تحلیل جایگاه دین در رمان جای خالی سلوچ محمود دولت‌آبادی بر اساس نظریّه‌ اریک فروم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیّات فارسی، واحد خدابنده، دانشگاه آزاد اسلامی، خدابنده، ایران.

2 استادیار، گروه زبان و ادبیّات فارسی و ادبیات تطبیقی، واحد خدابنده، دانشگاه آزاد اسلامی، خدابنده، ایران.

چکیده

جای خالی سلوچ، اثر محمود دولت‌آبادی یکی از ده اثر بزرگ رئالیستی ایران است که با وجود نقدهای بسیار نگاشته شده بر آن، تاکنون جایگاه دین و نقش عناصر دینی به‌کار رفته در آن، مورد توجّه تحلیل‌گران ادبی قرار نگرفته‌است. پژوهش پیش‌ رو با هدف تأکید بر نقش دین به مثابة یک نیاز ریشه‌دار و یک اصل مهم در برساخت رفتار و کنش‌های فردی و جمعی و نیز جایگاه آن در ذهن و زبان نویسنده و فراز و فرود آفرینش‌های ادبی، با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و شیوة استقرایی به واکاوی دیدگاه‌های دینی محمود دولت‌آبادی در جای خالی سلوچ پرداخته، کم و کیف تأثیرپذیری اعتقادی شخصیّت‌های این رمان از جامعه و نوع نگاه نویسنده به نقش دین در کنش‌های فردی و اجتماعی اثر را واکاوی می‌کند. از این رهگذر و به منظور ارائه الگویی کاربردی و پژوهشی روشمند، جایگاه دین در این رمان را بر اساس نظریّة ادیان خودکامه و نوع‌خواهانة اریک فروم بررسی کرده است. با استخراج نمونه هایی از متن یاد شده اثبات می‎شود که با وجود وجوه تشابه میان این دو و تأثیر مستقیم جامعه در برداشت‌های دینی در شخصیّت‌های رمان، ادیان خودکامه نمود بیشتری در شکل‌گیری و پرداخت شخصیّت‌‌های رمان داشته‌است. هرچند رگه‌هایی از ادیان نوع‌خواهانه نیز در این اثر، قابل ردیابی و واکاوی است. برآیندی که از این جستار به دست آمده نشان می‌دهد دین و محوریّت امور مذهبی در رمان، بسیار کم‌رنگ به تصویر درآمده که دلیل آن را می‌توان به دیدگاه‌های دولت‌آبادی و تأثیر اجرای اصلاحات ارضی در روستاها مرتبط دانست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Position of Religion in the Novel Missing Soluch of Mahmoud Dolatabadi Based on the theoriy of Erich Fromm

نویسندگان [English]

  • mostafa mohammadi 1
  • lida namdar 2
1 Ph.D. Student in Persian Language and Literature, Khodabandeh Branch, Islamic Azad University, Khodabandeh, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature and Comparative Literature, Khodabandeh Branch, Islamic Azad University, Khodabandeh, Iran.
چکیده [English]

The Missing Soluch, Mahmoud Dowlatabadi's work is one of the great realistic works of Iran that, So far, the status of religion and the role of religious elements in it have not been taken into account by literary analysts; The present study aims to emphasize the role of religion as a rooted need and an important principle in constructing individual and collective behavior and actions, as well as its place in the mind and language of the author and the ups and downs of literary creations.The research used a descriptive-analytic method with an inductive approach to analyze the religious views of Dowlatabadi in The Missing Soluch And examines the impact of society on the novel's characters' beliefs and the author's view of the role of religion in personal and social action. In order to provide a applied research mode, The position of religion in this novel is examined by Erich Fromm's theory of religions. Equivalent to the examples of the text, it is proved that despite the similarities between the two and the direct influence of society on religious perceptions in the characters of the novel, authoritarian religions have had a greater impact on the formation of the characters of the novel. However, traces of Humanistic religions can also be traced and analyzed in this work. The result showed religion and the role of religious affairs in the novel are portrayed very faintly thatThe reason can be attributed to the views of Dowlatabadi and the impact of land reform

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Missing Soluch
  • MahmoudDolatabadi
  • Erich Fromm
  • Humanistic
  • Authoritarian