هزینه بررسی مقالات

مبلغ 2000000 ریال (معادل 200 هزار تومان) برای داوری و مبلغ 4000000 ریال (معادل 400 هزار تومان) از نویسندگان داخلی برای چاپ مقالات هزینه دریافت می شود.
پرداخت هزینه در سایت نشریه و به صورت خودکار از طریق اتصال به درگاه واریز (بعد از تأیید اولیه مقاله (قبل ارسال داوری) یا بعد ازتأیید نهایی (قبل از صدور پذیرش)) انجام خواهد شد. مبلغ داوری در صورت عدم پذیرش مقاله، استرداد داده نخواهد شد.

login