دوره و شماره: دوره 17، شماره 57، پاییز 1392، صفحه 1-150