دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. ساختار رمانس های منثور فارسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 تیر 1397

10.22054/ltr.2018.32331.2282

سمیه الفت فصیح؛ علی اکبر احمدی دارانی؛ تیمور مالمیر


2. دیدگاه سعدی پژوهان درباره قواعد اجتماعی مورد استفاده و تأکید سعدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مرداد 1397

10.22054/ltr.2018.24830.1992

عبدالله قلیان عسکری


3. تجلی ادب غنایی در تاریخ جهانگشای جوینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مرداد 1397

10.22054/ltr.2018.15168.1588

اردشیر سنچولی جدید


4. کاربست مدل تخیل جامعه شناختی در تحلیل اشعار فروغ فرخزاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 شهریور 1397

10.22054/ltr.2018.23963.1970

احمد تمیم داری؛ مریم نوتاش؛ ملیحه کاظمی نسب


5. از شیوه‌های بیانی- بدیعی به مناسبات اجتماعی و انسانی با تکیه بر اسرارالتّوحید ابوسعید ابو‌الخیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1397

10.22054/ltr.2018.26100.2032

ابوالقاسم رحیمی؛ ریحانه صادقی


6. زوال شخصیت عیّار در داستان‌های پهلوانی عامه بررسی شخصیت عیّار در داستان حسین کرد شبستری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1397

10.22054/ltr.2018.28048.2119

نجمه حسینی سروری


7. هدیه دادن و رسوم آن نزد ایرانیان با تکیه بر تاریخ بیهقی و شاهنامه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1397

10.22054/ltr.2018.10901.1399

علی محمد پشت دار؛ معصومه دهقان شیری


8. سبک شناسی داستان چراغ‌ها را من خاموش می‌کنم با رویکرد سبک شناسی انتقادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1397

10.22054/ltr.2018.20948.1831

مائده تجلی؛ یوسف عالی عباس آباد؛ صدیقه سلیمانی


9. تحلیل کاربردهای تشبیه طنز در مثنوی معنوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1397

10.22054/ltr.2018.28894.2155

سید علی اصغر میرباقری فرد؛ سید محمد جلیل مصطفوی روضاتی؛ سیده مریم روضاتیان


10. بررسی و تحلیل زمان روایی در رمان مدار صفر درجه بر اساس نظریه ژنت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1397

10.22054/ltr.2018.4730.1159

صفیه توکلی مقدم؛ فاطمه کوپا؛ مصطفی گرجی


11. دیگری شدگی هویت در رمان نوجوان (مطالعه موردی: رمان چشم اسب اثر جمیله گوین)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1397

10.22054/ltr.2018.28644.2145

لیلا حر؛ احمد رضی


12. قبض و بسط حقاّنیّت و نجات در کلام عرفانی مولانا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 بهمن 1397

10.22054/ltr.2017.17486.1691

منصور نیک پناه؛ ابراهیم نوری


13. اشتراکات مانی و عین القضات در حوزه اندیشه عرفانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اسفند 1397

10.22054/ltr.2019.30584.2222

احمد وفائی بصیر؛ لیلا ولیان


14. نقد رابطة سینمای ایران با ادب کلاسیک عرفانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1398

10.22054/ltr.2019.25852.2022

احمد رضی؛ علی تسلیمی؛ محمد اصغرزاده


15. نقد و بررسی برخی از ابهامات تاریخ جهان‌گشای جوینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 فروردین 1398

10.22054/ltr.2019.15081.1585

محمود رضایی دشت ارژنه؛ جمال انصاری جابری


16. آرمان شهر سپهری، اعتراض خاموش به سیاست های عصر پهلوی دوّم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 فروردین 1398

10.22054/ltr.2019.26471.2046

مینو محمدی؛ سیداحمد پارسا؛ قهرمان شیری


17. تحلیل انتقادی گفتمان رمان «ماهی ها در شب می خوابند»، بر اساس آرای نورمن فرکلاف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 فروردین 1398

