رقیه بررسی استعاره‌های جهتی در غزلیات شمس [دوره 22، شماره 75، 1397، صفحه 207-228]
 • آلبوغبـیش، عبدالله پیوند ادبیات و موسیقی در روایت «سمفونی مردگان» [(مقالات آماده انتشار)]
 • آموزگار، زینب(آرام) خوانش و مقایسه فکری سیاست‌نامه و قابوس‌نامه بر اساس نظریة p4c [(مقالات آماده انتشار)]
 • آهی، محمد تحلیل تطبیقی ویژگی‌های حماسی و داستانی شاهنامه و بیوولف [دوره 21، شماره 73، 1396، صفحه 7-28]
 • آهی، محمّد عمل‌گرایی (پراگماتیسم) در کلیله و دمنه [دوره 18، شماره 61، 1393، صفحه 63-82]

ا

 • اباب شیرانی، سعید creative use of convention in Herikes Corrinas going a Maying [دوره 1، شماره 1، 1376، صفحه 25-38]
 • ابدالی، اعظم کارکردهای روایی گفتگو در حکایت‌های بوستان [دوره 20، شماره 70، 1395، صفحه 47-71]
 • ابراهیمی، مختار تصحیح چند تصحیف و تحریف در اغراض السّیاسه با تأکید بر نسخه خطّی مشکوة [(مقالات آماده انتشار)]
 • ابراهیمیان، مژگان The Effect ofAbbreviation as a Note- taking Aid On The Reproduction/Reconstruction of Class Lectures [دوره 5، شماره 12، 1379، صفحه 120-144]
 • ابراهیمی جویباری، عسکری اسرائیلیّات در داستان حضرت محمّد(ص) و بازتاب آن در ادب فارسی [دوره 22، شماره 77، 1397، صفحه 165-186]
 • ابراهیمی طلب، نجلا جلوه‌گری‌های نوستالژیکی نفثه‌المصدور در قیاس با تاریخ جهانگشا [(مقالات آماده انتشار)]
 • ابن علی چرمهینی، حسین بررسی کارکردهای نظریة پراپ در حکایات اسرارالتوحید [دوره 24، شماره 83، 1399، صفحه 257-296]
 • احمدی، زهرا نقد اسطوره ای داستان رستم و سهراب بر اساس نظریات نورتروپ فرای [(مقالات آماده انتشار)]
 • احمدی، شهرام تعویق «خود» در داستان‌پردازی محمّدرضا کاتب [دوره 21، شماره 73، 1396، صفحه 53-78]
 • احمدی، علی اکبر گذشته ای روشن و آینده ای تاریک پژوهش تطبیقی دو شعر از «امل دنقل» و «منوچهر آتشی» [دوره 11، شماره 33، 1386، صفحه 7-21]
 • احمدی دارانی، علی اکبر ساختار رمانس های منثور فارسی [دوره 24، شماره 86، 1399، صفحه 29-53]
 • اخیانی، جمیله بررسی جامع تضاد فعلی در غزل‌های سعدی [دوره 24، شماره 83، 1399، صفحه 137-174]
 • ایرانی، محمّد تحلیل واژگان مرتبط با اجتماعیات در خمسة نظامی با رویکرد تحلیل انتقادی گفتمان فرکلاف [دوره 23، شماره 80، 1398، صفحه 60-33]
 • ایران‏زاده، نعمت‏ الله بررسی شعر «یادداشتهای درد جاودانگی» قیصر امین‌پور بر اساس نظریّة نقش‌گرایی هلیدی [دوره 19، شماره 65، 1394، صفحه 7-22]
 • ایرانزاده، نعمت الله عناصر داستانی خاطره‌نوشته‌های دفاع مقدس با تأکیدبر اثر دختر شینا [دوره 22، شماره 76، 1397، صفحه 214-191]
 • ایرانزاده، نعمت الله بازنمایی انگاره مرگ‌اندیشی در نسبت با امید و ناامیدی در ملکوت [(مقالات آماده انتشار)]
 • ایران زاده، نعمت الله نظری به تدوین دانش بدیع در ادب فارسی [دوره 2، شماره 6، 1377، صفحه 103-122]
 • ایران زاده، نعمت اله مضامین داستان قرآنی حضرت یوسف (ع) در شعر معاصر [دوره 14، شماره 46، 1389، صفحه 95-122]
 • ایران‌زاده، نعمت‌الله بررسی ساختار ادب غنایی از دیدگاه زبانشناسی با تکیه بر نظریّة «نقش‌های زبانی یاکوبسن» [دوره 20، شماره 69، 1395، صفحه 7-34]
 • ایران‌زاده، نعمت‌الله مؤلفه‌های تجددگرایی در شعر تقی رفعت [دوره 23، شماره 80، 1398، صفحه 112-85]
 • ایروانی، حسن معدودیتهای تکاملی در فراگیری زبان دوم دسترسی به زبان های جهانی [دوره 6، شماره 16، 1381، صفحه 13-35]
 • ایزدی، اورنگ قرائت قافیه ای از شاهنامة‌ فردوسی [دوره 11، شماره 34، 1386، صفحه 34-46]
 • ایزدی، جنان تتبّع در اشعار ملاّصدرا از منظر توصیف برخی گروه‌های اجتماعی عصر وی [دوره 18، شماره 59، 1393، صفحه 61-84]
 • اسپرهم، داوود طنز و هجو در تاریخ جهانگشای جوینی [دوره 19، شماره 66، 1394، صفحه 7-36]
 • اسپرهم، داوود رساله وحدتیه و رساله تنبیهیه [دوره 8، شماره 21، 1383، صفحه 161-173]
 • اسپرهم، داوود جستاری در ادبیات فارسی و اروپایی [دوره 9، شماره 23، 1384، صفحه 92-107]
 • اسپرهم، داوود موسیقی و خوانش اشعار رودکی [دوره 13، شماره 39، 1388، صفحه 107-127]
 • اسپرهم، داوود رنگ‌ها، سیّارگان و هفت طور دل [دوره 17، شماره 55، 1392، صفحه 89-102]
 • اسپرهم، داوود تحلیلی روان‌کاوانه از قصه‌ی «ماهان گوشیار» [دوره 17، شماره 56، 1392، صفحه 7-32]
 • اسپرهم، داوود سنخ روانی «آپولونی» و «دیونوسوسی» در اسطوره و عرفان ایرانی [دوره 21، شماره 72، 1396، صفحه 7-34]
 • اسپرهم، داوود بررسی انسجام و روابط واژگانی در داستان گیومرت [دوره 21، شماره 73، 1396، صفحه 29-52]
 • اسپرهم، داوود تحلیل گفتمان آموزش زبان و ادبیات فارسی ؛ الگویی در جهت ارتقای دیپلماسی‌فرهنگی ج.ا.ا [(مقالات آماده انتشار)]
 • اسپرهم، داوود بررسی بازتاب شاهنامة فردوسی در شاهکار رحیم معینی کرمانشاهی بر اساس نظریّة ترامتنیّت [دوره 18، شماره 62، 1393، صفحه 7-38]
 • اسپرهم، داوود استعارة شناختی عشق در مثنوی مولانا [دوره 22، شماره 76، 1397، صفحه 114-87]
 • اسپرهم، داوود تحلیل نظام‌های گفتمانیِ داستان «پیرِ چنگی» [دوره 24، شماره 84، 1399، صفحه 7-32]
 • اسپرهم، داوود تحلیل عنوان در چند رمان فارسی معاصر بر اساس نظریه‌ی دیوید لاج [(مقالات آماده انتشار)]
 • استاجی، اعظم «تخریب حدس» در داستان‌های طنزآمیز دورۀ معاصر کودک و نوجوان [دوره 24، شماره 83، 1399، صفحه 175-192]
 • اسداللهی، خدابخش بررسی تصاویر مار، اژدها و متعلقات آن‌ها در غزل‌های مولوی [دوره 24، شماره 83، 1399، صفحه 101-136]
 • اسداللهی، خدابخش بررسی آسیب شناسی جنگ ادیان در مثنوی معنوی [(مقالات آماده انتشار)]
 • اسفندیاری، ساعد نگرشی بر ترجمه ماشینی [دوره 9، شماره 24، 1384، صفحه 60-70]
 • اسفندیاری، مهسا بررسی انواع شکواییه در مثنوی های عطار [(مقالات آماده انتشار)]
 • اسکویی، نرگس  متناقض‌نما در شعر سبک آذربایجانی [دوره 18، شماره 61، 1393، صفحه 107-135]
 • اسلام، علیرضا  تحلیل جامعه‌شناختی شخصیّت در رمان بادبادک‌باز [دوره 18، شماره 60، 1393، صفحه 144-173]
 • اسلام پناه، زهرا بررسی حوزه های مبدا و مقصد استعاره های آثار سوررئال از منظر زبانشناسی شناختی بر پایه نظریات کوچش [(مقالات آماده انتشار)]
 • اسماعیلی، عصمت ناهمخوانی دوره و نوشتار (بررسی و نقد رمان «کریستین و کید») [دوره 19، شماره 65، 1394، صفحه 23-52]
 • اسماعیلی، محمدحسین بررسی و تحلیل ساختار زبانی و رده‌بندی قصاید کوتاه خاقانی [(مقالات آماده انتشار)]
 • اسماعیلی طاهری، احسان معادل یابی حال عربی در آثار ترجمه شده [دوره 6، شماره 15، 1381، صفحه 137-163]
 • اسمعلی پور، مریم تحلیل ابعاد مختلف کهن‌الگوی آنیموس در افسانه‌های ایرانی (با تکیه بر کتاب فرهنگ افسانه‌های مردم ایران) [دوره 22، شماره 78، 1397، صفحه 196-173]
 • اشرافی، آزیتا نگاهی به مسئله ی انتقال معنایی [دوره 2، 5.6، 1377، صفحه 107-116]
 • اشرفی، ناهید حذف و مؤلفه‌های آن در کتاب «نفرین زمین» آل‌احمد بر اساس نظریة «ون لیوون» [(مقالات آماده انتشار)]
 • اشرف زاده، رضا جلوه‌گری‌های نوستالژیکی نفثه‌المصدور در قیاس با تاریخ جهانگشا [(مقالات آماده انتشار)]
 • اصغری، علی تبارشناسی ماهی سیاه کوچولو در متون نثر فنی داستانی و تحلیل نمادهای آن [دوره 23، شماره 80، 1398، صفحه 202-175]
 • اصغری تبریزی، اکبر معرفی کتاب ستایش جنون و گزیده هایی از آن (اثر اراسموس) [دوره 2، شماره 6، 1377، صفحه 57-65]
 • اصغرزاده، محمد بازخوانی وقایع تراژیک تاریخ بیهقی بر اساس ویژگی‎های تئاتر ارسطویی و برشتی [دوره 23، شماره 81، 1398، صفحه 101-134]
 • افراشی، آزیتا نگاهی به مسئله ی با هم آیی واژگان [دوره 4، 7.8، 1378، صفحه 73-81]
 • افراشی، آزیتا نگاهی به شفافیت و تیرگی معنایی در سطح واژه های مرکب [دوره 4، 9.10، 1378، صفحه 61-74]
 • افراشی، مهرداد بحثی دربارۀ فرضیه نسبیت زبانی در گویش باصری فارس [دوره 4، 7.8، 1378، صفحه 83-98]
 • افروز، محمود متن‌پژوهی ادبی از منظر ترجمه‌پژوهی ادبی: نقدی بر بروز خطاهای آشکار در ترجمه متون ادبی با تکیه بر مدل‌های زبان‌شناسی متن [(مقالات آماده انتشار)]
 • اکبری، حمیدرضا تحلیل و بررسی رمان عریان در برابر باد از احمد شاکری بر اساس الگوی کنشگرای گریماس [دوره 22، شماره 77، 1397، صفحه 253-278]
 • اکبری، حمیدرضا بازنمایی کنش‌گران اجتماعی در داستان «در بویراحمد» [دوره 23، شماره 82، 1398، صفحه 139-166]
 • اکبری، سعید بررسی تطبیقی عناصر داستانی در باب‌الحکایات احمد شوقی و حکایت‌های پروین اعتصامی [دوره 19، شماره 66، 1394، صفحه 91-114]
 • اکبری، مریم تحلیل الگوی کنشی و زنجیره‌های روایی گریماس در روایت مرگ رستم [دوره 23، شماره 80، 1398، صفحه 32-7]
 • اکبری، منوچهر نقد تعامل قدرت و دانش (جرم‌شناسی و مجازات) در برخی متون نثر فارسی با رویکرد فوکو [دوره 22، شماره 75، 1397، صفحه 129-151]
 • اکبری، منوچهر بررسی انواع شکواییه در مثنوی های عطار [(مقالات آماده انتشار)]
 • اکبری، مهناز سمبلیسم و رهایی از چنبرة زمان [دوره 15، شماره 47، 1390، صفحه 81-106]
 • اکبرزاده، اذر تحلیل روانشناختی««خود فعلی و ایده آلی» در رمان درخت انجیر معابد احمدمحمود از منظر کارن هورنای [(مقالات آماده انتشار)]
 • اکرمی، میر جلیل دولت قر آ ن و اسلوب بیان در شعر حافظ [دوره 10، شماره 27، 1385، صفحه 191-213]
 • الفت فصیح، سمیه ساختار رمانس های منثور فارسی [دوره 24، شماره 86، 1399، صفحه 29-53]
 • الله دادی دستجردی، زهره بررسی مبانیِ بینامتنیت ژرار ژنت در رمان نوجوان عقرب‌های کشتی بَمبَمک اثر فرهاد حسن‌زاده [(مقالات آماده انتشار)]
 • الله ویسی، نیشتمان نشانه‌شناسی نمادهای شعر کودک در دهۀ هشتاد بر اساس الگوی آگدن و ریچاردرز [(مقالات آماده انتشار)]
 • الهامی، کامبیز INTERVENTION SYMBOLIQUE DANS LE CHAMP SEMANTIQUE DE CERTAINES LOCUTIONS ET SON ROLE DANS LA FORMATION DECELLES-CI [دوره 1، شماره 2، 1376، صفحه 13-23]
 • الهیان، لیلا تحلیل کارکردهای سبکی تشبیه در جلد اول شاهنامۀ فردوسی [دوره 24، شماره 84، 1399، صفحه 121-152]
 • امامی، نصرالله تصحیح چند تصحیف و تحریف در اغراض السّیاسه با تأکید بر نسخه خطّی مشکوة [(مقالات آماده انتشار)]
 • امامی اهواز، نصرالله واکاوی چند بیت منسوب به رودکی سمرقندی بر اساس چند منبع کهن [(مقالات آماده انتشار)]
 • امانی آستمال، رستم تحلیل عوامل مضمون‌آفرینی با اصطلاحات خوشنویسی در شعر صائب تبریزی [(مقالات آماده انتشار)]
 • امیدعلی، حجت اله تحلیل خشم در مثنوی مولوی با تکیه بر نظریه استعاره مفهومی لیکاف [(مقالات آماده انتشار)]
 • امیری خراسانی، احمد بررسی عناصر انسجام متن در نفثةالمصدور بر اساس نظریّة هالیدی و حسن [دوره 19، شماره 63، 1394، صفحه 7-31]
 • امین، احمد تحلیل روانشناسی شخصیت و زندگی فریدون در شاهنامه فردوسی بر پایه ی مکتب روانکاوی زیگموند فروید [دوره 10، شماره 27، 1385، صفحه 92-113]
 • امین، احمد تحلیل روان‌شناختی شخصیت کاوس، گرسیوز و سیاوش در شاهنامه [دوره 11، شماره 34، 1386، صفحه 7-33]
 • امین، سیدحسن تأملی در پیوند فکری مولوی و ابن عربی [دوره 5، شماره 11، 1379، صفحه 1-30]
 • امین، سیدحسن تأملی در پیوند فکری مولوی و ابن عربی (بخش دوم) [دوره 5، شماره 13، 1379، صفحه 60-75]
 • امین، ندا تحلیل و بررسی «ساختارهای گفتمان‌مدار» در روایت ابوالفضل بیهقی از ماجرای «حسنک وزیر» [دوره 22، شماره 77، 1397، صفحه 93-124]
 • امینی، مجید خسرو و شیرین قاسمی گنابادی و مقایسة آن با خسرو و شیرین نظامی (با معرّفی نسخة قاسمی) [دوره 20، شماره 70، 1395، صفحه 91-116]
 • امین زاده، رکسانا An Evaluation of Language Subtests of the Entrance Examinations at the Ph.D. Level [دوره 9، شماره 26، 1384، صفحه 47-69]
 • امینی شلمزاری، زهرا تحلیل گفتمان انتقادی قدرت در خسرو و شیرین نظامی [(مقالات آماده انتشار)]
 • انزابی نژاد، رضا از آتش خاموش تا سووشون مقایسه ای میان دانشور و آل احمد [دوره 9، شماره 25، 1384، صفحه 60-82]
 • این زاده، ررررررررر Background Knowledge and Translation Ability [دوره 2، 5.6، 1377، صفحه 1-18]
 • انصاری جابری، جمال نقد و بررسی برخی از ابهامات تاریخ جهان‌گشای جوینی [(مقالات آماده انتشار)]
 • انصاری جابری، جمال نقد و بررسی برخی از ابهامات جلد اول کتاب تاریخ جهان‌گشای جوینی [(مقالات آماده انتشار)]
 • اواراتی، ناهوکو سمبل «مار» در متون کلاسیک ادبیات فارسی [دوره 8، شماره 21، 1383، صفحه 147-160]
 • اوجاق علیزاده، شهین تعالی شخصیت انسان در اشعار سیمین بهبهانی برپایۀ نظریه اریک فروم [(مقالات آماده انتشار)]
 • اوجاق علیزاده، شهین عناصر فرهنگ عامیانه در داستان حنای سوخته و رمان چنار دالبتی [دوره 23، شماره 81، 1398، صفحه 39-68]

ب

 • باباسالار، علی اصغر «سه نثر» ظهوری ترشیزی و جایگاه آن در ادبیات فارسی [دوره 23، شماره 79، 1398، صفحه 158-127]
 • بیات، محمدحسین عرفان در عصر باباطاهر [دوره 5، شماره 11، 1379، صفحه 169-200]
 • بیات، محمدحسین تاثیر متقابل فرهنگ اسلامی و ایرانی [دوره 7، شماره 17، 1382، صفحه 1-29]
 • بیات، محمدحسین تاثیر متقابل فرهنگ اسلامی و ایرانی [دوره 8، شماره 19، 1383، صفحه 163-177]
 • بیات، محمد حسین چهره «زن» در آینه صافی صوفی [دوره 2، 5.6، 1377، صفحه 43-64]
 • بیات، محمد حسین حقیقت علم و اتحاد عاقل به معقول از دیدگاه ملاصدرا و دیگر متفکران اسلامی [دوره 8، شماره 21، 1383، صفحه 28-68]
 • بیات، محمد حسین نگاهی گذرا به ظهور انواع دانش و ادب در ایران در پرتو قرآن [دوره 9، شماره 25، 1384، صفحه 32-59]
 • بیات، محمد حسین مفهوم «عدم» در آثار بیدل دهلوی و مقایسة آن با اندیشه‌های ابن‌عربی [دوره 16، شماره 54، 1391، صفحه 31-64]
 • بیات فر، فاطمه تحلیل تطبیقی «عروسک‌فروشی» صادق چوبک 1 و «جثّة علی الرّصیف» سعدالله ونوس2 [دوره 19، شماره 63، 1394، صفحه 123-146]
 • بیات فر، فاطمه تحلیل نظام‌های گفتمانیِ داستان «پیرِ چنگی» [دوره 24، شماره 84، 1399، صفحه 7-32]
 • بارانی، محمّد مرزبان‌نامه، تقلیدی صِرف یا تدوینی آگاهانه؟ [(مقالات آماده انتشار)]
 • باریکی، ازید VERS LA FORMULATION DES CRITERES D'EVALUATION DE LA TRADUCTION PEDAGOGIQUE AL 'UNIVERSITE [دوره 5، شماره 14، 1379، صفحه 113-125]
 • بازگیر، نورالدین بررسی و تحلیل اهداف و ویژگی‌های پنج سفرنامة روحانی(گیل‌گمش، ارداویراف‌نامه، افسانة اِر افلاطون، سیرالعباد سنایی، کمدی الهی دانته) [دوره 22، شماره 76، 1397، صفحه 60-33]
 • باستان، سیدخلیل Sentiment in N ahj-ol Balaghah [دوره 8، شماره 19، 1383، صفحه 214-237]
 • باطنی، بهناز بررس رابطه موجود میان زمان از پیش تعیین شده برای انجام فعالیت زبان اموزی و میزان افطراب در زبان آموزان ایرانی [دوره 10، شماره 28، 1385، صفحه 36-51]
 • بافکر عجب شیر، سردار کارکردهای هنری و تعلیمی تمثیل [(مقالات آماده انتشار)]
 • باقری، بهادر طبقه‌بندی عناصر فراداستان‌ساز با تمرکز بر اتصال کوتاه و مثلث ارتباطی نویسنده [دوره 22، شماره 78، 1397، صفحه 246-219]
 • باقری، بهادر نشانه‌های زبانی در خاطرات حاج سیاح بر اساس الگوی فر‎کلاف [(مقالات آماده انتشار)]
 • باقری، علی اصغر تجربه مزه و نامزه [(مقالات آماده انتشار)]
 • باقری، علی اصغر مؤلفه‌‌های معناباختگی در «ملکوت» بهرام صادقی [دوره 24، شماره 86، 1399، صفحه 7-28]
 • باقری خلیلی، علی اکبر گفتمان‌شناسی انتقادی چوبک در رمان «تنگسیر» [دوره 21، شماره 72، 1396، صفحه 35-62]
 • باقری خلیلی، علی‌اکبر تحلیل سیاسی زبان بدن در تاریخ بیهقی [دوره 19، شماره 65، 1394، صفحه 79-99]
 • بالغی زاده، ساسان ارزیابی اولین دوره تربیت مدرس در کانون زبان ایرانیان [دوره 6، شماره 16، 1381، صفحه 117-142]
 • بالغی زاده، ساسان مطالعه تطبیقی ازمون انگلیسی گفتاری و مصاحبه ی IELETS [دوره 7، شماره 18، 1382، صفحه 64-85]
 • بالغی زاده، ساسان تأثیر تعامل بر درک مطلب خواندن [دوره 9، شماره 24، 1384، صفحه 66-86]
 • بالقی زاده، ساسان هنوز غاز تخم مرغ طلایی میسازد کشتن نیست: یک نگاه مختصر در وضعیت فعلی از دستور زبان آموزش زبان انگلیسی [دوره 2، شماره 6، 1377، صفحه 11-22]
 • بالو، فرزاد چندآوایی و چندزبانی باختینی و جلوه‌های آن در رمان سنگ صبور [دوره 21، شماره 74، 1396، صفحه 31-52]
 • بالو، فرزاد تحلیل امر والا در غزلیات شمس و مثنوی مولانا با الهام از نظریۀ کانت در باب امر والا [دوره 24، شماره 84، 1399، صفحه 89-120]
 • بالو، فرزاد - از افق در تلقی نیچه ای تا افق در تلقی گادامری با تاملی در حکایت هایی از مثنوی معنوی [(مقالات آماده انتشار)]
 • بامدادی، بهروز سبک اذربایجانی در شعر فارسی [دوره 7، شماره 17، 1382، صفحه 84-102]
 • باوان‌پوری، مسعود مقایسة بنمایه‌های پایداری نسیم شمال و صالح محمود هُواری [دوره 19، شماره 66، 1394، صفحه 115-152]
 • بتلاب، محسن تحلیل ساختار روایی منظومه‌های عطّار (الهی‌نامه، منطق‌الطّیر و مصیبت‌نامه) [دوره 16، شماره 54، 1391، صفحه 5-30]
 • بتلاب اکبرآبادی، محسن کهن‌الگوی زن در آثار غزاله علیزاده [دوره 20، شماره 69، 1395، صفحه 181-204]
 • بخشی، بهناز تحلیل روانشناختی شخصیّت‌های سه داستان گدا، خاکسترنشین‌ها و آشغالدونی غلامحسین ساعدی بر مبنای نظریّه کارن هورنای [دوره 19، شماره 63، 1394، صفحه 55-88]
 • بخشی، مریم تحلیل ساختار روایت در داستان‌های بیژن نجدی از منظر بوطیقای مدرنیسم (با تأکید بر آرای چارلز می و سوزان فرگوسن) [دوره 20، شماره 70، 1395، صفحه 143-168]
 • بخشی، مریم مصادیق «پیرنگ» فرمالیستی در داستان‌های کوتاه فارسی [دوره 21، شماره 72، 1396، صفحه 87-116]
 • براتی خوانساری، محمود بررسی کارکردهای نظریة پراپ در حکایات اسرارالتوحید [دوره 24، شماره 83، 1399، صفحه 257-296]
 • براتی خوانساری، محمود تحلیل انتقادی جایگاه فعل در گفتمان قدرت در مدح [(مقالات آماده انتشار)]
 • بربری، فاطمه ارتباط بین راهبردهای یادگیری زبان در خارج از کلاس، خواندن و درک مطلب [دوره 11، شماره 32، 1386، صفحه 28-49]
 • برج ساز، غفار چیستان، نخستین تجلی‌گاه تصویرهای پارادوکسی در شعر فارسی [دوره 13، شماره 39، 1388، صفحه 77-91]
 • بیرجندی، پرویز Background Knowledge and Translation Ability [دوره 2، 5.6، 1377، صفحه 1-18]
 • بیرجندی، پرویز Metacognitive (Rending) Strategies Across Languages and Techniques [دوره 5، شماره 14، 1379، صفحه 72-98]
 • بیرجندی، پرویز معدودیتهای تکاملی در فراگیری زبان دوم دسترسی به زبان های جهانی [دوره 6، شماره 16، 1381، صفحه 13-35]
 • بیرجندی، پرویز مقایسه تطبیقی یادگیری زبان انگلیسی دانش اموزان یک زبانه و دو زبانه دبیرستانی [دوره 6، شماره 16، 1381، صفحه 78-116]
 • بیرجندی، پرویز An Evaluation of Language Subtests of the Entrance Examinations at the Ph.D. Level [دوره 9، شماره 26، 1384، صفحه 47-69]
 • بیرجندی، پرویز وابستگی درونی میان فرآیند و تولید متن خوانداری در انگلیسی و فارسی [دوره 8، شماره 20، 1383، صفحه 21-41]
 • بیرجندی، پرویز تحلیلی بر رابطه میان روش آزمون سازی ، گونه شخصیت و جنسیت: موردی از فراگیرندگان ایرانی زبان انگلیسی [دوره 8، شماره 20، 1383، صفحه 42-74]
 • برزگر، محمدرضا دیو در شاهنامه [دوره 5، شماره 13، 1379، صفحه 76-100]
 • برزگرکلورزی، منصوره مفهوم «ولایت» در آثار فخرالدّین عراقی و عبدالغنی نابلسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • برهانی، نسرین تحلیل رمزگانی داستان کوتاه «چرخ فلک» اثر سپیده شاملو [(مقالات آماده انتشار)]
 • بزرگ بیگدلی، سعید تحلیل اسطوره‌ای «یکلیا وتنهایی او» و «ملکوت» با نگاه به تأثیر کودتای 28 مرداد در بازتاب اسطوره‌ها [دوره 18، شماره 60، 1393، صفحه 25-50]
 • بزرگ بیگدلی، سعید بررسی بازتاب کودتای 28 مرداد 1332 در آثار داستانی ابراهیم گلستان [دوره 15، شماره 50، 1390، صفحه 81-106]
 • بیژن‌زاده، محمّد نقد و بررسی داستانِ «آن پادشاه جهود که نصرانیان را می‌کُشت از بهر تعصّب» از مثنوی مولوی بر اساس رویکرد بینامتنیّت [دوره 20، شماره 68، 1395، صفحه 167-189]
 • بشیری، زهرا تحلیل بلاغی عناصر چندمعنایی در شعر فروغ فرخزاد [دوره 22، شماره 78، 1397، صفحه 148-125]
 • بشیری، سینا تحلیل مفهوم «شاعرانگی» در رمان «شازده احتجاب» [(مقالات آماده انتشار)]
 • بشیری، علی اصغر نقد خرده‏فرهنگِ جوانان در داستان زال و رودابه [دوره 23، شماره 82، 1398، صفحه 167-190]
 • بشیری، محمود تحلیل ساختار روایت در رمان آفتاب‌پرست نازنین [دوره 18، شماره 59، 1393، صفحه 85-100]
 • بشیری، محمود بررسی تطبیقی «عنوان» در رمان‌های ادبیّات پایداری با تکیه بر رمان‌های اُم‌ّ سعد و دا [دوره 20، شماره 68، 1395، صفحه 93-115]
 • بشیری، محمود بررسی افکار سیاسی- انتقادی ناصرخسرو قبادیانی [دوره 1، شماره 3، 1377، صفحه 165-172]
 • بشیری، محمود جایگاه علامه دهخدا در شعر معاصر [دوره 5، شماره 11، 1379، صفحه 114-122]
 • بشیری، محمود بررسی مقایسه‌ای موضوعات و درون‌مایه‌های مرتبط با زنان در داستان‌های زن محور زنان داستان نویس (1300- 1380) [دوره 15، شماره 47، 1390، صفحه 51-80]
 • بشیر نژاد، حسن چرا و چگونه زبان‌ها می‌میرند؟ [دوره 10، شماره 30، 1385، صفحه 83-106]
 • بقائی مقدم، پوریا آزمون های اینترنتی زبان [دوره 8، شماره 20، 1383، صفحه 27-39]
 • بیگ‌زاده، خلیل نقد تطبیقی حکایت‌های بهارستان جامی با داستان‌های مینیمالیستی [دوره 20، شماره 68، 1395، صفحه 117-142]
 • بلاغی اینالو، علی اسطوره، گفتمان معطوف به قدرت [(مقالات آماده انتشار)]
 • بنان، ج A Case for the Integration of Content and Language Instructions in EFL Situation [دوره 1، شماره 2، 1376، صفحه 1-12]
 • بنان صادقیان، ج why and how of language and literature integration in EFL situations [دوره 1، شماره 1، 1376، صفحه 12-24]
 • به آفرین، رضا انگیزه درکلاس های ترجمه ادبی انگلیسی [دوره 7، شماره 18، 1382، صفحه 125-141]
 • بهرامی، اکرم گفتاو درونی به عنوان تمرین ذهنی مطالعه زبان اموزان انگلیسی به عوان زبان خارجی [دوره 6، شماره 16، 1381، صفحه 36-56]
 • بهرامی، اکرم چرا تعلیم و تربیت انتقادی ؟ [دوره 8، شماره 20، 1383، صفحه 153-168]
 • بهرامی رهنما، خدیجه تحلیل گفتمان انتقادی رمان «ماهی‌ها در شب می‌خوابند» براساس آرای نورمن فرکلاف [دوره 24، شماره 85، 1399، صفحه 285-314]
 • بهره مند، زهرا آیرونی و تفاوت آن با طنز و صنایع بلاغی مشابه [دوره 14، شماره 45، 1389، صفحه 9-36]
 • بهره مند، زهرا تأویل جهان رمزها و استعاره‌ها در رسالـﺔ الابراج سهروردی بر مبنای هرمنوتیک ریکور [(مقالات آماده انتشار)]
 • بهمنی، کبری مقایسة سطوح معنایی معراج پیامبر(ص) و سفر اسکندر [دوره 22، شماره 76، 1397، صفحه 266-241]
 • بهمنی، کبری بررسی موقعیت‌ها و سطوح روایی در قصه‌های عامیانۀ بلند با تاکید برابومسلم‌نامه [(مقالات آماده انتشار)]
 • بهنام فر، محمد تحلیل بازتاب ایهام تناسب و حوزه‌های معنایی آن در مثنوی [دوره 22، شماره 78، 1397، صفحه 80-55]
 • بهنام فر، محمّد  نقد روان‌شناختی شخصیّت در رمان سالمرگی بر مبنای نظریّة کارن هورنای [دوره 18، شماره 62، 1393، صفحه 175-193]
 • بهنام‌فر، محمّد واکاوی برون‌متنی و درون‌متنی اشعار متعهّد شاملو در دهه‌های بیست و سی [دوره 20، شماره 69، 1395، صفحه 67-97]
 • بهنام‌فر، محمّد  بررسی زمانمندی روایت در رمان سالمرگی بر اساس نظریّة ژرار ژنت [دوره 18، شماره 60، 1393، صفحه 125-144]
 • بوستامانته، فلورستینا استراتژی برای comprehensions حقیقت یا افسانه [دوره 4، 9.10، 1378، صفحه 17-35]

