نمایه نویسندگان

ا

 • اسپرهم، داوود رساله وحدتیه و رساله تنبیهیه [دوره 8، شماره 21، 1383، صفحه 161-173]
 • اواراتی، ناهوکو سمبل «مار» در متون کلاسیک ادبیات فارسی [دوره 8، شماره 21، 1383، صفحه 147-160]

ب

 • بیات، محمدحسین تاثیر متقابل فرهنگ اسلامی و ایرانی [دوره 8، شماره 19، 1383، صفحه 163-177]
 • بیات، محمد حسین حقیقت علم و اتحاد عاقل به معقول از دیدگاه ملاصدرا و دیگر متفکران اسلامی [دوره 8، شماره 21، 1383، صفحه 28-68]
 • باستان، سیدخلیل Sentiment in N ahj-ol Balaghah [دوره 8، شماره 19، 1383، صفحه 214-237]
 • بیرجندی، پرویز وابستگی درونی میان فرآیند و تولید متن خوانداری در انگلیسی و فارسی [دوره 8، شماره 20، 1383، صفحه 21-41]
 • بیرجندی، پرویز تحلیلی بر رابطه میان روش آزمون سازی ، گونه شخصیت و جنسیت: موردی از فراگیرندگان ایرانی زبان انگلیسی [دوره 8، شماره 20، 1383، صفحه 42-74]
 • بقائی مقدم، پوریا آزمون های اینترنتی زبان [دوره 8، شماره 20، 1383، صفحه 27-39]
 • بهرامی، اکرم چرا تعلیم و تربیت انتقادی ؟ [دوره 8، شماره 20، 1383، صفحه 153-168]

ج

ح

 • حسینی، سیدمحمد سلامان وابسال [دوره 8، شماره 19، 1383، صفحه 49-61]
 • حسن لی، کاووس گزیر های نا گزیر در دقایق الهام سرایش شعر در ازادی صورت می گیرد یا در ناچاری؟ [دوره 8، شماره 19، 1383، صفحه 205-213]
 • حقانی، مستانه بکارگیری آموزش راهبردهای خواندن در قدریس این مهارت [دوره 8، شماره 20، 1383، صفحه 100-134]

خ

د

ر

 • رستم لو، قدرت تحلیلی بر رابطه میان روش آزمون سازی ، گونه شخصیت و جنسیت: موردی از فراگیرندگان ایرانی زبان انگلیسی [دوره 8، شماره 20، 1383، صفحه 42-74]
 • رشیدی، مریم مکتب رمانتیسیسم در ایتالیا [دوره 8، شماره 22، 1383، صفحه 67-93]

س

 • سائدی، خشایار روش رویه ای برای تدریس دستور زبان و تأثیر آن در مهارت نگارش دانشجویان [دوره 8، شماره 22، 1383، صفحه 76-88]

ش

 • شاه ناصری، شادی هنجارهای واژگانی در تعاملات کلامی دختران نوجوان [دوره 8، شماره 20، 1383، صفحه 9-26]
 • شریف نسب، مریم برسی باده در مثنوی مولانا با نگاهی به خمریه ابن فارض [دوره 8، شماره 19، 1383، صفحه 190-204]
 • شریف نسب، مریم مستند کردن نوشته ها در علوم انسانی "معرفی شیوه بین المللی (MLA) [دوره 8، شماره 21، 1383، صفحه 69-94]

ص

ط

 • طایفی، شیرزاد Mosavat in Rhetorics [دوره 8، شماره 19، 1383، صفحه 67-84]
 • طیبی، بهنوش چگونه کلمه را آموزش دهیم : فراگیری جهت خواندن ، خواندن جهت فراگیری [دوره 8، شماره 20، 1383، صفحه 75-99]

ع

ف

 • فرحزادی، فرزانه ترجمه شناسی مکتب لایپزیک [دوره 8، شماره 20، 1383، صفحه 1-8]
 • فلاحتی، محمدرضا مطالعه تفاوتهای موجود میان زن و مرد در کاربرد صورتهای زبان : مطالعه ای تطبیقی میان زبانهای فارسی و انگلیسی [دوره 8، شماره 20، 1383، صفحه 135-152]
 • فهیم، منصور بررسی تأثیر ساده سازی واژگانی بر خواندن و درک مفاهیم [دوره 8، شماره 22، 1383، صفحه 26-57]

م

ن

 • ناظمیان، . نقد وتحلیل دیوان اللحن الخالد اهنگ جاودانه [دوره 8، شماره 19، 1383، صفحه 62-66]
 • نعمتی، آزاده مطالعه تفاوتهای موجود میان زن و مرد در کاربرد صورتهای زبان : مطالعه ای تطبیقی میان زبانهای فارسی و انگلیسی [دوره 8، شماره 20، 1383، صفحه 135-152]
 • نعمت پور، مجید بررسی تأثیر ساده سازی واژگانی بر خواندن و درک مفاهیم [دوره 8، شماره 22، 1383، صفحه 26-57]

و

 • واعظ، سعید rt [دوره 8، شماره 19، 1383، صفحه 1-48]
 • واعظ، سعید ابیات عربی نامه های عین القضاة همدانی [دوره 8، شماره 21، 1383، صفحه 1-27]

ه

 • هادی، محمد سیاست و زبان [دوره 8، شماره 22، 1383، صفحه 94-118]
 • هاشمی، اکرم On The Relationship between Inferential and Referential test type:The Case of EFL Learners [دوره 8، شماره 22، 1383، صفحه 89-119]