نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترازبان و ادبیات فارسی،دانشکده ادبیات و علوم انسانی،دانشگاه شهیدبهشتی،تهران،ایران

2 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی،دانشکده ادبیات و علوم انسانی،دانشگاه بهشتی،تهران،ایران

3 استاد گروه زبان و ادبیات فارسی،دانشکده ادبیات و علوم انسانی،دانشگاه شهیدبهشتی،تهران،ایران

چکیده

رمان باغ تلو مجید قیصری از جمله رمان‌‌‌‌های حوزۀ پایداری در دهه‌های پس از جنگ است که با رویکردی تقریبا متفاوت نسبت به آثار پیش از خود به نگارش در‌آمده است. برجسته‌ترین وجوه تمایز این اثر نسبت به آثار پیشین این حوزه، توجه به جایگاه و هویت زن ایرانی، شکسته شدن کلیشه جنسیتی حضور مردان در جنگ و پرداختن به مسأله مقاومت واسارت زن ایرانی در طول جنگ وپس از آن است. بر همین اساس، در این پژوهش تلاش گردیده است با به‌کارگیری رویکرد انتقادی فرکلاف و به شیوه توصیفی و تحلیلی، گفتمان‌های تأثیرگذار در شکل‌گیری رمان باغ تلو مورد بررسی قرار‌گیرد و تبیین شود که گفتمان‌های حاکم برفضای رمان، در خدمت حفظ روابط موجود قدرت و جایگاه زن در ساختارهای اجتماعی است یا در جهت دگرگونی آن می‌باشد. یافته‌های این پژوهش حاکی از آن است‌که نویسندۀ رمان باغ تلو از سویی با به تصویر‌کشیدن سیمایی از کلیت شرایط زنان در عرصه اجتماع و بازنمایی گسترده مناسبات نابرابر جنسیتی، هژمونی گفتمان‌ مردسالاری‌ را به نمایش گذاشته است و از سویی با محوریت قراردادن زن در طول داستان و ترسیم افکار و افعال وی در مقابله با فضای ایدئولوژیک حاکم به شیوه‌ای زیرکانه در نقد باورهای متعارف و دگر‌گونی روابط قدرت ‌حاکم و تغییر جایگاه اجتماعی زن تحت تأثیر گفتمان نوین انسانی و فراجنسیتی گام بر‌داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Critical analysis of the novel Bagh-e-Teloo based on Fairclough theory

نویسندگان [English]

  • Aram Rahimian 1
  • Maryam Mosharrafolmolk 2
  • Ahmad Khatami 3

1 persian language and literature Dept,Faculty of Literature and Human sciences,ShahidBeheshti University,Tehran,Iran

2 Prsian Language and Literature Dept,Faculty of Literature and Human science,Tehran,Iran

3 Persian Language andLiterature Dept,Faculty of Literature and Human science,ShahidBeheshti University,Tehran,Iran

چکیده [English]

As one of the novels within the realm of resistance literature, Baghe Telo is one of the novels written in the decades after the Iran-Iraq War and compared to previous works, it illustrates a fundamental metamorphosis. One of the most important aspects of this work which is worth examining is its representation of female identity, especially within war years, under the influence of a relatively new discourse. In this new discourse, the gender stereotype of participation in war and the issue of captivity in the field of sustainability was also broken. The present study examines the discourses in this novel through a descriptive-analytic method by making use of Fairclough’s critical approach in order to find if the dominant discourse of this novel serve the maintenance of power relations and the female status in social structures, or if it tries to metamorphosize them. The results of this study show that through representation of female status within patriarchal discourses and metagender and human discourse, this novel attempts to metamorphosize the dominant power relations and change female status within the layers of social structures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: "
  • Baghe-e-Telo
  • Fairclough&rsquo
  • s critical discourse analysis
  • Human and Metagender discourse
  • Patriarchal discourse"