دوره و شماره: دوره 25، شماره 90، دی 1400، صفحه 1-318 

مقاله پژوهشی

بررسی و تحلیل سیر مراتب انسان‌های کمال‌یافته در آثار مولانا

صفحه 7-30

10.22054/ltr.2020.42756.2702

مرضیه کاظمی؛ سید علی اصغر میرباقری فرد؛ طاهره خوشحال دستجردی


گفتمان‌های متفاوت در نوروزنامه

صفحه 213-233

10.22054/ltr.2020.43101.2716

علی تسلیمی؛ ناهیده زرعی؛ محمد علی خزانه دارلو