ضرورت تصحیح مجدد رسالة «لطیفة غیبی» نوشتة ملامحمد دارابی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشتة زبان و ادبیات فارسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

2 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، تبریز، ایران.

3 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، تبریز، ایران.

چکیده

اصالت متن مبنای هر نوع نقد و ارزش‌یابی است و دست‌یابی یه یک تصحیح معتبر و انتقادی نیازمند جستجو در نسخ خطی و مقابلة آن‌ها به یکی از روش‌های علمی در تصحیح متون است. در پژوهش حاضر با معرفی دو نسخة کهن و معتبر کتاب لطیفة غیبی نوشتة ملامحمد دارابی، بسیاری از عبارات و کلمات غلط و یا مبهم به شیوة انتقادی بررسی شده‌است. این کتاب هرچند در سال 1385 تصحیح شده است لیکن مبنای کار بر همان چاپ افست سال 1319 شمسی، که در سال 1357 (با خوشنویسی) تجدید چاپ شده است، قرار گرفته است. با توجه به اشکالات عدیدة متن در سطوح مختلف (عبارات و کلمات و ... )، در پژوهش حاضر با توجه به دو نسخه‌ای که در سال 1234 ق. و 1244 ق. کتابت شده است، بیش از 50 مورد از اغلاط کتاب مورد ارزیابی قرار گرفته است و صورت صحیح آن پیشنهاد داده شده‌است. نتایج نشان می‌دهد که بسیاری از لغات و عبارات که مربوط به استدلالات نویسنده است، به دلیل کتابت نادرست آن و یا غلط‌خوانی کاتب مغشوش و مبهم است. از میان نسخ، نسخ مقدم که در تاریخ 1234 قمری نگاشته شده است، صحیح‌تر از دیگر نسخ است. این نسخه بویژه در عبارات عربی و اعراب‌گذاری کلمات (فارسی و عربی)، دقت کافی به عمل آورده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The importance of re-correcting the treatise "Latifeye geybi" written by Mullah Mohammad Darabi

نویسندگان [English]

  • fariba kazemi saeed 1
  • ayyub kooshan 2
  • Ali Dehghan 3
1 Ph.D Student in Persian Language and Literature, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz,, Iran
2 Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran.
3 Associate Professor, Department of Persian Language and Literature, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

The originality of the text is the basis of any kind of critique and evaluation, and achieving a valid and critical correction requires searching the manuscripts and contrasting them with one of the scientific methods in correcting the texts. In the present study, by introducing two ancient and authentic versions of the book Latifeye Geybi written by Mullah Mohammad Darabi, we have examined many wrong or ambiguous words and phrases in a critical way. Although this book was corrected in 1385, but the basis of the work is based on the same offset printing of 1319 AD which was reprinted in 1357 (with calligraphy). Due to the many problems of the text at different levels of phrases and words, etc., in the present study, according to the two versions that were published in 1234 AH. And 1244 AH. It has been written, we have evaluated more than 50 mistakes of the book and we have shown its correct form. The results show that lexical errors are more common than other cases due to the scribe's inaccuracy in writing or misreading. In addition, many of the statements related to the author's arguments are confused and ambiguous due to their incorrect spelling or misreading of the scribe. Among the manuscripts, the first manuscript, which was written in 1234, is more correct than the other manuscripts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Latifeye Geybi
  • Mohammad Darabi
  • Mystical Explanation
  • Hafez poems
  • Manuscript