10.22054/ltr.2019.30717.2226

خدیجه بهرامی رهنما؛ حسین آریان


18. واکاوی چند بیت منسوب به رودکی سمرقندی بر اساس چند منبع کهن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 فروردین 1398

10.22054/ltr.2019.32109.2275

سجاد دهقان؛ زهرا نصیری شیراز؛ نصرالله امامی اهواز؛ مژگان شیرمحمدی


19. جلوه‌گری‌های نوستالژیکی نفثه‌المصدور در قیاس با تاریخ جهانگشا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 فروردین 1398

10.22054/ltr.2019.33758.2330

نجلا ابراهیمی طلب؛ رضا اشرف زاده


20. بررسی برخی از گزینش‌های متن مصحَح خالقی‌مطلق در داستان «رستم و سهراب»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1398

10.22054/ltr.2019.35757.2420

امیر سلطان محمدی


21. بینامتنی ذاتی اشعار عربی و فارسی سعدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1398

10.22054/ltr.2019.32022.2272

محمود حیدری؛ علی اصغر نسیم بهار


22. نقد جامعه شناختی رمان زمستان 62 اسماعیل فصیح با رویکرد نقد تکوینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اردیبهشت 1398

10.22054/ltr.2019.23398.1932

مهبود فاضلی؛ فاطمه میرزایی


23. بازشناسی تحلیلی-توصیفی رنگ و نور در آرای علاءالدوله سمنانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اردیبهشت 1398

10.22054/ltr.2019.26403.2045

حسین طاهری


24. تحلیل هیجان مثبت "عشق عرفانی"در مثنوی معنوی با رویکرد مثبت گرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اردیبهشت 1398

10.22054/ltr.2019.28810.2150

عباس تابان فرد؛ سکینه رسمی


25. تجربه مزه و نامزه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1398

10.22054/ltr.2019.27325.2089

مصطفی خورسندی شیرغان؛ علی اصغر باقری


26. سرگذشت حاجی بابای اصفهانی، گامی به سوی ترکیب سنت و نوآوری در ادبیات داستانی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1398

10.22054/ltr.2019.25406.2007

یحیی کاردگر؛ نرگس مهدی


27. دسته‌بندی و تحلیل بُن‌مایه‌های قصه‌ساز در منظومه‌ی همای و همایون خواجوی کرمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1398

10.22054/ltr.2019.23851.1957

امیرعباس عزیزی فر؛ زینب کرمی


28. «بررسی مولفه‌های اصلی مشترک ترسیم شده از شخصیت زنان سنتی و مدرن در آثار زویا پیرزاد و فرخنده آقایی»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1398

10.22054/ltr.2019.36554.2445

اسماعیل صادقی؛ زهرا عظیمی


29. تحلیل عوامل مضمون‌آفرینی با اصطلاحات خوشنویسی در شعر صائب تبریزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 تیر 1398

10.22054/ltr.2019.38339.2517

ناهید عدلی؛ علی دهقان؛ رستم امانی آستمال


30. تحلیل خشم در مثنوی مولوی با تکیه بر نظریه استعاره مفهومی لیکاف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 تیر 1398

10.22054/ltr.2019.38652.2533

حجت اله امیدعلی


31. نقد و بررسی برخی از ابهامات جلد اول کتاب تاریخ جهان‌گشای جوینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 تیر 1398

10.22054/ltr.2019.35140.2394

شاهرخ محمدبیگی؛ جمال انصاری جابری


32. مقایسه و بررسی سبک شناسانۀ عناصر زبانی، بلاغی و محتواییِ قصیده و نامه ای از خاقانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 تیر 1398

10.22054/ltr.2019.39626.2583

سوده عباسی سرداری؛ علی سلیمانی


33. گونه‌شناسی لطیفه در قرن هشتم تا دهم هجری(به انضمام معرفی دو نسخه خطی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 تیر 1398

