دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. تجلی ادب غنایی در تاریخ جهانگشای جوینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مرداد 1397

10.22054/ltr.2018.15168.1588

اردشیر سنچولی جدید


2. کاربست مدل تخیل جامعه شناختی در تحلیل اشعار فروغ فرخزاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 شهریور 1397

10.22054/ltr.2018.23963.1970

احمد تمیم داری؛ مریم نوتاش؛ ملیحه کاظمی نسب


3. مقایسه و بررسی سبک شناسانۀ عناصر زبانی، بلاغی و محتواییِ قصیده و نامه ای از خاقانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 تیر 1398

10.22054/ltr.2019.39626.2583

سوده عباسی سرداری؛ علی سلیمانی


4. بررسی انواع شکواییه در مثنوی های عطار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 دی 1398

10.22054/ltr.2019.36955.2465

منوچهر اکبری؛ مهسا اسفندیاری


5. معانی ثانوی جمله های پرسشی در اشعار پروین اعتصامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1398

10.22054/ltr.2019.44260.2746

جهاندوست سبزعلیپور؛ هنگامه واعظی


6. نامه های محمّد غزالی از منظر تاریخ‌گرایی نوین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1398

10.22054/ltr.2020.44124.2736

پریا زواره ئیان؛ اصغر دادبه


7. تحلیل نشانه - معنا شناسانه طرحواره عاطفی در دو شعر «در امواج سند» و «أبدُ الصُبّار»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1398

10.22054/ltr.2020.39126.2557

علی اکبر نورسیده؛ رقیه پوربایرام الوارس


8. فراداستان، شگردی پسامدرن: مطالعة موردی رمان «تماشای یک رؤیای تباه شده» اثر بیژن بیجاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1398

10.22054/ltr.2020.44537.2756

سیما پورمرادی؛ رضا صادقی شهپر


9. تحلیل داستانِ " آرش کمان‌گیر" سیاوش کسرایی با تکیه بر تخیّلِ "ترس از زمان" از منظر ژیلبر دوران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1398

10.22054/ltr.2019.41997.2679

علی تسنیمی؛ مجید فرحانی زاده


10. کارکرد نماد در حکایت‌های حدیقه، داستان‌های مثنوی و قصه‌های پریان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1398

10.22054/ltr.2020.35422.2402

طاهر لاوژه


11. بررسی و تحلیل سیر مراتب انسان های کمال یافته در آثار مولانا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1398

10.22054/ltr.2020.42756.2702

مرضیه کاظمی؛ سید علی اصغر میرباقری فرد؛ طاهره خوشحال دستجردی


12. مرزبان‌نامه، تقلیدی صِرف یا تدوینی آگاهانه؟

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1398

10.22054/ltr.2020.36887.2460

یعقوب فولادی؛ محمّد بارانی؛ مریم خلیلی جهانتیغ


13. تهران در آینه‌ی رمان: تاملی جامعه‌شناختی بر بازنمایی تهران در رمان‌های ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1398

10.22054/ltr.2020.44104.2751

پویا نیک‌فر


14. سیر کاربرد انگاره های زنانه ی زبان در دو کتاب یکشنبه آخر و دختر شینا، با نگاهی به رویکرد زبانی سارا میلز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1398

10.22054/ltr.2020.34489.2366

سهیلا موسوی سیرجانی؛ مژگان جعفری


15. بررسی آسیب شناسی جنگ ادیان در مثنوی معنوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 دی 1398

10.22054/ltr.2020.40604.2625

سمیه کیان مهر؛ خدابخش اسداللهی؛ امین نواختی مقدم


16. تحلیل گفتمان انتقادی« بازنمایی جنسیت» در رمان غروب پروانه از بختیار علی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1398

10.22054/ltr.2020.34767.2381

علیرضا شوهانی؛ سارا حسینی


17. تعالی شخصیت انسان در اشعار سیمین بهبهانی برپایۀ نظریه اریک فروم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1398

10.22054/ltr.2020.43310.2719

زهرا قنبرعلی باغنی؛ شهین اوجاق علیزاده


18. گفتمان های متفاوت در نوروزنامه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1398