پ

 • پایدار، ریتا نگاهی به فرایند جایگزینی معنایی در زبان فارسی [دوره 7، شماره 18، 1382، صفحه 38-61]
 • پارسا، سیداحمد مقایسة سمبولیسم اجتماعی در سروده‌های نیما یوشیج و مهدی اخوان‌ثالث پس از کودتای 28 مرداد 1332 [دوره 21، شماره 71، 1396، صفحه 79-98]
 • پارسا، سیداحمد آرمان‌شهر سپهری، اعتراض خاموش به سیاست‌های عصر پهلوی دوم [دوره 24، شماره 86، 1399، صفحه 103-126]
 • پارسا، سید احمد حذف و مؤلفه‌های آن در کتاب «نفرین زمین» آل‌احمد بر اساس نظریة «ون لیوون» [(مقالات آماده انتشار)]
 • پارساپور، زهرا بررسی تطبیقی سیر افلاک و مبانی اسطوره ای و دلالت‌های نجومی آن در معراج نامه، سیرالعباد و کمدی الهی [دوره 11، شماره 33، 1386، صفحه 22-43]
 • پارسانسب، محمد نشانه‌های زبانی در خاطرات حاج سیاح بر اساس الگوی فر‎کلاف [(مقالات آماده انتشار)]
 • پاشایی فخری، کامران بررسی مؤلفة زمان در اتوبوس شمیران بر اساس دیدگاه ژرار ژنت [دوره 22، شماره 76، 1397، صفحه 165-190]
 • پاکدل، مسعود نقد بوم‌گرایانه رمان اهل غرق منیرو روانی‌پور [(مقالات آماده انتشار)]
 • پاینده، حسین سیمین دانشور: شهرزادی پسامدرن [دوره 6، شماره 15، 1381، صفحه 57-82]
 • پاینده، حسین بررسی جنبه های فرا داستانی رمان تحمل عشق [دوره 10، شماره 28، 1385، صفحه 5-31]
 • پاینده، حسین وجود شناسی پسامدرن در داستانی از یک نویسنده ایرانی [دوره 14، شماره 44، 1389، صفحه 29-42]
 • پاینده، حسین نقد شعر «زمستان»‌ از منظر نظریه‌ی روانکاوی لاکان [دوره 13، شماره 42، 1388، صفحه 27-46]
 • پیرانی، منصور ادبیات تطبیقی و مفهوم امروزی ان [دوره 10، شماره 27، 1385، صفحه 214-226]
 • پیرانی، منصور پژوهشی در بوستان سعدی با رویکرد ترامتنیت ژنت، از منظر ادبیات تطبیقی [دوره 22، شماره 78، 1397، صفحه 172-149]
 • پریز، عبدالقادر تطّور تاریخی کنایه در ادب فارسی و عربی تا قرن هفتم هجری [دوره 12، شماره 38، 1387، صفحه 67-90]
 • پرنیان، موسی بررسی نیایش‌های شاهنامه فردوسی [دوره 16، شماره 53، 1391، صفحه 157-176]
 • پرور، سارا تحلیل عنوان در چند رمان فارسی معاصر بر اساس نظریه‌ی دیوید لاج [(مقالات آماده انتشار)]
 • پیروز، غلامرضا گفتمان‌شناسی انتقادی چوبک در رمان «تنگسیر» [دوره 21، شماره 72، 1396، صفحه 35-62]
 • پیروز، غلامرضا عناصر داستانی خاطره‌نوشته‌های دفاع مقدس با تأکیدبر اثر دختر شینا [دوره 22، شماره 76، 1397، صفحه 214-191]
 • پرویش، محسن تحلیل جامعه‌شناختی شهرآشوب‌ها به عنوان تاریخ محلی منظوم در عصر تیموری [دوره 22، شماره 77، 1397، صفحه 67-92]
 • پرویش، محسن سیمای هویّت ایرانی در منظومه دفتر دلگشا با تکیه بر بازآفرینی های شاهنامه فردوسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • پشت دار، علی محمد هدیه دادن و رسوم آن نزد ایرانیان با تکیه بر شاهنامه و تاریخ بیهقی [دوره 24، شماره 85، 1399، صفحه 167-204]
 • پیشقدم، رضا برسی میزان پیش بینی روایی ازمون جدید کنکور سراسری برای ورود به دوره کارشناسی ارشد زبان انگلیسی [دوره 7، شماره 18، 1382، صفحه 86-100]
 • پیشوایی علوی، محسن مقایسة بنمایه‌های پایداری نسیم شمال و صالح محمود هُواری [دوره 19، شماره 66، 1394، صفحه 115-152]
 • پیغمبرزاده، لیلا بازخوانی روایت راوندی از تاریخ آل سلجوق بر اساس طرح سراسربین فوکو [دوره 20، شماره 70، 1395، صفحه 7-27]
 • پویان، مجید شهر‌ زنان در سام‌نامه و پیگیری رد‌پای آن در ادبیات فارسی [دوره 24، شماره 84، 1399، صفحه 211-242]
 • پورالخاص، شکراله بررسی استعاره‌های جهتی در غزلیات شمس [دوره 22، شماره 75، 1397، صفحه 207-228]
 • پوربایرام الوارس، رقیه تحلیل نشانه - معنا شناسانه طرحواره عاطفی در دو شعر «در امواج سند» و «أبدُ الصُبّار» [(مقالات آماده انتشار)]
 • پورحسن، قاسم مولوی و مسئله منطقی شر [دوره 12، شماره 36، 1387، صفحه 7-32]
 • پورخالقی چترودی، مهدخت «تخریب حدس» در داستان‌های طنزآمیز دورۀ معاصر کودک و نوجوان [دوره 24، شماره 83، 1399، صفحه 175-192]
 • پورسینا، محمد How to Teach The Suprasegmentals of English To Farsi-speakers Learning English as a Foreign Language [دوره 5، شماره 12، 1379، صفحه 74-90]
 • پورشهرام، سوسن بررسی میزان حضور فرهنگ غربی در زبان و بیان برخی از داستان‌نویسان امروز ایران (مطالعة موردی: شش رمان دهۀ 80) [(مقالات آماده انتشار)]
 • پورقاسمیان، حسین مفاهیم استعاوی در 17سروده ی شکسپیر، بازسازی فضای ذهنی شکسپیردر امر ازدواج [دوره 7، شماره 18، 1382، صفحه 101-124]
 • پورقاسمیان، حسین خیام و هوسمن [دوره 11، شماره 33، 1386، صفحه 44-51]
 • پورمرادی، سیما فراداستان، شگردی پسامدرن: مطالعة موردی رمان «تماشای یک رؤیای تباه شده» اثر بیژن بیجاری [(مقالات آماده انتشار)]
 • پور نامداریان، تقی بررسی و تحلیل کاربرد آیات و احادیث در شرح شطحیّاتروزبهان‌بقلی [دوره 17، شماره 58، 1392، صفحه 7-28]

ت

 • تابان فرد، عباس تحلیل هیجان مثبت «عشق عرفانی» در مثنوی‌معنوی با رویکرد مثبت‌گرا [دوره 24، شماره 85، 1399، صفحه 69-112]
 • تاج الدین، ضیا Language Learning Strategies: A Strategy-Based Approach to L2 Learning.Strategic Competence, and Test Validation [دوره 5، شماره 14، 1379، صفحه 54-71]
 • تاج الدین، ضیا توانش کاربرد شناختی: فرا تحلیل مسائل جاری و پژوهش‌های مربوط به یادگیری و آموزش آن [دوره 11، شماره 32، 1386، صفحه 5-26]
 • تاج الدین، ضیاء تحلیل تاریخی و روش‌شناختی آموزش زبان فارسی به غیر فارسی‌زبان‌ها [دوره 14، شماره 45، 1389، صفحه 65-85]
 • تاجبخش، اسماعیل تحلیلی فشرده از رساله الطیر ابن سینا [دوره 10، شماره 27، 1385، صفحه 1-14]
 • تاجبخش، اسماعیل با استاد قاضی در منشئات امیر نظام [دوره 5، شماره 13، 1379، صفحه 115-125]
 • تاج بخش، اسماعیل منبع شناسی احادیث گلشن راز شیخ محمود شبستری بر مبنای چاپ دکتر دزفولیان [دوره 15، شماره 49، 1390، صفحه 91-125]
 • تاجریان، الماس نقد فمینیستی داستان های بیژن نجدی [دوره 11، شماره 31، 1386، صفحه 7-23]
 • تاجیک، ابوالفضل بررسی چیستی «مقام امن» در ادبیات عرفانی [(مقالات آماده انتشار)]
 • تجلی، مائده سبک‌شناسی داستان چراغ‌ها را من خاموش می‌کنم با رویکرد سبک‌شناسی انتقادی [دوره 24، شماره 86، 1399، صفحه 79-55]
 • تجویدی، غلامرضا Persian-Speaking Translation Trainees Perception of Degree of Politeness of English Request Strategies [دوره 9، شماره 26، 1384، صفحه 18-46]
 • تدینی، منصوره کاظم تینا لارنس استرن ایرانی (نگاهی به پسامدرنیسم در آثار کاظم تینا) [دوره 13، شماره 40، 1388، صفحه 39-62]
 • تدینی، منصوره پسامدرنیسم در رمان «تاریخ سری بهادران فرس قدیم» [دوره 14، شماره 43، 1389، صفحه 133-155]
 • تدینی، منصوره نقد بوم‌گرایانه رمان اهل غرق منیرو روانی‌پور [(مقالات آماده انتشار)]
 • ترابی، محمد شکل گیری چهرۀ پهلوان در حماسۀ ملی [دوره 1، شماره 4، 1377، صفحه 8-19]
 • ترکی، محمدرضا اهمیت شرح محمّد بن قوام بلخی در فهم مضامین مخزن‌الاسرار نظامی [دوره 24، شماره 85، 1399، صفحه 231-260]
 • تسلیمی، علی بررسی کانون روایت و رابطة آن با جریان سیّال ذهن در رُمان دل دلدادگی [دوره 18، شماره 59، 1393، صفحه 27-41]
 • تسلیمی، علی تحلیل پیوند بینامتنیت با روایت پسامدرنی رمان سوگ مغان [دوره 22، شماره 78، 1397، صفحه 30-7]
 • تسلیمی، علی گفتمان های متفاوت در نوروزنامه [(مقالات آماده انتشار)]
 • تسلیمی، علی تأویل جهان رمزها و استعاره‌ها در رسالـﺔ الابراج سهروردی بر مبنای هرمنوتیک ریکور [(مقالات آماده انتشار)]
 • تسلیمی، علی تحلیل حکایت ذکر بر دار کردن حسنک با رویکرد تاریخ‌گرایی ‌نو [دوره 24، شماره 85، 1399، صفحه 205-230]
 • تسنیمی، علی تحلیل داستانِ " آرش کمان‌گیر" سیاوش کسرایی با تکیه بر تخیّلِ "ترس از زمان" از منظر ژیلبر دوران [(مقالات آماده انتشار)]
 • تشکری، منوچهر تحلیل ساختار روایت در داستان‌های بیژن نجدی از منظر بوطیقای مدرنیسم (با تأکید بر آرای چارلز می و سوزان فرگوسن) [دوره 20، شماره 70، 1395، صفحه 143-168]
 • تشکری، منوچهر مصادیق «پیرنگ» فرمالیستی در داستان‌های کوتاه فارسی [دوره 21، شماره 72، 1396، صفحه 87-116]
 • تصدیقی، سمیه استعارة شناختی عشق در مثنوی مولانا [دوره 22، شماره 76، 1397، صفحه 114-87]
 • تفکری رضائی، شجاع بازنمایی کنش‌گران اجتماعی در داستان «در بویراحمد» [دوره 23، شماره 82، 1398، صفحه 139-166]
 • تقیه، محمدحسن ترجمه و ادبیات تطبیقی [دوره 6، شماره 15، 1381، صفحه 83-89]
 • تقیه، محمدرضا رباعی سرلوحه و دیباچۀ کار فرخی‌‌یزدی در روزنامه «طوفان» [دوره 24، شماره 84، 1399، صفحه 335-374]
 • تمیزال، علی میرزا جهانشاه حقیقی و اشعار وی دربارة مولانا جلال‌الدین بلخی [دوره 12، شماره 37، 1387، صفحه 29-48]
 • تمیم داری، احمد بررسی ساختارگرایانة باب شیر و گاو کلیله و دمنه بر اساس الگوی کلود برمون [دوره 18، شماره 59، 1393، صفحه 43-59]
 • تمیم داری، احمد زبان، ادب عربی و علوم انسانی بنگلادش [دوره 6، شماره 15، 1381، صفحه 1-13]
 • تمیم داری، احمد گسترشی زبان و ادبیات فارسی چشم انداز سده آینده [دوره 7، شماره 18، 1382، صفحه 74-83]
 • تمیم داری، احمد مکتب رباعیات خیام [دوره 11، شماره 33، 1386، صفحه 52-78]
 • تمیم داری، احمد ضرورت تدوین روش های تحقیق ادبیات فارسی [دوره 14، شماره 44، 1389، صفحه 43-61]
 • تمیم داری، احمد تأثیر شاهنامه فردوسی بر آثار حماسی غرب [دوره 13، شماره 42، 1388، صفحه 65-85]
 • تمیم داری، احمد کاربست مدل تخیل جامعه شناختی در تحلیل اشعار فروغ فرخزاد [(مقالات آماده انتشار)]
 • تمیم داری، احمد جامعه‌شناسی ادبیات؛ کاربست الگوی تخیل جامعه‌شناختی در تحلیل اشعار فروغ فرخزاد [دوره 22، شماره 77، 1397، صفحه 33-66]
 • تمیم داری، احمد بررسی تطبیقی داستان «جاناتان مرغ دریایی» و داستان مرغان در منطق‌الطیر بر مبنای نظریۀ انتخاب گلسر [دوره 23، شماره 81، 1398، صفحه 7-38]
 • تهرانی، فاطمه Problematique de la traduction des metaphores, locutions et expressions toutes faites [دوره 5، شماره 14، 1379، صفحه 99-112]
 • توکلی کافی آباد، عزیزالله کارکردهای بلاغی استفهام انکاری و استفهام تقریری در دفتر دوّم مثنوی معنوی [(مقالات آماده انتشار)]
 • توکلی مقدم، صفیه بررسی و تحلیل زمان روایی در رمان «مدار صفر درجه» براساس نظریة ژنت [دوره 24، شماره 86، 1399، صفحه 81-101]

ث

 • ثروت، منصور توپچی باشی و میسکه ویچ [دوره 11، شماره 33، 1386، صفحه 79-88]
 • ثواب، فاطمه تحلیل ساختار روایتی داستان بهرام و گل‌اندام برپایة نظریّة گریماس [دوره 18، شماره 61، 1393، صفحه 83-105]

ج

 • جابری اردکانی، سید ناصر مطالعۀ تطبیقی تقابل و هدف در طنزهای گلستان و مثنوی (با تکیه بر نظریۀ عمومی طنز کلامی) [دوره 23، شماره 80، 1398، صفحه 228-203]
 • جبارپور، سمیه سیر و تطور نظریة «عشق» در آرا و اندیشه‌های عرفانی‌ـ فلسفی روزبهان و ابن‌دبّاغ [دوره 22، شماره 76، 1397، صفحه 32-7]
 • جدی تازه کند، رویا بررسی مؤلفة زمان در اتوبوس شمیران بر اساس دیدگاه ژرار ژنت [دوره 22، شماره 76، 1397، صفحه 165-190]
 • جرک، مهنوش بررسی تأثیرپذیری غزلیات قاسم انوار از غزلیات شمس با رویکرد بینامتنی [(مقالات آماده انتشار)]
 • جزایری موسوی، فریده برخورد اقبال با فرهنگ آلمان (یک مطالعه و بررسی درباره ارتباط و تبادل فرهنگ ها( [دوره 8، شماره 21، 1383، صفحه 120-146]
 • جعفری، سیّد علیرضا تحلیل جامعه‌شناختی شخصیّت در رمان بادبادک‌باز [دوره 18، شماره 60، 1393، صفحه 144-173]
 • جعفری، عبدالعظیم تحقیقی درباره‌ی انواع روش‌های تدریس زبان انگلیسی برای مبتدیان [دوره 1، شماره 2، 1376، صفحه 135-155]
 • جعفری، فاطمه بررسی مبانیِ بینامتنیت ژرار ژنت در رمان نوجوان عقرب‌های کشتی بَمبَمک اثر فرهاد حسن‌زاده [(مقالات آماده انتشار)]
 • جعفری، مژگان سیر کاربرد انگاره های زنانه ی زبان در دو کتاب یکشنبه آخر و دختر شینا، با نگاهی به رویکرد زبانی سارا میلز [(مقالات آماده انتشار)]
 • جعفری لنگرودی، ملیحه نمایشی از سکوت در ادب فارسی [دوره 8، شماره 21، 1383، صفحه 95-119]
 • جلالی، محمد امیر تحلیل بازتاب کلیله و دمنه در مجلّدات پنجگانة تاریخ وصّاف از منظر نظریة دریافت [دوره 22، شماره 77، 1397، صفحه 143-164]
 • جلالی، محمد امیر ساختارشناسی اوزان رایج و وزن‌های نوپدید در شعر فارسی [دوره 24، شماره 86، 1399، صفحه 127-161]
 • جلالی، مریم «تخریب حدس» در داستان‌های طنزآمیز دورۀ معاصر کودک و نوجوان [دوره 24، شماره 83، 1399، صفحه 175-192]
 • جلالی، مریم تحلیل الگوی کنشی و زنجیره‌های روایی گریماس در روایت مرگ رستم [دوره 23، شماره 80، 1398، صفحه 32-7]
 • جلالی پندری، یدالله بررسی تطبیقی رمان‌های «شوهر آهو خانم» و «خواهر کاری» با تکیه بر مسألۀ خلاقیت ادبی [(مقالات آماده انتشار)]
 • جلیلی جشن آبادی، صبا نقیضه‌گویی در سنّت فرزندنامه‌نویسی با تأکید بر نصیحت‌نامۀ شیخ‌المقامرین به فرزندش [(مقالات آماده انتشار)]
 • جمالی، شهروز بررسی زبان و لحن حماسی در قصاید فرّخی سیستانی [(مقالات آماده انتشار)]
 • جمالی، عاطفه سیمای کودکان کار در آثار داستانی کودک و نوجوان فارسی پس از انقلاب اسلامی [دوره 21، شماره 73، 1396، صفحه 129-129]
 • جمالی، عبدالمجید مطالعه تطبیقی شیوه بازنمایی تراژدی حلاج در شعر شفیعی کدکنی و عبدالوهاب بیاتی از منظر فرانقش اندیشگانی [(مقالات آماده انتشار)]
 • جمالی، فاطمه تطبیق و تحلیل منظومة تسبیح کربلا با روایت تاریخی ابن‌قتیبه [دوره 16، شماره 54، 1391، صفحه 65-88]
 • جمالی، هاجر کرامات خواجه بهاءالدین محمد نقشبند در انیس‌‌‌‌‌الطالبین و مقامات نقشبند [(مقالات آماده انتشار)]
 • جمشیدی، رضا عقدة برتری یا عقدة حقارت؟ واکاوی اشعار خاقانی بر اساس روانشناسی فردنگر [دوره 20، شماره 67، 1395، صفحه 85-106]
 • جهانی قادی، محمد علی بررسی و تحلیل اندیشه‌های کلامی عطار نیشابوری (با نگاهی به مثنوی‌هایش) [(مقالات آماده انتشار)]
 • جهانگیری، شکوفه تحلیل گفتمان انتقادی شعر دفاع مقدّس برای کودکان از منظر رهیافت ون لیون (2008 م.) [دوره 19، شماره 65، 1394، صفحه 121-160]
 • جهانگرد، فرانک جایگاه و نقش شریرانۀ گرگ در شاهنامۀ فردوسی [(مقالات آماده انتشار)]