10.22054/ltr.2019.40196.2613

نجمه زارع بنادکوکی؛ مهدی نوریان؛ محسن محمدی فشارکی


34. بدل بلاغی؛ شگردی برای تلفیق تشبیه و استعاره در غزلیات حافظ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 تیر 1398

10.22054/ltr.2019.35190.2395

علی حیدری؛ بهنوش رحیمی هرسینی


35. تحلیل شناختی استعاره های دل در مرصادالعباد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 تیر 1398

10.22054/ltr.2019.33916.2337

مژگان میرحسینی؛ ابراهیم کنعانی


36. سنجش روایت‌های ده‌گانۀ داستان مَثَل «کاشتن درخت برای دیگران»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 تیر 1398

10.22054/ltr.2019.37746.2495

وحید مبارک؛ محمد کریمی


39. بررسی انواع شکواییه در مثنوی های عطار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 دی 1398

10.22054/ltr.2019.36955.2465

منوچهر اکبری؛ مهسا اسفندیاری


40. معانی ثانوی جمله های پرسشی در اشعار پروین اعتصامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1398

10.22054/ltr.2019.44260.2746

جهاندوست سبزعلیپور؛ هنگامه واعظی


41. نامه های محمّد غزالی از منظر تاریخ‌گرایی نوین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1398

10.22054/ltr.2020.44124.2736

پریا زواره ئیان؛ اصغر دادبه


42. تحلیل نشانه - معنا شناسانه طرحواره عاطفی در دو شعر «در امواج سند» و «أبدُ الصُبّار»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1398

10.22054/ltr.2020.39126.2557

علی اکبر نورسیده؛ رقیه پوربایرام الوارس


43. فراداستان، شگردی پسامدرن: مطالعة موردی رمان «تماشای یک رؤیای تباه شده» اثر بیژن بیجاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1398

10.22054/ltr.2020.44537.2756

سیما پورمرادی؛ رضا صادقی شهپر


44. تحلیل داستانِ " آرش کمان‌گیر" سیاوش کسرایی با تکیه بر تخیّلِ "ترس از زمان" از منظر ژیلبر دوران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1398

10.22054/ltr.2019.41997.2679

علی تسنیمی؛ مجید فرحانی زاده


45. بررسی کارکردهای دستوری آیات قرآن در تاریخ وصّاف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1398

10.22054/ltr.2020.39754.2588

علیرضا نبی لو؛ جلال عباسی


46. اهمیّت شرح محمّد بن قوام بلخی در فهم مضامین مخزن‌الأسرار نظامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1398

10.22054/ltr.2020.39925.2599

عاطفه خاتمیان؛ محمدرضا ترکی


47. کارکرد نماد در حکایت‌های حدیقه، داستان‌های مثنوی و قصه‌های پریان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1398

10.22054/ltr.2020.35422.2402

طاهر لاوژه


48. پیوند ادبیات و موسیقی در روایت «سمفونی مردگان»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1398

10.22054/ltr.2020.43334.2721

عبدالله آلبوغبـیش؛ فاطمه گل بابائی


49. بررسی و تحلیل سیر مراتب انسان های کمال یافته در آثار مولانا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1398

10.22054/ltr.2020.42756.2702

مرضیه کاظمی؛ سید علی اصغر میرباقری فرد؛ طاهره خوشحال دستجردی


50. مرزبان‌نامه، تقلیدی صِرف یا تدوینی آگاهانه؟

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1398

10.22054/ltr.2020.36887.2460

یعقوب فولادی؛ محمّد بارانی؛ مریم خلیلی جهانتیغ


51. تهران در آینه‌ی رمان: تاملی جامعه‌شناختی بر بازنمایی تهران در رمان‌های ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1398

