نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران.

2 گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران.(نویسندۀ مسئول)

چکیده

جامعۀ آرمانی(آرمانشهر) آرزویی تاریخی و بسیار دیرین از بدو شهرنشینی بشر تا به امروز بوده و در تحقق این آرزو هر یک از طبقات و اقشار مختلف جامعه که دغدغۀ خوشبختی و سعادت مادی و معنوی آدمی – فارغ از زبان، رنگ، نژاد و ... – را در سر می‌پرورانده، قلم یا قدمی فراخور استعداد و توان خویش برداشته و به این طریق کوشیده، سدی محکم در برابر کج‌اندیشی و کج‌رفتاری جریان‌های باطلی باشند که همواره منفعت خود را در بی‌نظمی و آشفتگی اجتماع جستجو کرده‌اند. در این میان، نویسندگان و سخنوران متعهد و آرمانگرا نیز خاموش ننشسته و با ذوق و قریحۀ خویش، ضمن تقبیح پلیدی و پلشتی‌ها، جامعه را در مسیر چشم‌اندازهای مطلوب و مثبتی چون: عدالت و برابری طبقاتی، نظم و قانون‌مندی، آزادی اظهار عقیده و مواردی از این دست، رهنمون آمده‌اند. بر همین پایه، جستار حاضر در پی آن برآمد تا، به شیوۀ تحلیل محتوا و (فن کتابخانه‌ای)، سروده‌های دو تن از سخنوران نام‌آشنای سنّتی و نوگرای معاصر ایران: ملک الشعرای بهار و احمد شاملو را از نظر گذرانده و شاخصه‌های انسانی و آرمانی مورد توجه و تأکید آنان را به خواننده بنمایاند. در این مقایسه، آنچه به دست آمد به طور خلاصه عبارت از آن است که: بهار به عنوان ادیبی سیاستمدار و فرزانه، در پی ساختن ایرانی مستقل، آزاد و مدرن – بر پایۀ شعائر و نمادهای ملی و معنوی – است. شاملو نیز ادامه دهندۀ راه بهار در مسیر اهداف آرمانی و تجدّد‌طلبانه است .

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Components of an ideal society in contemporary Iranian poetry (with a case study of selected poems of Malek Alshoara Bahar and Ahmad Shamloo)

نویسندگان [English]

  • Moradi Leila 1
  • Mohammad Sadeqh Tafazoli 2
  • Hojatolah Gh Moniri 1
  • Nahid Azizi 1

1 Department of Persian Language and Literature. Borujerd Branch, Islamic Azad University, Borujerd, Iran.

2 , Department of Persian Language and Literature. Borujerd Branch, Islamic Azad University, Borujerd, Iran.(Corresponding Author)

چکیده [English]

The ideal society (utopia) has been a historical and very long-standing dream of mankind, since the beginning of human urbanization until today, and in the realization of this dream, each of different classes of society - regardless of language, color, race, etc.- is concerned about human happiness and material and spiritual well-being, takes a pen or a step, in their power, so as to be a strong barrier against the deviance and the false currents that have always sought their own benefit in disorder and chaos. In the meantime, committed and idealistic writers and speakers have not remained silent and with their taste and ingenuity, while denouncing filth and vulgarity, lead society towards desirable and positive perspectives such as: justice and equality, law and order, freedom of thought, freedom of speech, and things like that have come as a guide. On this basis, the present paper through content analysis studies the poems of two of the well-known traditional and modern Iranian poets called: Malek Alshoara Bahar and Ahmad Shamloo, and Shows the reader the ideal characteristics of the human they are interested in and emphasize in their works. In this comparison, what has been achieved in a nutshell is that: Bahar, as a politician and a wise writer, seeks to build an independent, free and modern Iran - based on national and spiritual rites and symbols. Shamloo also continues the path of Bahar towards idealistic and modernist goals,

کلیدواژه‌ها [English]

  • Contemporary Poetry
  • Ideal Society
  • Malek Alshoara Bahar
  • Ahmad Shamloo