مطالعه نشانه های نقش ترغیبیِ زبان در قصاید پس از مشروطة ملک الشعرای بهار «با تکیه بر رویکرد نقشگرایی هلیدی»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر - ایران

2 استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر- ایران

چکیده

نقش‌های زبان و جهت‌گیری‌های آن‌ها در هر نوع ارتباط کلامی، عاملی تعیین‌کننده در شیوة بیان نویسنده و نوع بازنمایی نگاه وی به دنیای اطرافش به شمار می‌روند. هر کدام از این نقش‌ها با جهت‌گیری‌هایی که به سوی مخاطب، گوینده، موضوع پیام و امثال این موارد دارند باعث بازنمایی‌های متمایز از یک موضوع یکسان در نوشتارهای مختلف می‌شوند. در آثار تعلیمی – ترغیبی کارکرد انگیزشی کلام تشخّص می‌یابد و به همین جهت، مخاطب، اهمّیّت دارد.
این پژوهش با روشی توصیفی – تحلیلی به مطالعة نشانه‌های نقش ترغیبی زبان در قصاید ملک‌الشعرای بهار با تکیه بر رویکرد نقشگرایی پرداخته و در صدد پاسخگویی به این پرسش است که غلبة نقش‌ ترغیبی زبان در گفتمان تعلیمی – ترغیبی اشعار بهار چه تأثیری در شیوة به کارگیری عناصر زبانی دارد؟
یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که نمودهای این نقش در اشعار ملک‌الشعرای بهار در سطح زبانی شامل میزان قطعیت بالای کلام، بسامد چشمگیر افعال امر و نهی، انواع تکرار، شبه‌جملات، افعال کنشی، جملات ندایی، انواع حصر و قصر و استثناء، مؤکد ساختن کلام، جابجایی معنادار اجزای نحوی ابیات و تقدیم و تأخیر واژگان بیشترین کاربرد را دارند و در سطح تصاویر زبانی نیز «تصاویر تمثیلی و حماسی» در جهت نمود این نقش به کار رفته‌اند. جامعة مورد مطالعة این پژوهش قصاید دوران پس از مشروطة بهار است که محتوای اکثر آنها مضامین اجتماعی است. مهمترین گستره‌های معنایی که در چهارچوب نقش ترغیبی زبان در اشعار بهار مطرح شده‌اند سه گسترة «وطن»، «عدالت» و «آزادی» هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study of linguistic and visual signs is an indispensable role of language in the Malekal Shaeri Spring

نویسندگان [English]

  • Zahra gheyasi 1
  • ahmad kazerooni 2
1 azadvunivercity
2 teacher
چکیده [English]

In the educational works, the motivational function of the word is individualized and, therefore, the audience is important. The stimulatory or motivational role of language is the role of the audience, and more than anything else, it seeks to convey the thought implied in the text to the audience. Each writer uses specific methods to stimulate the audience and instill ideas with respect to the idea and purpose of expressing an issue.
This research, using a descriptive-analytical method, studies the expressions of the provocative role of language in the speeches of Malakal Shaeri Bahr and seeks to answer this question. What is the effect of the increasing role of the stimulating role of language in the teaching-promotional discourse of spring poetry in the way of using linguistic and expression elements?
The findings of the research show that the manifestations of this role can be studied in two different levels of "language" and "image" in the poems of Malakal-Sharai Bahar. At the level of language, the frequent frequency of verbs of command and prohibition, types of repetitions, pseudo-imperatives, action verbs, calligraphy, types of treasures and palaces and exceptions, emphasizing the word, meaningful displacement of syntactic components of abyss, and the presentation and delay of vocabulary are the most used. On the image level Also, "allegorical and epic images" have been used to illustrate this role. The community studied in this research is the post-spring postwar period, the content of most of which is social content.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Poems after the condition of Malik al-Sha'ari Bahar
  • the contributing role of language
  • linguistic and visual signs