نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان

2 دانشیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان

3 استادیار زبان و ادبیّات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان

چکیده

لحن عبارت از نگرش و احساس گوینده و مهم‌ترین عامل فضاسازی و تأثیرگذاری بر مخاطب در شعر است و در شناخت و فهم هر متنی، شناختن زبان و لحن آن نقش مهمّی دارد. زبان و لحن حماسی برآیند انتخاب کلمات، ترکیبات، صورخیال، صنایع بدیعی و انتخاب وزن متناسب با نوع حماسه است. هدف از این پژوهش بررسی عوامل مؤثّر در ایجاد زبان و لحن حماسی در قصاید فرّخی سیستانی است که با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و به شیوة کتابخانه‌ای انجام شده است. فرّخی سیستانی با بهره‌گیری از موسیقی درونی و بیرونی، گزینش واژگان و ترکیبات حماسی، استفاده از آرایه‌های سازگار با حماسه مانند مبالغه و اغراق و تشبیه و اشارات متعدّد به نام پهلوانان و شخصیّت‌های حماسی و اساطیری ایرانی، به قصاید خویش لحن و فضایی حماسی بخشیده است. نتایج حاصل از بررسی‌ها نشان می‌دهد که شاعر ذهنی حماسی‌اندیش دارد و آن در صورخیال و واژگان و ترکیبات به کار رفته در قصایدش نمود یافته است و این نوع ذهنیّت و تخیّل با جامعه قرن پنجم و باورها و اندیشه‌های حاکم بر فرهنگ و ادب آن دوره در پیوند و البتّه متأثّر از آن است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Examining the epic language and tone in Farrokhi Sistani's poems

نویسندگان [English]

  • Ali Darvishi 1
  • reza sadeghi shahpar 2
  • shahrooz jamali 3

1 PhD student in Persian Language and Literature, Islamic Azad University, Hamadan Branch

2 Associate Professor of Persian language and Literature, Hamedan branch, Islamic Azad University, Hamedan, Iran.

3 Associate Professor of Persian Language and Literature, Islamic Azad University, Hamadan Branch

چکیده [English]

The tone is the speaker's attitude and feeling The most important factor is to create an atmosphere and influence the audience in the poem Knowing the language and its tone plays an important role in understanding and understanding any text. The language and tone of the epic are the result of the choice of words, combinations, imagery, novelty, and the choice of weight to suit the type of epic. The purpose of this study is to investigate the effective factors in creating epic language and tone in Farrokhi Sistani's poems that Using descriptive-analytical methods, it has been done in a library way. Farrokhi Sistani with the use of internal and external music, vocabulary selection and epic combinations, Using epic arrays such as exaggeration and exaggeration Numerous references to Iranian heroes and epic and mythological characters, He has given his poems an epic tone and atmosphere. The results of the studies show that The poet has an epic, thoughtful mind, and it is reflected in the forms, words, and combinations used in his poems. This kind of mindset and imagination is linked to the society of the fifth century and the beliefs and ideas that govern the culture and literature of that period and of course it is effective.

کلیدواژه‌ها [English]

  • tone
  • Epic
  • Khorasani style
  • ode
  • Farrokhi Sistani