توانایی کودکان مبتلا به سندرم داون فارسی‌زبان در درک ساختارهای نحوی ساده و مرکّب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی نحوة عملکرد دَه کودک مبتلا به سندرم داون فارسی‌زبان در درک ساختارهای نحوی ساده و مرکّب برای شناسایی و ارزیابی نقاط ضعف و قوّت آنان می‌باشد. به این منظور، تشابهات و تفاوت‌های عملکرد زبانی آنان را با عملکرد دَه کودک طبیعی به عنوان گروه کنترل مورد ارزیابی قرار گرفت تا الگویی دربارة رشد و عملکرد زبانی گروه داون در زمینة درک نحوی حاصل گردد. آزمودنی‌های پژوهش از هر دو جنسیّت بودند و بر اساس سنّ عقلی 7-8 سال هماهنگ شدند. برای بررسی توانایی‌های نحوی کودکان، آزمون درک زبانی به صورت مطابقت تصویر - جمله تدوین گشت. پس از تحلیل داده‌های آزمون درک زبانی مشخّص گردید که گروه داون در درک ساختارهای ساده، مرکّب، مرکّب همپایه و مرکّب ناهمپایه بسیار ضعیف‌تر از گروه طبیعی عمل کردند و این مسئله در میانگین امتیازهای ساختارهای مرکب نمایان‌تر بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comprehension of Sirnple and Compound Syntactic Structures in Persian-speaking Down Children

نویسنده [English]

  • shahla raghibdust
چکیده [English]

The aim of the present study is to investigate the performance of Persian- speaking children with Down syndrome in the comprehension of simple and compound syntactic structures. The participants of the 20 children of both genders, matched with the normal gn;up b:hed on their mental age of 7-8 years. This research applies both the descriptive and the experimental methods. To evaluate syntactic abilities of the participants, a test of linguistic comprehension was developed, The results of the research indicate that there is a significant difference ber:ween the performance of the down and normal participants with respect to the simple and compound structures in the comprehension rest.

کلیدواژه‌ها [English]

  • language production
  • comprehension
  • simple and compound syntactic structures