10.22054/ltr.2020.43101.2716

علی تسلیمی؛ ناهیده زرعی؛ محمد خزانه دارلو


19. بررسی «زمان روایی» و رابطة آن با عنصر «تعلیق» در رمان سال بلوا نوشتة عباس معروفی بر اساس نظریة ژرار ژنت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1398

10.22054/ltr.2020.41532.2663

نصرالدین عبداله زاده؛ محمدامیر عبیدی نیا


20. مطالعه نشانه های نقش ترغیبیِ زبان در قصاید پس از مشروطة ملک الشعرای بهار «با تکیه بر رویکرد نقشگرایی هلیدی»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1398

10.22054/ltr.2020.42035.2684

زهرا غیاثی؛ سیداحمد حسینی کازرونی


22. منشأ الهام نمادها در شعر طاهره صفّارزاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1398

10.22054/ltr.2020.36977.2468

کطیور زیرک ساز؛ اسماعیل آذر؛ فرهاد طهماسبی؛ عبدالحسین فرزاد


23. بررسی تطبیقی تفکرات عرفانی خواجه احمد کاسانی در سلسلة نقشبندیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1398

10.22054/ltr.2020.26654.2057

فاطمه شریفی؛ محمد ابراهیم مالمیر


24. بررسی میزان حضور فرهنگ غربی در زبان و بیان برخی از داستان‌نویسان امروز ایران (مطالعة موردی: شش رمان دهۀ 80)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 بهمن 1398

10.22054/ltr.2020.44167.2738

سوسن پورشهرام؛ مریم حسینی


25. سیمای هویّت ایرانی در منظومه دفتر دلگشا با تکیه بر بازآفرینی های شاهنامه فردوسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اردیبهشت 1399

10.22054/ltr.2020.36656.2448

محسن پرویش؛ ذکرالله محمدی؛ امیر حسین حاتمی


26. تأویل جهان رمزها و استعاره‌ها در رسالـﺔ الابراج سهروردی بر مبنای هرمنوتیک ریکور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1399

10.22054/ltr.2019.28915.2156

زهرا بهره مند؛ علی تسلیمی


27. بررسی دلایل پیش‌تازی قصۀ منثور در عصر صفوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مرداد 1399

10.22054/ltr.2020.45487.2779

مهرداد علیزاده شعرباف؛ محمود فتوحی رودمعجنی؛ حسن ذوالفقاری


28. نشانه‌شناسی نمادهای شعر کودک در دهۀ هشتاد بر اساس الگوی آگدن و ریچاردرز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مرداد 1399

10.22054/ltr.2020.39580.2582

خاور قربانی؛ نیشتمان الله ویسی


29. تحلیل استعاره مفهومی ساختاریِ «هستی» در غزل‌های بیدل دهلوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مرداد 1399

10.22054/ltr.2020.40858.2633

حمید خصلتی؛ مهیار علوی مقدم؛ محمود فیروزی مقدم


30. کرامات خواجه بهاءالدین محمد نقشبند در انیس‌‌‌‌‌الطالبین و مقامات نقشبند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مرداد 1399

10.22054/ltr.2020.44214.2741

هاجر جمالی؛ مریم حسینی


31. بررسی و تحلیل اندیشه‌های کلامی عطار نیشابوری (با نگاهی به مثنوی‌هایش)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مرداد 1399

10.22054/ltr.2020.46935.2820

محمد علی جهانی قادی؛ رضا فهیمی؛ عباسعلی وفائی؛ ملک محمد فرخزاد


32. جلوه‌های طنز موقعیت در آثار داستانی بهمن فرسی (با توجه به دو داستان نبات سیاه و شب‌یک، شب‌دو)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مرداد 1399

10.22054/ltr.2020.42355.2689

راضیه فانی؛ فیروز فاضلی؛ محمود رنجبر


33. سبک‌شناسی لایه نحوی در داستان‌ سمک عیّار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مرداد 1399

10.22054/ltr.2020.46424.2813

علی زرینی؛ حمید طاهری


34. نقد اسطوره ای داستان رستم و سهراب بر اساس نظریات نورتروپ فرای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مرداد 1399

