دوره و شماره: دوره 21، شماره 72، تابستان 1396 
2. گفتمان‌شناسی انتقادی چوبک در رمان «تنگسیر»

صفحه 35-62

10.22054/ltr.2017.7624

صفوراسادات رشیدی؛ علی اکبر باقری خلیلی؛ غلامرضا پیروز


3. تجلی آیین «قصه برداشتن» در ادبیات فارسی

صفحه 63-85

10.22054/ltr.2017.7625

علی حیدری؛ مریم یاراحمدی؛ محمدرضا حسنی جلیلیان؛ علی نوری