نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید چمران اهواز. اهواز. ایران

2 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید چمران اهواز . اهواز. ایران

3 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید چمران اهواز. اهواز. ایران

4 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید چمران اهواز. اهواز. ایران

چکیده

نقد بوم‌گرا، مطالعه‌ی رابطه‌ی بین ادبیات و جهان طبیعت است که ریشه‌های ظهور آن طرح اندیشه‌های نو در مباحث انسان‌شناسی و معضلات زیست‌محیطی است؛ معضلاتی که گفتمان‌های اومانیستی در پدید آمدن آن‌ها نقش بسزایی دارند. در داستانِ اهل غرق منیرو روانی‌پور روابط شخصیت‌های داستان از جمله خیجو، زایر احمد حکیم، مه‌جمال، مدینه و مردان موبور با محیط زیست مورد بررسی این مقاله قرار گرفته‌است تا نشان داده‌ شود برپایه‌ی اندیشه‌های فوکو، چگونه روابط قدرت در سطوح گوناگون این داستان مؤثر بوده است. خیجو، مه‌جمال، مدینه و زایر احمد حکیم در این داستان رابطه‌ای نزدیک با طبیعت و همچنین نگاهی فراانسانی به زمین دارند که گفتمان غالب عصر، اومانیسم فلسفی را به چالش می‌کشند؛ اومانیسمی که در آن بیشتر توجه به اندیشه انسانی می‌شود و خود انسان و طبیعت را به چشم عنصر یا شیءای می‌نگرد. از این روست که فوکو در عصر تجدد، حضور انسان را در صحنه‌ی تصویرگری اندیشه و آگاهی می‌بیند و بر آن است که ترکیب‌های تجربی می‌باید در جای دیگری به غیر از حاکمیت مطلق «من می‌اندیشم» اعمال شوند. در این نوشتار، نظر به اهمیت و تأثیر گفتمان‌ها در تولید متن ادبی، هدف این بوده است که در داستان مورد بحث با روش توصیفی- تحلیلی رابطه‌ی انسان با محیط زیست و تأثیرگذاری گفتمان‌های مختلف که نقش مؤثری در اعمال قدرت دارند، بررسی‌شود تا زمینه‌ساز آگاهی‌بخشیدن به انسان در رفتارش با محیط زیست باشد و نسبت او را با طبیعت آشکار نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Critique and analysis of the ecological story of Ahle Ghargh of Moniro Ravanipour with a look at the discourse of power

نویسندگان [English]

 • asad abshirini 1
 • Mohammad Reza Salehi Mazandarani 2
 • Manuchehr Joukar 3
 • fatemeh hayatdavoudi 4

1 Assistant Professor of Persian Language and Literature Shahid Chamran University of Ahvaz. Ahvaz. Iran

2 Assistant Professor of Persian Language and Literature Shahid Chamran University of ahvaz . Ahvaz. Iran

3 Associate Professor of Persian Language and Literature, Shahid Chamran University of Ahvaz. Ahvaz.Iran

4 PhD student of Persian Language and Literature Shahid Chamran University of Ahvaz. Ahvaz.Iran

چکیده [English]

Ecological critique study of relationship between literature and natural world, the origins of which are the emergence of new ideas in anthropology and environmental issues; Problems that humanist discourses play an important role in their emergence. In the story of the ahle ghargh Moniro Ravanipour, the relationships of the characters such as Kheyjo, Zayer Ahmade Hakim, Mah Jamal, Madine and Mobor men with the environment are examined in this article to show how power relations at different levels of this story are effective based on Foucault's ideas. Kheyjo, Mah Jamal, Madine, and Zayer Ahmad Hakim in this story have a close relationship with nature as well as a transcendental view of the earth that challenges the dominant discourse of the age, philosophical humanism; Humanism in which more attention is paid to human thought and looks at man and nature through the eyes of an element or object. This is why Foucault in age of modernity sees presence of man in the scene of the illustration of thought and consciousness, and argues that empirical combinations should be applied in a place other than the absolute rule of "I think". In this article, considering the importance and impact of discourses in the production of literary text, the aim was to examine story in question with a descriptive-analytical method of human relationship with environment and impact of different discourses that play an effective role in exercising power. To inform man about his behavior with environment and to reveal his relationship with nature.

کلیدواژه‌ها [English]

 • "
 • Ecological Criticism"
 • Moniro Ravanipour"
 • , "
 • Ahle Ghargh"
 • Power Discourse"
 • . "
 • Foucault"