دوره و شماره: دوره 27، شماره 96، تیر 1402، صفحه 1-368 
تحلیل گفتمان انتقادی قدرت در خسرو و شیرین نظامی

صفحه 173-201

10.22054/ltr.2021.51866.3021

زهرا امینی شلمزاری؛ محمدرضا نصراصفهانی؛ سیده مریم روضاتیان


تحلیل مفهوم معنی و شوق زندگی در مثنوی معنوی با تأکید بر نظریۀ ویکتور فرانکل

صفحه 281-304

10.22054/ltr.2021.48595.2888

فاطمه حاج زین العابدین؛ کامل احمدنژاد؛ فریده محسنی هنجنی؛ افسانه لطفی عظیمی


تحلیل تأثیر خودشیفتگی در اشعار مهدی اخوان ثالث

صفحه 305-336

10.22054/ltr.2021.51361.2999

سارا پارسائی جهرمی؛ دره دادجوی توکلی؛ محمدعلی گذشتی؛ شیرین کوشکی