داوران سال 1399

نام

نام خانوادگی

رتبه علمی

رشته تخصصی

سمت/ سازمان

 

سیده مریم

ابوالقاسمی

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

 

ابوالقاسم

اسماعیل­ پور­مطلق

استاد

زبان و ادبیات فارسی

استاد، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

 

منوچهر

اکبری

استاد

زبان و ادبیات فارسی

استاد، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

 

مهرداد

اکبری

استادیار

زبان و ادبیات فارسی

استادیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه اراک، اراک، ایران

 

حسن

اکبری­ بیرق

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

 

حجت­الله

امیدعلی

استادیار

زبان و ادبیات فارسی

استادیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه اراک، اراک، ایران

 

داوود

اسپرهم

استاد

زبان و ادبیات فارسی

استاد، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

 

سمیه

آقابابایی

استادیار

زبان و ادبیات فارسی

استادیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

 

زهره

الله ­دادی دستجردی

استادیار

زبان و ادبیات فارسی

استادیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

 

علی اصغر

بابا سالار

استادیار

زبان و ادبیات فارسی

استادیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

 

بهادر

باقری

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

 

فرزاد

بالو

استادیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران

 

غفار

برجساز

استادیار

زبان و ادبیات فارسی

استادیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

 

حسن

بساک

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه پیام نور

 

محمود

بشیری

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

 

خلیل

بیگ زاده

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

 

محمد

بهنام ­فر

استاد

زبان و ادبیات فارسی

استاد، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

 

منصور

پیرانی

استادیار

زبان و ادبیات فارسی

استاد، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهیدبهشتی، تهران، ایران

 

منصوره

تدینی

استادیار

زبان و ادبیات فارسی

استادیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد رامهرمز، دانشگاه آزاد اسلامی، رامهرمز، ایران

 

علی

تسلیمی

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران

 

احمد

تمیم­ داری

استاد

زبان و ادبیات فارسی

استاد، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

 

منوچهر

جوکار

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

 

محمدامیر

جلالی

استادیار

زبان و ادبیات فارسی

استادیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

 

مرتضی

چرمگی­ عمرانی

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه پیام نور

 

احسان

چنگیزی

استادیار

زبانشاسی

استادیار، گروه زبانشناسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

 

عبدالامیر

چناری

استادیار

زبان و ادبیات فارسی

استادیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

 

محمدرضا

حاج ­آقابابایی

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشیار، گروه زبانشناسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

 

علیرضا

حاجیان ­نژاد

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

 

الهام

حدادی

دکتری

زبان و ادبیات فارسی

مدرس مدعو، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

 

علی

حیدری

استاد

زبان و ادبیات فارسی

استاد، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه لرستان، لرستان، ایران

 

عبدالله

حسن ­زاده میرعلی

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

 

محمدحسن

حسن­ زاده نیری

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

 

محمد

خاکپور

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

 

ابراهیم

خدایار

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

 

محمدعلی

خزانه ­دارلو

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران

 

     شهلا

خلیل­ اللهی

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

 

مهدی

دادخواه ­تهرانی

دکتری

زبان و ادبیات فارسی

دکتری، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

 

سیدمهدی

دادرس

استادیار

زبان و ادبیات فارسی

استادیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

 

یاسر

دالوند

استادیار

زبان و ادبیات فارسی

استادیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه بین­المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

 

نجمه

درّی

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

 

مهدی

دشتی

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

 

کاظم

دزفولیان­ راد

استاد

زبان و ادبیات فارسی

استاد، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهیدبهشتی، تهران، ایران

 

فرهاد

دیوسالار

استادیار

زبان و ادبیات فارسی

استادیار، گروه زبان و ادبیات عربی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، البرز، ایران

 

محسن

ذوالفقاری

استاد

زبان و ادبیات فارسی

استاد، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه اراک، اراک، ایران

 

حسن

ذوالفقاری

استاد

زبان و ادبیات فارسی

استاد، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

 

سیدمهدی

رحیمی

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

 

مسعود

روحانی

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشیا، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران

 

ساره

زیرک

استادیار

زبان و ادبیات فارسی

استادیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

 

غلامرضا

سالمیان

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

 