چ

ح

 • حیاتی، زهرا تحلیل تقابل‌های بنیادینِ متن در گفتمان ادبی و سینمایی: مطالعة موردی داستان آشغالدونی و فیلم اقتباسی «دایرة مینا» [دوره 22، شماره 75، 1397، صفحه 85-104]
 • حیاتی، زهرا بازخوانی باب اول بوستان سعدی با رویکرد مشروعیت‌بخشی در گفتمان حکومت [دوره 24، شماره 83، 1399، صفحه 193-222]
 • حاتمی، امیر حسین سیمای هویّت ایرانی در منظومه دفتر دلگشا با تکیه بر بازآفرینی های شاهنامه فردوسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • حاج آقا بابایی، محمدرضا طبقه بندی و بررسی نثر متون عرفانی و فلسفی عصر قاجار [دوره 12، شماره 38، 1387، صفحه 101-112]
 • حاجی آقا بابایی، محمدرضا بررسی روایت‌شناسانة طوطی‌نامه [دوره 21، شماره 74، 1396، صفحه 53-78]
 • حاج آقا بابائی، محمدرضا تکوین شخصیت قهرمان در چهار روایت از تذکرةالاولیاء [دوره 14، شماره 46، 1389، صفحه 123-143]
 • حاجیان نژاد، علیرضا چند نوع التزام در منظومه‌های عطار [(مقالات آماده انتشار)]
 • حاج بابایی، محمّدرضا تاریخ بیهقی؛ کتابی از میان رفته یا آرزویی شکل نگرفته (نظریّه‌ای دربارة حجم و محتوای تاریخ بیهقی) [دوره 19، شماره 63، 1394، صفحه 33-54]
 • حاجی بابائی، محمدرضا الگوی پرسش‌محور در تفسیر و تحلیل شعر [دوره 21، شماره 71، 1396، صفحه 49-77]
 • حاجتی، سمیّه خوانش پسااستعماری رمان جزیرۀ سرگردانی [دوره 20، شماره 68، 1395، صفحه 41-65]
 • حائری، محمدحسن رند هند [دوره 4، 7.8، 1378، صفحه 61-71]
 • حائری، محمدحسن جهان‌بینی سنایی [دوره 13، شماره 40، 1388، صفحه 23-38]
 • حائری، محمدحسن مبانی نظری شطحیات عرفانی از نگاه مولانا [دوره 14، شماره 43، 1389، صفحه 33-46]
 • حائری، محمدحسن غالب دهلوی [دوره 1، شماره 1، 1376، صفحه 71-82]
 • حائری، محمدحسن دانه معنی [دوره 5، شماره 13، 1379، صفحه 52-59]
 • حیدری، احمدعلی التقای دریای شرقی و غربی هم سخنی حکیم انسی با حافظ و هیدرگر [دوره 14، شماره 44، 1389، صفحه 129-159]
 • حیدری، حسن معنا و مفهوم «پر کرگس» در بیتی از شاهنامه [دوره 18، شماره 61، 1393، صفحه 7-20]
 • حیدری، حسن مطالعه‌ی تطبیقی علی‌نامه و شاهنامه [دوره 16، شماره 51، 1391، صفحه 163-182]
 • حیدری، حسن مثنوی طاقدیس و مثنوی معنوی [دوره 17، شماره 58، 1392، صفحه 91-114]
 • حیدری، حسن در دخمه را کرد سرخ و کبود (پژوهشی در یک بیت از داستان فرود) [دوره 24، شماره 84، 1399، صفحه 243-264]
 • حیدری، حسن خوانش نشانه شناسی لایه ای در فرآیند معنایی داستان مدرن «ابوالهول» از فرشته ساری [(مقالات آماده انتشار)]
 • حیدری، حسین بررسی آیین عزاداری در شاهنامه به مثابة رمزگان نشانه‌شناختی [دوره 21، شماره 72، 1396، صفحه 117-141]
 • حیدری، روح‌الدّین عقدة برتری یا عقدة حقارت؟ واکاوی اشعار خاقانی بر اساس روانشناسی فردنگر [دوره 20، شماره 67، 1395، صفحه 85-106]
 • حیدری، علی «درم‌ربایی تیغ» در بیتی از بوحنیفة اسکافی [دوره 19، شماره 64، 1394، صفحه 149-163]
 • حیدری، علی سنجش حکایات مشابه مولوی با مثنوی های عطار [دوره 7، شماره 17، 1382، صفحه 134-154]
 • حیدری، علی حضور پنهان شمس و غیرت حسام‌الدین در مثنوی [دوره 17، شماره 57، 1392، صفحه 79-100]
 • حیدری، علی تجلی آیین «قصه برداشتن» در ادبیات فارسی [دوره 21، شماره 72، 1396، صفحه 63-85]
 • حیدری، علی «بدل بلاغی» محملی برای ایهام‌سازی حافظ [دوره 21، شماره 73، 1396، صفحه 151-173]
 • حیدری، علی بررسی شگردهای حافظ در چندمعنایی کردن متن [دوره 23، شماره 79، 1398، صفحه 30-7]
 • حیدری، علی بررسی و تحلیل اهداف و ویژگی‌های پنج سفرنامة روحانی(گیل‌گمش، ارداویراف‌نامه، افسانة اِر افلاطون، سیرالعباد سنایی، کمدی الهی دانته) [دوره 22، شماره 76، 1397، صفحه 60-33]
 • حیدری، علی بدل بلاغی؛ شگردی برای تلفیق تشبیه و استعاره در غزلیات حافظ [(مقالات آماده انتشار)]
 • حیدری، غلامرضا کاربرد ادبی و هنری حرف «الف» در اشعار شاعران سبک خراسانی [دوره 23، شماره 79، 1398، صفحه 76-55]
 • حیدری، محمود بینامتنی ذاتی اشعار عربی و فارسی سعدی (مضامین مشترک اشعار فارسی و عربی سعدی) [دوره 24، شماره 86، 1399، صفحه 191-213]
 • حیدری، مرتضی کاربرد آمار استنباطی در سبک‌شناسی (مطالعة موردی تشبیهات حروفی قرن ششم) [دوره 19، شماره 63، 1394، صفحه 89-121]
 • حیدری، مرتضی بررسی اندیشه‌های حکمی ـ عرفانی منعکس شده با سمبولیسم الفبایی در دیوان عارفان ایرانی [دوره 19، شماره 65، 1394، صفحه 53-78]
 • حیدری، مرتضی نشانه‌شناسی نگرش‌های حروفی مولانا در کلّیات شمس تبریزی [دوره 20، شماره 67، 1395، صفحه 147-178]
 • حیدری، مرتضی بررسی ضرباهنگ زمان داستان در روایت رُمان سال‌های ابری از علی‌اشرف درویشیان [(مقالات آماده انتشار)]
 • حیدری، مریم بررسی ساختار روایی در غزل فارسی [دوره 11، شماره 31، 1386، صفحه 24-38]
 • حیدری، مهدی آب و اشکال گوناگون آن در ادبیات عرفانی فارسی (براساس مکتب ابن عربی از قرن هفتم تا نهم) [دوره 24، شماره 84، 1399، صفحه 265-300]
 • حیدری نیا،، هادی کارکردهای بلاغی استفهام انکاری و استفهام تقریری در دفتر دوّم مثنوی معنوی [(مقالات آماده انتشار)]
 • حر، لیلا دیگری‌شدگی هویت در رمان نوجوان (مطالعۀ موردی: رمان چشم اسب اثر جمیله گوین) [دوره 24، شماره 85، 1399، صفحه 341-368]
 • حری، ابوالفضل شعر تا انتها حضور اثر سهراب سپهری از دیدگاه نقد فرمالیستی [دوره 10، شماره 27، 1385، صفحه 61-75]
 • حسام پور، سعید بررسی جلوه‌های عنصر زمان در حکایات فرعی مرزبان‌نامه [دوره 22، شماره 76، 1397، صفحه 240-215]
 • حسنی، محمد تقی مقایسه ساختار مقدمه مقالات انگلیسی و فارسی [دوره 10، شماره 28، 1385، صفحه 52-69]
 • حسینی، اسما مطالعۀ تطبیقی تقابل و هدف در طنزهای گلستان و مثنوی (با تکیه بر نظریۀ عمومی طنز کلامی) [دوره 23، شماره 80، 1398، صفحه 228-203]
 • حسینی، سارا تحلیل گفتمان انتقادی« بازنمایی جنسیت» در رمان غروب پروانه از بختیار علی [(مقالات آماده انتشار)]
 • حسینی، سیدمحمد تأثیر قرآن و فرهنگ اسلامی در زبان و ادب فارسی تا سدۀ پنجم هجری [دوره 4، 7.8، 1378، صفحه 19-34]
 • حسینی، سیدمحمد تلمیح های پیچیده و رازآمیز در مثنوی معنوی مولانا [دوره 6، شماره 15، 1381، صفحه 42-56]
 • حسینی، سیدمحمد تاثیر شیوه های کشور داری ایرانیان پیش از اسلام روزگار ساسانی در کشور دار یخلفای عباسی [دوره 7، شماره 17، 1382، صفحه 190-216]
 • حسینی، سیدمحمد سلامان وابسال [دوره 8، شماره 19، 1383، صفحه 49-61]
 • حسینی، سیدمحمد روش دکتر معین در تصحیح متون فارسی [دوره 5، شماره 13، 1379، صفحه 6-21]
 • حسینی، سیدمحمد ترجمه در نخستین سده‌های اسلامی و نقد و بررسی آن به قلم یکی از دانشمندان آن روزگار (جاحظ) [دوره 1، شماره 2، 1376، صفحه 51-65]
 • حسینی، سیدمرتضی مآخذ ابیات و عبارات عربی مقامات حمیدی [دوره 17، شماره 56، 1392، صفحه 159-174]
 • حسینی، محمد «طبری نخستین تفسیر نویس بزرگ جهان اسلام» [دوره 1، شماره 3، 1377، صفحه 132-143]
 • حسینی، محمد تلمیح و ایهام در شعر کمال خجندی [دوره 2، 5.6، 1377، صفحه 87-95]
 • حسینی، محمد حسین چهره دوگانه تیمور لنگ در تاریخ و ادب و تحلیل این دوگانگی [دوره 9، شماره 25، 1384، صفحه 83-102]
 • حسینی، محمدضیاء رابطه میان درونگرایی – برونگرایی و مهارت خواندن [دوره 1، شماره 2، 1376، صفحه 156-160]
 • حسینی، مریم سیری در گلچین های شعر معاصر فارسی [دوره 4، 7.8، 1378، صفحه 99-108]
 • حسینی، مریم آیین فتوت و جوانمردی در حدیقه سنایی در بررسی مأخذ حکایتی از حدیقه [دوره 14، شماره 43، 1389، صفحه 103-113]
 • حسینی، مریم نام گزینی زنان در داستان‌های هزار و یک شب [دوره 15، شماره 48، 1390، صفحه 111-140]
 • حسینی، مریم دلایل پیکرگردانی در داستان‌های هزار و یک شب [دوره 16، شماره 52، 1391، صفحه 37-64]
 • حسینی، مریم تحلیل رمان «رویای تبت» براساس «استعاره نمایشی نظریه گافمن» [دوره 16، شماره 53، 1391، صفحه 81-108]
 • حسینی، مریم احوال و آثار عبدالقادر گیلانی و بررسی و مقایسة پیرنامه‌های نوشته‌شده دربارة او تا قرن دهم هجری قمری [دوره 22، شماره 75، 1397، صفحه 7-40]
 • حسینی، مریم رمان جنگ در ایران از منظر حضور «دیگری» با تکیه بر آرای باختین [دوره 23، شماره 79، 1398، صفحه 54-31]
 • حسینی، مریم باز تولید «کهن‌الگوی تقابل خیر و شر» در سه رمان نوجوان با کمک شیوۀ اسطوره‌سنجی ژیلبر دوران [دوره 23، شماره 81، 1398، صفحه 69-100]
 • حسینی، مریم آبشخورهای تاریخی روایت نظامی در نظم هفت پیکر مقایسۀ تطبیقی داستان بهرام گور در روایت فردوسی، طبری، ثعالبی، نظام‌الملک، مقدسی، ابن‌اثیر و نظامی با توجه به افزوده‌های هنرمندانۀ نظامی به داستان تاریخی [دوره 24، شماره 83، 1399، صفحه 7-38]
 • حسینی، مریم بررسی میزان حضور فرهنگ غربی در زبان و بیان برخی از داستان‌نویسان امروز ایران (مطالعة موردی: شش رمان دهۀ 80) [(مقالات آماده انتشار)]
 • حسینی، مریم کرامات خواجه بهاءالدین محمد نقشبند در انیس‌‌‌‌‌الطالبین و مقامات نقشبند [(مقالات آماده انتشار)]
 • حسینی، مریم روانشناسی اسطوره و داستان؛ رویکردی نوین در نقد ادبی [دوره 19، شماره 64، 1394، صفحه 7-29]
 • حسینیان‌فر، نجمه واکاوی شخصیت احمد شاملو و محمد ماغوط بر پایۀ آزمون ماکس لوشر [دوره 23، شماره 81، 1398، صفحه 197-226]
 • حسینائی، یحیی مولفه های تجدد گرایی در دیوان اشعار میرزاده عشقی بر مبنای نظریة داده‌ بنیاد [(مقالات آماده انتشار)]
 • حسین پناهی، فردین تعویق «خود» در داستان‌پردازی محمّدرضا کاتب [دوره 21، شماره 73، 1396، صفحه 53-78]
 • حسنی جلیلیان، محمدرضا تجلی آیین «قصه برداشتن» در ادبیات فارسی [دوره 21، شماره 72، 1396، صفحه 63-85]
 • حسنی جلیلیان، محمدرضا «بدل بلاغی» محملی برای ایهام‌سازی حافظ [دوره 21، شماره 73، 1396، صفحه 151-173]
 • حسنی جلیلیان، محمد رضا بررسی و تحلیل اهداف و ویژگی‌های پنج سفرنامة روحانی(گیل‌گمش، ارداویراف‌نامه، افسانة اِر افلاطون، سیرالعباد سنایی، کمدی الهی دانته) [دوره 22، شماره 76، 1397، صفحه 60-33]
 • حسن رضایی، حسین بررسی عشق در دنیای حماسه با نگاهی به شاهنامه [دوره 20، شماره 70، 1395، صفحه 29-45]
 • حسن زاده، شهریار بررسی انواع آشنایی‌زدایی درآثار مهدی اخوان ثالث [دوره 23، شماره 79، 1398، صفحه 190-159]
 • حسن زاده، صالح قیام امام مهدی (عج) در قرآن و اخبار [دوره 2، شماره 6، 1377، صفحه 67-87]
 • حسن زاده، محمدحسن زندان زبان [دوره 5، شماره 11، 1379، صفحه 56-66]
 • حسین‌زاده، آذین از بیناخوانش تا بینامتنیّت؛ روایت‌شناسی میراث عاشورا در آثار داستانی محمود دولت‌آبادی [دوره 19، شماره 65، 1394، صفحه 101-119]
 • حسن زاده دستجردی، افسانه تحلیل مقایسه‌ای رویارویی پدر و پسر در تراژدی‌های ایرانی و یونانی (رستم و اسفندیار، رستم و سهراب و ادیپوس شهریار) [دوره 22، شماره 77، 1397، صفحه 125-142]
 • حسین زاده صلاتی، اعظم نقش «قهرمان» در خلق محتوای حماسی در داستان «رستم و اسفندیار» شاهنامۀ فردوسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • حسن‌زاده میرعلی، عبدالله تحلیل عناصر ناتورالیستی در رمان سفر شب از بهمن شعله‌ور [دوره 22، شماره 77، 1397، صفحه 187-210]
 • حسن زاده نیری، محمدحسن استعاره‌های جهتی در آغاز شاهنامه [دوره 23، شماره 82، 1398، صفحه 7-34]
 • حسن زاده نیری، محمد حسن بینامتنیت در مثنوی‌های عطار نیشابوری با حدیقۀ سنایی [(مقالات آماده انتشار)]
 • حسن‌زاده نیری، محمّدحسن ایهام‌تناسب‌های پنهان در شعر حافظ [دوره 19، شماره 64، 1394، صفحه 31-53]
 • حسن‌زاده نیری، محمّدحسن عقدة برتری یا عقدة حقارت؟ واکاوی اشعار خاقانی بر اساس روانشناسی فردنگر [دوره 20، شماره 67، 1395، صفحه 85-106]
 • حسینی سروری، نجمه زوال شخصیت عیّار در داستان حسین کرد شبستری [دوره 24، شماره 85، 1399، صفحه 113-138]
 • حسن شاهی، الهام شهر‌ زنان در سام‌نامه و پیگیری رد‌پای آن در ادبیات فارسی [دوره 24، شماره 84، 1399، صفحه 211-242]
 • حسینی کازرونی، سیداحمد مطالعه نشانه های نقش ترغیبیِ زبان در قصاید پس از مشروطة ملک الشعرای بهار «با تکیه بر رویکرد نقشگرایی هلیدی» [(مقالات آماده انتشار)]
 • حسن لی، کاووس چهرۀ سعدی در آینه های موج دار [دوره 5، شماره 11، 1379، صفحه 140-151]
 • حسن لی، کاووس گزیر های نا گزیر در دقایق الهام سرایش شعر در ازادی صورت می گیرد یا در ناچاری؟ [دوره 8، شماره 19، 1383، صفحه 205-213]
 • حسن لی، کاووس بررسی سرعت روایت در رمان جای خالی سلوچ [دوره 14، شماره 45، 1389، صفحه 37-63]
 • حسن لی، کاووس تبارشناسی زن اثیری در بوف کور صادق هدایت بر پایة کشفیات «نقاره‌خانة ری» [دوره 22، شماره 75، 1397، صفحه 41-60]
 • حسن نژاد، محمودرضا نظامی گنجوی و منشأ الهام سخن (بیرونی یا درونی) [دوره 17، شماره 57، 1392، صفحه 101-126]
 • حقی، ساحره رویکردی به ارکان زیبا شناسی «هزاره دوم آهوی کوهی» و «آینه ای برای صداها» [دوره 11، شماره 31، 1386، صفحه 87-107]
 • حقانی، مستانه بکارگیری آموزش راهبردهای خواندن در قدریس این مهارت [دوره 8، شماره 20، 1383، صفحه 100-134]
 • حق بین، فریده بررسی میزان طبیعی بودن نظام تصریفی زبان فارسی بر مبنای نظریه صرف طبیعی [دوره 4، 9.10، 1378، صفحه 75-95]
 • حقیقی، مرضیه دگردیسی منطق گفتگویی در اشعار قیصر امین‌پور: از آرمانگرایی تا درون‌گرایی [دوره 19، شماره 64، 1394، صفحه 165-188]
 • حقیقی، منوچهر مفاهیم واقع گرائی در ادبیات [دوره 1، شماره 3، 1377، صفحه 156-164]
 • حقیقی، منوچهر شعر مدرن و تفکر علمی [دوره 1، شماره 4، 1377، صفحه 1-7]
 • حقیقی، منوچهر ظهور و افول مکتب های ادبی [دوره 5، شماره 12، 1379، صفحه 1-14]
 • حکم آبادی، محمود نقد خرده‏فرهنگِ جوانان در داستان زال و رودابه [دوره 23، شماره 82، 1398، صفحه 167-190]
 • حمیدیان، سعید اصول و قواعد تدوین فرهنگهای بسامدی و نظری به فرهنگهای بسامدی حافظ [دوره 1، شماره 3، 1377، صفحه 86-112]
 • حمیدیان، سعید بررسی نشانه‌های نامتعارف زیبایی به ادب فارسی [دوره 12، شماره 37، 1387، صفحه 49-81]
 • حمیدیان، سعید عشق بی زوال: حکایت سعدی و مجنون از دلباختگی [دوره 15، شماره 48، 1390، صفحه 33-64]

خ

 • خاتمی، احمد بررسی منابع و مآخذ احادیث مندرج در تاریخ جهانگشای جوینی [دوره 12، شماره 35، 1387، صفحه 7-26]
 • خاتمی، احمد کهن‏گرایی در شعر شاملو [دوره 16، شماره 51، 1391، صفحه 97-130]
 • خاتمیان، عاطفه اهمیت شرح محمّد بن قوام بلخی در فهم مضامین مخزن‌الاسرار نظامی [دوره 24، شماره 85، 1399، صفحه 231-260]
 • خاتمی نیا، میثم استعاره‌های جهتی در آغاز شاهنامه [دوره 23، شماره 82، 1398، صفحه 7-34]
 • خاکپور، محمد بررسی و تحلیل ساختار زبانی و رده‌بندی قصاید کوتاه خاقانی [(مقالات آماده انتشار)]
 • خیالی خطیبی، احمد مطالعه الگوهای گفتار زنانه در بافت متنی رمان‌های «خوف و نی نا» اثر شیوا ارسطویی «با تکیه بر رویکرد رابین لیکاف «DSL» [(مقالات آماده انتشار)]
 • خانبان زاده، علیرضا بررسی سبک روایی تاریخ بیهقی بر اساس الگوی سیمپسون [دوره 23، شماره 80، 1398، صفحه 144-113]
 • خجسته، الناز نقد کهن‌الگوی «پیر خردمند» در مقامات حمیدی [دوره 22، شماره 78، 1397، صفحه 98-81]
 • خجسته، فرامرز سیمای کودکان کار در آثار داستانی کودک و نوجوان فارسی پس از انقلاب اسلامی [دوره 21، شماره 73، 1396، صفحه 129-129]
 • خجسته، فرامرز تبیین جایگاه و عملکرد پادگفتمانی رمان تاریخی دامگستران [(مقالات آماده انتشار)]
 • خجسته پور، آدینه خوانش متفاوت متون کلاسیک فارسی در پرتو تاریخ‌گرایی نو [دوره 19، شماره 63، 1394، صفحه 161-180]
 • خدایار، ابراهیم تاثیر محیط ادبی و فرهنگی استانبول بر ماورالنهر معیط ادبی و فرهنگی استانبول و نقش آن در بیداری روشنفکران آسیای مرکزی در دو دهه نخست قرن بیستم،، [دوره 13، شماره 41، 1388، صفحه 83-104]
 • خدایار، ابراهیم بررسی تطبیقی لهجه‌ی بخارایی اوایل قرن بیستم (زبان تاجیکی)‌با فارسی معاصر [دوره 15، شماره 47، 1390، صفحه 107-128]
 • خدایار، ابراهیم تحول مفهوم وطن در ادب معاصر تاجیک: از معارف‏ پروری تا استقلال و خودآگاهی ملی [دوره 23، شماره 82، 1398، صفحه 35-60]
 • خدادادی، فضل الله تبیین تفاوت‌های متن روایی و غیرروایی [دوره 21، شماره 71، 1396، صفحه 29-47]
 • خیر، مرجانه یادگیری آموزی [دوره 8، شماره 22، 1383، صفحه 58-75]
 • خراسانی، محبوبه تحلیل ده‌نامه‌های ادب فارسی از دیدگاه انواع ادبی [دوره 15، شماره 50، 1390، صفحه 9-36]
 • خیراندیش، گلسا بینامتنیت در مثنوی‌های عطار نیشابوری با حدیقۀ سنایی [(مقالات آماده انتشار)]
 • خزانه دارلو، محمد گفتمان های متفاوت در نوروزنامه [(مقالات آماده انتشار)]
 • خزانه دارلو، محمدعلی بازخوانی وقایع تراژیک تاریخ بیهقی بر اساس ویژگی‎های تئاتر ارسطویی و برشتی [دوره 23، شماره 81، 1398، صفحه 101-134]
 • خسروی، حسین سایه‌ها و سالکان بررسی نمادگرایی عرفانی در منطق الطیر [دوره 5، شماره 13، 1379، صفحه 126-134]
 • خسروی، سوگل بررسی مشابهت‌های پری و زن جادو در منظومه‌های حماسی پس از شاهنامه [دوره 21، شماره 74، 1396، صفحه 7-30]
 • خسروی زارگز، زهرا نوع شناسی رمان تکامل هنرمند بر اساس تصویر مرد هنرمند در جوانی و شما که غریبه نیستید [(مقالات آماده انتشار)]
 • خشنودی، بهرام روایت‌شناسی حکایت‌های مرزبان‌نامه در سه سطح: داستان، گفتمان و روایتگری با تکیه بر حکایت دادمه و داستان [دوره 16، شماره 51، 1391، صفحه 75-96]
 • خصلتی، حمید تحلیل استعاره مفهومی ساختاریِ «هستی» در غزل‌های بیدل دهلوی [(مقالات آماده انتشار)]
 • خطیب، محمد بررسی پژوهش‌های تاپ داون و یا باتم آپ (بالا به پایین و بالعکس) در مهارت شنیداری زبان ایرانی در سطح پیش از متوسطه [دوره 11، شماره 32، 1386، صفحه 65-85]
 • خلیفه لو، سّید فرید بررسی بازنمایی استعاره های مفهومی در داستان «سیاوش» شاهنامه فردوسی: براساس رویکرد شناختی [(مقالات آماده انتشار)]
 • خلیلی، میثم تحریف‌شناسی عاشورا در ادبیات داستانی معاصر (بررسی آثار صادق هدایت و محمود دولت آبادی) [(مقالات آماده انتشار)]
 • خلیل اللهی، شهلا قرائت و حدت وجودی از آینه در غزلیات بیدل [دوره 15، شماره 49، 1390، صفحه 53-72]
 • خلیل الهی، شهلا جستجو، عنصر ثابتِ بُن‌مایة اصلی داستان دقوقی در مثنوی مولوی [دوره 16، شماره 54، 1391، صفحه 109-122]
 • خلیلی جهانتیغ، مریم مرزبان‌نامه، تقلیدی صِرف یا تدوینی آگاهانه؟ [(مقالات آماده انتشار)]
 • خواجه پور، فریده بررسی کارکرد زبان و جنسیت در دیوان جهان ملک خاتون شیرازی بر مبنای نظریة DSL [دوره 22، شماره 76، 1397، صفحه 164-143]
 • خواجه گیری، طاهره بررسی آیین عزاداری در شاهنامه به مثابة رمزگان نشانه‌شناختی [دوره 21، شماره 72، 1396، صفحه 117-141]
 • خواجه نوکنده، مریم چندآوایی و چندزبانی باختینی و جلوه‌های آن در رمان سنگ صبور [دوره 21، شماره 74، 1396، صفحه 31-52]
 • خورسندی شیرغان، مصطفی تجربه مزه و نامزه [(مقالات آماده انتشار)]
 • خوشامن، زهرا فرایندهای بومی سازی در شعر «ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد» بر اساس نظریۀ لوتمان [(مقالات آماده انتشار)]
 • خوشحال دستجردی، طاهره بررسی و تحلیل سیر مراتب انسان های کمال یافته در آثار مولانا [(مقالات آماده انتشار)]

د

 • دادبه، اصغر نامه های محمّد غزالی از منظر تاریخ‌گرایی نوین [(مقالات آماده انتشار)]
 • دادخواه، حسن روشهای نقد ادبی در طبقات الشعراء اثر محمد بن یلام الجمحی [دوره 5، شماره 11، 1379، صفحه 67-79]
 • دادخواه تهرانی، حسن بررسی رویکرد روان شناختی در ادبیات [دوره 9، شماره 25، 1384، صفحه 156-166]
 • دادرس، سیدمهدی تحلیلی روان‌کاوانه از قصه‌ی «ماهان گوشیار» [دوره 17، شماره 56، 1392، صفحه 7-32]
 • دادور، ابوالقاسم رمان جنگ در ایران از منظر حضور «دیگری» با تکیه بر آرای باختین [دوره 23، شماره 79، 1398، صفحه 54-31]
 • دالوند، یاسر ایهام‌تناسب‌های پنهان در شعر حافظ [دوره 19، شماره 64، 1394، صفحه 31-53]
 • دالوند، یاسر دو واژة محلّ نظر در شاهنامه [دوره 20، شماره 67، 1395، صفحه 37-49]
 • دالوند، یاسر کارکرد اسامی نوعی غلامان و کنیزان در ساخت ایهام‌تناسب در ادب پارسی [دوره 21، شماره 71، 1396، صفحه 131-168]
 • دانش پژوه، منوچهر ملمات و مثلثات یا اشعاردو زبانه و سه زبانه [دوره 7، شماره 17، 1382، صفحه 30-46]
 • داودی مقدم، فریده تتبّع در اشعار ملاّصدرا از منظر توصیف برخی گروه‌های اجتماعی عصر وی [دوره 18، شماره 59، 1393، صفحه 61-84]
 • دیباج، مژگان نشانه‌های زبانی در خاطرات حاج سیاح بر اساس الگوی فر‎کلاف [(مقالات آماده انتشار)]
 • دبیریان، مرضیه تأثیر‌پذیری شجاع در فصل دوم کتاب انیس‌النّاس از منابع فارسی و عربی [دوره 18، شماره 61، 1393، صفحه 135-167]
 • دبیر مقدم، محمد دکارت و زبان شناسی [دوره 2، 5.6، 1377، صفحه 1-19]
 • دبیر مقدم، محمد نظریه بهینگی [دوره 8، شماره 20، 1383، صفحه 40-52]
 • دبیر مقدم، محمد عوامل درونی و برونی در رده شناسی: [دوره 8، شماره 22، 1383، صفحه 1-25]
 • دبیرمقدّم، محمّد بررسی ساخت اطّلاع جملات پرسشی در فارسی نو با تأکید بر متن [دوره 20، شماره 67، 1395، صفحه 51-83]
 • درّی، زهرا بررسی پس‌زمینه‌های تاریخی و ایدئولوژیک داستان «امیرارسلان نامدار» [دوره 23، شماره 82، 1398، صفحه 61-88]
 • دریکوند، عصمت استعاره های مفهومی خشم در دیوان خاقانی [(مقالات آماده انتشار)]
 • درگاهی، محمود احیاگر عجم «تأملی تازه در اندیشه و آرمان فردوسی [دوره 1، شماره 4، 1377، صفحه 73-89]
 • درگاهی، محمود نقد ادبی در سدۀ پنجم هجری [دوره 4، 7.8، 1378، صفحه 109-120]
 • درویشی، علی بررسی زبان و لحن حماسی در قصاید فرّخی سیستانی [(مقالات آماده انتشار)]
 • دزفولیان، کاظم روایت‌شناسی یک داستان کوتاه از هوشنگ گلشیری براساس نظریه‌ی ژنت [دوره 15، شماره 50، 1390، صفحه 53-80]
 • دزفولیان، کاظم تحلیل الگوی کنشی و زنجیره‌های روایی گریماس در روایت مرگ رستم [دوره 23، شماره 80، 1398، صفحه 32-7]
 • دزفولیان، کاظم ساختار قصّه در قصص‌الأنبیاء کسایی [دوره 19، شماره 64، 1394، صفحه 55-81]
 • دژبان، فاطمه طبقه‌بندی عناصر فراداستان‌ساز با تمرکز بر اتصال کوتاه و مثلث ارتباطی نویسنده [دوره 22، شماره 78، 1397، صفحه 246-219]
 • دستگردی، حسین وحید Obstacles To Literary Translation: Challenges and [دوره 9، شماره 26، 1384، صفحه 103-128]
 • دشتی، مهدی سرجسمه های عرفان و ادبیات عرفانی [دوره 7، شماره 17، 1382، صفحه 47-69]
 • دشتی، مهدی Mystic Poems, Poems of Enlightment [دوره 8، شماره 19، 1383، صفحه 178-189]
 • دشتی، مهدی چارده روایت [دوره 13، شماره 41، 1388، صفحه 49-64]
 • دشتی، مهدی فراز و فرود شعر فارسی در عصر صفوی [دوره 5، شماره 13، 1379، صفحه 101-107]
 • دشتی، مهدی نگاهی دیگر به رویین‌تنی اسفندیار در شاهنامه [دوره 21، شماره 71، 1396، صفحه 7-28]
 • دشتی آهنگر، مصطفی بررسی ساختارگرایانة پیرنگ حکایت‌های مرزبان‌نامه [دوره 20، شماره 69، 1395، صفحه 129-152]
 • دماوندی، مجتبی رمان مدرن، روایتی دیگرگونه و دیریاب [دوره 16، شماره 53، 1391، صفحه 133-156]
 • دماوندی، مجتبی جادوپزشکی در شاهنامه [دوره 5، شماره 13، 1379، صفحه 135-153]
 • دینمحمدی کرسفی، نصرت الله شعر تجسمی (کانکریت) در نیم‌نگاهی تحلیلی، انتقادی و تطبیقی [دوره 21، شماره 72، 1396، صفحه 183-206]
 • دهرامی، مهدی کارکردهای هنری و زیباشناختی تنازع در شعر [دوره 22، شماره 77، 1397، صفحه 235-252]
 • دهقان، سجاد واکاوی چند بیت منسوب به رودکی سمرقندی بر اساس چند منبع کهن [(مقالات آماده انتشار)]
 • دهقان، علی هنرنمایی حافظ با اصطلاحات اقتصادی [دوره 15، شماره 47، 1390، صفحه 129-160]
 • دهقان، علی تحلیل عوامل مضمون‌آفرینی با اصطلاحات خوشنویسی در شعر صائب تبریزی [(مقالات آماده انتشار)]
 • دهقانی، حسام پدیدار شناسی هرمنوتیکی شعر؛ بازخوانش شعر «دیوار» اثر احمد شاملو [دوره 13، شماره 42، 1388، صفحه 133-165]
 • دهقانی، ناهید بررسی تحلیلی ساختار روایت در کشف المحجوب هجویری براساس الگوی نشانه شناسی روایی گرماس [دوره 15، شماره 48، 1390، صفحه 9-32]
 • دهقانی یزدلی، هادی بررسی نشانه‌های زمانی و مکانی در کشف‌المحجوب، رسالة قشیریّه و تذکرةالأولیاء [دوره 18، شماره 62، 1393، صفحه 125-145]
 • دهقان شیری، معصومه هدیه دادن و رسوم آن نزد ایرانیان با تکیه بر شاهنامه و تاریخ بیهقی [دوره 24، شماره 85، 1399، صفحه 167-204]
 • دوست پرور، مسعود اسطوره، گفتمان معطوف به قدرت [(مقالات آماده انتشار)]
 • دولت آبادی، شیوا بررسی تطبیقی داستان «جاناتان مرغ دریایی» و داستان مرغان در منطق‌الطیر بر مبنای نظریۀ انتخاب گلسر [دوره 23، شماره 81، 1398، صفحه 7-38]

ذ

 • ذاکری کیش، امید تحلیل وجه‌های غنایی در داستان‌های عاشقانه (با تکیه بر خسرو و شیرین و لیلی و مجنون نظامی) [دوره 22، شماره 78، 1397، صفحه 272-247]
 • ذبیح نیا، آسیه پیوند بزرگان و پهلوانان در شاهنامۀ فردوسی [دوره 4، 7.8، 1378، صفحه 121-124]
 • ذوالفقاری، حسن بررسی دلایل پیش‌تازی قصۀ منثور در عصر صفوی [(مقالات آماده انتشار)]
 • ذوالفقاری، داریوش نقد بلاغی ابیاتی از شاهنامه‌ی فردوسی از دیدگاه علم معانی [دوره 16، شماره 51، 1391، صفحه 53-74]
 • ذوالفقاری، محسن رمزگشایی از دو افسانة هفت گنبد بر اساس اسطورة آفرینش [دوره 20، شماره 68، 1395، صفحه 67-91]
 • ذوالفقاری، محسن گزینش مخاطب درون متنی شعر مشروطه (برپایه‌ی تجربه‌های شخصی شاعران) [دوره 15، شماره 50، 1390، صفحه 107-131]
 • ذوالفقاری، محسن تحلیل بلاغی عناصر چندمعنایی در شعر فروغ فرخزاد [دوره 22، شماره 78، 1397، صفحه 148-125]
 • ذوالفقاری، محسن خوانش نشانه شناسی لایه ای در فرآیند معنایی داستان مدرن «ابوالهول» از فرشته ساری [(مقالات آماده انتشار)]
 • ذولفقاری، حسن متن‌شناسی عقایدالنّساء یا کلثوم‌ننه آقاجمال خوانساری (با تکیه بر باورها و آداب و رسوم، دین عامیانه، وضعیّت زنان) [دوره 18، شماره 59، 1393، صفحه 7-26]

