دوره و شماره: دوره 25، شماره 88، تابستان 1400، صفحه 1-336