10.22054/ltr.2020.48326.2880

زهرا احمدی؛ مهدی کاظم پور


35. نقد جایگاه اجتماعی‌ـ‌فرهنگی زن در رمان کلیدر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مرداد 1399

10.22054/ltr.2020.48228.2869

محمدرضا نصراصفهانی؛ مرضیه السادات فاطمی؛ غلامحسین شریفی ولدانی


36. امیدی تهرانی،کهن‌گرای نوجوی (بررسی زندگی و شعر یکی از شاعران کم شناخته شدة جریان‌ساز قرن دهم)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مرداد 1399

10.22054/ltr.2020.49340.2934

سعید شفیعیون


37. نشانه‌های زبانی در خاطرات حاج سیاح بر اساس الگوی فر‎کلاف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مرداد 1399

10.22054/ltr.2020.38677.2535

مژگان دیباج؛ بهادر باقری؛ محمد پارسانسب؛ مهدی نوریان


38. بررسی موقعیت‌ها و سطوح روایی در قصه‌های عامیانۀ بلند با تاکید برابومسلم‌نامه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مرداد 1399

10.22054/ltr.2020.47534.2851

کبری بهمنی؛ ذوالفقار علامی


39. تصحیح چند تصحیف و تحریف در اغراض السّیاسه با تأکید بر نسخه خطّی مشکوة

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مرداد 1399

10.22054/ltr.2020.43388.2726

مختار ابراهیمی؛ نصرالله امامی؛ قدرت قاسمی پور؛ رسول کردی


40. بررسی ضرباهنگ زمان داستان در روایت رُمان سال‌های ابری از علی‌اشرف درویشیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مرداد 1399

10.22054/ltr.2020.48335.2875

مرتضی حیدری


41. شیوه‌ها و کارکردهای هنری ایجاز در کاریکلماتور (با تکیه بر بازی‌های زبانی درکاریکلماتورهای بهرام‌پورعمران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مرداد 1399

10.22054/ltr.2019.44191.2740

سیدمحمد هاشمی؛ رضا ستاری؛ معصومه محمودی


42. بررسی زبان و لحن حماسی در قصاید فرّخی سیستانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1399

10.22054/ltr.2020.52240.3047

علی درویشی؛ رضا صادقی شهپر؛ شهروز جمالی


43. بررسی و تحلیل دیدگاه کلامی- ادبی نظامی گنجوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1399

10.22054/ltr.2020.48620.2891

مهدی محبتی؛ امیر مومنی هزاوه؛ قربان ولیئی؛ رضا واعظی


44. بررسی مؤلّفه‌های ادب غنایی در منظومۀ همای و همایون خواجوی کرمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1399

10.22054/ltr.2020.49881.2945

پروانه فریدونی؛ مرتضی رزاق پور


45. تحلیل انتقادی جایگاه فعل در گفتمان قدرت در مدح

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مهر 1399

10.22054/ltr.2020.51163.2990

مینا کاظمی؛ محسن محمدی فشارکی؛ محمود براتی خوانساری


46. چند نوع التزام در منظومه‌های عطار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مهر 1399

10.22054/ltr.2020.44417.2761

نگین مژگانی؛ علیرضا حاجیان نژاد


47. بررسی بازنمایی استعاره های مفهومی در داستان «سیاوش» شاهنامه فردوسی: براساس رویکرد شناختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1399

10.22054/ltr.2020.47252.2835

سّید فرید خلیفه لو؛ ستاره مجاهدی رضائیان


48. تحریف‌شناسی عاشورا در ادبیات داستانی معاصر (بررسی آثار صادق هدایت و محمود دولت آبادی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1399

10.22054/ltr.2020.51657.3013

میثم خلیلی؛ کیومرث رجبی؛ صابر رشیدی


49. بررسی تطبیقی رمان‌های «شوهر آهو خانم» و «خواهر کاری» با تکیه بر مسألۀ خلاقیت ادبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1399

10.22054/ltr.2020.46299.2811

الهه ستوده‌پور؛ محمدرضا نجاریان؛ یدالله جلالی پندری


50. کارکردهای هنری و تعلیمی تمثیل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مهر 1399

