نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته زبان و ادبیات فارسی ذانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 استادیار رشته زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 استاد گروه زبان شناسی و زبانهای خارجی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

4 دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

نظریه شعرشناسی‌شناختی، نظریه‌ای مبتنی بر زبان آثار ادبی و نوع چیدمان واحدهای زبانی است که به کشف ارتباط بین ساختار و مفهوم اثر ادبی می‌انجامد. این نظریه با ابزاری که برای نقد ادبی در اختیار تحلیل‌گر قرار می‌دهد امکان خوانش نظام‌مند متون ادبی را فراهم می‌آورد. هدف پژوهش حاضر بررسی سطوح تفسیری دو شعر از شفیعی کدکنی از لحاظ ساختاری و محتوایی و تبیین چگونگی تأثیرگذاری جهان فکری مؤلف بر ساختار اشعار است. برای این منظور با انجام نگاشت‌های سه‌گانه‌ ویژگی، رابطه‌ای و نظام، در دو شعر «غزلی در مایه شور و شکفتن» و «جوانی» فرآیندهای استدلالی مولف مورد بررسی قرار گرفت. این بررسی نشان داد که سازمان‌بندی فضاهای مفهومی در این دو شعر براساس طرحواره حجم شکل گرفته و ساختار جهان فکری مؤلف بر ساختار اشعار تأثیرگذار بوده است. از نظر شناختی در اندیشه کمال‌گرای شاعر همیشه امکانی برای خروج از موقعیت ناخواسته وجود دارد و تغییر شرایط از خویشتن خویش آغاز می‌شود. نگاشت نظام شعرها نشان داد که اشعار در چارچوب یک ساختار منسجم زبانی قرار دارند. فرم ذهنی که پیوند محتوایی اثر است با فرم بیرونی شعرها در هماهنگی و تطابق قرار دارد و در قالب الگوی انتزاعی یکپارچه‌ای به مخاطب عرضه شده‌ است و این دلیلی بر انسجام و تاثیرگذاری شعرهاست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

reading two poems by Shsfiei Kadkani with cognitive poetic approach

نویسندگان [English]

  • soheila sadeghi 1
  • Behnaz alipur gaskari 2
  • Belgheis rovshan 3
  • behnaz payamani 4

1 Department of Persian language and literature, Ph.D. student of PNU, Tehran, Iran

2 Pnu assistant professor, department of Persian language and literature, Tehran, Iran

3 professor of Linguistics and foreign languages Departmen, PNU, Tehran, Iran

4 Department of Persian language and literature, associated professor of PNU, Tehran, Iran

چکیده [English]

The Cognitive poetic theory is a theory based on the language of literary works and the type of arrangement of linguistic units that leads to the discovery of the relationship between the structure and concept of a literary work. This theory enables the systematic reading of literary texts with the tools it provides to the analyst for literary criticism. The purpose of this study is to investigate the interpretive levels of the two poems in terms of structure and content with the above approach to explain how the structure of poems affects the construction of Shafiee intellectual coding world. For this purpose, by performing three mappings of the attribute, relational and system, in two poems: "lyric in passion and blossoming" and "youth" the author's reasoning processes were examined. It was concluded that the organization of conceptual spaces in these two poems is based on the Container scheme and the author's intellectual world has influenced the structure of the poems. Cognitively, in the poet's perfectionist thought, there is always the possibility of getting out of the unwanted space, and changing circumstances begins with oneself. The system mapping of poems showed that the poems are within the framework of a coherent linguistic structure. The mental form, which is the content link of the work, is in harmony with the external form of the poems and is presented to the audience in the form of an integrated abstract pattern. This is a reason for the coherence and effectiveness of the poems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive Poetic theory
  • Shafiei Kadkani
  • Conceptual Mappings
  • lyric in passion and blossoming"
  • "
  • youth"