10.22054/ltr.2020.44104.2751

پویا نیک‌فر


52. سیر کاربرد انگاره های زنانه ی زبان در دو کتاب یکشنبه آخر و دختر شینا، با نگاهی به رویکرد زبانی سارا میلز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1398

10.22054/ltr.2020.34489.2366

سهیلا موسوی سیرجانی؛ مژگان جعفری


53. رمزگشایی از نمادهای هفت اقلیم هفت پیکر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1398

10.22054/ltr.2019.37187.2499

بهناز علیمیرزایی؛ میر جلال الدین کزازی؛ علی سرور یعقوبی


54. بررسی آسیب شناسی جنگ ادیان در مثنوی معنوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 دی 1398

10.22054/ltr.2020.40604.2625

سمیه کیان مهر؛ خدابخش اسداللهی؛ امین نواختی مقدم


55. ساختارشناسی اوزان رایج و وزن های نوپدید در شعر فارسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 دی 1398

10.22054/ltr.2020.39450.2571

محمد امیر جلالی


56. تحلیل گفتمان انتقادی« بازنمایی جنسیت» در رمان غروب پروانه از بختیار علی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1398

10.22054/ltr.2020.34767.2381

علیرضا شوهانی؛ سارا حسینی


57. تعالی شخصیت انسان در اشعار سیمین بهبهانی برپایۀ نظریه اریک فروم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1398

10.22054/ltr.2020.43310.2719

زهرا قنبرعلی باغنی؛ شهین اوجاق علیزاده


58. گفتمان های متفاوت در نوروزنامه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1398

10.22054/ltr.2020.43101.2716

علی تسلیمی؛ ناهیده زرعی؛ محمد خزانه دارلو


59. بررسی «زمان روایی» و رابطة آن با عنصر «تعلیق» در رمان سال بلوا نوشتة عباس معروفی بر اساس نظریة ژرار ژنت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1398

10.22054/ltr.2020.41532.2663

نصرالدین عبداله زاده؛ محمدامیر عبیدی نیا


60. مطالعه نشانه های نقش ترغیبیِ زبان در قصاید پس از مشروطة ملک الشعرای بهار «با تکیه بر رویکرد نقشگرایی هلیدی»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1398

10.22054/ltr.2020.42035.2684

زهرا غیاثی؛ سیداحمد حسینی کازرونی


62. منشأ الهام نمادها در شعر طاهره صفّارزاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1398

10.22054/ltr.2020.36977.2468

کطیور زیرک ساز؛ اسماعیل آذر؛ فرهاد طهماسبی؛ عبدالحسین فرزاد


63. بررسی تطبیقی تفکرات عرفانی خواجه احمد کاسانی در سلسلة نقشبندیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1398

10.22054/ltr.2020.26654.2057

فاطمه شریفی؛ محمد ابراهیم مالمیر


64. بررسی میزان حضور فرهنگ غربی در زبان و بیان برخی از داستان‌نویسان امروز ایران (مطالعة موردی: شش رمان دهۀ 80)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 بهمن 1398

10.22054/ltr.2020.44167.2738

سوسن پورشهرام؛ مریم حسینی


65. ویژگی‌های ماهیتی«جذبه» در متون عرفانی و ادبی(برپایه نظریه تعریف)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1399

10.22054/ltr.2019.23733.1950

نقی هاشمی


66. سیمای هویّت ایرانی در منظومه دفتر دلگشا با تکیه بر بازآفرینی های شاهنامه فردوسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اردیبهشت 1399

10.22054/ltr.2020.36656.2448

محسن پرویش؛ ذکرالله محمدی؛ امیر حسین حاتمی


67. تأویل جهان رمزها و استعاره‌ها در رسالـﺔ الابراج سهروردی بر مبنای هرمنوتیک ریکور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1399

10.22054/ltr.2019.28915.2156

زهرا بهره مند؛ علی تسلیمی


68. تحلیل حکایت ذکر بر دار کردن حسنک با رویکرد تاریخ‌گرایی نو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اردیبهشت 1399

