نمایه نویسندگان

ا

 • اسپرهم، داوود موسیقی و خوانش اشعار رودکی [دوره 13، شماره 39، 1388، صفحه 107-127]

ب

 • برج ساز، غفار چیستان، نخستین تجلی‌گاه تصویرهای پارادوکسی در شعر فارسی [دوره 13، شماره 39، 1388، صفحه 77-91]

پ

 • پاینده، حسین نقد شعر «زمستان»‌ از منظر نظریه‌ی روانکاوی لاکان [دوره 13، شماره 42، 1388، صفحه 27-46]

ت

 • تدینی، منصوره کاظم تینا لارنس استرن ایرانی (نگاهی به پسامدرنیسم در آثار کاظم تینا) [دوره 13، شماره 40، 1388، صفحه 39-62]
 • تمیم داری، احمد تأثیر شاهنامه فردوسی بر آثار حماسی غرب [دوره 13، شماره 42، 1388، صفحه 65-85]

ح

خ

 • خدایار، ابراهیم تاثیر محیط ادبی و فرهنگی استانبول بر ماورالنهر معیط ادبی و فرهنگی استانبول و نقش آن در بیداری روشنفکران آسیای مرکزی در دو دهه نخست قرن بیستم،، [دوره 13، شماره 41، 1388، صفحه 83-104]

د

 • دشتی، مهدی چارده روایت [دوره 13، شماره 41، 1388، صفحه 49-64]
 • دهقانی، حسام پدیدار شناسی هرمنوتیکی شعر؛ بازخوانش شعر «دیوار» اثر احمد شاملو [دوره 13، شماره 42، 1388، صفحه 133-165]

ر

 • رقیب دوست، شهلا توانایی کودکان مبتلا به سندرم داون فارسی‌زبان در درک ساختارهای نحوی ساده و مرکّب [دوره 13، شماره 39، 1388، صفحه 57-76]

ش

 • شیرزی، قهرمان سبک هندی مظهر مقاومت منفی [دوره 13، شماره 41، 1388، صفحه 65-82]
 • شریفی، شهلا بررسی طنز منثور در برخی از مطبوعات رسمی طنز کشور براساس نظریه عمومی طنز کلامی [دوره 13، شماره 42، 1388، صفحه 109-131]

ص

 • صفوی، کوروش عملکرد نشانه زباد در آفرینش متن ادبی [دوره 13، شماره 41، 1388، صفحه 9-21]

ط

 • طاهری، قدرت اله زبان و نوشتار زنانه؛ واقعیت یا توهم؟ [دوره 13، شماره 42، 1388، صفحه 87-107]
 • طباطبائی، سیدمهدی هنر شاعری یا شاعر هنری (نگاهی به پیوند ادبیات و هنر در اشعار نظامی گنجوی) [دوره 13، شماره 40، 1388، صفحه 63-78]

ع

 • علافها، زهرا نمودهای گوناگون سوز هجران در ادبیات غنایی (سبک عراقی) [دوره 13، شماره 40، 1388، صفحه 79-100]

ف

 • فتوحی، محمود سبک شنا سی ادبی [دوره 13، شماره 41، 1388، صفحه 23-40]
 • فیروزی، نوید بازاندیشی در اصطلاح و تقسیم «اضافه‌های مجازی» [دوره 13، شماره 39، 1388، صفحه 31-39]

ق

 • قائمی، فرزاد اسب؛ پرتکرارترین نمادینه‌ی جانوری در شاهنامه و نقش آن در تکامل کهن الگوی قهرمان [دوره 13، شماره 42، 1388، صفحه 9-26]

ک

م

 • محمدی، علی بررسی و تحلیل ارایه تشخیص در سروده های قیصر امین پور [دوره 13، شماره 41، 1388، صفحه 105-127]
 • مدرسی، فاطمه فرایند فراهنجاری واژگانی در اشعار شفیعی کدکنی [دوره 13، شماره 42، 1388، صفحه 47-63]
 • مصطفوی، حسین آشنایی با دستور گویش ایرونی [دوره 13، شماره 39، 1388، صفحه 9-30]

ن

 • نوین، حسین بررسی و تبیین ماهیّت علمی و معرفتی ادبیات [دوره 13، شماره 40، 1388، صفحه 9-22]

و

 • وفایی، عباسعلی تکرار مقوله‌های زبانی (در غزلیّات شمس) [دوره 13، شماره 39، 1388، صفحه 41-56]

ی

 • یلمه ها، احمدرضا تصحیح چند بیت عربی از قصاید ملمّع دیوان رشیدالدین وطواط بر پایه کهن‌ترین نسخه موجود [دوره 13، شماره 40، 1388، صفحه 117-125]