نمایه نویسندگان

آ

 • آقا حسینی، حسین تحلیل زیباشناختی ساختار آوا یی شعر احمد عز یزی براساس کشف های مکاشفه [دوره 14، شماره 44، 1389، صفحه 101-127]

ا

ب

 • بهره مند، زهرا آیرونی و تفاوت آن با طنز و صنایع بلاغی مشابه [دوره 14، شماره 45، 1389، صفحه 9-36]

پ

 • پاینده، حسین وجود شناسی پسامدرن در داستانی از یک نویسنده ایرانی [دوره 14، شماره 44، 1389، صفحه 29-42]

ت

 • تاج الدین، ضیاء تحلیل تاریخی و روش‌شناختی آموزش زبان فارسی به غیر فارسی‌زبان‌ها [دوره 14، شماره 45، 1389، صفحه 65-85]
 • تدینی، منصوره پسامدرنیسم در رمان «تاریخ سری بهادران فرس قدیم» [دوره 14، شماره 43، 1389، صفحه 133-155]
 • تمیم داری، احمد ضرورت تدوین روش های تحقیق ادبیات فارسی [دوره 14، شماره 44، 1389، صفحه 43-61]

ح

 • حاج آقا بابائی، محمدرضا تکوین شخصیت قهرمان در چهار روایت از تذکرةالاولیاء [دوره 14، شماره 46، 1389، صفحه 123-143]
 • حائری، محمدحسن مبانی نظری شطحیات عرفانی از نگاه مولانا [دوره 14، شماره 43، 1389، صفحه 33-46]
 • حیدری، احمدعلی التقای دریای شرقی و غربی هم سخنی حکیم انسی با حافظ و هیدرگر [دوره 14، شماره 44، 1389، صفحه 129-159]
 • حسینی، مریم آیین فتوت و جوانمردی در حدیقه سنایی در بررسی مأخذ حکایتی از حدیقه [دوره 14، شماره 43، 1389، صفحه 103-113]
 • حسن لی، کاووس بررسی سرعت روایت در رمان جای خالی سلوچ [دوره 14، شماره 45، 1389، صفحه 37-63]

ر

ز

س

 • سام خانیانی، علی اکبر بررسی ابعاد مردم‌شناسیِ ادبی در اشعار شهریار [دوره 14، شماره 45، 1389، صفحه 105-127]
 • ستاری، رضا بررسی تقابل مدرنیسم و اسطوره در آثار گلشیری [دوره 14، شماره 46، 1389، صفحه 145-159]

ص

 • صحرائی، رضا گروه حرف تعریف در زبان فارسی [دوره 14، شماره 45، 1389، صفحه 129-157]

ع

 • عاصی، مصطفی رده‌بندی واژه‌های مرکب [دوره 14، شماره 46، 1389، صفحه 71-94]
 • علوی مقدم، بهنام بررسی ارتباط ساخت های اشتقاقی و رده شناسی زبانی در پدیده دو زبانگی [دوره 14، شماره 44، 1389، صفحه 63-81]

م

 • میرزایی، محمدباقر ترکیبات فعلی همراه با «قرار دادن / قرار گرفتن» در فارسی [دوره 14، شماره 43، 1389، صفحه 115-131]
 • مشتاق مهر، رحمان پیشینه مبانی سوررئالیسم در ادبیات عرفانی [دوره 14، شماره 44، 1389، صفحه 83-100]
 • مشهدی، محمدامیر نقد سوررئالیستی هفت‌پیکر [دوره 14، شماره 45، 1389، صفحه 159-184]
 • منشی زاده، مجتبی ساختار نحوی خود اصلاحی در محاوره زبان فارسی [دوره 14، شماره 43، 1389، صفحه 9-31]

ن

 • نزهت، بهمن نظریه «عشق» در متون کهن عرفانی (براساس آثار دیلمی، غزالی و روزبهانی) [دوره 14، شماره 43، 1389، صفحه 47-62]
 • نظری، نجمه بررسی نوستالژی در شعر حمید مصدق [دوره 14، شماره 46، 1389، صفحه 1-18]

و

 • وفایی، عباسعلی بررسی چند شگرد صرفی ادبی ساز زبان در سروده‌های بیدل دهلوی (وابسته‌های عددی، ترکیبات و اشتقاقات بیدلی) [دوره 14، شماره 43، 1389، صفحه 63-102]
 • وفایی، عباسعلی بررسی تحلیلی ساخت عبارت فعلی در زبان فارسی [دوره 14، شماره 46، 1389، صفحه 47-70]