ر

 • رادمنش، محمد ردیف در شاهنامه [دوره 6، شماره 15، 1381، صفحه 90-120]
 • راسخ، محمد ساخت منطقی و طرح یک مسئله [دوره 4، 9.10، 1378، صفحه 193-203]
 • رامیار، رامک بررسی نشانه‌های دینی در شعر فروغ فرخزاد با استفاده از نظریۀ نشانه‌شناسی پیرس [دوره 24، شماره 86، 1399، صفحه 163-190]
 • رائی، محسن مضامین مشترک میان مسعود سعد و ابوفراس حمدان [دوره 10، شماره 27، 1385، صفحه 227-249]
 • رجبی، کیومرث تحریف‌شناسی عاشورا در ادبیات داستانی معاصر (بررسی آثار صادق هدایت و محمود دولت آبادی) [(مقالات آماده انتشار)]
 • رجبی نیا، مریم احوال و آثار عبدالقادر گیلانی و بررسی و مقایسة پیرنامه‌های نوشته‌شده دربارة او تا قرن دهم هجری قمری [دوره 22، شماره 75، 1397، صفحه 7-40]
 • رحیمی، ابراهیم هبوط و حدوث روح در نگاه مولانا و ابن‌سینا [دوره 16، شماره 52، 1391، صفحه 119-131]
 • رحیمی، ابوالقاسم از شیوه‌های بیانی- بدیعی به مناسبات اجتماعی و انسانی با تکیه بر اسرارالتوحید ابوسعید ابو‌الخیر [دوره 24، شماره 85، 1399، صفحه 37-68]
 • رحیمی، آذین اموزش بررسی امکانات در زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی [دوره 6، شماره 16، 1381، صفحه 143-154]
 • رحیمی، رویا مطالعه الگوهای گفتار زنانه در بافت متنی رمان‌های «خوف و نی نا» اثر شیوا ارسطویی «با تکیه بر رویکرد رابین لیکاف «DSL» [(مقالات آماده انتشار)]
 • رحیمی، سیدمهدی نقیضه‌گویی در سنّت فرزندنامه‌نویسی با تأکید بر نصیحت‌نامۀ شیخ‌المقامرین به فرزندش [(مقالات آماده انتشار)]
 • رحیمی، سیّد مهدی واکاوی برون‌متنی و درون‌متنی اشعار متعهّد شاملو در دهه‌های بیست و سی [دوره 20، شماره 69، 1395، صفحه 67-97]
 • رحیمی، مهدی یلورالیزم و ادبیات کلاسر عرفانی [دوره 10، شماره 27، 1385، صفحه 171-190]
 • رحیمی، امین نمادهای جانوری نفس در متون عرفانی با تکیه بر آثار سنایی، عطّار و مولوی [دوره 18، شماره 62، 1393، صفحه 147-173]
 • رحمانی، فاتح کورسویی در هزارتوی رباعیّات خیّام گامی برای آماده‌سازی رباعیّات خیّام برای تحلیل‌های روانشناختی [دوره 19، شماره 66، 1394، صفحه 171-203]
 • رحیم بیگی، ساناز بررسی مشخصه‌های زبان گفتاری در جریان‌های شعری معاصر از دورة مشروطه تا شعر جنگ [دوره 15، شماره 47، 1390، صفحه 9-38]
 • رحیمی زنگنه، ابراهیم ویژگی‌های ماهیتی «جذبه» در متون عرفانی و ادبی (بر پایة نظریة تعریف) [دوره 24، شماره 86، 1399، صفحه 215-240]
 • رحیمی هرسینی، بهنوش «بدل بلاغی» محملی برای ایهام‌سازی حافظ [دوره 21، شماره 73، 1396، صفحه 151-173]
 • رحیمی هرسینی، بهنوش بدل بلاغی؛ شگردی برای تلفیق تشبیه و استعاره در غزلیات حافظ [(مقالات آماده انتشار)]
 • رزاق پور، مرتضی نقد جامعه شناختی تهران مخوف [دوره 12، شماره 35، 1387، صفحه 27-53]
 • رزاق پور، مرتضی بررسی مؤلّفه‌های ادب غنایی در منظومۀ همای و همایون خواجوی کرمانی [(مقالات آماده انتشار)]
 • رسایی، ایوب گویش گیلگی فومنات [دوره 10، شماره 30، 1385، صفحه 59-82]
 • رستاد، الهام بررسی و تحلیل کاربرد آیات و احادیث در شرح شطحیّاتروزبهان‌بقلی [دوره 17، شماره 58، 1392، صفحه 7-28]
 • رستمی، فرشته ادبیات شگرف و عبید زاکانی [دوره 12، شماره 35، 1387، صفحه 54-83]
 • رستم زاده، ا Cloze test and c test [دوره 9، شماره 26، 1384، صفحه 150-170]
 • رستم لو، قدرت تحلیلی بر رابطه میان روش آزمون سازی ، گونه شخصیت و جنسیت: موردی از فراگیرندگان ایرانی زبان انگلیسی [دوره 8، شماره 20، 1383، صفحه 42-74]
 • رسمی، سکینه تحلیل هیجان مثبت «عشق عرفانی» در مثنوی‌معنوی با رویکرد مثبت‌گرا [دوره 24، شماره 85، 1399، صفحه 69-112]
 • رشت بهشت، اشرف السادات نام‌گزینی در رمان‌ خواب زمستانی اثر گلی ترقی [دوره 23، شماره 81، 1398، صفحه 227-254]
 • رشتچی، مژگان The Role ofPlay in Children's Cognitive and Language Development [دوره 5، شماره 14، 1379، صفحه 13-35]
 • رشتچی، مژگان آموزش خواندن برای کودکان : روش ها و تکنیک ها [دوره 7، شماره 18، 1382، صفحه 22-33]
 • رشتچی، مژگان تأثیر خلاصه سازی و پرسش از خود در پیشرفت درک مطلب فراگیران EFL ایرانی [دوره 9، شماره 24، 1384، صفحه 40-59]
 • رشیدی، صابر تحریف‌شناسی عاشورا در ادبیات داستانی معاصر (بررسی آثار صادق هدایت و محمود دولت آبادی) [(مقالات آماده انتشار)]
 • رشیدی، صفوراسادات گفتمان‌شناسی انتقادی چوبک در رمان «تنگسیر» [دوره 21، شماره 72، 1396، صفحه 35-62]
 • رشیدی، مریم مکتب رمانتیسیسم در ایتالیا [دوره 8، شماره 22، 1383، صفحه 67-93]
 • رشیدی، مریم بررسی کارکرد ترجی و اشفاق در زبان و بلاغت فارسی با استشهاد از زبان حافظ [دوره 24، شماره 83، 1399، صفحه 363-394]
 • رضی، احمد خوانش پسااستعماری رمان جزیرۀ سرگردانی [دوره 20، شماره 68، 1395، صفحه 41-65]
 • رضی، احمد تاویل پذیری عرفانی دیوان حافظ [دوره 7، شماره 17، 1382، صفحه 101-120]
 • رضی، احمد منطق‌الطیر عطار و منطق گفتگویی [دوره 14، شماره 46، 1389، صفحه 19-46]
 • رضی، احمد دیگری‌شدگی هویت در رمان نوجوان (مطالعۀ موردی: رمان چشم اسب اثر جمیله گوین) [دوره 24، شماره 85، 1399، صفحه 341-368]
 • رضایی، محمد جایگاه درفش کاویانی در شاهنامة فردوسی [دوره 17، شماره 55، 1392، صفحه 5-20]
 • رضایی، نوشاد بررسی و مقایسة چهار دورة قهرمانی شاهنامه بر اساس نقد کهن‌الگویی [دوره 19، شماره 65، 1394، صفحه 161-189]
 • رضاپور، منوچهر پیوند خویش کاری های اسطوره ای و حماسی بانوان در داستان های باستان [دوره 9، شماره 25، 1384، صفحه 207-218]
 • رضایی دشت ارژنه، محمود نقد و بررسی برخی از ابهامات تاریخ جهان‌گشای جوینی [(مقالات آماده انتشار)]
 • رضایی دشت‌ارژنه، محمود نقد و بررسی داستانِ «آن پادشاه جهود که نصرانیان را می‌کُشت از بهر تعصّب» از مثنوی مولوی بر اساس رویکرد بینامتنیّت [دوره 20، شماره 68، 1395، صفحه 167-189]
 • رضایی دشت‌ارژنه، محمود تحلیل ساختار روایت در داستان‌های بیژن نجدی از منظر بوطیقای مدرنیسم (با تأکید بر آرای چارلز می و سوزان فرگوسن) [دوره 20، شماره 70، 1395، صفحه 143-168]
 • رضایی گرمی، رحمان جایگاه و نقش شریرانۀ گرگ در شاهنامۀ فردوسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • رضالو، رضا بهمن دژ شاهنامه از اسطوره تا واقعیت [دوره 15، شماره 49، 1390، صفحه 145-158]
 • رضایی مهر، سهیلا تحلیل گفتمان آموزش زبان و ادبیات فارسی ؛ الگویی در جهت ارتقای دیپلماسی‌فرهنگی ج.ا.ا [(مقالات آماده انتشار)]
 • رضائی، بیتا تحلیل روانشناختی تیپ شخصیّتی «پادشاه» در داستان پادشاه و کنیزک مثنوی بر مبنای الگوی اناگرام [دوره 21، شماره 71، 1396، صفحه 169-192]
 • رضائیان، محسن بینامتنیّت و معاصرسازی حماسه در «شب سهراب‌کشان» بیژن نجدی [دوره 19، شماره 63، 1394، صفحه 147-160]
 • رضویان، سیّد رزّاق ناهمخوانی دوره و نوشتار (بررسی و نقد رمان «کریستین و کید») [دوره 19، شماره 65، 1394، صفحه 23-52]
 • رضوانیان، قدسیه بررسی کارکرد تقدیر در تاریخ بیهقی [دوره 17، شماره 56، 1392، صفحه 135-158]
 • رفیعی، غلامرضا  ساختار قصّه در قصص‌الأنبیاء کسایی [دوره 19، شماره 64، 1394، صفحه 55-81]
 • رقیب دوست، شهلا سهراب سپهری و والت ویتمن : همسفران روشنی [دوره 9، شماره 23، 1384، صفحه 123-141]
 • رقیب دوست، شهلا توانایی کودکان مبتلا به سندرم داون فارسی‌زبان در درک ساختارهای نحوی ساده و مرکّب [دوره 13، شماره 39، 1388، صفحه 57-76]
 • رمضانزاده، محمود بررسی حوزه های مبدا و مقصد استعاره های آثار سوررئال از منظر زبانشناسی شناختی بر پایه نظریات کوچش [(مقالات آماده انتشار)]
 • رنجبر، ابراهیم از آتش خاموش تا سووشون مقایسه ای میان دانشور و آل احمد [دوره 9، شماره 25، 1384، صفحه 60-82]
 • رنجبر، ابراهیم نعل باژگونه [دوره 10، شماره 27، 1385، صفحه 114-138]
 • رنجبر، ابراهیم بررسی تصاویر مار، اژدها و متعلقات آن‌ها در غزل‌های مولوی [دوره 24، شماره 83، 1399، صفحه 101-136]
 • رنجبر، ابراهیم بررسی و تحلیل ساختار زبانی و رده‌بندی قصاید کوتاه خاقانی [(مقالات آماده انتشار)]
 • رنجبر، ابراهیم حذف و مؤلفه‌های آن در کتاب «نفرین زمین» آل‌احمد بر اساس نظریة «ون لیوون» [(مقالات آماده انتشار)]
 • رنجبر، محمود جلوه‌های طنز موقعیت در آثار داستانی بهمن فرسی (با توجه به دو داستان نبات سیاه و شب‌یک، شب‌دو) [(مقالات آماده انتشار)]
 • رنجبر، محمود موقعیت چند لایه و ساختار رابطه های کانونی سازی در داستان مطالعه موردی سه داستان کوتاه ویریا، بازمانده، خواب [(مقالات آماده انتشار)]
 • روضاتیان، سیده مریم تحلیل کاربردهای تشبیه طنز در مثنوی‌معنوی [دوره 24، شماره 85، 1399، صفحه 315-340]
 • روضاتیان، سیده مریم بررسی کارکرد ترجی و اشفاق در زبان و بلاغت فارسی با استشهاد از زبان حافظ [دوره 24، شماره 83، 1399، صفحه 363-394]
 • روضاتیان، سیده مریم تحلیل گفتمان انتقادی قدرت در خسرو و شیرین نظامی [(مقالات آماده انتشار)]
 • روضاتیان، مریم ye [دوره 14، شماره 44، 1389، صفحه 9-28]
 • رون، مهسا طرح روایات مکاشفه‌های صوفیه [دوره 21، شماره 74، 1396، صفحه 123-145]

ز

 • زارع، الهام عناصر داستانی خاطره‌نوشته‌های دفاع مقدس با تأکیدبر اثر دختر شینا [دوره 22، شماره 76، 1397، صفحه 214-191]
 • زارع بنادکوکی، نجمه گونه‌شناسی لطیفه در قرن هشتم تا دهم هجری(به انضمام معرفی دو نسخه خطی) [(مقالات آماده انتشار)]
 • زاهد، علی بررسی تطبیقی شخصیت ایشتر- آناهیتا در اساطیر ایران و میانرودان و آبان‌دخت در داستان سمک عیّار [(مقالات آماده انتشار)]
 • زبیدی، مریم سیمای کودکان کار در آثار داستانی کودک و نوجوان فارسی پس از انقلاب اسلامی [دوره 21، شماره 73، 1396، صفحه 129-129]
 • زرعی، ناهیده گفتمان های متفاوت در نوروزنامه [(مقالات آماده انتشار)]
 • زیرک ساز، کطیور منشأ الهام نمادها در شعر طاهره صفّارزاده [(مقالات آماده انتشار)]
 • زرینی، علی سبک‌شناسی لایه نحوی در داستان‌ سمک عیّار [(مقالات آماده انتشار)]
 • زُلیکانی، مرضیه تحلیل سیاسی زبان بدن در تاریخ بیهقی [دوره 19، شماره 65، 1394، صفحه 79-99]
 • زمانی، فاطمه تحلیل پیوند بینامتنیت با روایت پسامدرنی رمان سوگ مغان [دوره 22، شماره 78، 1397، صفحه 30-7]
 • زمانی، محمدمهدی مؤلفه‌های تجددگرایی در شعر تقی رفعت [دوره 23، شماره 80، 1398، صفحه 112-85]
 • زمانی، محمدمهدی سبک‌شناسی انتقادی شعر شمس کسمایی [دوره 22، شماره 77، 1397، صفحه 7-33]
 • زمان احمدی، محمدرضا تحلیل کهن‌الگویی داستان پادشاه و کنیزک [دوره 14، شماره 45، 1389، صفحه 87-104]
 • زمردی، حمیرا نقد تعامل قدرت و دانش (جرم‌شناسی و مجازات) در برخی متون نثر فارسی با رویکرد فوکو [دوره 22، شماره 75، 1397، صفحه 129-151]
 • زهره وند، سعید بررسی شگردهای حافظ در چندمعنایی کردن متن [دوره 23، شماره 79، 1398، صفحه 30-7]
 • زواره ئیان، پریا نامه های محمّد غزالی از منظر تاریخ‌گرایی نوین [(مقالات آماده انتشار)]

س

 • سادات پیغمبرزاده، لیلا پیکربندی «زمان» در داستان «سیاوش» [دوره 18، شماره 61، 1393، صفحه 21-40]
 • ساسانی، فرهاد پژوهش ها و نگرش های زبانی و زبانشناختی ابن سینا [دوره 1، شماره 3، 1377، صفحه 1-36]
 • سالمیان، غلامرضا مقایسة ساختار حکایت‌های حدیقةالحقیقه و شریعةالطّریقه با سرچشمه‌های آن حکایات [دوره 20، شماره 69، 1395، صفحه 99-127]
 • سالمیان، غلامرضا تحلیل واژگان مرتبط با اجتماعیات در خمسة نظامی با رویکرد تحلیل انتقادی گفتمان فرکلاف [دوره 23، شماره 80، 1398، صفحه 60-33]
 • سام خانیانی، علی اکبر بررسی ابعاد مردم‌شناسیِ ادبی در اشعار شهریار [دوره 14، شماره 45، 1389، صفحه 105-127]
 • سام خانیانی، علی اکبر تحلیل زبانشناسانة نفثة‌المصدور زیدَری نَسَوی [دوره 17، شماره 58، 1392، صفحه 115-133]
 • سام‌خانیانی، علی‌اکبر واکاوی برون‌متنی و درون‌متنی اشعار متعهّد شاملو در دهه‌های بیست و سی [دوره 20، شماره 69، 1395، صفحه 67-97]
 • سائدی، خشایار روش رویه ای برای تدریس دستور زبان و تأثیر آن در مهارت نگارش دانشجویان [دوره 8، شماره 22، 1383، صفحه 76-88]
 • سبحانی درگاه، احمد تحلیل کاربرد و ساختار صفت‌های اشاره، پرسشی و تعجبی در متون فارسی [دوره 21، شماره 74، 1396، صفحه 99-122]
 • سبزیان پور، وحید سرچشمه‌های جامی در داستان‌های بهارستان [دوره 16، شماره 52، 1391، صفحه 161-184]
 • سبزیان پور، وحید نقد و بررسی تصویرسازی حماسی در شاهنامه فردوسی و دیوان متنبی [دوره 17، شماره 57، 1392، صفحه 127-151]
 • سبزیان‌پور، وحید مقایسة ساختار حکایت‌های حدیقةالحقیقه و شریعةالطّریقه با سرچشمه‌های آن حکایات [دوره 20، شماره 69، 1395، صفحه 99-127]
 • سبزیان‌پور، وحید  تأثیر‌پذیری شجاع در فصل دوم کتاب انیس‌النّاس از منابع فارسی و عربی [دوره 18، شماره 61، 1393، صفحه 135-167]
 • سبزعلیپور، جهاندوست معانی ثانوی جمله های پرسشی در اشعار پروین اعتصامی [(مقالات آماده انتشار)]
 • ستاری، رضا شخصیّت رستم بر اساس داستان رستم و اسفندیار در شاهنامه و نظریّة «خودشکوفایی» آبراهام مزلو [دوره 19، شماره 64، 1394، صفحه 83-109]
 • ستاری، رضا بررسی تقابل مدرنیسم و اسطوره در آثار گلشیری [دوره 14، شماره 46، 1389، صفحه 145-159]
 • ستاری، رضا بررسی مشابهت‌های پری و زن جادو در منظومه‌های حماسی پس از شاهنامه [دوره 21، شماره 74، 1396، صفحه 7-30]
 • ستاری، رضا شیوه‌ها و کارکردهای هنری ایجاز در کاریکلماتور (با تکیه بر بازی‌های زبانی درکاریکلماتورهای بهرام‌پورعمران) [(مقالات آماده انتشار)]
 • ستوده‌پور، الهه بررسی تطبیقی رمان‌های «شوهر آهو خانم» و «خواهر کاری» با تکیه بر مسألۀ خلاقیت ادبی [(مقالات آماده انتشار)]
 • ستوده نما، ا On the relationship among motivation, orientation, and the English language proficiency [دوره 5، شماره 14، 1379، صفحه 36-53]
 • ستوده نما، الهه تفاوت‌های میان فرهنگی ایرانی و آمریکایی - انگلیسی [دوره 11، شماره 32، 1386، صفحه 86-98]
 • سجادی، فتانه Location Of The Topic Sentence, Level Of Language Proficiency, and Reading Comprehension [دوره 2، 5.6، 1377، صفحه 19-36]
 • سجودی، فرزان شعر شناسی مکتب پراگ [دوره 2، 5.6، 1377، صفحه 107-116]
 • سجودی، فرزان شعر نو، شعر کهن؛ وجوه اشتراک و افتراق [دوره 4، 9.10، 1378، صفحه 125-133]
 • سید الماسی، پروانه سخنی چند در خصوص لوح تعلیم [دوره 10، شماره 27، 1385، صفحه 47-60]
 • سراج، اشرف نقد ماخذشناسانه و سبک شناسانۀ قطعه ای منسوب به رودکی [(مقالات آماده انتشار)]
 • سراج، سیدعلی تبیین جایگاه و عملکرد پادگفتمانی رمان تاریخی دامگستران [(مقالات آماده انتشار)]
 • سزاوار، علیرضا «تخریب حدس» در داستان‌های طنزآمیز دورۀ معاصر کودک و نوجوان [دوره 24، شماره 83، 1399، صفحه 175-192]
 • سعادت، الهام واکاوی شخصیت ابرپهلوانان در شاهنامه فردوسی ( براساس متضادهای معنایی در ساختارهای نظام تخیل ژیلبر دوران) [(مقالات آماده انتشار)]
 • سعادتی، افسانه «بررسی موتیف‌های پزشکی در قصه‌های مثنوی» [(مقالات آماده انتشار)]
 • سعادتی‌نیا، زهرا ریخت‌شناسی افسانة ماهان مصری بر اساس نظریّة ولادیمیر پراپ [دوره 20، شماره 70، 1395، صفحه 73-89]
 • سعیدی، مهناز مطاعه ی مقابله ای سه زبان انگلیسی ، فاوسی و ترکی . تاثیرات متقابل درسطح ساخت منطقی [دوره 6، شماره 16، 1381، صفحه 1-12]
 • سعیدفر، فاطمه کنش‌گران زن در داستان‌های برگزیدة چهار طنزپرداز ادبیات نوجوان براساس الگوی گرمس [دوره 24، شماره 84، 1399، صفحه 153-182]
 • سیف، عبدالرضا ماهیت تصوف و زبان آن از دیدگاه مولانا در مثنوی [دوره 23، شماره 79، 1398، صفحه 102-77]
 • سیف، عبدالرّضا بررسی عشق در دنیای حماسه با نگاهی به شاهنامه [دوره 20، شماره 70، 1395، صفحه 29-45]
 • سیف الاسلام خان، ک.ام احوال و آثار عبدالکریم خاکی (شاعر فارسی سرای بنگالی زبان) [دوره 6، شماره 15، 1381، صفحه 121-136]
 • سلامت باویل، لطیفه مطالعه الگوهای گفتار زنانه در بافت متنی رمان‌های «خوف و نی نا» اثر شیوا ارسطویی «با تکیه بر رویکرد رابین لیکاف «DSL» [(مقالات آماده انتشار)]
 • سلطانی، اکرم تحول حوزة معنایی برخی از افعال و عبارت‌های فعلی و کاربرد آن در نثر فارسی معاصر [دوره 11، شماره 34، 1386، صفحه 47-67]
 • سلطانی، امید  بررسی بازتاب شاهنامة فردوسی در شاهکار رحیم معینی کرمانشاهی بر اساس نظریّة ترامتنیّت [دوره 18، شماره 62، 1393، صفحه 7-38]
 • سلطانی کوهبنانی، حسن تحلیل ساختار و محتوای رمان نفس‌ها و هوس‌ها از رضا شابهاری [(مقالات آماده انتشار)]
 • سلطان محمدی، امیر بررسی برخی از گزینش‌های متن مصحَح خالقی‌مطلق در داستان «رستم و سهراب» [(مقالات آماده انتشار)]
 • سلیمی، علی سبک‌شناسی زبانی رمان آن مادیان سُرخ‌یال نوشتة محمود دولت‌آبادی [دوره 19، شماره 64، 1394، صفحه 111-147]
 • سلیمانی، زهرا بررسی ساختارگرایانة پیرنگ حکایت‌های مرزبان‌نامه [دوره 20، شماره 69، 1395، صفحه 129-152]
 • سلیمانی، صدیقه سبک‌شناسی داستان چراغ‌ها را من خاموش می‌کنم با رویکرد سبک‌شناسی انتقادی [دوره 24، شماره 86، 1399، صفحه 79-55]
 • سلیمانی، علی طنز و هجو در تاریخ جهانگشای جوینی [دوره 19، شماره 66، 1394، صفحه 7-36]
 • سلیمانی، علی نگاهی معنایی بر دو واژۀ «جُناغ» و «جُنا» در شاهنامه [دوره 22، شماره 78، 1397، صفحه 124-99]
 • سلیمانی، علی مقایسه و بررسی سبک شناسانۀ عناصر زبانی، بلاغی و محتواییِ قصیده و نامه ای از خاقانی [(مقالات آماده انتشار)]
 • سلیمی کوچی، ابراهیم بینامتنیّت و معاصرسازی حماسه در «شب سهراب‌کشان» بیژن نجدی [دوره 19، شماره 63، 1394، صفحه 147-160]
 • سنچولی جدید، اردشیر تجلی ادب غنایی در تاریخ جهانگشای جوینی [(مقالات آماده انتشار)]
 • سنچولی جدید، اردشیر تحلیل بازتاب ایهام تناسب و حوزه‌های معنایی آن در مثنوی [دوره 22، شماره 78، 1397، صفحه 80-55]

ش

 • شایان سرشت، اکبر نفوذ آثار خارجی در سروده‌های اخوان ثالث [دوره 21، شماره 73، 1396، صفحه 79-102]
 • شایان سرشت، اکبر فرایندهای بومی سازی در شعر «ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد» بر اساس نظریۀ لوتمان [(مقالات آماده انتشار)]
 • شایان سرشت، اکبر نوع شناسی رمان تکامل هنرمند بر اساس تصویر مرد هنرمند در جوانی و شما که غریبه نیستید [(مقالات آماده انتشار)]
 • شاکر، صفدر آرای کلی لغوی ابو علی فارسی [دوره 5، شماره 13، 1379، صفحه 154-173]
 • شاکری، جلیل تحلیل روانشناختی شخصیّت‌های سه داستان گدا، خاکسترنشین‌ها و آشغالدونی غلامحسین ساعدی بر مبنای نظریّه کارن هورنای [دوره 19، شماره 63، 1394، صفحه 55-88]
 • شامیان، حسن اسرائیلیّات در داستان حضرت محمّد(ص) و بازتاب آن در ادب فارسی [دوره 22، شماره 77، 1397، صفحه 165-186]
 • شامیان ساروکلایی، اکبر بررسی زمانمندی روایت در رمان سالمرگی بر اساس نظریّة ژرار ژنت [دوره 18، شماره 60، 1393، صفحه 125-144]
 • شاهینی، بهارمست مقایسة ساختار حکایت‌های حدیقةالحقیقه و شریعةالطّریقه با سرچشمه‌های آن حکایات [دوره 20، شماره 69، 1395، صفحه 99-127]
 • شاه ناصری، شادی هنجارهای واژگانی در تعاملات کلامی دختران نوجوان [دوره 8، شماره 20، 1383، صفحه 9-26]
 • شاه نظری، علیرضا شیبانی و آمیختن اعتراض و مدح [دوره 9، شماره 25، 1384، صفحه 167-182]
 • شبانی جدیدی، پونه Control in Persian [دوره 9، شماره 26، 1384، صفحه 70-108]
 • شبانی جدیدی، پونه کنترل در زبان فارسی [دوره 9، شماره 24، 1384، صفحه 105-126]
 • شیخ مونسی، حوریه تاریخ مسعود نیک پی [دوره 12، شماره 35، 1387، صفحه 84-98]
 • شیری، قهرمان آرمان‌شهر سپهری، اعتراض خاموش به سیاست‌های عصر پهلوی دوم [دوره 24، شماره 86، 1399، صفحه 103-126]
 • شیری، قهرمان تحلیل مدرنیستی رمان «زیر چتر شیطان» [دوره 23، شماره 82، 1398، صفحه 89-114]
 • شیرزی، قهرمان سبک هندی مظهر مقاومت منفی [دوره 13، شماره 41، 1388، صفحه 65-82]
 • شیرشاهی، افسانه تحلیل ساختار و محتوای رمان نفس‌ها و هوس‌ها از رضا شابهاری [(مقالات آماده انتشار)]
 • شریفی، شهلا بررسی طنز منثور در برخی از مطبوعات رسمی طنز کشور براساس نظریه عمومی طنز کلامی [دوره 13، شماره 42، 1388، صفحه 109-131]
 • شریفی، فاطمه بررسی تطبیقی تفکرات عرفانی خواجه احمد کاسانی در سلسلة نقشبندیه [(مقالات آماده انتشار)]
 • شریفیان، مهدی دفتر صوفی [دوره 5، شماره 11، 1379، صفحه 80-102]
 • شریفیان، مهدی تحلیل روانشناختی تیپ شخصیّتی «پادشاه» در داستان پادشاه و کنیزک مثنوی بر مبنای الگوی اناگرام [دوره 21، شماره 71، 1396، صفحه 169-192]
 • شریف نسب، مریم برسی باده در مثنوی مولانا با نگاهی به خمریه ابن فارض [دوره 8، شماره 19، 1383، صفحه 190-204]
 • شریف نسب، مریم مستند کردن نوشته ها در علوم انسانی "معرفی شیوه بین المللی (MLA) [دوره 8، شماره 21، 1383، صفحه 69-94]
 • شریفی ولدانی، غلامحسین نقد جایگاه اجتماعی‌ـ‌فرهنگی زن در رمان کلیدر [(مقالات آماده انتشار)]
 • شریلو، ملیحه عناصر فرهنگ عامیانه در داستان حنای سوخته و رمان چنار دالبتی [دوره 23، شماره 81، 1398، صفحه 39-68]
 • شیرمحمدی، مژگان واکاوی چند بیت منسوب به رودکی سمرقندی بر اساس چند منبع کهن [(مقالات آماده انتشار)]
 • شعاعی، مالک اسرائیلیّات در داستان حضرت محمّد(ص) و بازتاب آن در ادب فارسی [دوره 22، شماره 77، 1397، صفحه 165-186]
 • شعبانلو، علیرضا زمینه ها و نمودهای رمانتیسم در «بخارای من؛ ایل من» [دوره 15، شماره 50، 1390، صفحه 37-52]
 • شفیع صفاری، محمد طرح روایات مکاشفه‌های صوفیه [دوره 21، شماره 74، 1396، صفحه 123-145]
 • شفیعیون، سعید امیدی تهرانی،کهن‌گرای نوجوی (بررسی زندگی و شعر یکی از شاعران کم شناخته شدة جریان‌ساز قرن دهم) [(مقالات آماده انتشار)]
 • شقاقی، ویدا بررسی التقای مصوت ها ودر زبان فارسی؛ تکواژ میانجی یا واج میانجی؟ [دوره 4، 9.10، 1378، صفحه 1-14]
 • شکیبی ممتاز، نسرین رمزگشایی کهن‌الگویی داستان‌های هفت‌پیکر نظامی با توجه به سیر بهرام برای رسیدن به «مادر مثالی» [(مقالات آماده انتشار)]
 • شکیبی ممتاز، نسرین روانشناسی اسطوره و داستان؛ رویکردی نوین در نقد ادبی [دوره 19، شماره 64، 1394، صفحه 7-29]
 • شمس، حامد قدرت و سلطنت معنوی اولیاء در نگاه شیخ احمد جام (ملاحظة سبک‌شناسانه در انس‌التّائبین و مقایسة آن با مقامات ژنده‌پیل) [دوره 18، شماره 62، 1393، صفحه 59-80]
 • شمیسا، سیروس شخصیت‌های رمان پسامدرن: جوشش اصالت وجود [دوره 11، شماره 34، 1386، صفحه 68-84]
 • شمیسا، سیروس اوزان تازه و نادر در دیوان خواجو [دوره 1، شماره 2، 1376، صفحه 1-11]
 • شمیسا، سیروس کارکرد اسامی نوعی غلامان و کنیزان در ساخت ایهام‌تناسب در ادب پارسی [دوره 21، شماره 71، 1396، صفحه 131-168]
 • شمسیا، سیروس سبک شخصی حافظ در رنگ آمیزی تصاویر شعری [دوره 9، شماره 25، 1384، صفحه 103-118]
 • شهبازی، فاطمه نقد بوم‌گرایانه رمان اهل غرق منیرو روانی‌پور [(مقالات آماده انتشار)]
 • شهپرراد، کتایون از بیناخوانش تا بینامتنیّت؛ روایت‌شناسی میراث عاشورا در آثار داستانی محمود دولت‌آبادی [دوره 19، شماره 65، 1394، صفحه 101-119]
 • شوقی نوبر، احمد عالم تصویر در دیوان صائب تبریزی [دوره 1، شماره 4، 1377، صفحه 90-116]
 • شوهانی، علیرضا تحلیل گفتمان انتقادی« بازنمایی جنسیت» در رمان غروب پروانه از بختیار علی [(مقالات آماده انتشار)]

