دوره و شماره: دوره 13، شماره 40، تابستان 1388، صفحه 1-140