تأثیر قدرت بر نثر دورۀ صفوی بر اساس جامعه شناسی زبان با تکیه بر کتاب عالم آرای عباسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بوعلی سینا همدان

2 استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

چکیده

چکیده

زبان یکی از برجسته‌ترین و مهم‌ترین عناصر سبکی در مطالعات و بررسی‌های ادبی به شمار می‌آید. هر نوع تغییر و تحوّل در فرم و محتوای زبان یک اثر ادبی، نشان دهنده‌ی سیر تحوّلات و تطوّرات نگرشی و دانشی خالق اثر و جامعه‌ی مؤثر بر پدید آمدن آن است. گاه زبان بر پدید آمدن سبک‌های ادبی و شیوه‌های نوشتاری تأثیر مستقیم دارد و گاه به صورت غیر مستقیم در قالب اشکال گوناگون اعمال قدرت می‌کند. گاهی نیز سبک‌های ادبی بر زبان چیرگی یافته و باعث تغییرات و تحوّلات اساسی در این حوزه می‌شوند. در تاریخ تحوّلات ادبی مشاهده می‌کنیم که گاهی قدرت حکومتی بر زبان و سبک ادبی تأثیرات فراوانی دارد و حتی به آن سمت و سو می‌دهد. حکومت صفوی در تاریخ ایران بر اساس یک ایدئولوژی مذهبی به قدرت رسید و این قدرت که از سه ضلع اصلی: 1. شاهان صفوی 2. قزلباشان 3. علمای دینی، تشکیل می‌شد، بر سبک و سیاق متون ادبی آن دوره تأثیر گذاشت. مطالعه‌ی رابطه‌ی کاربردی زبان در آثار ادبی و مناسبات قدرت، پژوهش‌های ادبی را با علوم اجتماعی و زبان‌شناسی پیوند می‌دهد. این پژوهش به گفتمان تأثیر قدرت بر آثار منثور دوره‌ی صفوی از منظر جامعه‌شناسی زبان با تکیه بر کتاب عالم آرای عباسی می‌پردازد و مشخص می‌کند که کدام قدرت‌ها با چه بسامدی بر نثر آن دوره تأثیر گذاشته‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the influence of power on Safavid period prose based on the sociology of language based on the book Alam Arai Abbasi

نویسندگان [English]

  • Manizhe Pourali 1
  • Ghahraman Shiri 2
1 Ph.D. student of Persian language and literature, Boali Sina University, Hamadan
2 Professor of Persian Language and Literature, Bu Ali Sina University, Hamadan, Iran
چکیده [English]

Abstract

Language is one of the most prominent and important stylistic elements in literary studies. Any change and transformation in the form and content of the language of a literary work shows the evolutions of the attitude and knowledge of the creator of the work and the society that is effective in its creation.

Sometimes the language effects directly on the creation of literary styles and writing methods, and sometimes it effects indirectly through various forms. Sometimes, literary styles overcome the language and cause fundamental changes and evolutions in this scope. It’s seen in the history of literary evolutions that sometimes the government power effects on language and literary style and even control it. The Safavid government reached to power based on a religious ideology historically in Iran, and this power consisted of three main sides: 1. Safavid kings, 2. Qizilbash, 3. Religious ulama, influenced the style and content of the literary texts of that period. The study of language function in literary works and power relations connects literary studies to social sciences and linguistics. This study deals with the discourse of the influence of power on the prose works of the Safavid period from the perspective of the sociolinguistics according to the book ‘Alam-ara-ye Abbasi’ and specifies which powers by which rate have influenced the prose of that period.

کلیدواژه‌ها [English]

  • power
  • power discourse
  • sociolinguistics
  • Safavid
  • Alam-ara-ye Abbasi