داوران سال 1398

نام نام خانوادگی رتبه علمی رشته تخصصی سمت / سازمان
ابراهیم محمدی دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
غفار برجساز استادیار زبان و ادبیات فارسی استادیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران
یحیی طالبیان استاد زبان و ادبیات فارسی استاد، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
محمد حسن حسن زاده نیری دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
کاظم دزفولیان استاد زبان و ادبیات فارسی استاد، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
رضا ستاری دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران
اسماعیل تاجبخش استاد زبان و ادبیات فارسی استاد، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
محمد ابراهیم مالمیر دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
تیمور مالمیر استاد زبان و ادبیات فارسی استاد، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
غلامرضا مستعلی پارسا دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علاّمه طباطبائی، تهران، ایران
قدسیه رضوانیان دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی،  دانشگاه مازندران، مازندران، ایران
حجت اله امیدعلی استادیار زبان و ادبیات فارسی استادیار، گروه زبان و ادبیات فارسی،  دانشگاه اراک، اراک، ایران
نسرین فقیه دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
بتول واعظ استادیار زبان و ادبیات فارسی استادیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
فاطمه مدرسی استاد زبان و ادبیات فارسی استاد، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
پارسا یعقوبی جنبه‌سرایی دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
محمد رضا نجاریان استاد زبان و ادبیات فارسی استاد، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه یزد، یزد، ایران
منوچهر اکبری استاد زبان و ادبیات فارسی استاد، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
حسینعلی قبادی استاد زبان و ادبیات فارسی استاد، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
میر جلال الدین کزازی استاد زبان و ادبیات فارسی استاد، گروه زبان وادبیات فارسی، واحد اراک،  دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران
خلیل بیگ‌زاده دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
شهلا خلیل اللهی دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی،  دانشگاه شاهد، تهران ،  ایران
سیّدمهدی طباطبایی استادیار زبان و ادبیات فارسی استادیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
یوسف محمدنژاد عالی زمینی دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران
محمد فولادی دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه قم، قم، ایران
ابوالقاسم اسماعیل پور استاد زبان های باستانی استاد، گروه زبانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
ابراهیم خدایار دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
داوود اسپرهم استاد زبان و ادبیات فارسی استاد، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علاّمه طباطبائی، تهران، ایران
ناصرقلی سارلی دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
فرشته میلادی دکتری زبان و ادبیات فارسی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
طاهره ایشانی استادیار زبان و ادبیات فارسی استادیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی، تهران، ایران
نجمه درّی دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
علیرضا مظفری دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
سهیلا موسوی سیرجانی دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
محمد آهی استادیار زبان و ادبیات فارسی استادیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
محمدرضا حاجی آقا بابایی دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
علیرضا نبی لو استاد زبان و ادبیات فارسی استاد، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه قم، قم، ایران
نوید فیروزی استادیار زبان و ادبیات فارسی استادیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه صنعتی شاهرود، سمنان، ایران
بهمن نزهت دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
محبوبه مباشری دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
سمیه آقابابایی استادیار زبان و ادبیات فارسی استادیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
محمود بشیری دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
فرهاد طهماسبی دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
مصطفی دشتی آهنگر   زبان و ادبیات فارسی عضو هیئت علمی/ دانشگاه ولایت
سپیده عبدالکریمی استادیار زبانشناسی استادیار، گروه زبانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
کورش صفوی استاد زبانشناسی استاد، گروه زبان شناسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
حمیدرضا شعیری دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تربیت‌مدرس، تهران، ایران
عبدالله حسن زاده میرعلی دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
علی تسلیمی دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
مهدی دشتی دانشیار   دانشیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
زهرا عباسی استادیار زبان و ادبیات فارسی استادیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
علی اکبر عطرفی استادیار زبان و ادبیات فارسی استادیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
مرتضی میر هاشمی استاد زبان و ادبیات فارسی استاد، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
عصمت خوئینی استادیار زبان و ادبیات فارسی استادیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
احسان چنگیزی استادیار زبان و ادبیات فارسی استادیار، گروه زبانشناسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
سهیلا صلاحی مقدم دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
حسن ذوالفقاری استاد زبان و ادبیات فارسی استاد، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
منظر سلطانی دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
محمد حسین بیات استاد علوم قرآن و حدیث استاد، گروه علوم  قرآن و حدیث، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
مریم حسینی استاد زبان و ادبیات فارسی استاد، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
حبیب الله عباسی استاد زبان و ادبیات فارسی استاد، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
منصور پیرانی استادیار زبان و ادبیات فارسی استادیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
احمد تمیم داری استاد زبان و ادبیات فارسی استاد، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
ساره زیرک استادیار زبان و ادبیات فارسی استادیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
احمد خواجه‌ایم استادیار زبان و ادبیات فارسی استادیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه حکیم سبزواری، خراسان رضوی، ایران
محمد رضا یوسفی دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه قم، قم، ایران
غلامرضا سالمیان دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
امید مجد دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشیار، گروه زبان و  ادبیات فارسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
ایوب مرادی استادیار زبان و ادبیات فارسی استادیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه پیام نور، تهران، تهران
امیر چناری استادیار زبان و ادبیات فارسی استادیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
حسین علیقلی زاده استادیار زبان و ادبیات فارسی استادیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران
حسن بساک دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه پیام نور، مشهد، ایران
محمد امیر جلالی استادیار زبان و ادبیات فارسی استادیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
رضا مراد صحرایی دانشیار زبانشناسی دانشیار، گروه زبان شناسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
امیر مومنی هزاوه استادیار زبان و ادبیات فارسی استادیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
زهرا حیاتی استادیار زبان و ادبیات فارسی استادیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران
عبدالحسین فرزاد دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران
علی اصغر باباسالار استادیار زبان و ادبیات فارسی استادیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
بهمن نزهت دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
ذوالفقار علامی استاد زبان و ادبیات فارسی استاد، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
علیرضا حاجیان نژاد دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
محمد علی خزانه دارلو دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشیار، گروه  زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
بهادر باقری دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی،  دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
پدرام میرزایی دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه پیام نور
فرشته میلادی دکتری زبان و ادبیات فارسی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
اسحاق طغیانی استاد زبان و ادبیات فارسی استاد، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
حسین بیات استادیار زبان و ادبیات فارسی استادیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
سید محمد دشتی استادیار زبان و ادبیات فارسی استادیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه سلمان فارسی کازرون، کازرون، ایران
مهدی دادخواه تهرانی دکتری زبان و ادبیات فارسی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
زهره الله دادی دستجردی استادیار زبان و ادبیات فارسی استادیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
مهدی نیک منش دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
احمد رضایی جمکرانی دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه قم، قم، ایران
معصومه موسایی باغستانی دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
مرتضی محسنی دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران
تیمور مالمیر استاد زبان و ادبیات فارسی استاد، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
مهدی محبّتی دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
عبدالله آلبوغبـیش استادیار زبان و ادبیات فارسی استادیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
یاسر دالوند دکتری زبان و ادبیات فارسی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
login