10.22054/ltr.2018.21484.1848

معین کمالی راد


69. تحلیل گفتمان آموزش زبان و ادبیات فارسی ؛ الگویی در جهت ارتقای دیپلماسی‌فرهنگی ج.ا.ا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 خرداد 1399

10.22054/ltr.2020.37372.2485

سهیلا رضایی مهر؛ عباسعلی وفایی؛ داوود اسپرهم


70. بررسی نشانه‌های دینی در شعر فروغ فرخزاد با استفاده از نظریۀ نشانه‌شناسی پیرس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 خرداد 1399

10.22054/ltr.2020.37168.2477

حبیب‌الله عباسی؛ رامک رامیار


71. ترامتنیت در رمان "آن مادیان سرخ‌یال" از محمود دولت‌آبادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1399

10.22054/ltr.2019.30510.2218

فائزه عرب یوسف آبادی؛ عبدالباسط عرب یوسف آبادی


72. بررسی دلایل پیش‌تازی قصۀ منثور در عصر صفوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مرداد 1399

10.22054/ltr.2020.45487.2779

مهرداد علیزاده شعرباف؛ محمود فتوحی رودمعجنی؛ حسن ذوالفقاری


73. نشانه‌شناسی نمادهای شعر کودک در دهۀ هشتاد بر اساس الگوی آگدن و ریچاردرز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مرداد 1399

10.22054/ltr.2020.39580.2582

خاور قربانی؛ نیشتمان الله ویسی


74. تحلیل استعاره مفهومی ساختاریِ «هستی» در غزل‌های بیدل دهلوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مرداد 1399

10.22054/ltr.2020.40858.2633

حمید خصلتی؛ مهیار علوی مقدم؛ محمود فیروزی مقدم


75. تحلیل مقایسه‌ای استعاره‌های مفهومی در اشعار فروغ فرخزاد و غاده السمان با تکیه بر حوزه‌ی مفهومی عشق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مرداد 1399

10.22054/ltr.2020.46847.2827

سمیه آقابابائی؛ زهره قربانی مادوانی


76. کرامات خواجه بهاءالدین محمد نقشبند در انیس‌‌‌‌‌الطالبین و مقامات نقشبند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مرداد 1399

10.22054/ltr.2020.44214.2741

هاجر جمالی؛ مریم حسینی


77. بررسی و تحلیل اندیشه‌های کلامی عطار نیشابوری (با نگاهی به مثنوی‌هایش)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مرداد 1399

10.22054/ltr.2020.46935.2820

محمد علی جهانی قادی؛ رضا فهیمی؛ عباسعلی وفائی؛ ملک محمد فرخزاد


78. جلوه‌های طنز موقعیت در آثار داستانی بهمن فرسی (با توجه به دو داستان نبات سیاه و شب‌یک، شب‌دو)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مرداد 1399

10.22054/ltr.2020.42355.2689

راضیه فانی؛ فیروز فاضلی؛ محمود رنجبر


79. سبک‌شناسی لایه نحوی در داستان‌ سمک عیّار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مرداد 1399

10.22054/ltr.2020.46424.2813

علی زرینی؛ حمید طاهری


80. نقد اسطوره ای داستان رستم و سهراب بر اساس نظریات نورتروپ فرای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مرداد 1399

10.22054/ltr.2020.48326.2880

زهرا احمدی؛ مهدی کاظم پور


81. نقد جایگاه اجتماعی‌ـ‌فرهنگی زن در رمان کلیدر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مرداد 1399

10.22054/ltr.2020.48228.2869

محمدرضا نصراصفهانی؛ مرضیه السادات فاطمی؛ غلامحسین شریفی ولدانی


82. امیدی تهرانی،کهن‌گرای نوجوی (بررسی زندگی و شعر یکی از شاعران کم شناخته شدة جریان‌ساز قرن دهم)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مرداد 1399

