اسطورۀ آب در داستان‌های عامیانه با تکیه بر ابومسلم‌نامه و قران حبشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تبریز.

2 دانشیار دانشگاه تبریز

چکیده

ادبیات عامیانه، بهترین تجلی‌گاه کهن‌الگوها است. داستان‌ها و افسانه‌های عامیانه طی قرون و اعصار در قالب کهن‌الگوها بیان شده‌اند. پیوند اساطیر با ادبیات سبب نمود بخشی از کهن‌الگوها در ادبیات شده است. یکی از این کهن‌الگوها اسطورۀ آب است که در متون مقدس و روایات اسطوره‌ای دارای تقدس و در همۀ تمدن‌ها جوهر هستی انگاشته شده است. مقالۀ حاضر به تحلیل نمودهای مثبت اسطورۀ آب در آثار طرسوسی (ابومسلم‌نامه و قِران حبشی) می‌پردازد. آب در وجه مثبت تداعی‌گر زایش و باروری و در وجه منفی بیانگر مرگ و نیستی است. تفسیرهای مادرانه از نمادهای آب با نام‌های زنانه، با تأثیر آب در داستان‌های اسطوره‌ای با قهرمانان مقدس و خدایگون چون ابومسلم و قران حبشی بی‌ارتباط نیست. قدرت پاک‌سازی افسانه‌ای آب، قهرمان را برای رسیدن به بهشت نمادین تطهیر می‌کند که در آغاز هفت طلسم قران حبشی و با ورود قران به آب و خروج او از باغ سلیمان نبی که نماد بهشت است قابل بیان است. اگرچه ابومسلم‌نامه دارای وجهۀ تاریخی و بر مبنای واقعیات است و غلبۀ سحر و جادو در آن در مقایسه با قران حبشی بسیار کم-رنگ است اما نویسنده معدود جای‌هایی از داستان را به جادوگری و ذکر اسحار و اوراد عجین ساخته است که با دمیدن در آب یا ذکر اوراد جادوگران پیرامون چشمۀ آب نمود یافته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The myth of water in folktales based on the Abu Moslem Name and the Geran e Habashi

نویسندگان [English]

  • Leila Shahriari 1
  • sakineh Rasmi 2
1 Student of Persian Literuture and Languages. Tabriz university.
2 associate professor of tabriz university
چکیده [English]

Folk literature is the best manifestation of archetypes. Folk tales and legends have been told over the centuries in the form of archetypes. The connection of mythology with literature has made it one of the archetypes in literature, one of these archetypes is the myth of water which is considered to be the essence of existence in sacred texts mythical narrations, and all civilizations. The present article analyzes the positive manifestations of Tarsusi (Abu Moslem Name and Geran e Habashi.) Water myth positively indicates fertility and negatively indicates death and nothingness. Maternal interpretations of water symbols with feminine letters are associated with the influence of water in mythological stories with sacred and godly heroes like Abu Moslem and Geran e Habashi. The legendary power of water purification purifies the hero to reach the symbolic paradise which is the beginning of the seven spells of the Geran e Habashi and with the entry of the Geran into the water and her departure from the Solomon garden which is a symbol of paradise can be expressed. However, Abu Moslem Name has a historical aspect and is based on facts and dominance of magic in it is very low compared to Joneyd Name and Geran e Habash, but the author has incorporated a few parts of the story into with craft and the mention of spells which is manifested af spells which are manifested by blowing in the spells of witches around the spring.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Archetype
  • Myth
  • Water
  • Abumoslemname
  • Geranehabashi