ص

 • صیادچمنی، آرتمیز تحلیل عناصر ناتورالیستی در رمان سفر شب از بهمن شعله‌ور [دوره 22، شماره 77، 1397، صفحه 187-210]
 • صادقی، اسماعیل «بررسی مولفه‌های اصلی مشترک ترسیم شده از شخصیت زنان سنتی و مدرن در آثار زویا پیرزاد و فرخنده آقایی» [(مقالات آماده انتشار)]
 • صادقی، ریحانه از شیوه‌های بیانی- بدیعی به مناسبات اجتماعی و انسانی با تکیه بر اسرارالتوحید ابوسعید ابو‌الخیر [دوره 24، شماره 85، 1399، صفحه 37-68]
 • صادقی، معصومه تحلیل «گفتمان ناسیونالیستی» در مجموعه‌اشعار احمد شاملو (بر مبنای نظریة تحلیل گفتمانی لاکلا و موفه) [دوره 22، شماره 75، 1397، صفحه 175-206]
 • صادقیان، ج.ب چگونگی افزایش زمان آموختن اموزندگان [دوره 1، شماره 3، 1377، صفحه 11-20]
 • صادقیان کلو، بهنام بازخوانی غزلیات شمس از منظر کهن‌الگوی نَفْس در اندیشة یونگ [دوره 21، شماره 74، 1396، صفحه 147-166]
 • صادق بیان، طاهره تحلیل مدرنیستی رمان «زیر چتر شیطان» [دوره 23، شماره 82، 1398، صفحه 89-114]
 • صادقی شهپر، رضا تحلیل مدرنیستی رمان «زیر چتر شیطان» [دوره 23، شماره 82، 1398، صفحه 89-114]
 • صادقی شهپر، رضا فراداستان، شگردی پسامدرن: مطالعة موردی رمان «تماشای یک رؤیای تباه شده» اثر بیژن بیجاری [(مقالات آماده انتشار)]
 • صادقی شهپر، رضا بررسی زبان و لحن حماسی در قصاید فرّخی سیستانی [(مقالات آماده انتشار)]
 • صاعمیان، فرح وابطه ی میان سطر تسلط بر زبان وکاربر راهبردهای [دوره 7، شماره 18، 1382، صفحه 50-63]
 • صالحی، پیمان نگرشی تحلیلی بر سرعت روایت در رمان‌های جای خالی سلوچ و موسم الهجرة إلی الشّمال با تکیه بر نظریّة روایت‌شناسی ژرار ژنت [دوره 19، شماره 66، 1394، صفحه 37-64]
 • صالح بک، مجید تحلیل تطبیقی «عروسک‌فروشی» صادق چوبک 1 و «جثّة علی الرّصیف» سعدالله ونوس2 [دوره 19، شماره 63، 1394، صفحه 123-146]
 • صالح بک، مجید المسرح فی العالم العربی قبل النهضه الأدبیه [دوره 1، شماره 4، 1377، صفحه 122-127]
 • صالح بک، مجید چکیده مقاله "ادبیات نمایشی در جهان عرب پیش از نهضت ادبی" [دوره 1، شماره 4، 1377، صفحه 128-129]
 • صالح بک، مجید ادبیات تطبیقی در ایران: پیدایش و چالش‌ها [دوره 12، شماره 38، 1387، صفحه 9-28]
 • صالح بک، مجید واکاوی شخصیت احمد شاملو و محمد ماغوط بر پایۀ آزمون ماکس لوشر [دوره 23، شماره 81، 1398، صفحه 197-226]
 • صبّاغی، علی معنا و مفهوم «پر کرگس» در بیتی از شاهنامه [دوره 18، شماره 61، 1393، صفحه 7-20]
 • صحرائی، رضا بررسی مهارت خواندن و اهمیت آن در آموزش زبان خارجی [دوره 5، شماره 14، 1379، صفحه 13-35]
 • صحرائی، رضا گروه حرف تعریف در زبان فارسی [دوره 14، شماره 45، 1389، صفحه 129-157]
 • صحرائی، رضامراد برنامه درسی تکلیف محور؛ رویکردی نوین برای تقویت فارسی آموزی [دوره 15، شماره 47، 1390، صفحه 161-180]
 • صحرائی، قاسم پژوهشی در نامه‌های شاهنامه‌ی فردوسی [دوره 15، شماره 50، 1390، صفحه 133-157]
 • صحرائی، قاسم «بدل بلاغی» محملی برای ایهام‌سازی حافظ [دوره 21، شماره 73، 1396، صفحه 151-173]
 • صدرایی، رقیه تحلیل «گفتمان ناسیونالیستی» در مجموعه‌اشعار احمد شاملو (بر مبنای نظریة تحلیل گفتمانی لاکلا و موفه) [دوره 22، شماره 75، 1397، صفحه 175-206]
 • صدرایی، رقیه تقابل و تعامل شعر تعلیمی ناصرخسرو با سنت‌های نوافلاطونی و حکمت نبوی [دوره 23، شماره 81، 1398، صفحه 135-164]
 • صدری نیا، باقر نعل باژگونه [دوره 10، شماره 27، 1385، صفحه 114-138]
 • صدقی، احمد برخی از ایده در حضور یا عدم حضور UG در کسب L2 [دوره 4، 9.10، 1378، صفحه 1-16]
 • صدقی، محمد حج عرفان در شعر فارسی [دوره 7، شماره 17، 1382، صفحه 155-173]
 • صدیقی، آ راه درست ترجمه [دوره 2، شماره 6، 1377، صفحه 1-10]
 • صرفی، محمدرضا بررسی شخصیت در رمان «کولی کنار آتش» اثر منیرو روانی‌پور بر مبنای نظریّة بیداری قهرمان درون و تحلیل کهن‌الگویی شخصیّت [دوره 24، شماره 83، 1399، صفحه 335-362]
 • صفّار حیدری، حجّت شخصیّت رستم بر اساس داستان رستم و اسفندیار در شاهنامه و نظریّة «خودشکوفایی» آبراهام مزلو [دوره 19، شماره 64، 1394، صفحه 83-109]
 • صفایی صابر، رضوان تحلیل ساختار و شگردهای روایی رمان رؤیای تبت [دوره 24، شماره 83، 1399، صفحه 71-100]
 • صفرزاده، حبیب تحلیل کاربرد و ساختار صفت‌های اشاره، پرسشی و تعجبی در متون فارسی [دوره 21، شماره 74، 1396، صفحه 99-122]
 • صفوی، کورش پیشنهادی در سبک شناسی ادب فارسی [دوره 2، شماره 6، 1377، صفحه 43-56]
 • صفوی، کورش بررسی ساختار ادب غنایی از دیدگاه زبانشناسی با تکیه بر نظریّة «نقش‌های زبانی یاکوبسن» [دوره 20، شماره 69، 1395، صفحه 7-34]
 • صفوی، کورش مؤلفه‌های تجددگرایی در شعر تقی رفعت [دوره 23، شماره 80، 1398، صفحه 112-85]
 • صفوی، کورش سبک‌شناسی انتقادی شعر شمس کسمایی [دوره 22، شماره 77، 1397، صفحه 7-33]
 • صفوی، کوروش نگاهی گذرا به اصطلاح «عروض و قافیه» [دوره 4، 7.8، 1378، صفحه 47-60]
 • صفوی، کوروش معرفی اجمالی معنی شناسی منطقی [دوره 4، 9.10، 1378، صفحه 143-181]
 • صفوی، کوروش نگاهی به چگونگی پیدایش «سبک هندی» در شعر منظوم فارسی [دوره 6، شماره 15، 1381، صفحه 26-41]
 • صفوی، کوروش پژوهش درباره با هم آیی واژگان در زبان فارسی [دوره 7، شماره 18، 1382، صفحه 1-13]
 • صفوی، کوروش فردینان دو سوسور [دوره 8، شماره 22، 1383، صفحه 24-42]
 • صفوی، کوروش Translating Literary Types [دوره 5، شماره 14، 1379، صفحه 1-12]
 • صفوی، کوروش عملکرد نشانه زباد در آفرینش متن ادبی [دوره 13، شماره 41، 1388، صفحه 9-21]
 • صفوی زاده سهی، زهره بررسی سبک روایی تاریخ بیهقی بر اساس الگوی سیمپسون [دوره 23، شماره 80، 1398، صفحه 144-113]
 • صلاحی، عسگر تأملی در ساختار معنایی غزل حافظ [دوره 12، شماره 36، 1387، صفحه 33-56]
 • صناعتی، مرضیه پشنهادی دو طبقه بند ی تقابل معنایی در زبازفارسی [دوره 7، شماره 18، 1382، صفحه 14-37]

ط

 • طارمی، الهام بررسی جامع تضاد فعلی در غزل‌های سعدی [دوره 24، شماره 83، 1399، صفحه 137-174]
 • طایفی، شیرزاد Mosavat in Rhetorics [دوره 8، شماره 19، 1383، صفحه 67-84]
 • طایفی، شیرزاد بررسی و تحلیل داستان«رستم و شغاد» بر اساس روایات ثعالبی فردوسی [دوره 11، شماره 33، 1386، صفحه 89-108]
 • طالبیان، یحیی تحلیل و بررسی «ساختارهای گفتمان‌مدار» در روایت ابوالفضل بیهقی از ماجرای «حسنک وزیر» [دوره 22، شماره 77، 1397، صفحه 93-124]
 • طالبیان، یحیی «فارسی شکر است» طرحی از گفتمان ملی‌گراییِ شکست‌خورده [دوره 24، شماره 84، 1399، صفحه 59-88]
 • طالبیان، یحیی مؤلفه‌‌های معناباختگی در «ملکوت» بهرام صادقی [دوره 24، شماره 86، 1399، صفحه 7-28]
 • طاهری، حسین بازشناسی تحلیلی- توصیفی رنگ و نور در آرای علاءالدوله سمنانی [دوره 24، شماره 85، 1399، صفحه 139-166]
 • طاهری، حمید تبیین تفاوت‌های متن روایی و غیرروایی [دوره 21، شماره 71، 1396، صفحه 29-47]
 • طاهری، حمید سبک‌شناسی لایه نحوی در داستان‌ سمک عیّار [(مقالات آماده انتشار)]
 • طاهری، صدرالدین داوری میان سه استاد در مساله تاویل در قرآن کریم [دوره 10، شماره 27، 1385، صفحه 13-32]
 • طاهری، صدر الدین شیخ اشراق و حکمت اشراق [دوره 1، شماره 3، 1377، صفحه 179-197]
 • طاهری، قدرت الله زندگی خصوصی مولانا در لایه‌های پنهان نخستین داستان مثنوی [دوره 16، شماره 52، 1391، صفحه 89-118]
 • طاهری، قدرت الله بازتاب جلوه‌های معناباختگی در آثار صادق هدایت [دوره 17، شماره 56، 1392، صفحه 85-106]
 • طاهری، قدرت الله نقش علاءالدّین محمّد در زندگی مولانا و بازتاب پوشیدة آن در مثنوی [دوره 17، شماره 58، 1392، صفحه 135-151]
 • طاهری، قدرت الله تحلیل مفهوم «شاعرانگی» در رمان «شازده احتجاب» [(مقالات آماده انتشار)]
 • طاهری، قدرت اله زبان و نوشتار زنانه؛ واقعیت یا توهم؟ [دوره 13، شماره 42، 1388، صفحه 87-107]
 • طاهرخانی، رضا بررسی پژوهش‌های تاپ داون و یا باتم آپ (بالا به پایین و بالعکس) در مهارت شنیداری زبان ایرانی در سطح پیش از متوسطه [دوره 11، شماره 32، 1386، صفحه 65-85]
 • طیب، مهدی سرچشمه عرفان یا عرفان در مکتب اهل بیت علیهم السلام [دوره 9، شماره 23، 1384، صفحه 41-72]
 • طیبی، بهنوش چگونه کلمه را آموزش دهیم : فراگیری جهت خواندن ، خواندن جهت فراگیری [دوره 8، شماره 20، 1383، صفحه 75-99]
 • طباطبایی، سیّدمهدی بنمایة حباب و شبکة تصویرهای آن در غزلیّات عبدالقادر بیدل دهلوی [دوره 18، شماره 62، 1393، صفحه 81-123]
 • طباطبایی، سیّدمهدی بررسی رباعیات کمال‌الدّین اصفهانی بر اساس دست‌نویس‌ها و منابع کهن [دوره 22، شماره 76، 1397، صفحه 86-61]
 • طباطبائی، سیدمحمود مروری بر مسئله مرگ و جهان پس از مرگ در شاهنامه [دوره 1، شماره 2، 1376، صفحه 77-106]
 • طباطبائی، سیدمهدی هنر شاعری یا شاعر هنری (نگاهی به پیوند ادبیات و هنر در اشعار نظامی گنجوی) [دوره 13، شماره 40، 1388، صفحه 63-78]
 • طباطبائی، سیدمهدی ترکیب‌سازی در آثار عبدالقادر بیدل [دوره 17، شماره 56، 1392، صفحه 63-84]
 • طباطبائی، سمیّه‌السّادات  بن‌مایة اسطوره‌ای مشترک میان زن‌فرشتگان میوه‌زاد رسالةالغفران و دختران نارنج در قصّة دختر نارنج و ترنج [دوره 18، شماره 60، 1393، صفحه 73-103]
 • طباطبائی، مهدی بررسی جایگاه و شخصیّت زنان در گرشاسب نامه [دوره 12، شماره 38، 1387، صفحه 29-53]
 • طغیانی، اسحاق تحلیل عناصر روایی در وصف‌های ادبی منظومۀ‌ یوسف و زلیخای جامی [دوره 24، شماره 84، 1399، صفحه 33-58]
 • طغیانی، اسحاق بررسی و تحلیل نمادشناسی نگاره‌های هفت‌ خان رستم [دوره 22، شماره 77، 1397، صفحه 211-234]
 • طغیانی، اسحاق واکاوی شخصیت ابرپهلوانان در شاهنامه فردوسی ( براساس متضادهای معنایی در ساختارهای نظام تخیل ژیلبر دوران) [(مقالات آماده انتشار)]
 • طلایی، زینب بررسی ساخت روایی تاریخ جهان گشای جوینی با کاربست نظریه جهان متن [(مقالات آماده انتشار)]
 • طلایی، زینب  نقد روان‌شناختی شخصیّت در رمان سالمرگی بر مبنای نظریّة کارن هورنای [دوره 18، شماره 62، 1393، صفحه 175-193]
 • طلایی، زینب بررسی زمانمندی روایت در رمان سالمرگی بر اساس نظریّة ژرار ژنت [دوره 18، شماره 60، 1393، صفحه 125-144]
 • طلوعی آذر، عبدالله تبارشناسی ماهی سیاه کوچولو در متون نثر فنی داستانی و تحلیل نمادهای آن [دوره 23، شماره 80، 1398، صفحه 202-175]
 • طلوعی آذر، عبداله تحلیل ابعاد ادبی و تاریخی نفثه‌المصدور نسوی با رویکرد پدیدارشناسانه [دوره 23، شماره 82، 1398، صفحه 115-138]
 • طهماسبی، فرهاد منشأ الهام نمادها در شعر طاهره صفّارزاده [(مقالات آماده انتشار)]
 • طهماسبی، فرهاد تحلیل رمزگانی داستان کوتاه «چرخ فلک» اثر سپیده شاملو [(مقالات آماده انتشار)]
 • طهماسبی، مهین تحلیلِ گفتمان پارِسیا در روایتِ حسنکِ وزیر [دوره 16، شماره 54، 1391، صفحه 147-168]
 • طهماسبی، مهین سقف مُقَرنَس (تحلیل شکل هندسی دایره در دیوان حافظ) [دوره 17، شماره 57، 1392، صفحه 153-172]

ظ

 • ظاهری عبدوند، آمنه پژوهشی در ادب فارسی: تداوم توصیفات اسب در نظم فارسی بر اساس نقش مهرهای ساسانی(از مجموعه محسن فرغی) [(مقالات آماده انتشار)]
 • ظهیری ناو، بیژن بررسی تصاویر مار، اژدها و متعلقات آن‌ها در غزل‌های مولوی [دوره 24، شماره 83، 1399، صفحه 101-136]

ع

 • عابدی، حسین سبک‌شناسی زبانی رمان آن مادیان سُرخ‌یال نوشتة محمود دولت‌آبادی [دوره 19، شماره 64، 1394، صفحه 111-147]
 • عادل زاده، پروانه بررسی مؤلفة زمان در اتوبوس شمیران بر اساس دیدگاه ژرار ژنت [دوره 22، شماره 76، 1397، صفحه 165-190]
 • عاصی، مصطفی رده‌بندی واژه‌های مرکب [دوره 14، شماره 46، 1389، صفحه 71-94]
 • عالی پناهی، فاطمه سنجش درباره ی فایده ی استفاده از اینترنت درکلاس های درک خواندن انگلیسی به عنوان زبان خارجی [دوره 6، شماره 16، 1381، صفحه 155-190]
 • عالی عباس آباد، یوسف سبک‌شناسی داستان چراغ‌ها را من خاموش می‌کنم با رویکرد سبک‌شناسی انتقادی [دوره 24، شماره 86، 1399، صفحه 79-55]
 • عامریان، مجید زبان میانی و گونه های ازاد مطالعه موردی [دوره 10، شماره 28، 1385، صفحه 71-110]
 • عبادیان، محمود گرایش های ادب فارسی در عصر قاجار [دوره 4، 7.8، 1378، صفحه 35-46]
 • عبادتی، شهناز بررسی تطبیقی داستان «جاناتان مرغ دریایی» و داستان مرغان در منطق‌الطیر بر مبنای نظریۀ انتخاب گلسر [دوره 23، شماره 81، 1398، صفحه 7-38]
 • عباسی، پیام Obstacles To Literary Translation: Challenges and [دوره 9، شماره 26، 1384، صفحه 103-128]
 • عباسی، جلال بررسی کارکردهای دستوری آیات قرآن در تاریخ وصّاف [(مقالات آماده انتشار)]
 • عباسی، حبیب الله بررسی ساخت روایی تاریخ جهان گشای جوینی با کاربست نظریه جهان متن [(مقالات آماده انتشار)]
 • عباسی، حبیب‌الله بررسی نشانه‌های دینی در شعر فروغ فرخزاد با استفاده از نظریۀ نشانه‌شناسی پیرس [دوره 24، شماره 86، 1399، صفحه 163-190]
 • عباسی، حبیب‌الله بررسی تأثیرپذیری غزلیات قاسم انوار از غزلیات شمس با رویکرد بینامتنی [(مقالات آماده انتشار)]
 • عباسی، حجت پژوهشی درباره سه اسطورة گیاهی در مثنوی معنوی [دوره 12، شماره 37، 1387، صفحه 7-28]
 • عباسی، علی مقایسة سطوح معنایی معراج پیامبر(ص) و سفر اسکندر [دوره 22، شماره 76، 1397، صفحه 266-241]
 • عباسی، علی کنش‌گران زن در داستان‌های برگزیدة چهار طنزپرداز ادبیات نوجوان براساس الگوی گرمس [دوره 24، شماره 84، 1399، صفحه 153-182]
 • عباسی، علی باز تولید «کهن‌الگوی تقابل خیر و شر» در سه رمان نوجوان با کمک شیوۀ اسطوره‌سنجی ژیلبر دوران [دوره 23، شماره 81، 1398، صفحه 69-100]
 • عبّاسی، حبیب‌الله مغلطة تأثیر عاطفی در بازنمایی تاریخ (نگرشی انتقادی بر تاریخ‌نگاری شهاب‌الدّین نسوی در سیرت جلال‌الدّین و نفثةالمصدور) [دوره 20، شماره 67، 1395، صفحه 7-35]
 • عبّاسی، حبیب‌الله بازخوانی روایت راوندی از تاریخ آل سلجوق بر اساس طرح سراسربین فوکو [دوره 20، شماره 70، 1395، صفحه 7-27]
 • عبّاسی، سمانه بررسی ساختارگرایانة باب شیر و گاو کلیله و دمنه بر اساس الگوی کلود برمون [دوره 18، شماره 59، 1393، صفحه 43-59]
 • عباسی سرداری، سوده مقایسه و بررسی سبک شناسانۀ عناصر زبانی، بلاغی و محتواییِ قصیده و نامه ای از خاقانی [(مقالات آماده انتشار)]
 • عبدالکریمی، سپیده معنی‏ شناسی مفهوم «عشق» در غزلیات سعدی و حافظ در چارچوب معنی‏شناسی شناختی و نقد ادراکی [دوره 24، شماره 83، 1399، صفحه 223-256]
 • عبدالهیان، حمید مؤلفه‌‌های معناباختگی در «ملکوت» بهرام صادقی [دوره 24، شماره 86، 1399، صفحه 7-28]
 • عبداله زاده، نصرالدین بررسی «زمان روایی» و رابطة آن با عنصر «تعلیق» در رمان سال بلوا نوشتة عباس معروفی بر اساس نظریة ژرار ژنت [(مقالات آماده انتشار)]
 • عبیدی نیا، محمدامیر تبارشناسی ماهی سیاه کوچولو در متون نثر فنی داستانی و تحلیل نمادهای آن [دوره 23، شماره 80، 1398، صفحه 202-175]
 • عبیدی نیا، محمدامیر بررسی «زمان روایی» و رابطة آن با عنصر «تعلیق» در رمان سال بلوا نوشتة عباس معروفی بر اساس نظریة ژرار ژنت [(مقالات آماده انتشار)]
 • عدالت کاشی، فروزنده استعاره مفهومی عشق در طریقت نامه عماد فقیه کرمانی [(مقالات آماده انتشار)]
 • عدلی، ناهید تحلیل عوامل مضمون‌آفرینی با اصطلاحات خوشنویسی در شعر صائب تبریزی [(مقالات آماده انتشار)]
 • عریان، سعید آفرین پیمان پهلوان یا پیمان کد خدایی [دوره 4، 9.10، 1378، صفحه 49-60]
 • عربزاده، فاطمه بازخوانی باب اول بوستان سعدی با رویکرد مشروعیت‌بخشی در گفتمان حکومت [دوره 24، شماره 83، 1399، صفحه 193-222]
 • عرب یوسف آبادی، عبدالباسط ترامتنیّت در رمان «آن مادیان سرخ‌یال» از محمود دولت‌آبادی [دوره 24، شماره 85، 1399، صفحه 261-284]
 • عرب یوسف آبادی، فائزه بررسی تقابل زمان روایی و زمان متن در حکایت‌های گلستان سعدی [دوره 19، شماره 66، 1394، صفحه 65-90]
 • عرب یوسف آبادی، فائزه ترامتنیّت در رمان «آن مادیان سرخ‌یال» از محمود دولت‌آبادی [دوره 24، شماره 85، 1399، صفحه 261-284]
 • عرش‌اکمل، شهناز بازنمایی انگاره مرگ‌اندیشی در نسبت با امید و ناامیدی در ملکوت [(مقالات آماده انتشار)]
 • عرفانیان قونسولی، لیلا بررسی حوزه های مبدا و مقصد استعاره های آثار سوررئال از منظر زبانشناسی شناختی بر پایه نظریات کوچش [(مقالات آماده انتشار)]
 • عرفانی بیضائی، محمدجواد تحلیل و بررسی رمان عریان در برابر باد از احمد شاکری بر اساس الگوی کنشگرای گریماس [دوره 22، شماره 77، 1397، صفحه 253-278]
 • عزیزی فر، امیرعباس دسته‌بندی و تحلیل بُن‌مایه‌های قصه‌ساز در منظومه‌ی همای و همایون خواجوی کرمانی [(مقالات آماده انتشار)]
 • عزیزی‌فر، امیرعباس تحلیل مقایسه‌ای رویارویی پدر و پسر در تراژدی‌های ایرانی و یونانی (رستم و اسفندیار، رستم و سهراب و ادیپوس شهریار) [دوره 22، شماره 77، 1397، صفحه 125-142]
 • عزیزی هابیل، مجید بررسی شگردهای حافظ در چندمعنایی کردن متن [دوره 23، شماره 79، 1398، صفحه 30-7]
 • عشقی، فاطمه آیا ترجمه ادبی نوع خاصی از ترجمه است؟ [دوره 2، شماره 6، 1377، صفحه 123-132]
 • عشقی، فاطمه La presence de la perse dans Ies oeuvres des philosophes du XVIII siecle (Montesquieu Voltaire ,et Ies Encyclopedistes ) a travers du recit de voyage de Jean Chardin' [دوره 9، شماره 23، 1384، صفحه 1-30]
 • عطرفی، علی اکبر بررسی عناصر داستانی و رمان «سال‌های ابری» [دوره 12، شماره 37، 1387، صفحه 82-106]
 • عظیمی، زهرا «بررسی مولفه‌های اصلی مشترک ترسیم شده از شخصیت زنان سنتی و مدرن در آثار زویا پیرزاد و فرخنده آقایی» [(مقالات آماده انتشار)]
 • عظیمی یان‌چشمه، الهه مغلطة تأثیر عاطفی در بازنمایی تاریخ (نگرشی انتقادی بر تاریخ‌نگاری شهاب‌الدّین نسوی در سیرت جلال‌الدّین و نفثةالمصدور) [دوره 20، شماره 67، 1395، صفحه 7-35]
 • علافها، زهرا نمودهای گوناگون سوز هجران در ادبیات غنایی (سبک عراقی) [دوره 13، شماره 40، 1388، صفحه 79-100]
 • علی اکبری، رسول محراب در قبله گاه فرم نقدی فرمالیستی بر شعرِ محراب سهراب سپهری [دوره 12، شماره 36، 1387، صفحه 76-84]
 • علی اکبری، نسرین کاربرد گنبد در شعر فارسی [دوره 8، شماره 19، 1383، صفحه 123-141]
 • علامی، ذوالفقار کنش‌گران زن در داستان‌های برگزیدة چهار طنزپرداز ادبیات نوجوان براساس الگوی گرمس [دوره 24، شماره 84، 1399، صفحه 153-182]
 • علامی، ذوالفقار بررسی موقعیت‌ها و سطوح روایی در قصه‌های عامیانۀ بلند با تاکید برابومسلم‌نامه [(مقالات آماده انتشار)]
 • علامی، ذوالفقار استعاره های مفهومی خشم در دیوان خاقانی [(مقالات آماده انتشار)]
 • علیجانی، محمد تحلیل اسطوره‌ای «یکلیا وتنهایی او» و «ملکوت» با نگاه به تأثیر کودتای 28 مرداد در بازتاب اسطوره‌ها [دوره 18، شماره 60، 1393، صفحه 25-50]
 • علیجانی، محمد تحلیل تطبیقی ویژگی‌های حماسی و داستانی شاهنامه و بیوولف [دوره 21، شماره 73، 1396، صفحه 7-28]
 • علیخانی ثانی ابدال آبادی، فاطمه شیوه‌های کاربرد آیات و احادیث در تاریخ جهانگشای جوینی [دوره 20، شماره 69، 1395، صفحه 153-180]
 • علیدوستی، همایون تأملی بر شعر انقلاب اسلامی [دوره 12، شماره 36، 1387، صفحه 57-75]
 • علیزاده، منصور بررسی تصاویر مار، اژدها و متعلقات آن‌ها در غزل‌های مولوی [دوره 24، شماره 83، 1399، صفحه 101-136]
 • علیزاده شعرباف، مهرداد بررسی دلایل پیش‌تازی قصۀ منثور در عصر صفوی [(مقالات آماده انتشار)]
 • علیزاده کاشانی، ندا غزلیّات میرزا غالب دهلوی فراسوی مرزها [دوره 20، شماره 68، 1395، صفحه 143-165]
 • علیمیرزایی، بهناز رمزگشایی از نمادهای هفت اقلیم هفت پیکر [(مقالات آماده انتشار)]
 • علینژاد، ملیحه بررسی شخصیت در رمان «کولی کنار آتش» اثر منیرو روانی‌پور بر مبنای نظریّة بیداری قهرمان درون و تحلیل کهن‌الگویی شخصیّت [دوره 24، شماره 83، 1399، صفحه 335-362]
 • علی‌نژاد، حلیمه بررسی عناصر انسجام متن در نفثةالمصدور بر اساس نظریّة هالیدی و حسن [دوره 19، شماره 63، 1394، صفحه 7-31]
 • علینقی، حسین سبک‌شناسی لایة آوایی اشعار کمال‌الدین اسماعیل و اثیر اومانی براساس سبک‌شناسی لایه‌ای [دوره 24، شماره 83، 1399، صفحه 297-334]
 • علوی مقدم، بهنام بررسی ارتباط ساخت های اشتقاقی و رده شناسی زبانی در پدیده دو زبانگی [دوره 14، شماره 44، 1389، صفحه 63-81]
 • علوی مقدم، مهیار تحلیل استعاره مفهومی ساختاریِ «هستی» در غزل‌های بیدل دهلوی [(مقالات آماده انتشار)]
 • عندلیب، نجمه السادات بررسی جلوه‌های عنصر زمان در حکایات فرعی مرزبان‌نامه [دوره 22، شماره 76، 1397، صفحه 240-215]

