تحریف‌شناسی عاشورا در ادبیات داستانی معاصر (بررسی آثار صادق هدایت و محمود دولت آبادی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارد

2 نداد

چکیده

در دوران معاصر همزمان با تحول صنعت داستان‌نویسی در غرب و ظهور قالب‌های ادبی جدید، نظیر داستان کوتاه و رمان‌های نوگرا، نویسندگانی زیادی وارد عرصه ادبیات داستانی شده و در نوشته‌های خویش به بازتاب وقایع مذهبی و از جمله عاشورا پرداخته‌اند. در این میان اما نویسندگانی متأثر از فرهنگ غرب وجود دارند که علیه ارزش‌های دین اسلام و باو‌های اصیل مکتب تشیع برخاسته و با اندیشه‌های مذهبی به ستیزه پرداخته‌اند. همچنان‌که عده‌ای دیگر، بدون قصد و غرض، بلکه صرفا به دلیل نا آگاهی و بی‌توجهی نسبت به مفاهیم و اندیشه‌های دینی متعرض بخشی از مقدسات دینی شده‌اند. در این نوشتار که با روش انتقادی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای سامان یافته، نمونه‌هایی از رویکردهای تحریفی و تعرضات ناشایست به مقوله عاشوری و قیام حسینی(ع)، در ادبیات داستانی معاصر با نگاهی به آثار صادق هدایت و محمود دولت آبادی که متعلق به دو نسل متفاوت هستند، مورد بررسی قرار گرفته است. با نگاهی به آثار یادشده، مشخص می‌گردد که داوری غیر منصفانه پیرامون شخصیت‌ها و ورود ناشیانه به صحنه‌های داستان، نظیره سازی منفی، تحریف وقایع تاریخی، همچنین توهین به باورها و ارزش‌های فرهنگی بافت مذهبی ایران، ازجمله عمده‌ترین شگردهای تحریف واقعه عاشورا در آثار نامبردگان می‌باشد. برشمردن و شناسایی نحوه‌های ورود ناکارآمد و غیرمتعهدانه نویسنده نامبرده به مقوله عاشورا می‌تواند به عنوان الگویی جهت عدم تکرار این بدسلیقگی‌ها در دیگر تولیدات حوزه هنر داستان‌نویسی مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ashura distortion in contemporary fiction (review of the works of Sadegh Hedayat and Mahmoud Dolatabadi)

نویسندگان [English]

  • meysam khalili 1
  • kiomars rajabi 1
  • saber rashidi 2
1 non
2 non
چکیده [English]

In the contemporary era, with the evolution of the storytelling industry in the West and the emergence of new literary formats, such as short stories and modernist novels, many writers have entered the field of fiction and in their writings reflect religious events, including Ashura. Have paid. In the meantime, however, there are writers influenced by Western culture who have risen up against the values ​​of the Islamic religion and the original Ba'athists of the Shiite school and fought with religious ideas. Just as others have become part of religious sanctities without intention, but simply because of ignorance and disregard for religious concepts and ideas. Accordingly, the issue of Ashura and Hosseini's uprising has not escaped the scrutiny of some contemporary writers in the field of fiction. In this article, which is organized using critical methods and using library resources, examples of distorted approaches and inappropriate attacks on the category of Ashura and the uprising of Hosseini (AS) in contemporary fiction by looking at the works of Sadegh Hedayat and Mahmoud Dolat A village belonging to two different generations has been studied. Looking at the mentioned works, it is clear that unfair judgment about the characters and awkward entry into the story scenes, negative observation, distortion of historical events, as well as insulting the beliefs and cultural values ​​of Iran's religious fabric, including major The most deceptive tricks of the Ashura event are in the works of the aforementioned. Enumerating

کلیدواژه‌ها [English]

  • Distortion
  • Ashura
  • Sadegh Hedayat
  • Mahmoud Dolatabadi