آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2699
تعداد پذیرش 394
تعداد پذیرش بدون داوری 16
تعداد عدم پذیرش 2099
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 1239

مقالات منتشر شده (از سال 1375)
تعداد دوره‌ها 26
تعداد شماره‌ها 95
تعداد مقالات 935
تعداد مشاهده مقاله 1565285
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 663935
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 37 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 87 روز
متوسط زمان داوری 24 روز
متوسط زمان پذیرش 360 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 266 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 112 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 49 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 566 روز
درصد پذیرش 15 %