داوران سال 1400

نام نام خانوادگی رتبه علمی رشته تخصصی سمت / سازمان
نعمت الله ایرانزاده دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
داوود  اسپرهم استاد زبان و ادبیات فارسی استاد، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
منوچهر  اکبری استاد زبان و ادبیات فارسی استاد، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
حجت اله امیدعلی استادیار زبان و ادبیات فارسی استادیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه اراک، اراک، ایران
سمیه آقابابایی استادیار زبان و ادبیات فارسی استادیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
بهادر  باقری دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
فرزاد  بالو استادیار زبان و ادبیات فارسی استادیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران
غفار  برجساز استادیار زبان و ادبیات فارسی استادیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران
محمد  بهنام فر استاد زبان و ادبیات فارسی استاد، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
محمود بشیری دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
محمد  پارسانسب استاد زبان و ادبیات فارسی استاد، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
منصور  پیرانی استادیار زبان و ادبیات فارسی استادیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
اسماعیل  تاجبخش استاد زبان و ادبیات فارسی استاد، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
منصوره  تدینی استادیار زبان و ادبیات فارسی استادیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد رامهرمز، دانشگاه آزاد اسلامی، رامهرمز، ایران
احمد  تمیم داری استاد زبان و ادبیات فارسی استاد، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
منوچهر  جوکار دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
محمدامیر  جلالی استادیار زبان و ادبیات فارسی استادیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
مرتضی  چرمگی عمرانی دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام‌نور، گناباد، ایران
امیر  چناری استادیار زبان و ادبیات فارسی استادیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
احسان  چنگیزی استادیار زبانشناسی استادیار، گروه زبانشناسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
محمدرضا  حاجی آقا بابایی دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
علیرضا  حاجیان نژاد دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
الهام  حدادی مدرس مدعو زبان و ادبیات فارسی مدرس مدعو، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
حسن  حیدری استاد زبان و ادبیات فارسی استاد، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه اراک، اراک، ایرن
علی  حیدری استاد زبان و ادبیات فارسی استاد، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه لرستان، لرستان، ایران
عبدالله  حسن زاده میرعلی دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
محمدحسن  حسن زاده نیری دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
ابراهیم  خدایار دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
شهلا  خلیل اللهی دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شاهد، تهران ، ایران
احمد  خواجه‌ایم استادیار زبان و ادبیات فارسی استادیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه حکیم سبزواری، خراسان رضوی، ایران
عصمت  خوئینی استادیار زبان و ادبیات فارسی استادیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
یاسر  دالوند استادیار زبان و ادبیات فارسی استادیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران
فریده داودی مقدم دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شاهد، تهران ، ایران
نجمه  درّی دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
کاظم  دزفولیان استاد زبان و ادبیات فارسی استاد، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
مهدی  دشتی دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
محسن  ذوالفقاری استاد  زبان و ادبیات فارسی استاد، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه اراک، اراک، ایران
حسن  ذوالفقاری استاد زبان و ادبیات فارسی استاد، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
ساره  زیرک استادیار زبان و ادبیات فارسی استادیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
غلامرضا  سالمیان دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
علی اکبر  سامخانیانی دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
جلیل  شاکری استادیار زبان و ادبیات فارسی استادیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه ولی عصر رفسنجان، رفسنجان، ایران
سهیلا  صلاحی مقدم دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
یحیی  طالبیان استاد زبان و ادبیات فارسی استاد، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
سیّدمهدی  طباطبایی استادیار زبان و ادبیات فارسی استادیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
فرهاد  طهماسبی دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
حبیب الله  عباسی استاد زبان و ادبیات فارسی استاد، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
حمید  عبدالهیان دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه اراک، اراک، ایران
نوید  فیروزی استادیار زبان و ادبیات فارسی استادیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه صنعتی شاهرود، سمنان، ایران
نسرین  فقیه دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
محمد  فولادی دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه قم، قم، ایران
تیمور  مالمیر استاد زبان و ادبیات فارسی استاد، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
محمد ابراهیم  مالمیر دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
مهدی  محبّتی دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
مرتضی  محسنی دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران
فاطمه  محسنی گردکوهی استادیار زبان و ادبیات فارسی استادیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران
یوسف  محمدنژاد عالی زمینی دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران
فاطمه مدرسی استاد زبان و ادبیات فارسی استاد، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
غلامرضا  مستعلی پارسا دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علاّمه طباطبائی، تهران، ایران
علیرضا  منوچهریان دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
علیرضا  مظفری دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
فرشته میلادی دکتری زبان و ادبیات فارسی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
سهیلا  موسوی سیرجانی دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
علیرضا  نبی لو استاد زبان و ادبیات فارسی استاد، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه قم، قم، ایران
بهمن  نزهت استاد زبان و ادبیات فارسی استاد، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
عفّت  نقابی دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
علیرضا  نیکویی دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
ناصر  نیکوبخت استاد زبان و ادبیات فارسی استاد، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
بتول  واعظ استادیار زبان و ادبیات فارسی استادیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
محمد رضا  یوسفی دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه قم، قم، ایران
login