10.22054/ltr.2020.42784.2704

سردار بافکر عجب شیر


51. بررسی حوزه های مبدا و مقصد استعاره های آثار سوررئال از منظر زبانشناسی شناختی بر پایه نظریات کوچش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مهر 1399

10.22054/ltr.2020.52450.3054

زهرا اسلام پناه؛ لیلا عرفانیان قونسولی؛ محمود رمضانزاده


52. نقش «قهرمان» در خلق محتوای حماسی در داستان «رستم و اسفندیار» شاهنامۀ فردوسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مهر 1399

10.22054/ltr.2020.51863.3029

اعظم حسین زاده صلاتی؛ سید مهدی نوریان؛ سید مرتضی هاشمی باباحیدری


53. نقد ماخذشناسانه و سبک شناسانۀ قطعه ای منسوب به رودکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مهر 1399

10.22054/ltr.2020.45884.2798

مهدی نیک منش؛ اشرف سراج


54. نقد بوم‌گرایانه رمان اهل غرق منیرو روانی‌پور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مهر 1399

10.22054/ltr.2020.48847.2904

فاطمه شهبازی؛ منصوره تدینی؛ سیما منصوری؛ مسعود پاکدل


55. تحلیل عنوان در چند رمان فارسی معاصر بر اساس نظریه‌ی دیوید لاج

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1399

10.22054/ltr.2020.50517.2973

بتول واعظ؛ داوود اسپرهم؛ سارا پرور


56. خوانش نشانه شناسی لایه ای در فرآیند معنایی داستان مدرن «ابوالهول» از فرشته ساری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آبان 1399

10.22054/ltr.2020.44261.2745

مریم قنبریان شیاده؛ محسن ذوالفقاری؛ حسن حیدری


57. استعاره های مفهومی خشم در دیوان خاقانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آبان 1399

10.22054/ltr.2020.47853.2855

عصمت دریکوند؛ ذوالفقار علامی؛ محبوبه مباشری


58. تحلیل رمزگانی داستان کوتاه «چرخ فلک» اثر سپیده شاملو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آبان 1399

10.22054/ltr.2020.47154.2832

نسرین برهانی؛ فرهاد طهماسبی


59. پژوهشی در ادب فارسی: تداوم توصیفات اسب در نظم فارسی بر اساس نقش مهرهای ساسانی(از مجموعه محسن فرغی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آبان 1399

10.22054/ltr.2020.53501.3096

پیام کاظمی اسفه؛ آمنه ظاهری عبدوند؛ مجتبی منشی زاده


60. رمزگشایی کهن‌الگویی داستان‌های هفت‌پیکر نظامی با توجه به سیر بهرام برای رسیدن به «مادر مثالی»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آذر 1399

10.22054/ltr.2020.18097.1716

نسرین شکیبی ممتاز


61. مطالعه تطبیقی شیوه بازنمایی تراژدی حلاج در شعر شفیعی کدکنی و عبدالوهاب بیاتی از منظر فرانقش اندیشگانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 دی 1399

10.22054/ltr.2020.44349.2750

عبدالمجید جمالی؛ محمدرضا میرزانیا


62. تحلیل مقایسه‌ای استعاره‌های مفهومی در اشعار فروغ فرخزاد و غاده السمان با تکیه بر حوزه‌ی مفهومی عشق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 دی 1399

10.22054/ltr.2020.46847.2827

زهره قربانی مادوانی؛ سمیه آقابابائی


63. بررسی و تحلیل ساختار زبانی و رده‌بندی قصاید کوتاه خاقانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1399

10.22054/ltr.2021.53738.3104

محمدحسین اسماعیلی؛ ابراهیم رنجبر؛ محمد خاکپور


64. بینامتنیت در مثنوی‌های عطار نیشابوری با حدیقۀ سنایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1399

10.22054/ltr.2021.52058.3037

محمد حسن حسن زاده نیری؛ گلسا خیراندیش


66. نقیضه‌گویی در سنّت فرزندنامه‌نویسی با تأکید بر نصیحت‌نامۀ شیخ‌المقامرین به فرزندش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1399

