نمایه نویسندگان

آ

 • آقایانی چاوشی*، لیلا جستاری در شگرد تمثیل و انواع آن در مقالات شمس [دوره 21، شماره 73، 1396، صفحه 103-127]
 • آهی، محمد تحلیل تطبیقی ویژگی‌های حماسی و داستانی شاهنامه و بیوولف [دوره 21، شماره 73، 1396، صفحه 7-28]

ا

 • احمدی، شهرام تعویق «خود» در داستان‌پردازی محمّدرضا کاتب [دوره 21، شماره 73، 1396، صفحه 53-78]
 • اسپرهم، داوود سنخ روانی «آپولونی» و «دیونوسوسی» در اسطوره و عرفان ایرانی [دوره 21، شماره 72، 1396، صفحه 7-34]
 • اسپرهم، داوود بررسی انسجام و روابط واژگانی در داستان گیومرت [دوره 21، شماره 73، 1396، صفحه 29-52]

ب

 • باقری خلیلی، علی اکبر گفتمان‌شناسی انتقادی چوبک در رمان «تنگسیر» [دوره 21، شماره 72، 1396، صفحه 35-62]
 • بالو، فرزاد چندآوایی و چندزبانی باختینی و جلوه‌های آن در رمان سنگ صبور [دوره 21، شماره 74، 1396، صفحه 31-52]
 • بخشی، مریم مصادیق «پیرنگ» فرمالیستی در داستان‌های کوتاه فارسی [دوره 21، شماره 72، 1396، صفحه 87-116]

پ

 • پارسا، سیداحمد مقایسة سمبولیسم اجتماعی در سروده‌های نیما یوشیج و مهدی اخوان‌ثالث پس از کودتای 28 مرداد 1332 [دوره 21، شماره 71، 1396، صفحه 79-98]
 • پیروز، غلامرضا گفتمان‌شناسی انتقادی چوبک در رمان «تنگسیر» [دوره 21، شماره 72، 1396، صفحه 35-62]

ت

 • تشکری، منوچهر مصادیق «پیرنگ» فرمالیستی در داستان‌های کوتاه فارسی [دوره 21، شماره 72، 1396، صفحه 87-116]

ج

 • جمالی، عاطفه سیمای کودکان کار در آثار داستانی کودک و نوجوان فارسی پس از انقلاب اسلامی [دوره 21، شماره 73، 1396، صفحه 129-129]

ح

 • حاجی آقا بابایی، محمدرضا بررسی روایت‌شناسانة طوطی‌نامه [دوره 21، شماره 74، 1396، صفحه 53-78]
 • حاجی بابائی، محمدرضا الگوی پرسش‌محور در تفسیر و تحلیل شعر [دوره 21، شماره 71، 1396، صفحه 49-77]
 • حیدری، حسین بررسی آیین عزاداری در شاهنامه به مثابة رمزگان نشانه‌شناختی [دوره 21، شماره 72، 1396، صفحه 117-141]
 • حیدری، علی تجلی آیین «قصه برداشتن» در ادبیات فارسی [دوره 21، شماره 72، 1396، صفحه 63-85]
 • حیدری، علی «بدل بلاغی» محملی برای ایهام‌سازی حافظ [دوره 21، شماره 73، 1396، صفحه 151-173]
 • حسین پناهی، فردین تعویق «خود» در داستان‌پردازی محمّدرضا کاتب [دوره 21، شماره 73، 1396، صفحه 53-78]
 • حسنی جلیلیان، محمدرضا تجلی آیین «قصه برداشتن» در ادبیات فارسی [دوره 21، شماره 72، 1396، صفحه 63-85]
 • حسنی جلیلیان، محمدرضا «بدل بلاغی» محملی برای ایهام‌سازی حافظ [دوره 21، شماره 73، 1396، صفحه 151-173]

