بررسی تحلیلی ساخت عبارت فعلی در زبان فارسی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

رکن اصلی و تفکیک‌ناپذیر جمله فعل است و ساختمان آن دارای اشکالی چون: فعل ساده، پیشوندی، مرکب، پیشوندی مرکب، عبارت فعلی و فعل‌های لازم یک‌شخصه می‌باشد. بحث و بررسی‌های زیادی در خصوص ساختمان فعل صورت گرفته است، لیکن دربارۀ ساختمان عبارت فعلی، به‌صورتی بایسته، پژوهشی جامع صورت نگرفته است. در این مقاله کوشش می‌شود تا با توجه به‌نظر دستورنویسانی چون خانلری، احمدی گیوی، ابوالقاسمی، انوری، فرشیدورد و ارژنگ و زبان‌شناسانی چون مشکوة‌الدینی، باطنی، وحیدیان کامیار و طبیب‌زاده، به عبارت فعلی پرداخته شود و با نقد و تحلیل هریک از آنها، به درستی و نادرستی و نیز اختلاف دیدگاه‌ها اشاره و در این مباحث، نظر نگارندگان ارائه گردد. لذا هدف این نوشتار، این است که به تبیین نظرات دستورنویسان سنتی و جدید و تعریف دقیق‌تر و علمی‌تری که از سوی آنها ارائه شده است، بپردازد و در نهایت، با تحلیل ساخت عبارت فعلی، آن را از دو بُعد ساختاری و معنایی مورد بررسی قرار دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Examination of the Structure of Verb Phrases in Persian Language

نویسنده [English]

  • abasali vafaei
چکیده [English]

Language is the most important means of message transmission and has the most application for the social functioning of mankind. The key element and inseparable part of a sentence is the verb and its structure consists of some parts such as: simple verb, prefix, compound, compound prefix, verb phrases, and intransitive verbs. There have been a lot of investigations and discussions about the structure of the verb. However, there hasn’t been a comprehensive research on the structure of verb phrases. This study is aimed at examining the verb phrases according to the viewpoints of grammarians such as (Khanlari, Ahmadi-Givi, Abolghasemi, Anvari, Farshidvard, and Arjang) and linguists such as (Meshkatodini, Bateni, Vahidian Kamyar, and Tabibzadeh). Further, through the analysis and critique of each one, the truth or inaccuracy and the differences of their view points are explored. To this end, this study represents the viewpoints of both traditional and new grammarians and provides a scientific and precise definition for the verb phrases. Finally, it investigates the structure of verb phrases from both semantic and structural perspectives.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Verb
  • verb phrases
  • compound verbs
  • verb group
  • verb structure