آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2545
تعداد پذیرش 371
تعداد پذیرش بدون داوری 16
تعداد عدم پذیرش 1969
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 1144

مقالات منتشر شده (از سال 1375)
تعداد دوره‌ها 25
تعداد شماره‌ها 90
تعداد مقالات 908
تعداد مشاهده مقاله 1253369
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 609406
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 38 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 96 روز
متوسط زمان داوری 25 روز
متوسط زمان پذیرش 369 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 266 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 115 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 49 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 382 روز
درصد پذیرش 15 %