داوران سال 1401

نام نام خانوادگی رتبه علمی رشته تخصصی سمت / سازمان
داوود  اسپرهم استاد زبان و ادبیات فارسی استاد، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
سمیه  آقابابایی استادیار زبان و ادبیات فارسی استادیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
فرزاد  بالو استادیار زبان و ادبیات فارسی استادیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران
غفار  برجساز استادیار زبان و ادبیات فارسی استادیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران
محمود بشیری دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
منصور  پیرانی استادیار زبان و ادبیات فارسی استادیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
علی تسلیمی دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
احمد  تمیم داری استاد زبان و ادبیات فارسی استاد، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
محمد امیر  جلالی استادیار زبان و ادبیات فارسی استادیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
مریم  جلالی استادیار زبان و ادبیات فارسی استادیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
الهام  حدادی مدرس مدعو زبان و ادبیات فارسی مدرس مدعو، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
احمد علی  حیدری دانشیار فلسفه دانشیار، گروه فلسفه، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
حسن  حیدری استاد زبان و ادبیات فارسی استاد، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه اراک، اراک، ایرن
علی  حیدری استاد زبان و ادبیات فارسی استاد، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه لرستان، لرستان، ایران
عبدالله  حسن زاده میرعلی دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
محمدحسن  حسن زاده نیری دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
شهلا  خلیل اللهی دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شاهد، تهران ، ایران
یاسر  دالوند دکتری زبان و ادبیات فارسی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
نجمه  درّی دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
کاظم  دزفولیان استاد زبان و ادبیات فارسی استاد، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
مهدی  دشتی دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
محسن  ذوالفقاری استاد  زبان و ادبیات فارسی استاد، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه اراک، اراک، ایران
ساره  زیرک استادیار زبان و ادبیات فارسی استادیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
علیرضا شعبانلو استادیار زبان و ادبیات فارسی استادیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران
سهیلا  صلاحی مقدم دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
یحیی  طالبیان استاد زبان و ادبیات فارسی استاد، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
سیّدمهدی  طباطبایی استادیار زبان و ادبیات فارسی استادیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
فرهاد  طهماسبی دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
حبیب الله  عباسی استاد زبان و ادبیات فارسی استاد، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
زهرا  عباسی استادیار زبان و ادبیات فارسی استادیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
نوید  فیروزی استادیار زبان و ادبیات فارسی استادیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه صنعتی شاهرود، سمنان، ایران
محمد  فولادی دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه قم، قم، ایران
تیمور  مالمیر استاد زبان و ادبیات فارسی استاد، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
محمد ابراهیم  مالمیر دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
یوسف  محمدنژاد عالی زمینی دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران
غلامرضا  مستعلی پارسا دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علاّمه طباطبائی، تهران، ایران
علیرضا  مظفری دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
فرشته میلادی دکتری زبان و ادبیات فارسی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
علیرضا  نبی لو استاد زبان و ادبیات فارسی استاد، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه قم، قم، ایران
اسماعیل  نرماشیری دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه ولایت ایرانشهر، زاهدان، ایران
بهمن  نزهت دنشیار زبان و ادبیات فارسی دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
مهدی  نیک منش دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
علیرضا  نیکویی دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
ناصر  نیکوبخت استاد زبان و ادبیات فارسی استاد، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
بتول  واعظ استادیار زبان و ادبیات فارسی استادیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
محمد رضا  یوسفی دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه قم، قم، ایران
login