بازاندیشی در اصطلاح و تقسیم «اضافه‌های مجازی»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

در این مقاله در آغاز به تعریف «اضافه» اشاره شده است و سپس به تقسیم‌بندی انواع اضافه ها - اضافه های حقیقی و مجازی - در دستورِ سنّتی، پس از آن در اصطلاح «اضافه های مجازی» بازاندیشی شده و تقسیم‌بندی دیگری برای انواع اضافه ها پیشنهاد شده است. این تقسیم‌بندی بر اساس «برجسته‌سازی»، «خودکاری» و «نقش ادبیِ» زبان صورت گرفته است. در پی تبیینِ این تقسیم‌بندی تازه، برخی ویژگی‌های «تشبیه» مورد بحث قرار گرفته و نمونه‌هایی از متونِ کهن نقل شده است که - با توجه به ویژگی‌های اساسی «تشبیه» - در شمارِ اضافه‌های تشبیهی قرار نگرفته‌اند. این اضافه‌ها که از پیوند یک اسمِ ذات و یک اسمِ معنا پدید می‌آیند، گونه‌ای دیگر از «اضافه‌های زبان ادبی» به شمار آمده و «اضافه‌ی تعیَّنی» نام گرفته‌اند. در بخشی دیگر نمونه‌هایی از تعیّن بخشی در زبانِ معیار نقل شده است. مطالب طرح شده در بخش نتیجه‌گیری جمع بندی شده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Recontemplating the Concept of Figurative Adjunct and its Alternative Divisions

نویسنده [English]

  • navid firuzi
چکیده [English]

This study first defines "adjunct" and addresses the other types of adjuncts in traditional grammar. Then, the concept of "figurative adjunct" is reviewed and the study suggests another division for the other types of adjuncts. This division is exploited on the basis of "foregrounding", "automation", and "literary functions" of langu:1ge. lt also discusses some of the characteristics of simile according to the novel division of adjuncts and gives an account of some ancient manuscripts. I Iowever, they are nor in the category of simile adjunct. These kinds of simile consist of an abstract and a concrete noun which are ,-ailed "objective adjuncts". In addition, this paper provides some examples of this trope and continues with some comments on the results and C( inclusions are discussed at further length.

کلیدواژه‌ها [English]

  • .Adjnnct
  • jigurative arfjunct
  • simile adjunt)
  • simile
  • foregrou11di11g
  • automation
  • literaryfunction
  • abstract
  • concrete noun