نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا

2 استادیار زبان وادبیات فارسی دانشگاه ایلام

3 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ایلام (استاد مشاور)

چکیده

رئالیسم جادویی به عنوان سبکی نوین در داستان نویسی، در نیمۀ دوم قرن بیستم پدید آمد. اگرچه زادگاه این سبک آمریکای لاتین است و نویسندگان این منطقه با آثار داستانی خود، عامل جهانی شدن آن شده و با نوشته‌های تحلیلی و انتقادی خود اصول و مؤلفه‌ها و قواعد این سبک را بنا نهاده‌اند، اما به گمان برخی اندیشمندان حوزۀ ادبیات، شیوۀ یاد شده تنها ویژۀ این منطقه از جهان نیست و اساساً ریشه‌های نخست آن را می‌توان در ادبیات خاورزمین و به ویژه در متون عرفانی جست‌وجو کرد. اغلب نویسندگان رئالیسم جادویی از قوۀ تخیّل بسیار قوی و خلاقیّت ادبی قابل تحسینی برخوردارند. این تخیّل ریشه در افسانه‌ها، اسطوره‌ها، باورها، حکایات و قصّه‌های مردمی و بومی دارد. متون عرفانی و به طور مشخص «مجالس» صوفیان، در اساس، قالبی تخیّلی دارند چرا که «پیر» در هنگام مجلس به ذکر حکایت هایی از عرفا می‌پرداخته و به جهت اینکه اکثر مخاطبانش عامة مردم بوده‌اند؛ تمام تلاش خود را می‌کرده است که کلامش باورپذیر و مؤثر باشد به همین دلیل مجلس گویی او، سراسر برخاسته از تخیّل بسیار قوی و خلاقیّت و تصویرسازی‌های اوست. در این جستار با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به ذکر نمونه‌هایی از نقاط مشترک «سبک رئالیسم جادویی» و حکایات «مجالس عتیقی تبریزی » پرداخته‌ایم. از مهمترین نقطه های پیوند «مجالس» و نوشتن به سبک رئالیسم جادویی، کنش‌های کرامت آمیز؛ رفتارهای عجیب و غریب، تخیّل قوی، شکستن مرز واقعیت و فراواقعیت و به هم ریختگی ساختار علّی و معلولی، است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Review of Reflections of Magical Realism in the Tales of "Atiqi Tabrizi Majalis"

نویسندگان [English]

  • amene varmaghani 1
  • hassan soltanikoohbanani 2
  • rahman zabihi 3

1 Ph.D student of Ilam University

2 Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, Ilam University

3 Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, Ilam University

چکیده [English]

Magical realism as a new style of storytelling in the second half of the century Twentieth emerged. Although the birthplace of this style is Latin American and the authors of this. The region has been globalized by its fiction, and by analytical writings And critically they have established the principles and components of this style, but Some scholars in the field of literature believe that this approach is only specific to this region It is not the world and its origins can be traced back to Middle Eastern literature He particularly sought for mystical texts And narrations. Most writers of magical realism are highly imaginative High and literary creativity are admirable. This fantasy that is rooted in Has folk, myths, beliefs, anecdotes and stories Reads the whole work of the root. The mystical texts, and in particular the "Sufis", are in Basically, they have a mythical form because "PIR" when you tell the story of the Majalis Pays tribute to mystics who come from all over imagination and creativity It is its own. This article gives examples of common points between 'style The Magical Realist ”and the anecdotes of the"Atiqi Tabrizi Majalis"are discussed. From Highlights of the connection between the parlors and the writing of the magical realist style Can lead to dignified actions; strange behaviors; strong imagination The boundary between reality and reality and the disruption of causal structure is pointed out.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Atiqi Majalis
  • Mystical Anecdotes
  • Magical Realism
  • Keramat
  • Reality and Trans-reality