بن‌مایه‌ها و تناظر‌های مشترک در منظومة «حُسینا و دلارام» و نمایش‌نامة «اُتِللو»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ولی عصر رفسنجان، رفسنجان، ایران

2 استادیار گروه ادبیات انگلیسی، دانشگاه ولی‌عصر رفسنجان، رفسنجان، ایران

3 دانش‌آموختة کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه ولی‌عصر رفسنجان

چکیده

واکاوی و کشف رابطة متون ادبی و هنری جهان، در آینة تطبیق، می‌تواند لذت حاصل از مطالعه و خوانش این آثار را دوچندان نماید. در این بین، منظومة غنایی_نمایشی حُسینا و دلارام، سرودة شاعری به نام حُسینا، و نمایش‌نامة غنایی_تراژیک اُتِللو، اثر ویلیام شکسپیر، با مضمون عاشقانة عشق دو دلداده، با وجود تفاوت‌ در ژانر ادبی و خاستگاه فرهنگی، شباهت‌های متعددی دارند. از این‌رو، هدف پژوهش حاضر، کشف وجوه شباهت و تطبیقِ دو اثر ادبی و هنری، از ادبیات فارسی و انگلیسی است. روش پژوهش، توصیفی_تحلیلی مبتنی بر رویکرد تطبیقی مکتب امریکایی است که به مقایسة شباهت‌ها و تفاوت‌های این آثار می‌پردازد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که در هر دو اثر، روابط و مناسبات شخصیت‌ها، بن‌مایه‌های تقابلی عشق عشاق و حسادت رقیب، ساختار خطی روایت، تناظر‌های دوگانة شخصیت‌های اصلی و بن‌مایة شک ‌و ‌بدگمانی عشاق نسبت به معشوق، مشابه است. از دیگر یافته‌های پژوهش اینکه خالقِ هر دو اثر، با خلق شخصیت‌های موازی دزدمونا و دلارام و توصیف عشق پایدار‌ آنان، پاکدامنی را به عنوان ارزش والای زن به مخاطب گوشزد و حسد و بدگمانی را نکوهش کرده‌اند. وجه افتراق این دو اثر در این است که اُتِللو به دلیل شک و بدگمانی نسبت به معشوق، در مرحلة احساس باقی می‌ماند و مرگ معشوقه را با دست خود رقم می‌زند؛ ولی حُسینا با گُذار از مرحلة احساس، به وادی عقل پای می‌گذارد و به وصال معشوق دست می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analogous Themes and Correspondences in the poem Hosseina and Delaram and the play Othello

نویسندگان [English]

  • Jalil Shakeri 1
  • Roohollah Roozbeh 2
  • Delaram Modara 3
1 Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, Vali-e- Asr University of Rafsanjan
2 Assistant Professor, Department of English Language and Literature, Vali-e- Asr University of Rafsanjan
3 M.A. in Persian Language and Literature, Vali-e- Asr University of Rafsanjan
چکیده [English]

Analyzing the relationship between world literary texts comparatively can double the pleasure of reading these works. Meanwhile, the lyrical poem “Hosseina and Delaram”, by Hosseina, and Othello by Shakespeare, have many striking similarities, despite the differences in literary genre and cultural origin. Thus, the aim is to discover the interconnectedness of two literary works. The research method is a descriptive analysis based on the comparative American school, which compares the similarities and differences of these works. The results show that the similar themes of lovers' love and rival jealousy, their linear structure, the dual correspondences of the main characters and the similar dramatic actions of the characters are common similarities between them, and the lovers’ suspicion towards the beloved predominates in both. Their difference is that Othello remains in the emotion arena due to jealousy and kills her; but Hosseina, by passing through the stage of emotion, enters the reason arena and achieves the union of the beloved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Character Correspondence
  • Theme
  • Hosseina and Delaram
  • Othello
  • Shakespeare