10.22054/ltr.2020.49340.2934

سعید شفیعیون


83. نشانه‌های زبانی در خاطرات حاج سیاح بر اساس الگوی فر‎کلاف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مرداد 1399

10.22054/ltr.2020.38677.2535

مژگان دیباج؛ بهادر باقری؛ محمد پارسانسب؛ مهدی نوریان


84. بررسی موقعیت‌ها و سطوح روایی در قصه‌های عامیانۀ بلند با تاکید برابومسلم‌نامه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مرداد 1399

10.22054/ltr.2020.47534.2851

کبری بهمنی؛ ذوالفقار علامی


85. بررسی مبانیِ بینامتنیت ژرار ژنت در رمان نوجوان عقرب‌های کشتی بَمبَمک اثر فرهاد حسن‌زاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مرداد 1399

10.22054/ltr.2020.47834.2854

فاطمه جعفری؛ زهره الله دادی دستجردی


86. تصحیح چند تصحیف و تحریف در اغراض السّیاسه با تأکید بر نسخه خطّی مشکوة

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مرداد 1399

10.22054/ltr.2020.43388.2726

مختار ابراهیمی؛ نصرالله امامی؛ قدرت قاسمی پور؛ رسول کردی


87. بررسی ضرباهنگ زمان داستان در روایت رُمان سال‌های ابری از علی‌اشرف درویشیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مرداد 1399

10.22054/ltr.2020.48335.2875

مرتضی حیدری


88. شیوه‌ها و کارکردهای هنری ایجاز در کاریکلماتور (با تکیه بر بازی‌های زبانی درکاریکلماتورهای بهرام‌پورعمران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مرداد 1399

10.22054/ltr.2019.44191.2740

سیدمحمد هاشمی؛ رضا ستاری؛ معصومه محمودی


89. بازنمایی انگاره مرگ‌اندیشی در نسبت با امید و ناامیدی در ملکوت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 شهریور 1399

10.22054/ltr.2020.44782.2764

نعمت الله ایرانزاده؛ شهناز عرش‌اکمل


90. جایگاه و نقش شریرانۀ گرگ در شاهنامۀ فردوسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1399

10.22054/ltr.2020.46123.2808

یوسف محمدنژاد عالی زمینی؛ فرانک جهانگرد؛ رحمان رضایی گرمی


91. بررسی زبان و لحن حماسی در قصاید فرّخی سیستانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1399

10.22054/ltr.2020.52240.3047

علی درویشی؛ رضا صادقی شهپر؛ شهروز جمالی


92. بررسی و تحلیل دیدگاه کلامی- ادبی نظامی گنجوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1399

10.22054/ltr.2020.48620.2891

مهدی محبتی؛ امیر مومنی هزاوه؛ قربان ولیئی؛ رضا واعظی


93. بررسی مؤلّفه‌های ادب غنایی در منظومۀ همای و همایون خواجوی کرمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1399

10.22054/ltr.2020.49881.2945

پروانه فریدونی؛ مرتضی رزاق پور


94. تحلیل انتقادی جایگاه فعل در گفتمان قدرت در مدح

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مهر 1399

10.22054/ltr.2020.51163.2990

مینا کاظمی؛ محسن محمدی فشارکی؛ محمود براتی خوانساری


95. تحلیل روانشناختی««خود فعلی و ایده آلی» در رمان درخت انجیر معابد احمدمحمود از منظر کارن هورنای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مهر 1399

10.22054/ltr.2020.42352.2691

اذر اکبرزاده؛ فاطمه کوپا؛ پدرام میرزایی؛ نرگس محمدی


96. چند نوع التزام در منظومه‌های عطار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مهر 1399

10.22054/ltr.2020.44417.2761

نگین مژگانی؛ علیرضا حاجیان نژاد


97. بررسی بازنمایی استعاره های مفهومی در داستان «سیاوش» شاهنامه فردوسی: براساس رویکرد شناختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1399