10.22054/ltr.2021.51913.3031

صبا جلیلی جشن آبادی؛ سیدمهدی رحیمی


67. «بررسی موتیف‌های پزشکی در قصه‌های مثنوی»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 دی 1399

10.22054/ltr.2021.45803.2804

افسانه سعادتی؛ محسن محمدی فشارکی


68. بررسی تطبیقی شخصیت ایشتر- آناهیتا در اساطیر ایران و میانرودان و آبان‌دخت در داستان سمک عیّار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 دی 1399

10.22054/ltr.2021.51355.2998

لیلا مختاری نیا؛ فرزانه یوسف قنبری؛ علی زاهد


69. مولفه های تجدد گرایی در دیوان اشعار میرزاده عشقی بر مبنای نظریة داده‌ بنیاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 دی 1399

10.22054/ltr.2021.48897.2908

یحیی حسینائی؛ بهمن نزهت


70. بازنگریِ دو ابهام دربارة رمان «سرگذشتِ حاجی‌بابا اصفهانی»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 دی 1399

10.22054/ltr.2021.50252.2963

لیلا هاشمیان؛ محسن قائمی


71. کارکردهای بلاغی استفهام انکاری و استفهام تقریری در دفتر دوّم مثنوی معنوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1400

10.22054/ltr.2021.51010.2988

زیبا مصدق مهرجردی؛ هادی حیدری نیا،؛ عزیزالله توکلی کافی آباد


72. خوانش و مقایسه فکری سیاست‌نامه و قابوس‌نامه بر اساس نظریة p4c

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1400

10.22054/ltr.2021.49741.2939

زینب(آرام) آموزگار؛ بهمن نزهت


73. تحلیل گفتمان انتقادی قدرت در خسرو و شیرین نظامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1400

10.22054/ltr.2021.51866.3021

زهرا امینی شلمزاری؛ محمدرضا نصراصفهانی؛ سیده مریم روضاتیان


74. تحلیل مفهوم «شاعرانگی» در رمان «شازده احتجاب»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1400

10.22054/ltr.2021.49880.2946

سینا بشیری؛ قدرت الله طاهری


75. استعاره مفهومی عشق در طریقت نامه عماد فقیه کرمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1400

10.22054/ltr.2021.54455.3191

فروزنده عدالت کاشی؛ محبوبه مباشری


76. مطالعه الگوهای گفتار زنانه در بافت متنی رمان‌های «خوف و نی نا» اثر شیوا ارسطویی «با تکیه بر رویکرد رابین لیکاف «DSL»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 فروردین 1400

10.22054/ltr.2021.56143.3197

رویا رحیمی؛ لطیفه سلامت باویل؛ احمد خیالی خطیبی


77. واکاوی شخصیت ابرپهلوانان در شاهنامه فردوسی ( براساس متضادهای معنایی در ساختارهای نظام تخیل ژیلبر دوران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 فروردین 1400

10.22054/ltr.2021.50113.2960

الهام سعادت؛ اسحاق طغیانی


78. بررسی چیستی «مقام امن» در ادبیات عرفانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 فروردین 1400

10.22054/ltr.2021.54930.3151

عادل مقدادیان؛ ابوالفضل تاجیک


79. حذف و مؤلفه‌های آن در کتاب «نفرین زمین» آل‌احمد بر اساس نظریة «ون لیوون»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1400

10.22054/ltr.2021.45374.2776

ناهید اشرفی؛ ابراهیم رنجبر؛ سید احمد پارسا


80. فرایندهای بومی سازی در شعر «ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد» بر اساس نظریۀ لوتمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1400

10.22054/ltr.2021.54722.3145

زهرا خوشامن؛ اکبر شایان سرشت


81. تبیین جایگاه و عملکرد پادگفتمانی رمان تاریخی دامگستران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1400

10.22054/ltr.2021.52973.3076

جعفر فسائی؛ فرامرز خجسته؛ سیدعلی سراج


82. بررسی تأثیرپذیری غزلیات قاسم انوار از غزلیات شمس با رویکرد بینامتنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1400

10.22054/ltr.2021.57851.3271

مهنوش جرک؛ حبیب‌الله عباسی


83. تحلیل ساختار و محتوای رمان نفس‌ها و هوس‌ها از رضا شابهاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اردیبهشت 1400

