نمایه نویسندگان

ب

 • بیات، محمد حسین مفهوم «عدم» در آثار بیدل دهلوی و مقایسة آن با اندیشه‌های ابن‌عربی [دوره 16، شماره 54، 1391، صفحه 31-64]
 • بتلاب، محسن تحلیل ساختار روایی منظومه‌های عطّار (الهی‌نامه، منطق‌الطّیر و مصیبت‌نامه) [دوره 16، شماره 54، 1391، صفحه 5-30]

پ

 • پرنیان، موسی بررسی نیایش‌های شاهنامه فردوسی [دوره 16، شماره 53، 1391، صفحه 157-176]

ج

 • جمالی، فاطمه تطبیق و تحلیل منظومة تسبیح کربلا با روایت تاریخی ابن‌قتیبه [دوره 16، شماره 54، 1391، صفحه 65-88]

ح

 • حیدری، حسن مطالعه‌ی تطبیقی علی‌نامه و شاهنامه [دوره 16، شماره 51، 1391، صفحه 163-182]
 • حسینی، مریم دلایل پیکرگردانی در داستان‌های هزار و یک شب [دوره 16، شماره 52، 1391، صفحه 37-64]
 • حسینی، مریم تحلیل رمان «رویای تبت» براساس «استعاره نمایشی نظریه گافمن» [دوره 16، شماره 53، 1391، صفحه 81-108]

خ

 • خاتمی، احمد کهن‏گرایی در شعر شاملو [دوره 16، شماره 51، 1391، صفحه 97-130]
 • خشنودی، بهرام روایت‌شناسی حکایت‌های مرزبان‌نامه در سه سطح: داستان، گفتمان و روایتگری با تکیه بر حکایت دادمه و داستان [دوره 16، شماره 51، 1391، صفحه 75-96]
 • خلیل الهی، شهلا جستجو، عنصر ثابتِ بُن‌مایة اصلی داستان دقوقی در مثنوی مولوی [دوره 16، شماره 54، 1391، صفحه 109-122]

د

 • دماوندی، مجتبی رمان مدرن، روایتی دیگرگونه و دیریاب [دوره 16، شماره 53، 1391، صفحه 133-156]

ذ

 • ذوالفقاری، داریوش نقد بلاغی ابیاتی از شاهنامه‌ی فردوسی از دیدگاه علم معانی [دوره 16، شماره 51، 1391، صفحه 53-74]

ر

 • رحیمی، ابراهیم هبوط و حدوث روح در نگاه مولانا و ابن‌سینا [دوره 16، شماره 52، 1391، صفحه 119-131]

س

 • سبزیان پور، وحید سرچشمه‌های جامی در داستان‌های بهارستان [دوره 16، شماره 52، 1391، صفحه 161-184]

ط

 • طاهری، قدرت الله زندگی خصوصی مولانا در لایه‌های پنهان نخستین داستان مثنوی [دوره 16، شماره 52، 1391، صفحه 89-118]
 • طهماسبی، مهین تحلیلِ گفتمان پارِسیا در روایتِ حسنکِ وزیر [دوره 16، شماره 54، 1391، صفحه 147-168]

غ

ق

 • قاسمی پرشکوه، سعید مفهوم «عدم» در آثار بیدل دهلوی و مقایسة آن با اندیشه‌های ابن‌عربی [دوره 16، شماره 54، 1391، صفحه 31-64]
 • قبادی، حسینعلی تحلیل نسبت میان درون‌مایه‌های آثار داستانی سیمین دانشور با پیشینة فرهنگی ایران [دوره 16، شماره 54، 1391، صفحه 123-146]

ک

 • کریمی، کیومرث بررسی حضور نویسنده در داستان‌های جلال آل احمد [دوره 16، شماره 53، 1391، صفحه 7-34]
 • کوشش، رحیم تحلیل وجهی از زیبایی‌شناسی سخن عرفانی: مطالعه‌ی موردی سجع در نامه‌های عین‌القضات [دوره 16، شماره 52، 1391، صفحه 65-88]

م

 • مالمیر، تیمور نقد و بررسی مدیحه‌سرایی حافظ [دوره 16، شماره 51، 1391، صفحه 9-32]
 • مالمیر، تیمور بررسی ساختاری داستان بیژن و منیژه [دوره 16، شماره 53، 1391، صفحه 109-132]
 • محبتی، مهدی چهرۀ قشیری در اسرارالتّوحید (بررسی و تحلیل روش‌شناختی و محتوایی) [دوره 16، شماره 54، 1391، صفحه 89-108]
 • محمدی، ابراهیم نمایش شخصیت‌ها (شخصیت‌پردازی نمایشی) در سووشون [دوره 16، شماره 51، 1391، صفحه 33-52]
 • میر باقری، علی اصغر بازشناسی مفهوم قرب در آثار عطار نیشابوری [دوره 16، شماره 53، 1391، صفحه 35-56]

و

 • واعظ، بتول خاستگاه متناقض‌نمایی در سبک شخصی حافظ [دوره 16، شماره 52، 1391، صفحه 132-160]
 • وفایی، عباسعلی تحلیل سبک شناختی منظومه‌ی جام جم اوحدی [دوره 16، شماره 53، 1391، صفحه 57-80]

ه

 • هاشمی، احمد طنز در عاشقانه‌های حافظ [دوره 16، شماره 51، 1391، صفحه 131-162]