پیوند پادشاهی زاب طهماسب و اسطورۀ آرش کمانگیر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور

چکیده

در شماری از متون ایرانی میانه می‌خوانیم که زاب، افرسیاب را «سپوخت» و آب و مرز را بازآورد و همین تیر انداختن به افراسیاب و سپوختن او (نه تیر انداختن به سمتی از زمین) در برخی متون ایرانی نو به آرش منسوب می‌شود. آیا این احتمال وجود دارد که داستان آرش و داستان پادشاهی زاب، دو اجرا از یک اسطوره باشند که با انتقال انتساب در سلسلۀ طولی علل و اسباب، گاه به آرش و گاه به زاب منسوب شده‌باشد؟ شاهنامه‌پژوهان دلایلی چند برای توجیه غیاب داستان آرش در شاهنامۀ فردوسی اندیشیده‌اند. آنچه در این مقاله بحث می‌شود این پرسش و پیشنهاد است که آیا ممکن است داستان آرش کمانگیر با چهره گرداندن و مطابق فرایند «گشت اسطوره»، در لایۀ زیرین و در قالب روایتی دیگر در شاهنامه حضور یافته و نقل شده‌باشد؟ به تعبیر دیگر به جای جست‌وجوی نام آرش، پی‌رنگ اسطورۀ وی در بخشی از شاهنامه که می‌باید جایگاه زمانی حضورش باشد، کاویده شود. با این تغییر نگاه می‌توان این نظریه را مطرح ساخت که با تغییر انتساب خویش‌کاری از قهرمان به پادشاه در سلسلۀ طولی علل و اسباب، پی‌رنگِ اسطورۀ آرش کمانگیر که تلفیقی از سه خویش‌کاری آب‌فزایی، مرزنمایی و روشنایی است، از آرش به زاب منتقل شده‌است. این انتقال و «گشتِ اسطوره» میان آرش و زاب، به صورت‌ آشکار‌ در شماری از منابع فارسی میانه و فارسی نو رخ داده‌است و دارای پیشینه و مشابه است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The connection between the kingdom of Zab e Tahmaseb and the myth of Arash the archer

نویسنده [English]

  • Ebrahim Vasheghani Farahani
Department of Persian Language and Literature, Payame Noor University
چکیده [English]

In several Middle Iranian texts, we read that Zab pierced Afrasiab and restored water and borders. that the same shooting of Afrasiab and his burning (not shooting to one side of the ground) in some new Persian texts to Arash Attributed. Is it possible that the story of Arash and the story of the kingdom of Zab are two expressions of one myth that is sometimes attributed to Arash and sometimes to Zab by transferring the attribution in the longitudinal series of causes and effects? Shahnameh Researchers have thought of several reasons to justify the absence of Arash's story in Ferdowsi Shahnameh.What it has discussed in this article is the question and suggestion of whether it is possible that the story of Arash The archer with the face turned, in the lower layer and the form of another narration in the Shahnameh and quoted? ?In other words, in studying a myth, instead of searching for the name of the hero, one should follow his works, and as is common in mythological critique and narrative,. In other words, the reign of Zab Tahmaseb and the story of Arash are both narrations of an older Indo-European myth according to which the god of light, rains, and crosses borders. This longitudinal transfer of attribution and "patrol of myth" between Arash and Zab has occurred more clearly in several Middle Persian and New Persian sources and has a similar background.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arash the archer
  • Zab (Zaw)
  • Shahnameh
  • lighting
  • hydrothermal