10.22054/ltr.2019.41701.2670

افسانه شیرشاهی؛ علی گراوند؛ حسن سلطانی کوهبنانی


84. نوع شناسی رمان تکامل هنرمند بر اساس تصویر مرد هنرمند در جوانی و شما که غریبه نیستید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اردیبهشت 1400

10.22054/ltr.2021.52564.3059

اکبر شایان سرشت؛ زهرا خسروی زارگز


85. اسطوره، گفتمان معطوف به قدرت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اردیبهشت 1400

10.22054/ltr.2021.55481.3174

جعفر فسایی؛ علی بلاغی اینالو؛ مسعود دوست پرور


86. - از افق در تلقی نیچه ای تا افق در تلقی گادامری با تاملی در حکایت هایی از مثنوی معنوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1400

10.22054/ltr.2021.44357.2749

فرزاد بالو


87. بررسی ساخت روایی تاریخ جهان گشای جوینی با کاربست نظریه جهان متن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1400

10.22054/ltr.2021.57454.3249

زینب طلایی؛ حبیب الله عباسی


89. سه رویکرد متفاوت (دشمنانه، افسانه‌ای و تحسین برانگیز) به ناصرخسرو در تاریخ ادب فارسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1400

10.22054/ltr.2021.54476.3132

حسن حیدرزاده سردرود


90. تحلیل مفهوم معنی و شوق زندگی در مثنوی معنوی با تأکید بر نظریۀ ویکتور فرانکل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1400

10.22054/ltr.2021.48595.2888

فاطمه حاج زین العابدین؛ کامل احمدنژاد؛ فریده محسنی هنجنی؛ افسانه لطفی عظیمی


91. مکتوبات فارسی مولانا خالد نقشبندی و نقش آن در گسترش زبان و ادبیات فارسی در خارج از مرزهای ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1400

10.22054/ltr.2021.51421.3007

محی الدین امجدی؛ عبداله طلوعی آذر


92. «بررسی سبک شناسانه حروف اضافه و معانی آ‌ن‌ها در قصاید خاقانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 خرداد 1400

10.22054/ltr.2021.46912.2819

ابراهیم یوسفی؛ محمد بهنام فر؛ سیدمهدی رحیمی


93. جایگاه و نقش شریرانۀ گرگ در شاهنامۀ فردوسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1399

10.22054/ltr.2020.46123.2808

یوسف محمدنژاد عالی زمینی؛ فرانک جهانگرد؛ رحمان نقی زاده گرمی


94. ویژگی‌های تاریخ‌نگاری در تاریخ بیهقی (باور جزا و پاسداشت خردورزی، سنجیدگی و مدارای ایرانشهری)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 خرداد 1400

10.22054/ltr.2021.54562.3134

وحید مبارک


95. نوآوری‌های مولانا در سه قالب شعری غزل، رباعی و قطعه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 خرداد 1400

10.22054/ltr.2021.56982.3233

حامد شکوفگی؛ مهدی محبتی؛ قربان ولیئی


96. پژوهشی نو دربارۀ شمار بیت‌های شاهنامه (پاسخی دیگر به چرایی اختلاف میان رقم مشهور و کمیت واقعی شاهنامه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 خرداد 1400

10.22054/ltr.2021.44850.2766

محمدحسین رمضانی فوکلائی؛ محمد امیر جلالی


97. بازنگری در مختصّات سبکی متون کهن فارسی بر پایة متون پهلوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 خرداد 1400

10.22054/ltr.2021.48548.2885

یاسر دالوند


98. پرسازی ذات، تحقیقی در پدیده آنتاگونیسم و گفتمان غیریت سازی فرهنگی در پژوهش‌های تطبیقی عربی میان ادبیات فارسی و عربی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 خرداد 1400

10.22054/ltr.2021.56167.3199

مجید بیاتی؛ علی  گنجیان خناری


99. مفهوم «ولایت» در آثار فخرالدّین عراقی و عبدالغنی نابلسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1400

