دوره و شماره: دوره 24، شماره 85، پاییز 1399، صفحه 1-388 
11. تحلیل کاربردهای تشبیه طنز در مثنوی‌معنوی

صفحه 315-340

10.22054/ltr.2018.28894.2155

سید علی اصغر میرباقری فرد؛ سید محمد جلیل مصطفوی روضاتی؛ سیده مریم روضاتیان