منظر

سلطانی

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

 

محمد

شادروی­ منش

استادیار

زبان و ادبیات فارسی

استادیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

 

یدالله

شکری

استادیار

زبان و ادبیات فارسی

استادیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

 

سهیلا

صلاحی­ مقدم

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

 

قدرت ­الله

طاهری

استاد

زبان و ادبیات فارسی

استاد، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهیدبهشتی، تهران، ایران

 

یحیی

طالبیان

استاد

زبان و ادبیات فارسی

استاد، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

 

سیدمهدی

طباطبائی

استادیار

زبان و ادبیات فارسی

استادیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهیدبهشتی، تهران، ایران

 

فرهاد

طهماسبی

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

 

حبیب ­الله

عباسی

استاد

زبان و ادبیات فارسی

استاد، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

 

محمدامیر

عبیدی­ نیا

استادیار

زبان و ادبیات فارسی

استاد، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

 

پارسا

یعقوبی­ جنبه­ سرایی

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

 

ذوالفقار

علامی­ مهماندوستی

استاد

زبان و ادبیات فارسی

استاد، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

 

حسین

علیقلی­ زاده

استادیار

زبان و ادبیات فارسی

استادیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

 

نوید

فیروزی

استادیار

زبان و ادبیات فارسی

استادیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه صنعتی شاهرود، سمنان، ایران

 

احمد

فروزانفر

استادیار

زبان و ادبیات فارسی

استادیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

 

نسرین

فقیه

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

 

محمد

فولادی

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه قم، قم، ایران

 

غلامرضا

کافی

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شیراز، فارس، ایران

 

محمدکاظم

کهدویی

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

 

عطاء­الله

کوپال

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد کرج، دانشگاه آژاد اسلامی، البرز، ایران

 

ارسلان

گلفام

دانشیار

زبانشناسی

دانشیار، گروه زبانشناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

 

راحله

گندمکار

استادیار

زبانشناسی

استادیار، گروه زبانشناسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

 

احمدرضا

یلمه ­ها

استاد

زبان و ادبیات فارسی

استاد، گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران

 

تیمور

مالمیر

استاد

زبان و ادبیات فارسی

استاد، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

 

محمدابراهیم

مالمیر

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

 

محبوبه

مباشری

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

 

امید

مجد

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

 

مهدی

محبّتی

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

 

فاطمه

محسنی ­گردکوهی

استادیار

زبان و ادبیات فارسی

استادیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

 

ابراهیم

محمدی

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

 

عباس

محمدیان

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه حکیم سبزواری، مشهد، ایران

 

یوسف

محمدنژاد عالی­ زمینی

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران

 

فاطمه

مدرسی

استاد

زبان و ادبیات فارسی

استاد، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

 

ایوب

مرادی

استادیار

زبان و ادبیات فارسی

استادیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه پیام نور

 

غلامرضا

مستعلی­ پارسا

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

 

رحمان

مشتاق ­مهر

استاد

زبان و ادبیات فارسی

استاد، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان، تبریز، ایران

 

حسین

ملانظر

دانشیار

مترجمی زبان انگلیسی

دانشیار، گروه مترجمی زبان انگلیسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

 

علیرضا

مظفری

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

 

شهرت

معرفت

استادیار

زبان و ادبیات فارسی

استادیار، فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی، تهران، ایران

 

فرشته

میلادی

دکتری

زبان و ادبیات فارسی

دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

 

رضا

ناظمیان

استاد

زبان و ادبیات عربی

استاد، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

 

علیرضا

نبی­ لو

استاد

زبان و ادبیات فارسی

استاد، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه قم، قم، ایران

 

اسماعیل

نرماشیری

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه ولایت ایرانشهر، زاهدان، ایران

 

بهمن

نزهت

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

 

عفت

نقابی

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

 

مهدی

نیک­ منش

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

 

علیرضا

نیکویی

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران

 

ناصر

نیکوبخت

استاد

زبان و ادبیات فارسی

استاد، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

 

بتول

واعظ

استادیار

زبان و ادبیات فارسی

استادیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علامه طباطبائیف تهران، ایران

 

محمدرضا

یوسفی

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه قم، قم، ایران

 

 

login