غ

 • غیاثی، زهرا مطالعه نشانه های نقش ترغیبیِ زبان در قصاید پس از مشروطة ملک الشعرای بهار «با تکیه بر رویکرد نقشگرایی هلیدی» [(مقالات آماده انتشار)]
 • غلامی، حمید رمزگشایی از دو افسانة هفت گنبد بر اساس اسطورة آفرینش [دوره 20، شماره 68، 1395، صفحه 67-91]
 • غلامحسین زاده، غلامحسین نقد جامعه‌شناختی رمان هزارخانه خواب و اختناق [دوره 16، شماره 52، 1391، صفحه 7-36]
 • غلامعلی زاده، خسرو بازنمایی کنش‌گران اجتماعی در داستان «در بویراحمد» [دوره 23، شماره 82، 1398، صفحه 139-166]
 • غنی پور ملکشاه، احمد دگردیسی منطق گفتگویی در اشعار قیصر امین‌پور: از آرمانگرایی تا درون‌گرایی [دوره 19، شماره 64، 1394، صفحه 165-188]

ف

 • فاضلی، فیروز جلوه‌های طنز موقعیت در آثار داستانی بهمن فرسی (با توجه به دو داستان نبات سیاه و شب‌یک، شب‌دو) [(مقالات آماده انتشار)]
 • فاضلی، محمد استاد ترجانی زاده و مقالاتش در نگاهی گذرا [دوره 2، شماره 6، 1377، صفحه 1-18]
 • فاضلی، مهبود نقد جامعه‌شناختی رمان «زمستان 62» اثر اسماعیل فصیح با رویکرد ساخت‌گرایی تکوینی [دوره 24، شماره 86، 1399، صفحه 241-262]
 • فاضلی، مهبود باز تولید «کهن‌الگوی تقابل خیر و شر» در سه رمان نوجوان با کمک شیوۀ اسطوره‌سنجی ژیلبر دوران [دوره 23، شماره 81، 1398، صفحه 69-100]
 • فاطمی، گیلبرت تعلیم و تربیت در اسلام [دوره 10، شماره 28، 1385، صفحه 111-151]
 • فاطمی، مرضیه السادات نقد جایگاه اجتماعی‌ـ‌فرهنگی زن در رمان کلیدر [(مقالات آماده انتشار)]
 • فانی، راضیه جلوه‌های طنز موقعیت در آثار داستانی بهمن فرسی (با توجه به دو داستان نبات سیاه و شب‌یک، شب‌دو) [(مقالات آماده انتشار)]
 • فتحی نجف آبادی، هاجر تحلیل عناصر روایی در وصف‌های ادبی منظومۀ‌ یوسف و زلیخای جامی [دوره 24، شماره 84، 1399، صفحه 33-58]
 • فتوحی، محمود سبک شنا سی ادبی [دوره 13، شماره 41، 1388، صفحه 23-40]
 • فتوحی رودمعجنی، محمود بررسی دلایل پیش‌تازی قصۀ منثور در عصر صفوی [(مقالات آماده انتشار)]
 • فرحانی زاده، مجید تحلیل داستانِ " آرش کمان‌گیر" سیاوش کسرایی با تکیه بر تخیّلِ "ترس از زمان" از منظر ژیلبر دوران [(مقالات آماده انتشار)]
 • فرحزادی، فرزانه ترجمه شناسی مکتب لایپزیک [دوره 8، شماره 20، 1383، صفحه 1-8]
 • فرح یگانه، برگردان آیا مقوله ای تحت عنوان ادبیات زنانه وجود دارد؟ [دوره 5، شماره 11، 1379، صفحه 152-168]
 • فرخزاد، ملک محمد بررسی و تحلیل اندیشه‌های کلامی عطار نیشابوری (با نگاهی به مثنوی‌هایش) [(مقالات آماده انتشار)]
 • فرخنده، پروانه پیشینۀ فرآیند اشتقاق از دیدگاه دانشمندان مسلمان [دوره 4، 9.10، 1378، صفحه 105-123]
 • فریدونی، پروانه بررسی مؤلّفه‌های ادب غنایی در منظومۀ همای و همایون خواجوی کرمانی [(مقالات آماده انتشار)]
 • فرزاد، عبدالحسین عناصر فرهنگ عامیانه در داستان حنای سوخته و رمان چنار دالبتی [دوره 23، شماره 81، 1398، صفحه 39-68]
 • فرزاد، عبدالحسین منشأ الهام نمادها در شعر طاهره صفّارزاده [(مقالات آماده انتشار)]
 • فرمانی انوشه، نازیلا نقد تعامل قدرت و دانش (جرم‌شناسی و مجازات) در برخی متون نثر فارسی با رویکرد فوکو [دوره 22، شماره 75، 1397، صفحه 129-151]
 • فرهادی، حسین Location Of The Topic Sentence, Level Of Language Proficiency, and Reading Comprehension [دوره 2، 5.6، 1377، صفحه 19-36]
 • فرهنگی، سهیلا نام‌گزینی در رمان‌ خواب زمستانی اثر گلی ترقی [دوره 23، شماره 81، 1398، صفحه 227-254]
 • فرهنگ فرهی، سونیا ویژگی‌ها و صفات سالکان در نگاه شمس تبریزی [دوره 22، شماره 76، 1397، صفحه 290-267]
 • فیروزی، حسین بررسی انواع آشنایی‌زدایی درآثار مهدی اخوان ثالث [دوره 23، شماره 79، 1398، صفحه 190-159]
 • فیروزی، نوید بازاندیشی در اصطلاح و تقسیم «اضافه‌های مجازی» [دوره 13، شماره 39، 1388، صفحه 31-39]
 • فیروزی، نوید بررسیِ عوارضِ وزنِ عروضی در بلاغت و زبانِ روایتِ فردوسی [دوره 23، شماره 81، 1398، صفحه 165-196]
 • فیروزیان حاجی، مهدی بررسیِ عوارضِ وزنِ عروضی در بلاغت و زبانِ روایتِ فردوسی [دوره 23، شماره 81، 1398، صفحه 165-196]
 • فیروزی مقدم، محمود تحلیل استعاره مفهومی ساختاریِ «هستی» در غزل‌های بیدل دهلوی [(مقالات آماده انتشار)]
 • فسایی، جعفر اسطوره، گفتمان معطوف به قدرت [(مقالات آماده انتشار)]
 • فسائی، جعفر تبیین جایگاه و عملکرد پادگفتمانی رمان تاریخی دامگستران [(مقالات آماده انتشار)]
 • فقیه، اسماعیل The Effects of Word-Processors (CALL) on Iranian EFL University Students' Writing Achievements [دوره 9، شماره 26، 1384، صفحه 129-148]
 • فقیه، نسرین تجدید نظر در گذری به هندوستان [دوره 1، شماره 3، 1377، صفحه 1-10]
 • فقیهی، حسین نقد کهن‌الگوی «پیر خردمند» در مقامات حمیدی [دوره 22، شماره 78، 1397، صفحه 98-81]
 • فقیهی، علی علم البلاغه فی سوره العلق [دوره 7، شماره 17، 1382، صفحه 217-226]
 • فلاحی، زیبا نیما و سبک هندی؛ چالش یا آشتی [دوره 12، شماره 37، 1387، صفحه 107-133]
 • فلاّح، غلامعلی بررسی و مقایسة چهار دورة قهرمانی شاهنامه بر اساس نقد کهن‌الگویی [دوره 19، شماره 65، 1394، صفحه 161-189]
 • فلاّح، غلامعلی  پیکربندی «زمان» در داستان «سیاوش» [دوره 18، شماره 61، 1393، صفحه 21-40]
 • فلاحتی، محمدرضا مطالعه تفاوتهای موجود میان زن و مرد در کاربرد صورتهای زبان : مطالعه ای تطبیقی میان زبانهای فارسی و انگلیسی [دوره 8، شماره 20، 1383، صفحه 135-152]
 • فهیم، منصور اکتساب زبان مادری در کودک (First Language Acquisition) [دوره 1، شماره 3، 1377، صفحه 113-131]
 • فهیم، منصور How is the Mother Tongue Acquired [دوره 5، شماره 12، 1379، صفحه 145-170]
 • فهیم، منصور بررس رابطه موجود میان زمان از پیش تعیین شده برای انجام فعالیت زبان اموزی و میزان افطراب در زبان آموزان ایرانی [دوره 10، شماره 28، 1385، صفحه 36-51]
 • فهیم، منصور تأثیر کاربرد تکنیک Concept map بر قدرت درک مطلب شنیداری زبان‌آموزان ایرانی [دوره 11، شماره 32، 1386، صفحه 50-64]
 • فهیم، منصور بررسی تأثیر ساده سازی واژگانی بر خواندن و درک مفاهیم [دوره 8، شماره 22، 1383، صفحه 26-57]
 • فهیم، منصور نظریه سپیر -ورف و اصطلاحات و ضرب المثلهای فارسی و انگلیسی [دوره 9، شماره 24، 1384، صفحه 1-10]
 • فهیم، منصور تأثیر آموزش نقشه مفهومی به عنوان شیوه ای پس شنیداری بر درک شنیداری فراگیران زبان خارجی [دوره 9، شماره 24، 1384، صفحه 87-104]
 • فهیم، منصور An Investigation into the Effect of Peer Group Responses on EFL Writing Achievement [دوره 10، شماره 30، 1385، صفحه 22-42]
 • فهیمی، رضا قوافی ناساز در مثنوی معنوی [دوره 9، شماره 25، 1384، صفحه 133-155]
 • فهیمی، رضا بررسی و تحلیل اندیشه‌های کلامی عطار نیشابوری (با نگاهی به مثنوی‌هایش) [(مقالات آماده انتشار)]
 • فولادی، یعقوب مرزبان‌نامه، تقلیدی صِرف یا تدوینی آگاهانه؟ [(مقالات آماده انتشار)]
 • فولادی، محمد نگاهی معنایی بر دو واژۀ «جُناغ» و «جُنا» در شاهنامه [دوره 22، شماره 78، 1397، صفحه 124-99]
 • فولادوند، مرجان باز تولید «کهن‌الگوی تقابل خیر و شر» در سه رمان نوجوان با کمک شیوۀ اسطوره‌سنجی ژیلبر دوران [دوره 23، شماره 81، 1398، صفحه 69-100]

ق

 • قادری، فرح چند شگردی هنری در سروده‌های صائب تبریزی و جان دان [دوره 11، شماره 33، 1386، صفحه 109-128]
 • قاسمی، سعید تأثیرپذیری رشید یاسمی از چند شاعر فرانسوی [دوره 17، شماره 55، 1392، صفحه 21-42]
 • قاسمی پرشکوه، سعید مفهوم «عدم» در آثار بیدل دهلوی و مقایسة آن با اندیشه‌های ابن‌عربی [دوره 16، شماره 54، 1391، صفحه 31-64]
 • قاسمی پور، قدرت مصادیق «پیرنگ» فرمالیستی در داستان‌های کوتاه فارسی [دوره 21، شماره 72، 1396، صفحه 87-116]
 • قاسمی پور، قدرت تصحیح چند تصحیف و تحریف در اغراض السّیاسه با تأکید بر نسخه خطّی مشکوة [(مقالات آماده انتشار)]
 • قاسمی‌پور، قدرت مرزشکنی روایی در داستان‌های ایرانی [دوره 20، شماره 67، 1395، صفحه 127-145]
 • قاسمی‌پور، قدرت تحلیل ساختار روایت در داستان‌های بیژن نجدی از منظر بوطیقای مدرنیسم (با تأکید بر آرای چارلز می و سوزان فرگوسن) [دوره 20، شماره 70، 1395، صفحه 143-168]
 • قانونی، حمیدرضا خسرو و شیرین قاسمی گنابادی و مقایسة آن با خسرو و شیرین نظامی (با معرّفی نسخة قاسمی) [دوره 20، شماره 70، 1395، صفحه 91-116]
 • قائمی، فرزاد نظریه جهان مثالی و ادبیات تمثیلی با نگاه تطبیقی به اندیشه های زرتشت، افلاطون، مولانا و یونگ [دوره 11، شماره 31، 1386، صفحه 39-61]
 • قائمی، فرزاد اسب؛ پرتکرارترین نمادینه‌ی جانوری در شاهنامه و نقش آن در تکامل کهن الگوی قهرمان [دوره 13، شماره 42، 1388، صفحه 9-26]
 • قائمی، فرزاد بررسی اصالت بخش‌های مختلف برزونامة کهن و نسبت متنی اثر با شاهنامة فردوسی بر مبنای نقد متن‌شناختی نسخ منظومه [(مقالات آماده انتشار)]
 • قائمی، محسن بررسی عنصر طنز در نمایشنامة «سوسمارالدّوله» میرزا آقاخان کرمانی [دوره 22، شماره 78، 1397، صفحه 218-197]
 • قائمی، محسن بازنگریِ دو ابهام دربارة رمان «سرگذشتِ حاجی‌بابا اصفهانی» [(مقالات آماده انتشار)]
 • قبادی، حسینعلی تحلیل اسطوره‌ای «یکلیا وتنهایی او» و «ملکوت» با نگاه به تأثیر کودتای 28 مرداد در بازتاب اسطوره‌ها [دوره 18، شماره 60، 1393، صفحه 25-50]
 • قبادی، حسینعلی تحلیل نسبت میان درون‌مایه‌های آثار داستانی سیمین دانشور با پیشینة فرهنگی ایران [دوره 16، شماره 54، 1391، صفحه 123-146]
 • قدمیاری، کرمعلی شب قدر در غزلیات حافظ [دوره 7، شماره 17، 1382، صفحه 174-189]
 • قدمیاری، کرمعلی فرهنگ عامه در مقامات بدیع الزمان همدانی [دوره 9، شماره 23، 1384، صفحه 142-166]
 • قربانی، خاور بررسی و نقد توالی خویشکاری‌های قهرمان در نظریه‌ی ریخت‌شناسی پراپ (با تکیه بر ریخت‌شناسی سه قصّه از شاهنامه) [دوره 15، شماره 50، 1390، صفحه 159-179]
 • قربانی، خاور نشانه‌شناسی نمادهای شعر کودک در دهۀ هشتاد بر اساس الگوی آگدن و ریچاردرز [(مقالات آماده انتشار)]
 • قربانی مادوانی، زهره تحلیل مقایسه‌ای استعاره‌های مفهومی در اشعار فروغ فرخزاد و غاده السمان با تکیه بر حوزه‌ی مفهومی عشق [(مقالات آماده انتشار)]
 • قلیان عسکری، عبدالله دیدگاه سعدی پژوهان درباره قواعد اجتماعی مورد استفاده و تأکید سعدی [(مقالات آماده انتشار)]
 • قنبریان شیاده، مریم خوانش نشانه شناسی لایه ای در فرآیند معنایی داستان مدرن «ابوالهول» از فرشته ساری [(مقالات آماده انتشار)]
 • قنبری عبدالملکی، رضا بررسی اصول و مؤلفه‌های مدرنیسم در شعر و اندیشۀ لاهوتی [دوره 24، شماره 84، 1399، صفحه 301-334]
 • قنبرعلی باغنی، زهرا تعالی شخصیت انسان در اشعار سیمین بهبهانی برپایۀ نظریه اریک فروم [(مقالات آماده انتشار)]
 • قهرمانی مقبل، علی اصغر صلای بی‌ادبی [دوره 5، شماره 13، 1379، صفحه 22-36]

ک

 • کاردگر، یحیی شاهنامه در تاریخ وصّاف [دوره 20، شماره 70، 1395، صفحه 117-141]
 • کاردگر، یحیی سرگذشت حاجی بابای اصفهانی، گامی به سوی ترکیب سنت و نوآوری در ادبیات داستانی ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • کاردل ایلواری، رقیه بررسی انسجام و روابط واژگانی در داستان گیومرت [دوره 21، شماره 73، 1396، صفحه 29-52]
 • کاظمی، ابراهیم چکیده مقاله «سه اثر از مارسل پانیول و تأثیر آن بر ادبیات کودکان» [دوره 1، شماره 4، 1377، صفحه 130-131]
 • کاظمی، ابراهیم litterature enfantine et la trilogie de narcel pagnol [دوره 1، شماره 4، 1377، صفحه 1-13]
 • کاظمی، مرضیه بررسی و تحلیل سیر مراتب انسان های کمال یافته در آثار مولانا [(مقالات آماده انتشار)]
 • کاظمی، مینا تحلیل انتقادی جایگاه فعل در گفتمان قدرت در مدح [(مقالات آماده انتشار)]
 • کاظمی اسفه، پیام پژوهشی در ادب فارسی: تداوم توصیفات اسب در نظم فارسی بر اساس نقش مهرهای ساسانی(از مجموعه محسن فرغی) [(مقالات آماده انتشار)]
 • کاظم پور، مهدی نقد اسطوره ای داستان رستم و سهراب بر اساس نظریات نورتروپ فرای [(مقالات آماده انتشار)]
 • کاظمی نسب، ملیحه کاربست مدل تخیل جامعه شناختی در تحلیل اشعار فروغ فرخزاد [(مقالات آماده انتشار)]
 • کاظمی نسب، ملیحه جامعه‌شناسی ادبیات؛ کاربست الگوی تخیل جامعه‌شناختی در تحلیل اشعار فروغ فرخزاد [دوره 22، شماره 77، 1397، صفحه 33-66]
 • کاکاوند، جهانگیر بررسی مشکلات فراگیری زبان انگلیسی برای فارسی زبانان [دوره 5، شماره 12، 1379، صفحه 15-36]
 • کاکه رش، فرهاد شگردهای حصر و قصر در غزلیات سعدی، معیار سنجش کلام هنری بلاغت فارسی [دوره 22، شماره 76، 1397، صفحه 142-115]
 • کیان مهر، سمیه بررسی آسیب شناسی جنگ ادیان در مثنوی معنوی [(مقالات آماده انتشار)]
 • کتبی، مرتضی حرف مترجم [دوره 2، 5.6، 1377، صفحه 21-41]
 • کیخای فرزانه، احمدرضا تحلیل و بررسی رمان عریان در برابر باد از احمد شاکری بر اساس الگوی کنشگرای گریماس [دوره 22، شماره 77، 1397، صفحه 253-278]
 • کیخای فرزانه، احمد رضا اندیشه‌های ملامتی و فتیانی سعدی در غزلیّات [دوره 18، شماره 59، 1393، صفحه 123-147]
 • کربلائی، حسین نگاهی به محتوای نامه های عربی رشیدالدین وطواط به برجسته ترین دانشمندان روزگار خود [دوره 9، شماره 23، 1384، صفحه 167-186]
 • کردی، رسول تصحیح چند تصحیف و تحریف در اغراض السّیاسه با تأکید بر نسخه خطّی مشکوة [(مقالات آماده انتشار)]
 • کرمی، زینب دسته‌بندی و تحلیل بُن‌مایه‌های قصه‌ساز در منظومه‌ی همای و همایون خواجوی کرمانی [(مقالات آماده انتشار)]
 • کریمی، اعظم رویکرد دانشجویان زبان انگلیسی نسبت به دوباره سازی متن : بر پایه ساخت واژگانی یا ساخت نحوی [دوره 9، شماره 24، 1384، صفحه 127-159]
 • کریمی، پرستو سبک شخصی حافظ در رنگ آمیزی تصاویر شعری [دوره 9، شماره 25، 1384، صفحه 103-118]
 • کریمی، کیومرث بررسی حضور نویسنده در داستان‌های جلال آل احمد [دوره 16، شماره 53، 1391، صفحه 7-34]
 • کریمی، محمد سنجش روایت‌های ده‌گانۀ داستان مَثَل «کاشتن درخت برای دیگران» [(مقالات آماده انتشار)]
 • کرمی میرعزیزی، بیژن بن‌مایة اسطوره‌ای مشترک میان زن‌فرشتگان میوه‌زاد رسالةالغفران و دختران نارنج در قصّة دختر نارنج و ترنج [دوره 18، شماره 60، 1393، صفحه 73-103]
 • کزازی، میر جلاالدبن پیر اسرار در دریای راز [دوره 1، شماره 3، 1377، صفحه 173-178]
 • کزازی، میرجلال الدین توتم در داستان های شاهنامه [دوره 11، شماره 34، 1386، صفحه 85-113]
 • کزازی، میرجلال الدین رخش و آذرگشسپ [دوره 13، شماره 41، 1388، صفحه 41-48]
 • کزازی، میرجلال الدین خاقانی و سپاهان [دوره 1، شماره 1، 1376، صفحه 115-120]
 • کزازی، میرجلال الدین یاقوت آسمان [دوره 5، شماره 13، 1379، صفحه 1-5]
 • کزازی، میر جلال الدین ستایشگر خاندان [دوره 4، 7.8، 1378، صفحه 1-18]
 • کزازی، میر جلال الدین رمزگشایی از نمادهای هفت اقلیم هفت پیکر [(مقالات آماده انتشار)]
 • کشاورز، محمد حسین دو زبانه اول اکتساب زبان: یک سیستم یا دو؟ [دوره 4، 7.8، 1378، صفحه 13-36]
 • کشاورز، محمد حسین The Effect ofAbbreviation as a Note- taking Aid On The Reproduction/Reconstruction of Class Lectures [دوره 5، شماره 12، 1379، صفحه 120-144]
 • کلانتری، راحله بررسی ساخت اطّلاع جملات پرسشی در فارسی نو با تأکید بر متن [دوره 20، شماره 67، 1395، صفحه 51-83]
 • کلاهچیان، فاطمه تأمّلی بر جنبه‌های زیباشناختی و معنایی ساخت‌های مقارن نحوی در قصاید خاقانی [دوره 18، شماره 59، 1393، صفحه 101-121]
 • کلاهچیان، فاطمه تأمّلی بر کارکرد محتوایی رنگ در غزلیات مولوی [دوره 21، شماره 71، 1396، صفحه 99-129]
 • کلباسی، حسین اُریژن متکلم بزرگ قرن سوم مسیحی [دوره 1، شماره 1، 1376، صفحه 59-70]
 • کلباسی اشتری، حسین «باروخ اسپینوزاء» و مسأله ثنویت [دوره 4، 9.10، 1378، صفحه 15-47]
 • کلباسی اشتری، حسین «قصیده یائیه» و مشرب حکمی میرفندرسکی [دوره 13، شماره 39، 1388، صفحه 93-105]
 • کمالی، محمدرضا ردپای فمینیسم در آثار آل احمد [دوره 9، شماره 23، 1384، صفحه 73-91]
 • کمالی بانیانی، محمدرضا مقایسه ی نظریه ی ولایت از دیدگاه شیخ محی الدین محمودی، شیخ محمود شبسثری، عطار نپشابوری و علامه طباطبایی [دوره 10، شماره 27، 1385، صفحه 139-170]
 • کمالی راد، معین تحلیل حکایت ذکر بر دار کردن حسنک با رویکرد تاریخ‌گرایی ‌نو [دوره 24، شماره 85، 1399، صفحه 205-230]
 • کمائی فرد، سعید کاربرد گونه‌شناسی در تعیین اصالت نسخ خطی [دوره 13، شماره 40، 1388، صفحه 101-115]
 • کنعانی، ابراهیم تحلیل شناختی استعاره‌های دل در مرصادالعباد [دوره 24، شماره 86، 1399، صفحه 263-284]
 • کهدویی، محمدکاظم تجلی نیچه در هیئت پیرمرد خنزر پنزری [دوره 11، شماره 31، 1386، صفحه 62-86]
 • کیوانفر، ارشیا The Role ofPlay in Children's Cognitive and Language Development [دوره 5، شماره 14، 1379، صفحه 13-35]
 • کیوانفر، عرشیا ایا نگارش به زبان دوم کاری تجملی است [دوره 7، شماره 18، 1382، صفحه 34-49]
 • کیوانفر، عرشیا پژوهشی توصیفی یا مطالعه توصیفی کارکرد زبانی داوطلبان IELTS ایرانی [دوره 9، شماره 24، 1384، صفحه 71-86]
 • کوپا، فاطمه تحلیل روانشناختی تیپ شخصیّتی «پادشاه» در داستان پادشاه و کنیزک مثنوی بر مبنای الگوی اناگرام [دوره 21، شماره 71، 1396، صفحه 169-192]
 • کوپا، فاطمه بررسی و تحلیل زمان روایی در رمان «مدار صفر درجه» براساس نظریة ژنت [دوره 24، شماره 86، 1399، صفحه 81-101]
 • کوپا، فاطمه تحلیل روانشناختی««خود فعلی و ایده آلی» در رمان درخت انجیر معابد احمدمحمود از منظر کارن هورنای [(مقالات آماده انتشار)]
 • کوشش، رحیم تحلیل وجهی از زیبایی‌شناسی سخن عرفانی: مطالعه‌ی موردی سجع در نامه‌های عین‌القضات [دوره 16، شماره 52، 1391، صفحه 65-88]

گ

 • گراوند، علی تحلیل ساختار و محتوای رمان نفس‌ها و هوس‌ها از رضا شابهاری [(مقالات آماده انتشار)]
 • گرجی، مصطفی تحلیل روانشناختی تیپ شخصیّتی «پادشاه» در داستان پادشاه و کنیزک مثنوی بر مبنای الگوی اناگرام [دوره 21، شماره 71، 1396، صفحه 169-192]
 • گرجی، مصطفی بررسی و تحلیل زمان روایی در رمان «مدار صفر درجه» براساس نظریة ژنت [دوره 24، شماره 86، 1399، صفحه 81-101]
 • گرگش، راویندر راپسودی شبی پر باد اثر تی اس الیوت : تحلیل سبک شناسی [دوره 7، شماره 18، 1382، صفحه 142-162]
 • گلی، احمد بررسی سبک شناختی غزلی از خاقانی و حافظ [دوره 7، شماره 17، 1382، صفحه 121-133]
 • گل بابائی، فاطمه پیوند ادبیات و موسیقی در روایت «سمفونی مردگان» [(مقالات آماده انتشار)]
 • گلچین، میترا نقد تعامل قدرت و دانش (جرم‌شناسی و مجازات) در برخی متون نثر فارسی با رویکرد فوکو [دوره 22، شماره 75، 1397، صفحه 129-151]
 • گنجیان خناری، علی  بن‌مایة اسطوره‌ای مشترک میان زن‌فرشتگان میوه‌زاد رسالةالغفران و دختران نارنج در قصّة دختر نارنج و ترنج [دوره 18، شماره 60، 1393، صفحه 73-103]

