تعامل و تقابل سیاست‌ورزی و دین از منظر شاهنامه فردوسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامشهر

چکیده

چکیده

در دوره باستان همواره ارتباط معناداری میان اصول و ارزش‌های سیاسی و اندیشه‌های دینی وجود داشته است. ازاین‌بین نخستین اصل، تعامل و تقابل دین و حکومت‌داری است که با استناد به حماسه فردوسی یکی از ارکان مهم ساختار سیاسی ایران باستان بوده و در متون ادبی بدان پرداخته‌شده است. در ایام قدرت پادشاهان ایران باستان رابطه میان این دو، گاه با تعامل و گاه با تقابل همراه بوده است. در خلال مطالب شاهنامه، اشارات بسیاری به این موضوع شده است. در این جستار تلاش کرده‌ایم ضمن تحلیل موارد تعامل و تقابل بین این دو متغیر از منظر شاهنامه فردوسی، موارد تقابل و دلایل آن را از متن شاهنامه احصا و ضمن تجزیه‌وتحلیل نشان دهیم این تقابل‌ها چگونه در سیستم حکومت‌داری تأثیر گذاشته است. این پژوهش به روش تحلیلی – توصیفی انجام‌شده و ساختار نهاد حکومت و دین به‌مقتضای هر دوره دسته‌بندی، سپس هر یک از دو متغیر با شواهد و قرائن تحلیل‌شده است. ضمن این پژوهش دریافته‌ایم در موارد متعددی تقابل بین این دو به نتایج مهمی منجر شده و همچنان که فرّۀ ایزدی، نشانی است از وجود رابطه عمیق میان حاکمیت و دین، تقابل این دو به نابودی ساختار سیاسی و نظام اجتماعی منجر شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Interaction and confrontation between politics and religion in Ferdowsi's Shahnameh

نویسنده [English]

  • ali asmand goonegani
AZAD UNIVERCITY ISLAMSHAHR
چکیده [English]

Abstract

In ancient times, there was always a significant connection between political principles and values and religious ideas. Among these, the first principle is the interaction and confrontation between religion and governance, which is one of the important pillars of the political structure of ancient Iran, citing Ferdowsi's epic, and has been addressed in literary texts. In the days of the power of the kings of ancient Iran, the relationship between the two was sometimes accompanied by interaction and sometimes by confrontation. During the contents of Shahnameh, many references have been made to this issue. In this article, we have tried to analyze the cases of interaction and confrontation between these two variables from the perspective of Ferdowsi Shahnameh, to count the cases and their reasons from the text of Shahnameh Ehsa and to analyze how these confrontations have affected the system of governance. This research has been done by analytical-descriptive method and the structure of the institution of government and religion has been categorized according to each period, then each of the two variables has been analyzed with evidence. In addition to this research, we have found that in many cases, the confrontation between the two has led to important results and as Farreh Izadi is a sign of a deep relationship between government and religion, the confrontation between the two has led to the destruction of political structure and social system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Politics
  • religion
  • interaction and confrontation
  • priests and kings
  • Ferdowsi'؛ s Shahnameh