اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

عباسعلی وفایی

زبان وادبیات فارسی استاد، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

a_a_vafaieyahoo.com
داخلی 568

سردبیر

عباسعلی وفایی

زبان وادبیات فارسی استاد، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

a_a_vafaieyahoo.com
داخلی 568

اعضای هیات تحریریه

داوود اسپرهم

زبان و ادبیات فارسی استاد، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

d_sparhamyahoo.com

وانگ ای دان

استاد، دانشگاه پکن، چین

yidanpku.edu.cn

محمود بشیری

زبان و ادبیات فارسی دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

zrpbashiri2001yahoo.com

زهرا پارساپور

زبان و ادبیات فارسی دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران

parsapoorihcs.ac.ir

اسماعیل تاجبخش

زبان و ادبیات فارسی استاد، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

e.taj37yahoo.com

محمدحسن حسن زاده نیری

زبان و ادبیات فارسی دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

mhhniriyahoo.com

کاظم دزفولیان

زبان وادبیات فارسی استاد، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

k_dezfulianyahoo.com

سهیلا صلاحی مقدم

زبان و ادبیات فارسی دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

ssmoghaddamyahoo.com

یحیی طالبیان

زبان و ادبیات فارسی استاد، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

ytalebiangmail.com

حبیب الله عباسی

زبان وادبیات فارسی استاد، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

abbasiborganyahoo.com

سیده فلیحه زهرا کاظمی

زبان و ادبیات فارسی استاد، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه ال سی بانوان-لاهور، پاکستان

dr.faleeha.kazmigmail.com
0000-0001-9643-912X

غلامرضا مستعلی پارسا

زبان و ادبیات فارسی دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

mastali.parsagmail.com

علی محمدموذنی

زبان و ادبیات فارسی استاد، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

moazzeniut.ac.ir

بهمن نزهت

زبان و ادبیات فارسی استاد، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

b.nozhaturmia.ac.ir

مدیر داخلی

پریسا ابراهیمی

زبان و ادبیات عربی کارشناس مجلات دانشکده ادبیات

parisaebrahimi69yahoo.com

ویراستار انگلیسی

ارغوان عمرانی پور

کارشناسی ارشد مطالعات ترجمه، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

arghavanomranigmail.com