10.22054/ltr.2020.47252.2835

سّید فرید خلیفه لو؛ ستاره مجاهدی رضائیان


98. تحریف‌شناسی عاشورا در ادبیات داستانی معاصر (بررسی آثار صادق هدایت و محمود دولت آبادی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1399

10.22054/ltr.2020.51657.3013

میثم خلیلی؛ کیومرث رجبی؛ صابر رشیدی


99. بررسی تطبیقی رمان‌های «شوهر آهو خانم» و «خواهر کاری» با تکیه بر مسألۀ خلاقیت ادبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1399

10.22054/ltr.2020.46299.2811

الهه ستوده‌پور؛ محمدرضا نجاریان؛ یدالله جلالی پندری


100. کارکردهای هنری و تعلیمی تمثیل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مهر 1399

10.22054/ltr.2020.42784.2704

سردار بافکر عجب شیر


101. بررسی حوزه های مبدا و مقصد استعاره های آثار سوررئال از منظر زبانشناسی شناختی بر پایه نظریات کوچش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مهر 1399

10.22054/ltr.2020.52450.3054

زهرا اسلام پناه؛ لیلا عرفانیان قونسولی؛ محمود رمضانزاده


102. نقش «قهرمان» در خلق محتوای حماسی در داستان «رستم و اسفندیار» شاهنامۀ فردوسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مهر 1399

10.22054/ltr.2020.51863.3029

اعظم حسین زاده صلاتی؛ سید مهدی نوریان؛ سید مرتضی هاشمی باباحیدری


103. نقد ماخذشناسانه و سبک شناسانۀ قطعه ای منسوب به رودکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مهر 1399

10.22054/ltr.2020.45884.2798

مهدی نیک منش؛ اشرف سراج


104. نقد بوم‌گرایانه رمان اهل غرق منیرو روانی‌پور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مهر 1399

10.22054/ltr.2020.48847.2904

فاطمه شهبازی؛ منصوره تدینی؛ سیما منصوری؛ مسعود پاکدل


105. تحلیل عنوان در چند رمان فارسی معاصر بر اساس نظریه‌ی دیوید لاج

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1399

10.22054/ltr.2020.50517.2973

بتول واعظ؛ داوود اسپرهم؛ سارا پرور


106. خوانش نشانه شناسی لایه ای در فرآیند معنایی داستان مدرن «ابوالهول» از فرشته ساری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آبان 1399

10.22054/ltr.2020.44261.2745

مریم قنبریان شیاده؛ محسن ذوالفقاری؛ حسن حیدری


107. استعاره های مفهومی خشم در دیوان خاقانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آبان 1399

10.22054/ltr.2020.47853.2855

عصمت دریکوند؛ ذوالفقار علامی؛ محبوبه مباشری


108. تحلیل رمزگانی داستان کوتاه «چرخ فلک» اثر سپیده شاملو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آبان 1399

10.22054/ltr.2020.47154.2832

نسرین برهانی؛ فرهاد طهماسبی


109. پژوهشی در ادب فارسی: تداوم توصیفات اسب در نظم فارسی بر اساس نقش مهرهای ساسانی(از مجموعه محسن فرغی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آبان 1399

10.22054/ltr.2020.53501.3096

پیام کاظمی اسفه؛ آمنه ظاهری عبدوند؛ مجتبی منشی زاده


110. تحلیل ساختار و محتوای رمان نفس‌ها و هوس‌ها از رضا شابهاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1399

10.22054/ltr.2019.41701.2670

افسانه شیرشاهی؛ علی گراوند؛ حسن سلطانی کوهبنانی


111. مؤلفه‌های معناباختگی در ملکوت بهرام صادقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1399

10.22054/ltr.2017.16026.1626

عباسعلی وفایی؛ یحیی طالبیان؛ حمید عبدالهیان؛ علی اصغر باقری