دوره و شماره: دوره 21، شماره 73، مهر 1396 
بررسی انسجام و روابط واژگانی در داستان گیومرت

صفحه 29-52

10.22054/ltr.2017.8122

عباسعلی وفایی؛ داوود اسپرهم؛ رقیه کاردل ایلواری


تعویق «خود» در داستان‌پردازی محمّدرضا کاتب

صفحه 53-78

10.22054/ltr.2017.8123

پارسا یعقوبی جنبه‌سرایی؛ فردین حسین پناهی؛ شهرام احمدی


«بدل بلاغی» محملی برای ایهام‌سازی حافظ

صفحه 151-173

10.22054/ltr.2017.8127

علی حیدری؛ محمدرضا حسنی جلیلیان؛ قاسم صحرائی؛ بهنوش رحیمی هرسینی