دوره و شماره: دوره 24، شماره 86، دی 1399، صفحه 1-332 

مقاله پژوهشی

مؤلفه‌‌های معناباختگی در «ملکوت» بهرام صادقی

صفحه 7-28

10.22054/ltr.2017.16026.1626

یحیی طالبیان؛ حمید عبدالهیان؛ علی اصغر باقری


ساختار رمانس های منثور فارسی

صفحه 29-53

10.22054/ltr.2018.32331.2282

سمیه الفت فصیح؛ علی اکبر احمدی دارانی؛ تیمور مالمیر