دوره و شماره: دوره 21، شماره 71، بهار 1396، صفحه 1-211 
5. تأمّلی بر کارکرد محتوایی رنگ در غزلیات مولوی

صفحه 99-129

10.22054/ltr.2017.7413

فاطمه کلاهچیان؛ الیاس نورایی؛ فاطمه نظری فر