ل

 • لاوژه، طاهر کارکرد نماد در حکایت‌های حدیقه، داستان‌های مثنوی و قصه‌های پریان [(مقالات آماده انتشار)]
 • لطفی، احمدرضا تکامل زبان میانی (Interlanguage) و پیش‌بینی‌های دستور همگانی [دوره 1، شماره 1، 1376، صفحه 83-94]

م

 • مالمیر، تیمور تحلیل ساختاری رمان اهل غرق [دوره 18، شماره 60، 1393، صفحه 7-23]
 • مالمیر، تیمور بررسی نشانه‌های زمانی و مکانی در کشف‌المحجوب، رسالة قشیریّه و تذکرةالأولیاء [دوره 18، شماره 62، 1393، صفحه 125-145]
 • مالمیر، تیمور ساختارشناسی مجموعه داستان هاویه [دوره 15، شماره 48، 1390، صفحه 141-171]
 • مالمیر، تیمور نقد و بررسی مدیحه‌سرایی حافظ [دوره 16، شماره 51، 1391، صفحه 9-32]
 • مالمیر، تیمور بررسی ساختاری داستان بیژن و منیژه [دوره 16، شماره 53، 1391، صفحه 109-132]
 • مالمیر، تیمور ساختار روایت زنانه در رُمان «پرندة من» نوشتة فریبا وفی [دوره 17، شماره 58، 1392، صفحه 47-68]
 • مالمیر، تیمور تحلیل ساختار و شگردهای روایی رمان رؤیای تبت [دوره 24، شماره 83، 1399، صفحه 71-100]
 • مالمیر، تیمور ساختار رمانس های منثور فارسی [دوره 24، شماره 86، 1399، صفحه 29-53]
 • مالمیر، محمد ابراهیم بررسی تطبیقی تفکرات عرفانی خواجه احمد کاسانی در سلسلة نقشبندیه [(مقالات آماده انتشار)]
 • مبارک، وحید سنجش روایت‌های ده‌گانۀ داستان مَثَل «کاشتن درخت برای دیگران» [(مقالات آماده انتشار)]
 • مبارکی، سهیلا بررسی کانون روایت و رابطة آن با جریان سیّال ذهن در رُمان دل دلدادگی [دوره 18، شماره 59، 1393، صفحه 27-41]
 • مباشری، محبوبه بررسی و تحلیل «فرآیند تفرد» در غزلیات سنایی [دوره 15، شماره 49، 1390، صفحه 73-90]
 • مباشری، محبوبه استعاره های مفهومی خشم در دیوان خاقانی [(مقالات آماده انتشار)]
 • مباشری، محبوبه استعاره مفهومی عشق در طریقت نامه عماد فقیه کرمانی [(مقالات آماده انتشار)]
 • متقی زاده، عیسی الأسلوب وعلاقته بالبلاغه [دوره 9، شماره 23، 1384، صفحه 187-213]
 • مجاهدی رضائیان، ستاره بررسی بازنمایی استعاره های مفهومی در داستان «سیاوش» شاهنامه فردوسی: براساس رویکرد شناختی [(مقالات آماده انتشار)]
 • مجد، امید دو تحلیل تازه از ساختمان صفات در زبان فارسی با توجه به: 1. پسران وزیر ناقص عقل (اسم مرکب + صفت) 2. تای تأنیث [دوره 15، شماره 47، 1390، صفحه 39-50]
 • مجد، امید تغییر ساختارهای لغت‌سازی و اصطلاح‌یابی از قرن چهارم تا هفتم با تکیه بر شاهنامه (دفتر سوم) و بوستان [دوره 17، شماره 55، 1392، صفحه 65-88]
 • مجیدی، ستاره بررسی نقش اطلاعی دو فرایند مبتدا سازی و مجهول سازی در زبان فارسی از دیدگاه نقش گرایی [دوره 10، شماره 30، 1385، صفحه 7-30]
 • مجوزی، محمد ریخت‌شناسی خاوران‌نامة ابن‌حسام خوسفی بیرجندی با تکیّه بر نظریة پراپ [دوره 21، شماره 72، 1396، صفحه 143-182]
 • محبتی، مهدی قدامـﺔ بن جعفر و اهمیت آراء و آثار او در نقد و ادب اسلامی – ایرانی [دوره 12، شماره 38، 1387، صفحه 113-129]
 • محبتی، مهدی چهرۀ قشیری در اسرارالتّوحید (بررسی و تحلیل روش‌شناختی و محتوایی) [دوره 16، شماره 54، 1391، صفحه 89-108]
 • محبتی، مهدی بررسی و تحلیل دیدگاه کلامی- ادبی نظامی گنجوی [(مقالات آماده انتشار)]
 • محبّتی، مهدی تأویل در مقالات شمس تبریزی [دوره 18، شماره 61، 1393، صفحه 41-61]
 • محبّتی، مهدی طبیعت انسانی از دیدگاه کنفوسیوس و سعدی [دوره 22، شماره 75، 1397، صفحه 61-84]
 • محرابی کالی، منیره شخصیّت رستم بر اساس داستان رستم و اسفندیار در شاهنامه و نظریّة «خودشکوفایی» آبراهام مزلو [دوره 19، شماره 64، 1394، صفحه 83-109]
 • محرمی، رامین تقابل نمادهای خیر و شر در دوره‌ی اساطیری شاهنامه [دوره 15، شماره 49، 1390، صفحه 127-143]
 • محسنی، شهباز غزالی و آثار وی در مراکز علمی و دینی کردستان [دوره 5، شماره 13، 1379، صفحه 108-114]
 • محسنی، مرتضی دگردیسی منطق گفتگویی در اشعار قیصر امین‌پور: از آرمانگرایی تا درون‌گرایی [دوره 19، شماره 64، 1394، صفحه 165-188]
 • محسنی نیا، ناصر سبک‌شناسی لایة آوایی اشعار کمال‌الدین اسماعیل و اثیر اومانی براساس سبک‌شناسی لایه‌ای [دوره 24، شماره 83، 1399، صفحه 297-334]
 • محسنی نیا، ناصر مفهوم «ولایت» در آثار فخرالدّین عراقی و عبدالغنی نابلسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • محکی پور، علیرضا بررسی رویکرد روان شناختی در ادبیات [دوره 9، شماره 25، 1384، صفحه 156-166]
 • محمدی، ابراهیم زروان؛ زال و شخصیت های میانه در حماسه فردوسی [دوره 9، شماره 23، 1384، صفحه 108-122]
 • محمدی، ابراهیم هم سنجی روایت «جم» در اسطوره و حماسه [دوره 15، شماره 49، 1390، صفحه 9-30]
 • محمدی، ابراهیم نمایش شخصیت‌ها (شخصیت‌پردازی نمایشی) در سووشون [دوره 16، شماره 51، 1391، صفحه 33-52]
 • محمدی، ابراهیم استعاری شدن زبان در داستان کوتاه شهریار مندنی‌پور [دوره 17، شماره 56، 1392، صفحه 107-134]
 • محمدی، ابراهیم برهم‌کنشی اسطوره و استعاره در داستان کوتاه شهریار مندنی‌پور [دوره 17، شماره 58، 1392، صفحه 29-45]
 • محمدی، حسین تحلیل مقایسه‌ای رویارویی پدر و پسر در تراژدی‌های ایرانی و یونانی (رستم و اسفندیار، رستم و سهراب و ادیپوس شهریار) [دوره 22، شماره 77، 1397، صفحه 125-142]
 • محمدی، ذکرالله تحلیل جامعه‌شناختی شهرآشوب‌ها به عنوان تاریخ محلی منظوم در عصر تیموری [دوره 22، شماره 77، 1397، صفحه 67-92]
 • محمدی، ذکرالله سیمای هویّت ایرانی در منظومه دفتر دلگشا با تکیه بر بازآفرینی های شاهنامه فردوسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • محمدی، علی بررسی و تحلیل ارایه تشخیص در سروده های قیصر امین پور [دوره 13، شماره 41، 1388، صفحه 105-127]
 • محمدی، علیرضا درآمدی بر طنز عرفانی با نگاهی انتقادی به پژوهش‌های حوزه‌ی طنز [دوره 15، شماره 48، 1390، صفحه 65-92]
 • محمدی، مینو آرمان‌شهر سپهری، اعتراض خاموش به سیاست‌های عصر پهلوی دوم [دوره 24، شماره 86، 1399، صفحه 103-126]
 • محمدی، نرگس تحلیل روانشناختی««خود فعلی و ایده آلی» در رمان درخت انجیر معابد احمدمحمود از منظر کارن هورنای [(مقالات آماده انتشار)]
 • محمد ابراهیمی، زینب مقایسه‌ی ساخت مبتدا – خبری در دو مجموعه‌ی آموزشی New Interchange 3 و زبان انگلیسی دوره‌ی پیش دانشگاهی: رهیافتی نقش گرا [دوره 10، شماره 30، 1385، صفحه 43-57]
 • محمدبیگی، شاهرخ نقد و بررسی برخی از ابهامات جلد اول کتاب تاریخ جهان‌گشای جوینی [(مقالات آماده انتشار)]
 • محمدی فشارکی، محسن خوانشی فرویدی از رمان سوران سرد [دوره 23، شماره 80، 1398، صفحه 84-61]
 • محمدی فشارکی، محسن بررسی و تحلیل نمادشناسی نگاره‌های هفت‌ خان رستم [دوره 22، شماره 77، 1397، صفحه 211-234]
 • محمدی فشارکی، محسن گونه‌شناسی لطیفه در قرن هشتم تا دهم هجری(به انضمام معرفی دو نسخه خطی) [(مقالات آماده انتشار)]
 • محمدی فشارکی، محسن تحلیل انتقادی جایگاه فعل در گفتمان قدرت در مدح [(مقالات آماده انتشار)]
 • محمدی فشارکی، محسن «بررسی موتیف‌های پزشکی در قصه‌های مثنوی» [(مقالات آماده انتشار)]
 • محمّدی فشارکی، محسن بررسی نمود اسطورة باروری در حماسة برزونامه بر اساس نظریّة جرج فریزر [دوره 20، شماره 67، 1395، صفحه 127-145]
 • محمّدی فشارکی، محسن تحلیل داستان گدای ساعدی بر اساس اصول و ویژگی‌های مکتب اگزیستانسیالیسم [دوره 18، شماره 60، 1393، صفحه 105-124]
 • محمّدی کله‌سر، علیرضا کارکردهای روایی گفتگو در حکایت‌های بوستان [دوره 20، شماره 70، 1395، صفحه 47-71]
 • محمدنژاد عالی زمینی، یوسف تحلیل کارکردهای سبکی تشبیه در جلد اول شاهنامۀ فردوسی [دوره 24، شماره 84، 1399، صفحه 121-152]
 • محمدنژاد عالی زمینی، یوسف جایگاه و نقش شریرانۀ گرگ در شاهنامۀ فردوسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • محمودی، بهروز تکواژ «خانه» و عملکرد معنایی آن در ساخت واژه زبان فارسی [دوره 4، 9.10، 1378، صفحه 183-191]
 • محمودی، معصومه نگاهی به دلواپسی‌های وجودی در عزاداران بَیَل با رویکرد روان‌شناسی هستی‌گرا [دوره 22، شماره 78، 1397، صفحه 54-31]
 • محمودی، معصومه شیوه‌ها و کارکردهای هنری ایجاز در کاریکلماتور (با تکیه بر بازی‌های زبانی درکاریکلماتورهای بهرام‌پورعمران) [(مقالات آماده انتشار)]
 • محمودزاده، کامبیز تغییرات اجتماعی و تأثیر آنها بر زبان و ترجمه [دوره 8، شماره 22، 1383، صفحه 1-23]
 • محمودزاده، کامبیز عوامل دخیل در موفقیت مترجم شفاهی [دوره 6، شماره 16، 1381، صفحه 63-77]
 • محمودزاده، کامبیز خلاقیت در ترجمه [دوره 10، شماره 30، 1385، صفحه 31-42]
 • مختاری نیا، لیلا بررسی تطبیقی شخصیت ایشتر- آناهیتا در اساطیر ایران و میانرودان و آبان‌دخت در داستان سمک عیّار [(مقالات آماده انتشار)]
 • مدبری، محمود بررسی شخصیت در رمان «کولی کنار آتش» اثر منیرو روانی‌پور بر مبنای نظریّة بیداری قهرمان درون و تحلیل کهن‌الگویی شخصیّت [دوره 24، شماره 83، 1399، صفحه 335-362]
 • مدرس، یحیی چرا و چگونه زبان‌ها می‌میرند؟ [دوره 10، شماره 30، 1385، صفحه 83-106]
 • مدرسی، فاطمه رویکردی به ارکان زیبا شناسی «هزاره دوم آهوی کوهی» و «آینه ای برای صداها» [دوره 11، شماره 31، 1386، صفحه 87-107]
 • مدرسی، فاطمه فرایند فراهنجاری واژگانی در اشعار شفیعی کدکنی [دوره 13، شماره 42، 1388، صفحه 47-63]
 • مدرّسی، فاطمه اسطورة شاهان پیشدادی در متون تاریخی فارسی [دوره 20، شماره 69، 1395، صفحه 35-65]
 • میر، محمّد شیوه‌های کاربرد آیات و احادیث در تاریخ جهانگشای جوینی [دوره 20، شماره 69، 1395، صفحه 153-180]
 • مرادی، ایوب عبیدالله خویشگی قصوری، حافظ شناس ناشناس [دوره 12، شماره 36، 1387، صفحه 85-101]
 • مرادی، فرشاد مقایسة سمبولیسم اجتماعی در سروده‌های نیما یوشیج و مهدی اخوان‌ثالث پس از کودتای 28 مرداد 1332 [دوره 21، شماره 71، 1396، صفحه 79-98]
 • مرادی، کبری بررسی شعر «یادداشتهای درد جاودانگی» قیصر امین‌پور بر اساس نظریّة نقش‌گرایی هلیدی [دوره 19، شماره 65، 1394، صفحه 7-22]
 • مرادی، محمدهادی تحلیلی روان‌شناختی بر مفهوم اَشَه در ادبیات فارسی [دوره 17، شماره 57، 1392، صفحه 33-53]
 • مرادی، محمدهادی در سوک حلّاج [دوره 1، شماره 1، 1376، صفحه 121-122]
 • مرادی، محمّدهادی کورسویی در هزارتوی رباعیّات خیّام گامی برای آماده‌سازی رباعیّات خیّام برای تحلیل‌های روانشناختی [دوره 19، شماره 66، 1394، صفحه 171-203]
 • مرادی، محمّدهادی  بن‌مایة اسطوره‌ای مشترک میان زن‌فرشتگان میوه‌زاد رسالةالغفران و دختران نارنج در قصّة دختر نارنج و ترنج [دوره 18، شماره 60، 1393، صفحه 73-103]
 • مرادی، محمدهدی نظریه امام عبدالقاهر جرجانی [دوره 10، شماره 29، 1385، صفحه 70-95]
 • مرادی، مهران تحلیل روانشناسی شخصیت و زندگی فریدون در شاهنامه فردوسی بر پایه ی مکتب روانکاوی زیگموند فروید [دوره 10، شماره 27، 1385، صفحه 92-113]
 • مرادی، مهران جستاری در بازنموددو بیت از حافظ بر پایة دبستان روانکاوی یونگ [دوره 12، شماره 35، 1387، صفحه 99-110]
 • میر باقری، علی اصغر «گناه توبه» تحلیل مقام توبه از حسنه تا سیئه، در داستان «پیر چنگی» از مثنوی مولانا [دوره 15، شماره 48، 1390، صفحه 93-110]
 • میر باقری، علی اصغر بازشناسی مفهوم قرب در آثار عطار نیشابوری [دوره 16، شماره 53، 1391، صفحه 35-56]
 • میرباقری فرد، سید علی اصغر تحلیل کاربردهای تشبیه طنز در مثنوی‌معنوی [دوره 24، شماره 85، 1399، صفحه 315-340]
 • میرباقری فرد، سید علی اصغر بررسی کارکرد ترجی و اشفاق در زبان و بلاغت فارسی با استشهاد از زبان حافظ [دوره 24، شماره 83، 1399، صفحه 363-394]
 • میرباقری فرد، سید علی اصغر بررسی و تحلیل سیر مراتب انسان های کمال یافته در آثار مولانا [(مقالات آماده انتشار)]
 • میرباقری‌فرد، سیّد علی‌اصغر  واقعه و مقبل اصفهانی [دوره 18، شماره 62، 1393، صفحه 41-57]
 • مرتضایی، پروین رباعی سرلوحه و دیباچۀ کار فرخی‌‌یزدی در روزنامه «طوفان» [دوره 24، شماره 84، 1399، صفحه 335-374]
 • مرتضوی، سیدجمال الدین بررسی عناصر داستانی در داستان «با شُبِیْرو» اثر محمود دولت‌آبادی [دوره 12، شماره 36، 1387، صفحه 102-116]
 • میرحاجی، حمیدرضا مبانی –نتایج [دوره 10، شماره 29، 1385، صفحه 110-133]
 • میرحسینی، مژگان تحلیل شناختی استعاره‌های دل در مرصادالعباد [دوره 24، شماره 86، 1399، صفحه 263-284]
 • میرزایی، پدرام تحلیل روانشناختی««خود فعلی و ایده آلی» در رمان درخت انجیر معابد احمدمحمود از منظر کارن هورنای [(مقالات آماده انتشار)]
 • میرزایی، فاطمه نقد جامعه‌شناختی رمان «زمستان 62» اثر اسماعیل فصیح با رویکرد ساخت‌گرایی تکوینی [دوره 24، شماره 86، 1399، صفحه 241-262]
 • میرزایی، محمدباقر ترکیبات فعلی همراه با «قرار دادن / قرار گرفتن» در فارسی [دوره 14، شماره 43، 1389، صفحه 115-131]
 • میرزا ابراهیم تهرانی، فاطمه معنای ضمنی [دوره 7، شماره 18، 1382، صفحه 165-173]
 • میرزابابازاده فومشی، بهنام خوانش متفاوت متون کلاسیک فارسی در پرتو تاریخ‌گرایی نو [دوره 19، شماره 63، 1394، صفحه 161-180]
 • میرزانیا، محمدرضا مطالعه تطبیقی شیوه بازنمایی تراژدی حلاج در شعر شفیعی کدکنی و عبدالوهاب بیاتی از منظر فرانقش اندیشگانی [(مقالات آماده انتشار)]
 • میرزاوزیری، هما جستجوی کمال خودشناسی در تعلیمات عرفانی [دوره 11، شماره 34، 1386، صفحه 114-128]
 • مرشی، حمید adopting literature in the EFL classroom [دوره 1، شماره 1، 1376، صفحه 1-11]
 • مرشدیان، محبوبه نقش مهارت زبانی اولیه در یادگیری واژگان بین فراگیران زبان خارجی [دوره 11، شماره 32، 1386، صفحه 99-128]
 • مرعشی، حمید مقایسه تطبیقی یادگیری زبان انگلیسی دانش اموزان یک زبانه و دو زبانه دبیرستانی [دوره 6، شماره 16، 1381، صفحه 78-116]
 • میرعمادی، سیدعلی آیا تفسیر متن امکان پذیر است ؟ [دوره 9، شماره 24، 1384، صفحه 44-73]
 • میرعمادی، علی بررسی نقش اطلاعی دو فرایند مبتدا سازی و مجهول سازی در زبان فارسی از دیدگاه نقش گرایی [دوره 10، شماره 30، 1385، صفحه 7-30]
 • میرعمادی، علی بنویسیم یا ننویسیم، اصلاً چرا بنویسیم؟ [دوره 1، شماره 2، 1376، صفحه 13-49]
 • میر عمادی، س تأثیر فرافکنی رایشی جمله - بنیاد در بازشناسی و به یادآوری دو زبانی [دوره 9، شماره 24، 1384، صفحه 11-39]
 • میر عمادی، علی حذف به قرینه در زبان فارسی: قاعده ها و محدودیت ها [دوره 1، شماره 3، 1377، صفحه 37-85]
 • میر عمادی، علی مطاعه ی مقابله ای سه زبان انگلیسی ، فاوسی و ترکی . تاثیرات متقابل درسطح ساخت منطقی [دوره 6، شماره 16، 1381، صفحه 1-12]
 • میرهاشمی، سیّد مرتضی بازتاب اندیشة صوفیانه در داستان جمشید و خورشید [دوره 19، شماره 66، 1394، صفحه 153-169]
 • میرهاشمی، سیّد مرتضی ریخت‌شناسی افسانة ماهان مصری بر اساس نظریّة ولادیمیر پراپ [دوره 20، شماره 70، 1395، صفحه 73-89]
 • مروارید، مهرداد نمادهای جانوری نفس در متون عرفانی با تکیه بر آثار سنایی، عطّار و مولوی [دوره 18، شماره 62، 1393، صفحه 147-173]
 • مژگانی، نگین چند نوع التزام در منظومه‌های عطار [(مقالات آماده انتشار)]
 • مستعلی، غلامرضا خیال در مثنوی [دوره 8، شماره 19، 1383، صفحه 101-122]
 • مستعلی، غلامرضا مؤلفه‌های ادبیات داستانی پسامدرن در: آثار نادر ابراهیمی [دوره 12، شماره 37، 1387، صفحه 134-164]
 • مستعلی پارسا، غلامرضا نقد و بررسی سبک‌شناسانة شعر دورة بازگشت [دوره 20، شماره 68، 1395، صفحه 7-39]
 • مستعلی پارسا، غلامرضا تحلیل کاربرد و ساختار صفت‌های اشاره، پرسشی و تعجبی در متون فارسی [دوره 21، شماره 74، 1396، صفحه 99-122]
 • مستعلی پارسا، غلامرضا  قدرت و سلطنت معنوی اولیاء در نگاه شیخ احمد جام (ملاحظة سبک‌شناسانه در انس‌التّائبین و مقایسة آن با مقامات ژنده‌پیل) [دوره 18، شماره 62، 1393، صفحه 59-80]
 • مسعودی، سپیده The Effects of Word-Processors (CALL) on Iranian EFL University Students' Writing Achievements [دوره 9، شماره 26، 1384، صفحه 129-148]
 • مسگریان، پرستو معنی‏ شناسی مفهوم «عشق» در غزلیات سعدی و حافظ در چارچوب معنی‏شناسی شناختی و نقد ادراکی [دوره 24، شماره 83، 1399، صفحه 223-256]
 • مسگرنژاد، جلیل راه کمال در سخن خواجوی کرمانی [دوره 1، شماره 4، 1377، صفحه 20-33]
 • مسگرنژاد، جلیل خیال و هلال در تعبیرات مثنوی مولوی [دوره 1، شماره 2، 1376، صفحه 67-76]
 • مشتاقی، زینب تعلیم و تربیت در اسلام [دوره 10، شماره 28، 1385، صفحه 111-151]
 • مشتاق مهر، رحمان تلقی قدما از ترجمۀ ادبی [دوره 5، شماره 11، 1379، صفحه 103-113]
 • مشتاق مهر، رحمان پیشینه مبانی سوررئالیسم در ادبیات عرفانی [دوره 14، شماره 44، 1389، صفحه 83-100]
 • مشهدی، محمدامیر نقد سوررئالیستی هفت‌پیکر [دوره 14، شماره 45، 1389، صفحه 159-184]
 • مشهدی، محمّدامیر تحلیل ساختار روایتی داستان بهرام و گل‌اندام برپایة نظریّة گریماس [دوره 18، شماره 61، 1393، صفحه 83-105]
 • مصدق مهرجردی، زیبا کارکردهای بلاغی استفهام انکاری و استفهام تقریری در دفتر دوّم مثنوی معنوی [(مقالات آماده انتشار)]
 • مصطفوی، حسین آشنایی با دستور گویش ایرونی [دوره 13، شماره 39، 1388، صفحه 9-30]
 • مصطفوی، رضا پژوهشی در فهرست نویسی برای کتابهای فارسی (بر پایه متون ادبی) [دوره 1، شماره 3، 1377، صفحه 144-155]
 • مصطفوی، رضا رودکی نابغة اندرزگو [دوره 12، شماره 38، 1387، صفحه 91-100]
 • مصطفوی، رضا اسرار شعر اسرار [دوره 1، شماره 1، 1376، صفحه 33-58]
 • مصطفوی روضاتی، سید محمد جلیل تحلیل کاربردهای تشبیه طنز در مثنوی‌معنوی [دوره 24، شماره 85، 1399، صفحه 315-340]
 • مصطفوی سبزواری، رضا پژوهشی در لغت نویسی فارسی در شبه قارۀ هند [دوره 2، شماره 6، 1377، صفحه 19-30]
 • مصطفوی سبزواری، رضا دو ترجمة سرائیکی ناشناخته از رباعیات خیام و نقد و بررسی آنها [دوره 5، شماره 13، 1379، صفحه 37-51]
 • مصلح، علی اصغر مساله علت و مبداء از نظر هیدگر [دوره 2، شماره 6، 1377، صفحه 89-102]
 • مطهری، مجتبی ای پروانه های چمنزارها،چه بسیار عطر گلها را سرمست ، از باذ: چشمه ها نوشیدیم. [دوره 8، شماره 19، 1383، صفحه 85-100]
 • مظفری، علیرضا قوافی ناساز در مثنوی معنوی [دوره 9، شماره 25، 1384، صفحه 133-155]
 • مظفری، علیرضا سیر و تطور نظریة «عشق» در آرا و اندیشه‌های عرفانی‌ـ فلسفی روزبهان و ابن‌دبّاغ [دوره 22، شماره 76، 1397، صفحه 32-7]
 • مظفری، وزیر اسطورة شاهان پیشدادی در متون تاریخی فارسی [دوره 20، شماره 69، 1395، صفحه 35-65]
 • معبودی، فرحناز نقد اجتماعی‌‌ـ‌‌ سیاسی رمان بادبادک‌باز به روش ساختگرایی گلدمن [دوره 22، شماره 75، 1397، صفحه 105-128]
 • معرفت، فریده Collaboration in Classroom [دوره 5، شماره 12، 1379، صفحه 91-107]
 • معرفت، فهیمه بررسی خطاهای زبانی در نوشتار دانش آموزان فارسی آموز کرد زبان در سطح متوسط زبان آموزی [دوره 9، شماره 26، 1384، صفحه 10-37]
 • معرفت، فهیمه ارتباط بین راهبردهای یادگیری زبان در خارج از کلاس، خواندن و درک مطلب [دوره 11، شماره 32، 1386، صفحه 28-49]
 • معین، مهدخت تغزّل در شعر نو [دوره 12، شماره 37، 1387، صفحه 165-192]
 • مفتخری، بهرام ادبیات ایتالیا بعد از جنگ جهانی دوم [دوره 12، شماره 36، 1387، صفحه 117-141]
 • مفتون، پرویز گفتاو درونی به عنوان تمرین ذهنی مطالعه زبان اموزان انگلیسی به عوان زبان خارجی [دوره 6، شماره 16، 1381، صفحه 36-56]
 • مقدادیان، عادل بررسی چیستی «مقام امن» در ادبیات عرفانی [(مقالات آماده انتشار)]
 • مقداری، صدیقه سادات تحلیل گفتمان انتقادی شعر دفاع مقدّس برای کودکان از منظر رهیافت ون لیون (2008 م.) [دوره 19، شماره 65، 1394، صفحه 121-160]
 • میلادی، فرشته بررسی نقش‌گرایانة تجارب عرفانی در گفتمان مکاشفة بحرالحقیقة احمد غزّالی بر مبنای فرانقش اندیشگانی [دوره 23، شماره 79، 1398، صفحه 214-191]
 • ملانظر، حسین شباهت واژه ها در زبان های فارسی و انگلیسی [دوره 4، 9.10، 1378، صفحه 135-141]
 • ملانظر، حسین Doublets in Translation [دوره 5، شماره 12، 1379، صفحه 59-73]
 • ملکی، عطاالله درباره مفهوم واج: نگاهی به فارسی [دوره 5، شماره 14، 1379، صفحه 4-12]
 • ملک‌پائین، مصطفی واکاوی برون‌متنی و درون‌متنی اشعار متعهّد شاملو در دهه‌های بیست و سی [دوره 20، شماره 69، 1395، صفحه 67-97]
 • مللی، مهدیه خوانشی فرویدی از رمان سوران سرد [دوره 23، شماره 80، 1398، صفحه 84-61]
 • منافی اناری، سالار عشق عرفانی [دوره 2، 5.6، 1377، صفحه 65-85]
 • منافی اناری، سالار ترجمه نا پزیزی ها در شعر فارسی [دوره 8، شماره 19، 1383، صفحه 142-161]
 • منافی اناری، سالار ترجمه زبانشناختی و تطبیق فرهنگی [دوره 8، شماره 22، 1383، صفحه 43-66]
 • منافی اناری، سالار پژوهشی در مفهوم تجربه دینی و عرفانی در ادب فارسی [دوره 9، شماره 23، 1384، صفحه 27-40]
 • منافی اناری، سالار The Scope of Man's Free Will [دوره 9، شماره 26، 1384، صفحه 1-17]
 • منافی اناری، سالار فمینیسم زبان و دین [دوره 7، شماره 18، 1382، صفحه 1-21]
 • منافی اناری، سالار نقدی بر ترجمه های انگلیسی فرمان امام علی (ع) به مالک اشتر [دوره 8، شماره 20، 1383، صفحه 1-20]
 • منافی اناری، سالار اطناب و ایجاز در ترجمه های انگلیسی قرآن [دوره 8، شماره 21، 1383، صفحه 1-23]
 • منافی اناری، سالار ترجمه ای زبان شناختی و تفسیری عرفانی از « من عرف نفسه فقد عرف ربه» [دوره 9، شماره 24، 1384، صفحه 1-17]
 • منافی اناری، سالار بررسی تطبیقی و تحلیلی دو ترجمة انگلیسی صحیفة سجّادیّه [دوره 12، شماره 35، 1387، صفحه 111-129]
 • منافی اناری، سالار تأثیر حالات نفسانی در گفتار و رفتار انسان [دوره 1، شماره 1، 1376، صفحه 95-114]
 • منافی اناری، سالار Linguistics and the Sacred Language of the Qur'an [دوره 1، شماره 2، 1376، صفحه 24-29]
 • منشی زاده، مجتبی بازسازی تکواژ مجهول ساز در گذشته زبان فارسی [دوره 9، شماره 26، 1384، صفحه 1-5]
 • منشی زاده، مجتبی بررسی واژه های عمومی مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی [دوره 9، شماره 24، 1384، صفحه 18-43]
 • منشی زاده، مجتبی ساختار نحوی خود اصلاحی در محاوره زبان فارسی [دوره 14، شماره 43، 1389، صفحه 9-31]
 • منشی زاده، مجتبی پژوهشی در ادب فارسی: تداوم توصیفات اسب در نظم فارسی بر اساس نقش مهرهای ساسانی(از مجموعه محسن فرغی) [(مقالات آماده انتشار)]
 • منصوری، زهرا تحلیل واژگان مرتبط با اجتماعیات در خمسة نظامی با رویکرد تحلیل انتقادی گفتمان فرکلاف [دوره 23، شماره 80، 1398، صفحه 60-33]
 • منصوری، سیما نقد بوم‌گرایانه رمان اهل غرق منیرو روانی‌پور [(مقالات آماده انتشار)]
 • منوچهریان، علیرضا بررسی تطبیقی عناصر داستانی در باب‌الحکایات احمد شوقی و حکایت‌های پروین اعتصامی [دوره 19، شماره 66، 1394، صفحه 91-114]
 • منوچهریان، علیرضا بحر اتشین شعر متنبی [دوره 10، شماره 29، 1385، صفحه 96-109]
 • منوچهریان، علیرضا متنبّی و شاعران پارسی [دوره 17، شماره 55، 1392، صفحه 43-64]
 • مهدی، نرگس سرگذشت حاجی بابای اصفهانی، گامی به سوی ترکیب سنت و نوآوری در ادبیات داستانی ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • مهدی پور آذر، رقیه تأثیر کاربرد تکنیک Concept map بر قدرت درک مطلب شنیداری زبان‌آموزان ایرانی [دوره 11، شماره 32، 1386، صفحه 50-64]
 • مهربانی ممدوح، فاطمه عمل‌گرایی (پراگماتیسم) در کلیله و دمنه [دوره 18، شماره 61، 1393، صفحه 63-82]
 • موذنی، علی محمد نقد اجتماعی‌‌ـ‌‌ سیاسی رمان بادبادک‌باز به روش ساختگرایی گلدمن [دوره 22، شماره 75، 1397، صفحه 105-128]
 • موذنی، علی محمد بازشناسی مفهوم «نطق» در مثنوی مولانا با تکیه بر نظریات زبان‌شناسی معاصر [دوره 23، شماره 79، 1398، صفحه 126-103]
 • موسایی، معصومه تصحیح چهار بیت از «سعدی» براساس سنت های ادبی [دوره 4، 9.10، 1378، صفحه 97-104]
 • موسایی، معصومه تصحیح ده بیت از مسعود سعد [دوره 9، شماره 25، 1384، صفحه 119-132]
 • موسایی، معصومه بانو گشسب نامه و اسطوره آرتمیس [دوره 11، شماره 31، 1386، صفحه 108-121]
 • موسوی، رقیه حوزه های گفتمانی در حکایت «عاشق منافق» در حدیقه الحقیقه سنایی با تکیه بر نظریه تحلیل گفتمان لاکلا و موف [(مقالات آماده انتشار)]
 • موسوی، سیده زهرا تحلیل بلاغی عناصر چندمعنایی در شعر فروغ فرخزاد [دوره 22، شماره 78، 1397، صفحه 148-125]
 • موسوی، مصطفی تمثیل آینه: سیری در منظومه ی نقش بدیع غزالی مشهدی [دوره 5، شماره 11، 1379، صفحه 123-139]
 • موسوی، سیّده زهرا نمادهای جانوری نفس در متون عرفانی با تکیه بر آثار سنایی، عطّار و مولوی [دوره 18، شماره 62، 1393، صفحه 147-173]
 • موسوی سیرجانی، سهیلا ویژگی‌ها و صفات سالکان در نگاه شمس تبریزی [دوره 22، شماره 76، 1397، صفحه 290-267]
 • موسوی سیرجانی، سهیلا سیر کاربرد انگاره های زنانه ی زبان در دو کتاب یکشنبه آخر و دختر شینا، با نگاهی به رویکرد زبانی سارا میلز [(مقالات آماده انتشار)]
 • مؤمنی هزاوه، امیر الگوهای زبانی عربی در سخن سعدی [دوره 23، شماره 80، 1398، صفحه 174-145]
 • مومنی هزاوه، امیر بررسی جامع تضاد فعلی در غزل‌های سعدی [دوره 24، شماره 83، 1399، صفحه 137-174]
 • مومنی هزاوه، امیر بررسی و تحلیل دیدگاه کلامی- ادبی نظامی گنجوی [(مقالات آماده انتشار)]
 • مونسان، فرزانه کهن‌الگوی زن در آثار غزاله علیزاده [دوره 20، شماره 69، 1395، صفحه 181-204]

