نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه الزهراء

2 هیئت علمی.گروه زبان و ادبیات فارسی..دانشکده علوم انسانی.دانشگاه الزهراء

چکیده

استعاره مفهومی از مقوله‌های بنیادی زبان‌شناسی شناختی است. مقوله زبانی که صرفاً مربوط به واژه‌ها نیست، بلکه از فرآیندهای تفکر انسان است و زبان را از حدّ شگردی بلاغی به سطح وسیله‌ای برای اندیشه عمیق‌تر و شناخت والا می‌رساند. با توجه به این که شیوه حرکت و سیر تعالی در آموزه های عرفانی به زبان رمز است و عرفان قلمرو هنری زبان، در معنای یک نظام اشاری است و از آن جا که در نظریه شناختی، استعاره به عنوان پدیده‌ای در کلیت‌زبان حضور جهت دهنده دارد به این معنی که یک حوزه مفهومی براساس حوزه مفهومی دیگر شناخته می‌شود این استعاره در اشعار عرفانی راه پیدا کرده است. عماد فقیه کرمانی از عارفان قرن هشتم، در طریقت نامه که آن را در ده باب و هر باب را در ده فصل در آداب سیر و سلوک و وظایف سالکان و مقامات و احوال عارفان سروده، کمال محبت به حق تعالی را عشق می‌داند. در این پژوهش ابتدا گزارشی از زندگی عمادالدین فقیه کرمانی،طریقت نامه، استعاره مفهومی داده شده و در آخر، به بررسی استعاره مفهومی عشق در طریقت نامه پرداخته شده است. از آن جا که استعاره مفهومی دارای دو حرکت از مبدا به مقصد است، و بر این اساس دارای سه بار معنایی مثبت، منفی و خنثی می‌شود نتیجه این پژوهش این است که عماد از دو طریق انتقال معنا و تغییر معنا، توانسته معناهای تازه ای به عشق داده، و با ایجاد تعلیق در معنای واژه‌ها ،خواننده را در گرفتن معنا و تعابیر گسترده‌تر آزاد بگذارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Conceptual metaphor of love in the teachings of Emad Faqih Kermani

نویسندگان [English]

  • foruzandeh edalat kashi 1
  • Mahbubeh Mobasheri 2

1 alzahra univercity

2 Phd Alzahra university

چکیده [English]

Metaphor is a concept one of the fundamental categories of cognitive linguistics. A language category that is not just about words, and it raises the language from the rhetoric to the level of a means to deeper thought and sublime cognition. Given that the mode of movement and the path of excellence in mystical teachings is in the language of the code. And mysticism is the artistic realm of language, meaning a system of allusions and since in cognitive theory, metaphor as a phenomenon has a directing presence in the whole of language This means that one conceptual domain is known based on another conceptual domain This metaphor has found its way into mystical poems. Emad Faqih Kermani, one of the mystics of the eighth century, In the Tariqatnameh, which he composed in ten chapters and each chapter in ten chapters on the etiquette and conduct and duties of seekers and officials and the mystics, considers the completion of love for the Almighty to be love. the conceptual metaphor of love in the Tarighatnameh is examined. Since a conceptual metaphor has two movements from origin to destination, And accordingly, it has three meanings of positive, negative and neutral This is the result of this research Emad has been able to give new meanings to love through two means of transferring meaning and changing meaning, And by creating suspensions in the meaning of the words, leave the reader free to grasp broader meanings and interpretations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • conceptual Metap hor"؛ "؛
  • Love"؛
  • "؛ Emad Faqih Kermani"؛
  • "؛ Tarighatnameh"