مطالعه تطبیقی متن و تصویر در نسخه چاپ سنگی امیرارسلان نامدار از منظر هویت فرهنگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا ، تهران، ایران

2 استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه الزهرا(س)، تهران، ایران

چکیده

داستان امیرارسلان نامدار از داستانهای عامیانه ادبیات ایران در دوره قاجار است که این مقاله تلاش می‌کند با تطبیق متن و تصویر، ساختارهای پنهان و آشکار فرهنگی و هویتی آن را واکاوی و ضمن بازیابی ریشه های فرهنگی مستتر در این داستان، نمودهای آن را در تصاویر نسخه چاپ سنگی سال 1317 ه.ق معرفی و مطالعه نماید. داستان امیر ارسلان از مشهورترین قصه های بلند رمانس وار است که در دورۀ گذار از قصه به رمان جای می گیرد. امیر ارسلان در میانۀ دورۀ قاجار نوشته شده و برخی ویژگی های داستانهای سنتی و کهن ایران و برخی ویژگیهای رمان و داستان جدید در آن قابل مشاهده است. این ویژگی در تصویرهای چاپ سنگی کتاب نیز مشهود است. روش تحقیق در این مقاله، توصیفی-تحلیلی با رویکرد تاریخی است و روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای بوده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که به علت وجود هویت‌های چندگانه در فرهنگ و جامعۀ دورۀ قاجار، لایه های هویتی متعدد در ادبیات و هنر این دوره قابل بازیابی است. لذا در داستان امیرارسلان نامدار، سه لایه وجود دارد: لایه هویتی فرنگی مآبی در اولین سطح قرار دارد و پس از آن لایه هویتی سنتی ایرانی-اسلامی در دومین سطح و لایۀ هویتی باستانگرایی در سطح زیرین یا ضعیف تر هویت های ادبی و بصری قرار گرفته اند .

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparative study of text and image in the lithographed version of Amir Arsalan Namdar with Cultural Identity

نویسندگان [English]

  • Mahmonir Shirazi 1
  • Maryam Hoseini 2
1 Department of Arts, Faculty of Visual Arts, Alzahra University, Tehran, Iran
2 professor of Persian Literature, ,Faculty of Literature, Alzahra University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The story of Amir Arsalan is one of the popular stories of Iranian literature in the Qajar period. This article tries to analyze the hidden and obvious cultural and identity structures by comparing the text and image, recovering the cultural roots, introduces and studies its appearance in the lithographed manuscript of 1317 Hijri. The story of Amir Arsalan is one of the most famous romance long stories. Amir Arsalan was written in the middle of the Qajar period and some features of traditional and ancient Iranian stories and some features of novels and modern novels can be retrieved. This features is also evident in the lithographed images of the book. The research method in this article is descriptive-analytical with a historical approach and the method of collecting information is library method. The results show that due to the existence of multiple identities in the culture and society of the Qajar period, multiple layers of identity in the literature and art of this period can be retrieved. Therefore, in the story of the Amir Arsalan, there are three identity layers: the Western identity layer is on the first level, the traditional Iranian-Islamic identity layer is on the second level and the Archaism identity layer is on the lower or weaker level in the literary and visual identities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Text
  • Illustration
  • lithography
  • Amir Arsalan Namdar
  • cultural identity