اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

عباسعلی وفایی

زبان وادبیات فارسی استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبائی

a_a_vafaieyahoo.com

سردبیر

عباسعلی وفایی

زبان وادبیات فارسی استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبائی

a_a_vafaieyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

داوود اسپرهم

زبان و ادبیات فارسی استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبائی

d_sparhamyahoo.com

محمود بشیری

زبان و ادبیات فارسی دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبائی

zrpbashiri2001yahoo.com

زهرا پارساپور

زبان و ادبیات فارسی دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

parsapoorihcs.ac.ir

اسماعیل تاجبخش

زبان و ادبیات فارسی استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبائی

e.taj37yahoo.com

محمدحسن حسن زاده نیری

زبان و ادبیات فارسی دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبائی

mhhniriyahoo.com

کاظم دزفولیان

زبان وادبیات فارسی استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی

k_dezfulianyahoo.com

سهیلا صلاحی مقدم

زبان و ادبیات فارسی دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه الزهرا

ssmoghaddamyahoo.com

یحیی طالبیان

زبان و ادبیات فارسی استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبائی

ytalebiangmail.com

حبیب الله عباسی

زبان وادبیات فارسی استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی

abbasiborganyahoo.com

حسینعلی قبادی

زبان وادبیات فارسی استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس

ghobadi.hoseinyahoo.com

غلامرضا مستعلی پارسا

زبان و ادبیات فارسی دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبائی

mastali.parsagmail.com

علی محمدموذنی

زبان و ادبیات فارسی استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران

moazzeniut.ac.ir

بهمن نزهت

زبان و ادبیات فارسی استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ارومیه

b.nozhaturmia.ac.ir

مدیر داخلی

پریسا ابراهیمی

زبان و ادبیات عربی کارشناس مجلات دانشکده ادبیات

parisaebrahimi69yahoo.com

ویراستار انگلیسی

عادله میرزایی

کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

adelemirzaee93gmail.com