دوره و شماره: دوره 13، شماره 42، زمستان 1388، صفحه 1-150