چیستان، نخستین تجلی‌گاه تصویرهای پارادوکسی در شعر فارسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه شاهد

چکیده

مقاله حاضر در دو بخش تدوین شده است. در بخش اول به ارائه نتیجه بررسی سابقة حضور تصویرهای پارادوکسی در شعر فارسی پرداخته شده است و سپس با ارائه شواهد متعدد این فرضیه مطرح شده که چیستان، یکی از نخستین تجلی‌گاه‌های تصویرهای پارادوکسی در شعر فارسی است؛ از آنجایی که مشهور شده که تصاویر پارادوکسی به معنای دقیق کلمه، با سنایی و شعر مغانة او به قلمرو شعر فارسی وارد شده است، کوشیده‌ایم نمونه‌های شاهد از شعر شعرای پیش از سنایی و شاعرانی که نزدیک به دورة او بودند، ارائه شود. در بخش دوم برای پاسخ به این سؤال که میان تصویر‌های پارادوکسی این چیستان ها و تصویر‌های پارادوکسی متن‌های دیگر - به ویژه متن های عرفانی - چه رابطه‌ای وجود دارد؟ مقایسه‌ای میان این دو از دیدگاه‌های مختلف انجام گرفته است. در این مقایسه شعر بیدل که نمایندة تمام عیار حضور تصویرهای پارادوکسی در شعر فارسی است، مورد توجّه قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Riddle: The Premier Manifestation of Paradoxical Images in Persian Poems

نویسنده [English]

  • ghafar borjsaz
چکیده [English]

this paper is divided into two main sections. The first section describes the results of the investigations into the paradoxical images in Persian poems. In addition, it provides various evidence for putting forward a number of hypotheses which proves that riddles are the first manifestation of paradoxical images in Persian poems. As these images in the true sense of the word have been revealed with the advent of · Sanaee and his Moghane's poems in the area of Persian poems, [he researcher has made a lot of attempts to present evidence of some poems of other poets who have lived before Sanaee or contemporary with him. The second section cornpares two different outlooks in order to identify whether there is any relationship between paradoxical images of these riddles and the paradoxical images of the other texts, mainly mystical texts. In this comparison Bidel's poetry, which is a widely representative of paradoxical images in Persian poems, has drawn a lot of attention.

کلیدواژه‌ها [English]

  • paradoxical images
  • mystical outlook
  • paradoxical