نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بوعلی سینا همدان

2 دانشجوی دوره دکتری رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده

ترجمة رمان «سرگذشت حاجی‌بابا اصفهانی» در تاریخِ ادبیات منثور فارسی و تاریخِ ترجمه به زبانِ فارسی، یک نقطة عطف محسوب می‌شود؛ دربارة این رمان پژوهش‌های بسیاری انجام گرفته است. ابهاماتی دربارة این رمان و ترجمة فارسی‌اش مطرح بوده و مورد تحقیق قرار گرفته است؛ از جمله این‌که آیا متن اصلی را جیمز موریة انگلیسی نوشته و یا او برپایة یک متن فارسی، رمان را شرح و گسترش داده است؟ و همچنین آیا مترجمِ اصلی میرزاحبیب اصفهانی است و یا آن‌گونه که در چاپ‌های اول آمده شیخ احمد روحی؟
در این نوشته سعی شده دربارة این دو ابهامِ مهم، نکته‌های تازه‌ای ارائه شود؛ پژوهش حاضر پس از ارائة نکته ها و نشانه های مختلف، وجود یک متن فارسی به عنوان متن اصلی را محتمل‌تر می‌داند و دربارة ابهام دوم، ضمن تأکید بر مترجمِ اصلی بودنِ میرزاحبیب، تلاش می‌کند بخشی از سهم شیخ احمد روحی و میرزاآقاخان کرمانی را در ترجمة رمان مذکور، مشخص کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A review of two ambiguities in the novel "The Adventures of Hajji Baba Isfahani"

نویسندگان [English]

  • leila hashemian 1
  • mohsen qaemi 2

1 Associate Professor of Persian Literature, Bu-Ali Sina University, Hamedan

2 PhD Candidate in Persian Literature, Bu-Ali Sina University, Hamedan

چکیده [English]

Abstract:
The translation of the novel "The Adventures of Hajji Baba Isfahani" is a turning point in the history of Persian prose literature and in the history of translation into Persian; much research has been done on this novel. Ambiguities about this novel and its Persian translation have been raised and investigated; Including whether the original text was written by James Murrier or did he expand the novel on the basis of a Persian text And is "Mirza Habib Esfahani" the main translator, or is it Sheikh Ahmad Rouhi as written in the First publish of this novel? This paper has attempted to make new points by relying on intra-textual cues, comparing translation with the original text, stylistic features, and so on.
This study considers the existence of a Persian text as the main text more probable. And about the second ambiguity, this article emphasizes that Mirza Habib is the main translator of the novel, also determining the contribution of Sheikh Ahmad Rouhi and Mirza Agha Khan Kermani in the translation of the novel.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Adventures of Hajji Baba Isfahani
  • Mirza Habib Esfahani
  • James Murrier
  • Mirza Agha Khan Kermani
  • Sheikh Ahmad Rouhi