10.22054/ltr.2021.53459.3095

منصوره برزگرکلورزی؛ ناصر محسنی نیا؛ رضا چهرقانی


100. ساختمان واژه‌عطف و تشخیص آن از گروه نحوی همپایه با تکیه بر چند متن ادبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مرداد 1400

10.22054/ltr.2021.56228.3202

هوشنگ مرادی؛ مصطفی گرجی؛ عباسعلی وفایی؛ فاطمه کوپا


101. مستان شطح‌گو یا هوشیاران خاموش؟ (دیدگاه‌های متفاوت مولوی و شمس درباره شطح)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مرداد 1400

10.22054/ltr.2021.53536.3098

سمانه‌السادات آقادادی؛ سید علی اصغر میرباقری فرد؛ طاهره خوشحال دستجردی


102. تاملی بر فرآیند فردیّت در اشعار شفیعی کدکنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مرداد 1400

10.22054/ltr.2021.55698.3182

مهین امیدیان؛ عبداله طلوعی آذر


103. ویژگی‌های مکتب اگزیستانسیالیسم در داستان‌های مصطفی مستور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مرداد 1400

10.22054/ltr.2021.43621.2743

رضا نیکو؛ عبدالله حسن زاده میرعلی


104. تأثیرِ پیکرگردانی بر تغییر جایگاه شخصیت در پاره‏ ای از قصه‏ های عامه (با نگرش ویژه به نقشِ «شخصیت» از دیدگاهِ کلود برمون)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 مرداد 1400

10.22054/ltr.2021.48431.2879

عطاالله کوپال؛ صبوره رنگرز


105. واکاوی خوانش تصویری آفتاب از گزارۀ انسان کامل در مثنوی مولانا و داستان‌های سهروردی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 مرداد 1400

10.22054/ltr.2021.55495.3196

مریم حق شناس؛ داوود اسپرهم


106. معانی و کاربرد حروف اضافه و ربط در نفثه‌المصدور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1400

10.22054/ltr.2021.56035.3194

ناهیده زرعی؛ محمد خزانه دارلو


107. بررسی مقابله ای استعارۀ مفهومی جهتی در رمان های «شوهر آهو خانم» افغانی و «هرگز رهایم مکن» ایشی گورو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1400

10.22054/ltr.2021.54194.3124

ساناز تقی پوری حاجبی؛ کامران پاشایی فخری؛ پروانه عادل زاده


108. آبشخور اساطیری نقش‌مایه‌های زمین در عرفان(زمین در عرفان و ریشه‌های اساطیری آن)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1400

10.22054/ltr.2021.37446.2486

نوش آفرین کلانتر؛ طاهره صادقی تحصیلی؛ محمد رضا حسنی جلیلیان؛ علی حیدری


109. تحلیل روانشناختی««خود فعلی و ایده آلی» در رمان درخت انجیر معابد احمدمحمود از منظر کارن هورنای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1400

10.22054/ltr.2020.42352.2691

اذر اکبرزاده؛ فاطمه کوپا؛ پدرام میرزایی؛ نرگس محمدی


110. ناپختگی حسام‌الدین؛ عامل اصلی تأخیر دفتر دوم مثنوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1400

10.22054/ltr.2021.50420.2967

علی حیدری


111. مطالعه کارکردهای زبانی «فعل» در اشعار غنایی «مذنب بدایونی» با تکیه بر فرانقش اندیشگانی در رویکرد نقشگرایی هلیدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1400

10.22054/ltr.2021.60252.3359

نادره شاه آبادی؛ احمد خاتمی؛ علیرضا صالحی؛ ابوالفضل مرادی


112. بررسی بازتاب هایی از رئالیسم جادویی در حکایتهای «مجالس عتیقی تبریزی»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 بهمن 1399

10.22054/ltr.2021.50111.2959

آمنه ورمقانی؛ حسن سلطانی کوهبنانی؛ رحمان ذبیحی


113. نشانه شناسی نظام پوشاک در مثنوی مولوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1400

10.22054/ltr.2021.59478.3330

عفّت نقابی؛ مهرنوش اسرافیل زاده اسرافیل زاده


114. طبیعت طوطی و بازتاب‌های بلاغی آن در شعر فارسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1400

10.22054/ltr.2021.52105.3038

فاطمه مهری