دوره و شماره: دوره 26، شماره 94، دی 1401، صفحه 1-362 

مقاله پژوهشی

نقد و تحلیل بوم گرایی داستانِ اهل غرق منیرو روانی پور با نگاهی به گفتمان قدرت

صفحه 7-33

10.22054/ltr.2022.61418.3394

اسد آبشیرینی؛ محمدرضا صالحی مازندرانی؛ منوچهر جوکار؛ فاطمه حیات داوودی


استعاره ‏های مفهومی خشم در دیوان خاقانی

صفحه 35-64

10.22054/ltr.2020.47853.2855

عصمت دریکوند؛ ذوالفقار علامی؛ محبوبه مباشری


نقد بوم گرایانه رمان اهل غرق منیرو روانی پور

صفحه 233-260

10.22054/ltr.2020.48847.2904

فاطمه شهبازی؛ منصوره تدینی؛ سیما منصوری؛ مسعود پاکدل