خ

 • خجسته، فرامرز سیمای کودکان کار در آثار داستانی کودک و نوجوان فارسی پس از انقلاب اسلامی [دوره 21، شماره 73، 1396، صفحه 129-129]
 • خدادادی، فضل الله تبیین تفاوت‌های متن روایی و غیرروایی [دوره 21، شماره 71، 1396، صفحه 29-47]
 • خسروی، سوگل بررسی مشابهت‌های پری و زن جادو در منظومه‌های حماسی پس از شاهنامه [دوره 21، شماره 74، 1396، صفحه 7-30]
 • خواجه گیری، طاهره بررسی آیین عزاداری در شاهنامه به مثابة رمزگان نشانه‌شناختی [دوره 21، شماره 72، 1396، صفحه 117-141]
 • خواجه نوکنده، مریم چندآوایی و چندزبانی باختینی و جلوه‌های آن در رمان سنگ صبور [دوره 21، شماره 74، 1396، صفحه 31-52]

د

 • دالوند، یاسر کارکرد اسامی نوعی غلامان و کنیزان در ساخت ایهام‌تناسب در ادب پارسی [دوره 21، شماره 71، 1396، صفحه 131-168]
 • دشتی، مهدی نگاهی دیگر به رویین‌تنی اسفندیار در شاهنامه [دوره 21، شماره 71، 1396، صفحه 7-28]
 • دینمحمدی کرسفی، نصرت الله شعر تجسمی (کانکریت) در نیم‌نگاهی تحلیلی، انتقادی و تطبیقی [دوره 21، شماره 72، 1396، صفحه 183-206]

ر

 • رحیمی هرسینی، بهنوش «بدل بلاغی» محملی برای ایهام‌سازی حافظ [دوره 21، شماره 73، 1396، صفحه 151-173]
 • رشیدی، صفوراسادات گفتمان‌شناسی انتقادی چوبک در رمان «تنگسیر» [دوره 21، شماره 72، 1396، صفحه 35-62]
 • رضائی، بیتا تحلیل روانشناختی تیپ شخصیّتی «پادشاه» در داستان پادشاه و کنیزک مثنوی بر مبنای الگوی اناگرام [دوره 21، شماره 71، 1396، صفحه 169-192]
 • رون، مهسا طرح روایات مکاشفه‌های صوفیه [دوره 21، شماره 74، 1396، صفحه 123-145]

ز

 • زبیدی، مریم سیمای کودکان کار در آثار داستانی کودک و نوجوان فارسی پس از انقلاب اسلامی [دوره 21، شماره 73، 1396، صفحه 129-129]

س

 • سبحانی درگاه، احمد تحلیل کاربرد و ساختار صفت‌های اشاره، پرسشی و تعجبی در متون فارسی [دوره 21، شماره 74، 1396، صفحه 99-122]
 • ستاری، رضا بررسی مشابهت‌های پری و زن جادو در منظومه‌های حماسی پس از شاهنامه [دوره 21، شماره 74، 1396، صفحه 7-30]

ش

 • شایان سرشت، اکبر نفوذ آثار خارجی در سروده‌های اخوان ثالث [دوره 21، شماره 73، 1396، صفحه 79-102]
 • شریفیان، مهدی تحلیل روانشناختی تیپ شخصیّتی «پادشاه» در داستان پادشاه و کنیزک مثنوی بر مبنای الگوی اناگرام [دوره 21، شماره 71، 1396، صفحه 169-192]
 • شفیع صفاری، محمد طرح روایات مکاشفه‌های صوفیه [دوره 21، شماره 74، 1396، صفحه 123-145]
 • شمیسا، سیروس کارکرد اسامی نوعی غلامان و کنیزان در ساخت ایهام‌تناسب در ادب پارسی [دوره 21، شماره 71، 1396، صفحه 131-168]