ن

 • نادری، سیامک تبارشناسی زن اثیری در بوف کور صادق هدایت بر پایة کشفیات «نقاره‌خانة ری» [دوره 22، شماره 75، 1397، صفحه 41-60]
 • ناصر بافقی، علیرضا تحلیل ساختاری رمان اهل غرق [دوره 18، شماره 60، 1393، صفحه 7-23]
 • ناظم، پرین دخت THE DEVELOPMENT OF ENGLISH LISTENIG AND SPEAKING SKILLS [دوره 5، شماره 12، 1379، صفحه 108-119]
 • ناظمیان، . نقد وتحلیل دیوان اللحن الخالد اهنگ جاودانه [دوره 8، شماره 19، 1383، صفحه 62-66]
 • ناظمیان، رضا ترجمه جمله های پایه و پیرو در زبان عربی [دوره 5، شماره 12، 1379، صفحه 37-45]
 • ناظمیان، رضا زمینه های درک رمز و نماد شعر معاصر عرب [دوره 10، شماره 29، 1385، صفحه 184-204]
 • نبی لو، علیرضا بررسی کارکردهای دستوری آیات قرآن در تاریخ وصّاف [(مقالات آماده انتشار)]
 • نجاریان، محد رضا شهر‌ زنان در سام‌نامه و پیگیری رد‌پای آن در ادبیات فارسی [دوره 24، شماره 84، 1399، صفحه 211-242]
 • نجاریان، محمدرضا حاج ملا هادی سبزواری و اشعار عربی در شرح مثنوی معنوی مولانا [دوره 12، شماره 36، 1387، صفحه 142-176]
 • نجاریان، محمدرضا بررسی تطبیقی رمان‌های «شوهر آهو خانم» و «خواهر کاری» با تکیه بر مسألۀ خلاقیت ادبی [(مقالات آماده انتشار)]
 • نجفی، زهره تحلیل عناصر روایی در وصف‌های ادبی منظومۀ‌ یوسف و زلیخای جامی [دوره 24، شماره 84، 1399، صفحه 33-58]
 • نجفی، عیسی خطای قلم صنع از نظر پیر حافظ [دوره 24، شماره 84، 1399، صفحه 183-210]
 • نجفی، علیرضا Symbolic Significance of Yeats's "The Second Coming" [دوره 10، شماره 30، 1385، صفحه 21-40]
 • نجفی اسداللهی، سعید عمر الخیام او الخیامی فلسفته [دوره 10، شماره 29، 1385، صفحه 158-183]
 • نیری، یوسف مقایسه ی نظریه ی ولایت از دیدگاه شیخ محی الدین محمودی، شیخ محمود شبسثری، عطار نپشابوری و علامه طباطبایی [دوره 10، شماره 27، 1385، صفحه 139-170]
 • نرماشیری، اسماعیل تحلیل فرآیند نشانه- معناشناختی فرهاد در منظومه‌ی خسرو و شیرین نظامی [دوره 15، شماره 49، 1390، صفحه 31-51]
 • نرماشیری، اسماعیل تحلیل گفتمان «جدال سعدی با مدعی» با رویکرد ایدئولوژی شناختی استعاری [دوره 21، شماره 74، 1396، صفحه 79-98]
 • نریمانی، اسفندیار سنجش شخصیت سیاوش و هلن در دو حماسه شاهنامه و ایلیاد [دوره 11، شماره 33، 1386، صفحه 129-148]
 • نرمانشیری، اسماعیل تأمّلی تحلیل‌گرایانه به رابطة ابهام و عقلانیّت در غزل حافظ [دوره 17، شماره 55، 1392، صفحه 125-142]
 • نزهت، بهمن نماد گرایی عرفانی در شعر صائب تبریزی [دوره 12، شماره 35، 1387، صفحه 130-156]
 • نزهت، بهمن نظریه «عشق» در متون کهن عرفانی (براساس آثار دیلمی، غزالی و روزبهانی) [دوره 14، شماره 43، 1389، صفحه 47-62]
 • نزهت، بهمن اسلوب بیان و شیوه‌ی مجلس گویی مولانا در آثار منثورش (با تأکید بر کتاب فیه ما فیه) [دوره 17، شماره 57، 1392، صفحه 55-78]
 • نزهت، بهمن سیر و تطور نظریة «عشق» در آرا و اندیشه‌های عرفانی‌ـ فلسفی روزبهان و ابن‌دبّاغ [دوره 22، شماره 76، 1397، صفحه 32-7]
 • نزهت، بهمن مولفه های تجدد گرایی در دیوان اشعار میرزاده عشقی بر مبنای نظریة داده‌ بنیاد [(مقالات آماده انتشار)]
 • نزهت، بهمن خوانش و مقایسه فکری سیاست‌نامه و قابوس‌نامه بر اساس نظریة p4c [(مقالات آماده انتشار)]
 • نسیم بهار، علی اصغر بینامتنی ذاتی اشعار عربی و فارسی سعدی (مضامین مشترک اشعار فارسی و عربی سعدی) [دوره 24، شماره 86، 1399، صفحه 191-213]
 • نصری، امیر نقاشی ایرانی به روایت صادق بیک افشار [دوره 10، شماره 27، 1385، صفحه 76-91]
 • نصری، عبدالله مولوی و هرمنوتیک فلسفی [دوره 9، شماره 25، 1384، صفحه 183-206]
 • نصری، عبدالله نگاهی به هرمنوتیک گاد امر [دوره 9، شماره 24، 1384، صفحه 74-86]
 • نصری، عبدالله منشأ وحی در اندیشه مولوی [دوره 12، شماره 36، 1387، صفحه 177-194]
 • نصیری، جبّار بررسی نمود اسطورة باروری در حماسة برزونامه بر اساس نظریّة جرج فریزر [دوره 20، شماره 67، 1395، صفحه 127-145]
 • نصراصفهانی، محمدرضا نقد جایگاه اجتماعی‌ـ‌فرهنگی زن در رمان کلیدر [(مقالات آماده انتشار)]
 • نصراصفهانی، محمدرضا تحلیل گفتمان انتقادی قدرت در خسرو و شیرین نظامی [(مقالات آماده انتشار)]
 • نصیری شیراز، زهرا واکاوی چند بیت منسوب به رودکی سمرقندی بر اساس چند منبع کهن [(مقالات آماده انتشار)]
 • نظام تهرانی، نادر نقدی کوتاه بر «دیوان عشق» صلاح صاوی [دوره 2، شماره 6، 1377، صفحه 31-35]
 • نظام تهرانی، نادر الشیخ طاهر الجزائری [دوره 1، شماره 2، 1376، صفحه 127-134]
 • نظامی زاده، مهرگان جساری بر نوشتار مارسل پروست [دوره 7، شماره 18، 1382، صفحه 174-185]
 • نظری، نجمه بررسی نوستالژی در شعر حمید مصدق [دوره 14، شماره 46، 1389، صفحه 1-18]
 • نظری فر، فاطمه تأمّلی بر کارکرد محتوایی رنگ در غزلیات مولوی [دوره 21، شماره 71، 1396، صفحه 99-129]
 • نعمتی، آزاده مطالعه تفاوتهای موجود میان زن و مرد در کاربرد صورتهای زبان : مطالعه ای تطبیقی میان زبانهای فارسی و انگلیسی [دوره 8، شماره 20، 1383، صفحه 135-152]
 • نعمت پور، مجید بررسی تأثیر ساده سازی واژگانی بر خواندن و درک مفاهیم [دوره 8، شماره 22، 1383، صفحه 26-57]
 • نیک پناه، منصور قبض و بسط حقّانیّت و نجات در کلام عرفانی مولانا [دوره 24، شماره 85، 1399، صفحه 7-36]
 • نیک‌فر، پویا تهران در آینه‌ی رمان: تاملی جامعه‌شناختی بر بازنمایی تهران در رمان‌های ایرانی [(مقالات آماده انتشار)]
 • نیک منش، مهدی تحلیلی از شعر آفتابی خاقانی [دوره 17، شماره 56، 1392، صفحه 33-62]
 • نیک منش، مهدی نقد ماخذشناسانه و سبک شناسانۀ قطعه ای منسوب به رودکی [(مقالات آماده انتشار)]
 • نواختی مقدم، امین بررسی آسیب شناسی جنگ ادیان در مثنوی معنوی [(مقالات آماده انتشار)]
 • نوتاش، مریم کاربست مدل تخیل جامعه شناختی در تحلیل اشعار فروغ فرخزاد [(مقالات آماده انتشار)]
 • نوتاش، مریم جامعه‌شناسی ادبیات؛ کاربست الگوی تخیل جامعه‌شناختی در تحلیل اشعار فروغ فرخزاد [دوره 22، شماره 77، 1397، صفحه 33-66]
 • نوری، ابراهیم قبض و بسط حقّانیّت و نجات در کلام عرفانی مولانا [دوره 24، شماره 85، 1399، صفحه 7-36]
 • نوری، افسانه ریخت‌شناسی خاوران‌نامة ابن‌حسام خوسفی بیرجندی با تکیّه بر نظریة پراپ [دوره 21، شماره 72، 1396، صفحه 143-182]
 • نوری، زهرا تحلیل ابعاد ادبی و تاریخی نفثه‌المصدور نسوی با رویکرد پدیدارشناسانه [دوره 23، شماره 82، 1398، صفحه 115-138]
 • نوری، علی تجلی آیین «قصه برداشتن» در ادبیات فارسی [دوره 21، شماره 72، 1396، صفحه 63-85]
 • نوری، علی بررسی شگردهای حافظ در چندمعنایی کردن متن [دوره 23، شماره 79، 1398، صفحه 30-7]
 • نورایی، الیاس تأمّلی بر کارکرد محتوایی رنگ در غزلیات مولوی [دوره 21، شماره 71، 1396، صفحه 99-129]
 • نورایی، الیاس ویژگی‌های ماهیتی «جذبه» در متون عرفانی و ادبی (بر پایة نظریة تعریف) [دوره 24، شماره 86، 1399، صفحه 215-240]
 • نوریان، سید مهدی نقش «قهرمان» در خلق محتوای حماسی در داستان «رستم و اسفندیار» شاهنامۀ فردوسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • نوریان، مهدی شیبانی و آمیختن اعتراض و مدح [دوره 9، شماره 25، 1384، صفحه 167-182]
 • نوریان، مهدی گونه‌شناسی لطیفه در قرن هشتم تا دهم هجری(به انضمام معرفی دو نسخه خطی) [(مقالات آماده انتشار)]
 • نوریان، مهدی نشانه‌های زبانی در خاطرات حاج سیاح بر اساس الگوی فر‎کلاف [(مقالات آماده انتشار)]
 • نوری خاتونبانی، علی بررسی و تحلیل اهداف و ویژگی‌های پنج سفرنامة روحانی(گیل‌گمش، ارداویراف‌نامه، افسانة اِر افلاطون، سیرالعباد سنایی، کمدی الهی دانته) [دوره 22، شماره 76، 1397، صفحه 60-33]
 • نورسیده، علی اکبر تحلیل نشانه - معنا شناسانه طرحواره عاطفی در دو شعر «در امواج سند» و «أبدُ الصُبّار» [(مقالات آماده انتشار)]
 • نورمحمدی کمال، هادی «فارسی شکر است» طرحی از گفتمان ملی‌گراییِ شکست‌خورده [دوره 24، شماره 84، 1399، صفحه 59-88]
 • نوروزی، مهدی نقش مهارت زبانی اولیه در یادگیری واژگان بین فراگیران زبان خارجی [دوره 11، شماره 32، 1386، صفحه 99-128]
 • نوروزی، زینب تحلیل جامعه‌شناختی شخصیّت در رمان بادبادک‌باز [دوره 18، شماره 60، 1393، صفحه 144-173]
 • نوروزی خیابانی، مهدی منابع از درگیری collocational [دوره 4، 7.8، 1378، صفحه 1-11]
 • نوین، حسین بررسی و تبیین ماهیّت علمی و معرفتی ادبیات [دوره 13، شماره 40، 1388، صفحه 9-22]

و

 • واردی، زرین بازشناسی تحلیلی- توصیفی رنگ و نور در آرای علاءالدوله سمنانی [دوره 24، شماره 85، 1399، صفحه 139-166]
 • واعظ، بتول خاستگاه متناقض‌نمایی در سبک شخصی حافظ [دوره 16، شماره 52، 1391، صفحه 132-160]
 • واعظ، بتول بلاغت انواع ادبی با تکیه بر بلاغت نوع رباعی [دوره 17، شماره 57، 1392، صفحه 7-32]
 • واعظ، بتول الگوی پرسش‌محور در تفسیر و تحلیل شعر [دوره 21، شماره 71، 1396، صفحه 49-77]
 • واعظ، بتول تحلیل ساختاری و گفتمانی تمثیل در مرصادالعباد [دوره 22، شماره 75، 1397، صفحه 151-174]
 • واعظ، بتول تحلیل عنوان در چند رمان فارسی معاصر بر اساس نظریه‌ی دیوید لاج [(مقالات آماده انتشار)]
 • واعظ، سعید باز اندیشی در بیتی از مرزبان نامه [دوره 2، شماره 6، 1377، صفحه 37-41]
 • واعظ، سعید شواهد لغوی شعری در کشف الاسرار [دوره 5، شماره 11، 1379، صفحه 31-55]
 • واعظ، سعید «شواهد غریب شعری در کشف الاسرار» [دوره 6، شماره 15، 1381، صفحه 14-25]
 • واعظ، سعید rt [دوره 8، شماره 19، 1383، صفحه 1-48]
 • واعظ، سعید ابیات عربی نامه های عین القضاة همدانی [دوره 8، شماره 21، 1383، صفحه 1-27]
 • واعظ، سعید یادداشت هایی بر منشآت قائم مقام فراهانی [دوره 9، شماره 23، 1384، صفحه 1-26]
 • واعظ، سعید پژوهشی در اشعار عربی تاریخ جهانگشای جوینی [دوره 9، شماره 25، 1384، صفحه 1-31]
 • واعظ، سعید ابیات عربی نامه های عین القضاه همدانی [دوره 10، شماره 27، 1385، صفحه 33-46]
 • واعظ، سعید گله یار از یار [دوره 11، شماره 34، 1386، صفحه 129-138]
 • واعظ، سعید کراج آب مکسور النصاب [دوره 1، شماره 2، 1376، صفحه 107-126]
 • واعظی، رضا بررسی و تحلیل دیدگاه کلامی- ادبی نظامی گنجوی [(مقالات آماده انتشار)]
 • واعظی، شاهین Metacognitive (Rending) Strategies Across Languages and Techniques [دوره 5، شماره 14، 1379، صفحه 72-98]
 • واعظی، هنگامه معانی ثانوی جمله های پرسشی در اشعار پروین اعتصامی [(مقالات آماده انتشار)]
 • وحدت، سدیقه Computer Assisted Reading (CAR) versus Traditional Print Format in EFL Academic Reading Comprehension [دوره 11، شماره 32، 1386، صفحه 129-146]
 • وفایی، عباسعلی دو واژة محلّ نظر در شاهنامه [دوره 20، شماره 67، 1395، صفحه 37-49]
 • وفایی، عباسعلی تخفیف مصوت های بلند و کوتاه در زبان فارسی [دوره 5، شماره 12، 1379، صفحه 46-57]
 • وفایی، عباسعلی لیلی و مجنون نظامی وفراق نامه سلمان ساوجی [دوره 7، شماره 17، 1382، صفحه 70-83]
 • وفایی، عباسعلی تخفیف تک‌واژهای اشتقاقی و صرفی [دوره 12، شماره 38، 1387، صفحه 55-66]
 • وفایی، عباسعلی تکرار مقوله‌های زبانی (در غزلیّات شمس) [دوره 13، شماره 39، 1388، صفحه 41-56]
 • وفایی، عباسعلی بررسی چند شگرد صرفی ادبی ساز زبان در سروده‌های بیدل دهلوی (وابسته‌های عددی، ترکیبات و اشتقاقات بیدلی) [دوره 14، شماره 43، 1389، صفحه 63-102]
 • وفایی، عباسعلی بررسی تحلیلی ساخت عبارت فعلی در زبان فارسی [دوره 14، شماره 46، 1389، صفحه 47-70]
 • وفایی، عباسعلی تحلیل سبک شناختی منظومه‌ی جام جم اوحدی [دوره 16، شماره 53، 1391، صفحه 57-80]
 • وفایی، عباسعلی بازتاب نقد قدرت در اشعار شهاب نیریزی (تحلیل متنی بازمانده از عصر قاجار، از دیدگاه تاریخ‌گراییِ نوین) [دوره 17، شماره 55، 1392، صفحه 103-124]
 • وفایی، عباسعلی تحلیل و بررسی «ذکر بر دار کردن حسنک» در تاریخ بیهقی با تکیه بر کاربرد دستور زبان در علم معانی [دوره 17، شماره 58، 1392، صفحه 69-89]
 • وفایی، عباسعلی بررسی انسجام و روابط واژگانی در داستان گیومرت [دوره 21، شماره 73، 1396، صفحه 29-52]
 • وفایی، عباسعلی بررسی کارکرد زبان و جنسیت در دیوان جهان ملک خاتون شیرازی بر مبنای نظریة DSL [دوره 22، شماره 76، 1397، صفحه 164-143]
 • وفایی، عباسعلی تنازع گفتمانی گفتمان روشنفکری و گفتمان سیاسی در تعیین مؤلفه‌های ادبیات داستانی بعد از انقلاب اسلامی با تکیه بر ادبیات جنگ/ دفاع مقدس [دوره 24، شماره 83، 1399، صفحه 39-70]
 • وفایی، عباسعلی بررسی نقش‌گرایانة تجارب عرفانی در گفتمان مکاشفة بحرالحقیقة احمد غزّالی بر مبنای فرانقش اندیشگانی [دوره 23، شماره 79، 1398، صفحه 214-191]
 • وفایی، عباسعلی تحلیل گفتمان آموزش زبان و ادبیات فارسی ؛ الگویی در جهت ارتقای دیپلماسی‌فرهنگی ج.ا.ا [(مقالات آماده انتشار)]
 • وفایی، علی اندیشه‌های ملامتی و فتیانی سعدی در غزلیّات [دوره 18، شماره 59، 1393، صفحه 123-147]
 • وفائی، عباسعلی بررسی و تحلیل اندیشه‌های کلامی عطار نیشابوری (با نگاهی به مثنوی‌هایش) [(مقالات آماده انتشار)]
 • وفائی بصیر، احمد اشتراکات مانی و عین القضات در حوزه اندیشه عرفانی [(مقالات آماده انتشار)]
 • ولی یاری اسکندری، علیرضا ماهیت تصوف و زبان آن از دیدگاه مولانا در مثنوی [دوره 23، شماره 79، 1398، صفحه 102-77]
 • ولیان، لیلا اشتراکات مانی و عین القضات در حوزه اندیشه عرفانی [(مقالات آماده انتشار)]
 • ولی پور، واله بررسی نظریات معادل یابی در ترجمه [دوره 7، شماره 18، 1382، صفحه 62-73]
 • ولیپور، شهناز نگاهی به آرای جورج لوکاچ در زمینه نقد مارکسیستی [دوره 11، شماره 31، 1386، صفحه 122-136]
 • ولیئی، قربان بررسی و تحلیل دیدگاه کلامی- ادبی نظامی گنجوی [(مقالات آماده انتشار)]

ه

 • هاتوری، ری «سه نثر» ظهوری ترشیزی و جایگاه آن در ادبیات فارسی [دوره 23، شماره 79، 1398، صفحه 158-127]
 • هادی، روح الله «سه نثر» ظهوری ترشیزی و جایگاه آن در ادبیات فارسی [دوره 23، شماره 79، 1398، صفحه 158-127]
 • هادی، محمد سیاست و زبان [دوره 8، شماره 22، 1383، صفحه 94-118]
 • هاشمی، احمد طنز در عاشقانه‌های حافظ [دوره 16، شماره 51، 1391، صفحه 131-162]
 • هاشمی، اکرم On The Relationship between Inferential and Referential test type:The Case of EFL Learners [دوره 8، شماره 22، 1383، صفحه 89-119]
 • هاشمی، سیدمحمد شیوه‌ها و کارکردهای هنری ایجاز در کاریکلماتور (با تکیه بر بازی‌های زبانی درکاریکلماتورهای بهرام‌پورعمران) [(مقالات آماده انتشار)]
 • هاشمی، نقی ویژگی‌های ماهیتی «جذبه» در متون عرفانی و ادبی (بر پایة نظریة تعریف) [دوره 24، شماره 86، 1399، صفحه 215-240]
 • هاشمیان، لیلا بررسی عنصر طنز در نمایشنامة «سوسمارالدّوله» میرزا آقاخان کرمانی [دوره 22، شماره 78، 1397، صفحه 218-197]
 • هاشمیان، لیلا بازنگریِ دو ابهام دربارة رمان «سرگذشتِ حاجی‌بابا اصفهانی» [(مقالات آماده انتشار)]
 • هاشمی باباحیدری، سید مرتضی نقش «قهرمان» در خلق محتوای حماسی در داستان «رستم و اسفندیار» شاهنامۀ فردوسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • هاشمی‌زاده، رویا تحلیل داستان گدای ساعدی بر اساس اصول و ویژگی‌های مکتب اگزیستانسیالیسم [دوره 18، شماره 60، 1393، صفحه 105-124]
 • هرمزی، زهرا تحلیل ساختار روایت در رمان آفتاب‌پرست نازنین [دوره 18، شماره 59، 1393، صفحه 85-100]
 • همایون، فاطمه تجلی نیچه در هیئت پیرمرد خنزر پنزری [دوره 11، شماره 31، 1386، صفحه 62-86]
 • همّتی، شهریار سبک‌شناسی زبانی رمان آن مادیان سُرخ‌یال نوشتة محمود دولت‌آبادی [دوره 19، شماره 64، 1394، صفحه 111-147]

ی

 • یاراحمدی، مریم تجلی آیین «قصه برداشتن» در ادبیات فارسی [دوره 21، شماره 72، 1396، صفحه 63-85]
 • یثربی، یحیی روند اثرپذیری ادب پارسی از تعالیم عرفانی و جایگاه قرن چهارم و پنجم از این دیدگاه [دوره 1، شماره 4، 1377، صفحه 34-52]
 • یعقوبی، علی سرور رمزگشایی از نمادهای هفت اقلیم هفت پیکر [(مقالات آماده انتشار)]
 • یعقوبی جنبه‌سرایی، پارسا تعویق «خود» در داستان‌پردازی محمّدرضا کاتب [دوره 21، شماره 73، 1396، صفحه 53-78]
 • یلمه ها، احمدرضا تصحیح چند بیت عربی از قصاید ملمّع دیوان رشیدالدین وطواط بر پایه کهن‌ترین نسخه موجود [دوره 13، شماره 40، 1388، صفحه 117-125]
 • یلمه ها، احمدرضا تصحیح چند بیت از دیوان عمعق بخارایی براساس نسخه‌ای تازه یافته [دوره 15، شماره 48، 1390، صفحه 173-183]
 • یوسفیان، جواد سیری در فراخنای ادبیات فارسی [دوره 1، شماره 4، 1377، صفحه 53-72]
 • یوسف قنبری، فرزانه بررسی تطبیقی شخصیت ایشتر- آناهیتا در اساطیر ایران و میانرودان و آبان‌دخت در داستان سمک عیّار [(مقالات آماده انتشار)]