دوره و شماره: دوره 25، شماره 87، بهار 1400، صفحه 1-322 
2. رمزگشایی از نمادهای هفت اقلیم هفت‎ پیکر

صفحه 34-61

10.22054/ltr.2019.37187.2499

بهناز علیمیرزایی؛ میر جلال الدین کزازی؛ علی سرور یعقوبی


8. واکاوی چند بیت منسوب به رودکی سمرقندی براساس چند منبع کهن

صفحه 194-222

10.22054/ltr.2019.32109.2275

سجاد دهقان؛ زهرا نصیری شیراز؛ نصرالله امامی؛ مژگان شیرمحمدی