ص

 • صادقیان کلو، بهنام بازخوانی غزلیات شمس از منظر کهن‌الگوی نَفْس در اندیشة یونگ [دوره 21، شماره 74، 1396، صفحه 147-166]
 • صحرائی، قاسم «بدل بلاغی» محملی برای ایهام‌سازی حافظ [دوره 21، شماره 73، 1396، صفحه 151-173]
 • صفرزاده، حبیب تحلیل کاربرد و ساختار صفت‌های اشاره، پرسشی و تعجبی در متون فارسی [دوره 21، شماره 74، 1396، صفحه 99-122]

ط

 • طاهری، حمید تبیین تفاوت‌های متن روایی و غیرروایی [دوره 21، شماره 71، 1396، صفحه 29-47]

ع

 • علیجانی، محمد تحلیل تطبیقی ویژگی‌های حماسی و داستانی شاهنامه و بیوولف [دوره 21، شماره 73، 1396، صفحه 7-28]

ق

 • قاسمی پور، قدرت مصادیق «پیرنگ» فرمالیستی در داستان‌های کوتاه فارسی [دوره 21، شماره 72، 1396، صفحه 87-116]

ک

 • کاردل ایلواری، رقیه بررسی انسجام و روابط واژگانی در داستان گیومرت [دوره 21، شماره 73، 1396، صفحه 29-52]
 • کلاهچیان، فاطمه تأمّلی بر کارکرد محتوایی رنگ در غزلیات مولوی [دوره 21، شماره 71، 1396، صفحه 99-129]
 • کوپا، فاطمه تحلیل روانشناختی تیپ شخصیّتی «پادشاه» در داستان پادشاه و کنیزک مثنوی بر مبنای الگوی اناگرام [دوره 21، شماره 71، 1396، صفحه 169-192]

گ

 • گرجی، مصطفی تحلیل روانشناختی تیپ شخصیّتی «پادشاه» در داستان پادشاه و کنیزک مثنوی بر مبنای الگوی اناگرام [دوره 21، شماره 71، 1396، صفحه 169-192]

م

 • مجوزی، محمد ریخت‌شناسی خاوران‌نامة ابن‌حسام خوسفی بیرجندی با تکیّه بر نظریة پراپ [دوره 21، شماره 72، 1396، صفحه 143-182]
 • مرادی، فرشاد مقایسة سمبولیسم اجتماعی در سروده‌های نیما یوشیج و مهدی اخوان‌ثالث پس از کودتای 28 مرداد 1332 [دوره 21، شماره 71، 1396، صفحه 79-98]
 • مستعلی پارسا، غلامرضا تحلیل کاربرد و ساختار صفت‌های اشاره، پرسشی و تعجبی در متون فارسی [دوره 21، شماره 74، 1396، صفحه 99-122]

ن

 • نرماشیری، اسماعیل تحلیل گفتمان «جدال سعدی با مدعی» با رویکرد ایدئولوژی شناختی استعاری [دوره 21، شماره 74، 1396، صفحه 79-98]
 • نظری فر، فاطمه تأمّلی بر کارکرد محتوایی رنگ در غزلیات مولوی [دوره 21، شماره 71، 1396، صفحه 99-129]
 • نوری، افسانه ریخت‌شناسی خاوران‌نامة ابن‌حسام خوسفی بیرجندی با تکیّه بر نظریة پراپ [دوره 21، شماره 72، 1396، صفحه 143-182]
 • نوری، علی تجلی آیین «قصه برداشتن» در ادبیات فارسی [دوره 21، شماره 72، 1396، صفحه 63-85]
 • نورایی، الیاس تأمّلی بر کارکرد محتوایی رنگ در غزلیات مولوی [دوره 21، شماره 71، 1396، صفحه 99-129]

و

 • واعظ، بتول الگوی پرسش‌محور در تفسیر و تحلیل شعر [دوره 21، شماره 71، 1396، صفحه 49-77]
 • وفایی، عباسعلی بررسی انسجام و روابط واژگانی در داستان گیومرت [دوره 21، شماره 73، 1396، صفحه 29-52]

ی