دوره و شماره: دوره 13، شماره 39، بهار 1388، صفحه 1-146